Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39173542

pal@dst.dk

Hent som PDF

Bygningsopgørelsen

Statistik på samme grundlag findes tilbage til 1. januar 1986, dog med visse forbehold (se afsnittet sammenlignelighed over tid). En fuldstændig sammenlignelighed med byggestatistikkens tal for nyopførte bygninger (byggende på BBR's byggesager) i de enkelte år og bygningsopgørelsens oplysninger om ændringer i bygningsbestanden fra år til år er af forskellige årsager ikke mulig. Den primære grund til dette er, at det ikke har været muligt at oprette en nedrivningsstatistik.

International sammenlignelighed

Der er ikke foretaget internationale sammenligninger med tilsvarende statistikker, bl.a. fordi mange andre lande ikke har en tilsvarende statistik.

Sammenlignelighed over tid

Først med oprettelsen af Bygnings- og boligregistret pr. 1. april 1977 har der været mulighed for at udarbejde en statistik over bygningsbestanden. Danmarks Statistik publicerede tabelværker over bygningsbestanden pr. 1. april 1977 og 1. januar 1981, men først fra 1. januar 1986 har Danmarks Statistik lavet en årlig statistik på området.

Statistik på samme grundlag findes tilbage til 1. januar 1986, dog med nedenstående forbehold: - Bygningernes ejerforhold i BBR blev ikke ajourført med oplysninger fra ESR om ændring i ejerforhold i forbindelse med ejendomsoverdragelse (salg) i perioden 1981-1987, men kun med de ændringer der var en følge af den kommunale byggesagsbehandling. Siden januar 1988 sker der en månedlig ajourføring af ejerforholdet i BBR via ESR. - Før 1. januar 2005 omfatter opgørelsen ikke bygninger, hvor en bygnings boligareal og erhvervsareal tilsammen afviger mere end 10 kvadratmeter fra summen af bygningens samlede etageareal, udnyttelig tagetageareal og kælderareal. - Fra og med 2011 omfatter Bygningsopgørelsen også småbygninger (garager, carporte og udhuse).

Sammenhæng med anden statistik

En fuldstændig sammenlignelighed med byggestatistikkens tal for nyopførte bygninger i de enkelte år og bygningsopgørelsens oplysninger om tilvæksten bygningsbestanden fra år til år er af forskellige årsager ikke mulig. Bygningsopgørelsen angiver antallet af bygninger og deres størrelse pr. 1. januar med en angivelse af bygningens opførelsesår. Det vil sige, at antal bygninger og bygningsarealer med et givet opførelsesår er et resultat af til- og afgang siden sidste opgørelse, altså nettotilgangen. Byggestatistikkens opgørelse over antal fuldførte bygninger og deres arealer er en angivelse det fuldførte byggeri (inkl. til- og ombygninger) i et kalenderår, dvs. at der her er tale om en bruttotilgang. Ydermere kan ændringer bl.a. om anvendelsesskift ske direkte i bestandsopgørelsen, såfremt der ikke skal foretages en byggesagsbehandling i kommunen.

Intern konsistens

Der er ingen kilder til intern inkonsistens.