Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39173542

pal@dst.dk

Hent som PDF

Bygningsopgørelsen

Kvaliteten af statistikken menes at være høj. Der findes ikke nogen undersøgelse, der viser Bygningsopgørelsens samlede pålidelighed, men graden af uoplyste informationer for de enkelte variable er meget lille. En udstrakt kommunal administrativ anvendelse af oplysningerne i BBR er med til at sikre at data generelt har en høj kvalitet.

Samlet præcision

Der findes ikke nogen undersøgelse, der viser Bygningsopgørelsens samlede pålidelighed, men graden af uoplyste informationer for de enkelte variable er meget lille. Alle ejere af fast ejendom har iflg. loven pligt til at meddele ændringer, fx tilbygninger, nedrivninger, anvendelsesskift eller nyt tag til den kommunale BBR-myndighed. Dette er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BEK nr. 1010 af 24/10/2012). Herudover sikrer en udstrakt kommunal administrativ anvendelse af oplysningerne i BBR generelt en høj kvalitet. Da oplysningerne i BBR er indsamlet hos ejendomsejeren, vil især arealoplysninger og oplysning om opførelsesår for ældre bygninger, være behæftet med en vis usikkerhed. Der er også tale om en mindre grad af forsinkelser og manglende data. Der er ikke gennemført detaljerede analyser af omfanget af disse.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Størrelsen af dækningsfejl er ikke estimeret. Men erfaringer siger, at datakvaliteten på de centrale variable, dvs. bygningsanvendelse, arealer og ejerforhold, generelt er gode.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af statistikken menes at være høj. Der findes ikke nogen undersøgelse, der viser Bygningsopgørelsens samlede pålidelighed, men graden af uoplyste informationer for de enkelte variable er meget lille. Alle ejere af fast ejendom har iflg. loven pligt til at meddele ændringer som fx tilbygninger, nedrivninger eller nyt tag til den kommunale BBR-myndighed. Dette er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BEK nr. 1010 af 24/10/2012). Herudover sikrer en udstrakt kommunal administrativ anvendelse af oplysningerne i BBR generelt en høj kvalitet. Da oplysningerne i BBR oprindeligt i 1977 er indsamlet hos ejendomsejeren vil især arealoplysninger og oplysning om opførelsesår for ældre bygninger, der ikke siden har været underkastet byggesagsbehandling, være behæftet med en vis usikkerhed, idet ejeren ofte ikke har haft sikre oplysninger om disse variable.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der udarbejdes kun endelige tal.