Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39173542

pal@dst.dk

Hent som PDF

Bygningsopgørelsen

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres bygningsopgørelsen under emnet Bygninger. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres i en årlig nyhedsartikel, Nyt fra Danmarks Statistik, og alle tal kan findes i Statistikbanken. Bygningsopgørelsen har desuden en emneside.

Publikationer

Tallene bruges i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Bygninger.

  • BYGB12: Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse og arealintervaller
  • BYGB34: Bygningsbestandens areal efter område, anvendelse, arealtype og opførelsesår
  • BYGB40: Bygninger og deres opvarmede areal efter område, enhed, opvarmingsform, anvendelse og opførelsesår
  • BYGB50: Bygninger og deres bebyggede areal efter område, enhed, tagdækningsmateriale, anvendelse og opførelsesår
  • BYGB60: Bygninger og deres etageareal efter område, enhed, ydrevægsmateriale, anvendelse og opførelsesår
  • BYGB70: Bygninger og deres etageareal efter område, enhed og anvendelse

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Der er ingen andre tilgængelighed.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken Beskæftigede ved bygge og anlæg følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik. I praksis betyder det, at der kun udgives aggregerede tal på kommuneniveau.

Reference til metodedokumenter

Beskrivelse af de enkelte variable i BBR findes i "BBR instruks" på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside http://www.ebst.dk under "Bolig", "BBR, "BBR-loven". Herudover findes der også BBR-oplysninger på http://www.ois.dk. Variable samt recordbeskrivelserer kan også findes på Danmarks Statistiks hjemmeside https://www.dst.dk under "Dokumentation", "TIMES".

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.