Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Morten Steenbjerg Kristensen
39 17 32 67

MRT@dst.dk

Hent som PDF

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Statistikken er baseret på data fra det administrative register over alle udbetalinger af børnefamilieydelser og -tilskud. Data inkluderer endvidere efterreguleringer, der laves som følge af fejl i tidligere udbetalinger. Omkring 10 pct. af alle der modtager Børnefamilieydelser og -tilskud oplever efterreguleringer, og mindst halvdelen af efterreguleringerne drejer sig om beløb under 1.000kr.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på data fra et administrativt register, som indeholder alle faktiske udbetalinger af børnefamilieydelser og -tilskud. Der er ikke mistanke om at resultaterne er over- eller undervurderet i væsentligt omfang. Danmarks Statistik modtager data fra ATP/Udbetaling Danmark umiddelbart efter kvartalets udløb. Det er 3 måneder efter udbetalingen af de fleste ydelser og tilskud. I de tilfælde, hvor Udbetaling Danmark har udbetalt for lidt eller for meget i ydelser og tilskud bliver der lavet en efterregulering, hvor modtageren enten tilbagebetaler, reduceres i ydelse eller får udbetalt et ekstra beløb. Reguleringer af børnefamilieydelser og tilskud indgår i data fra og med 1. kvartal 2017 i det kvartal, hvor efterreguleringen sker. Data revideres altså ikke tilbage i tid. Bemærk også, at MBT udbetales med to måneders forsinkelse og indgår på udbetalingstidspunktet.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken viser antallet af personer, der har modtaget, eller i få tilfælde får tilbagebetalt ydelser eller tilskud. Registret har fuld dækning, og der er god overensstemmelse mellem data-indhold og de lovbestemte satser. Derfor vurderes usikkerheden på selve statistikken at være lille.
Ved udbetaling af ydelser og tilskud opstår der en gang imellem fejl, hvor ydelser er blevet udbetalt til den forkerte forældre eller beløbet har været forkert. I disse tilfælde foretages en efterregulering, som kommer med i statistikken i den periode, hvor ydelsen efterreguleres. Dette medfører, at enkeltpersoner kan indgå i statistikken med negative beløb, hvis ydelser tilbagebetales, eller større beløb end lovgivningen tilsiger, hvis de får ydelserne på bagkant. I det omfang Udbetaling Danmark har forsøgt at udbetale til en konto, der ikke eksistere, og udbetalingen ikke er gennemført kommer den heller ikke med i statistikken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Data er baseret på et register med fuld population. I den nye form, hvori Danmarks Statistik har modtaget data i 2019 fra og med 1. kvartal 2017 vurderes kvaliteten at være meget god. Registret er med fuld population og der er generel overensstemmelse med de satser som findes i lovgivningen. Data inkluderer nu efterreguleringer som følge af fejl i tidligere udbetalingerne. Før 2017 indeholdt data ikke efterreguleringer.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken revideres ikke.