Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
39 17 30 38

AFT@dst.dk

Hent som PDF

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Børnefamilieydelse og børnetilskud er en årlig opgørelse over antallet personer, der modtager børnefamilieydelser og børnetilskud og beløbet modtaget i ydelse. Statistikken bygger fra 2017 på ydelser og tilskud udbetalt for hvert kvartal. Statistikken formidles gennem NYT fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken. Statistikken opdeles efter tilskudsart og geografisk efter område. Fra 2017 er der tale om udbetalte beløb - disse adskiller sig fra bevilligede beløb ved at indeholde evt. efterreguleringer af ydelser fra tidligere kvartaler.

Indholdsbeskrivelse

Børne- og ungeydelse udbetales til forsørgere af børn og unge under 18 år i Danmark. Ydelsen har siden 2014 været indkomstafhængig og aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger topskattegrundlaget (800.100 kr. i 2020) for hver forælder eller forsørger.

Børne- og ungeydelsen har siden 1990 være differentieret efter barnets alder. I 2011 blev børnefamilieydelsen til børneydelsen og ungeydelsen. Børneydelsen tildeles børn under 15 år og ungeydelsen tildeles børn i alderen 15-17 år.

Gældende grupperinger og satser i 2020:

  • 0-2 årige: 18.384 kr. om året
  • 3-6 årige: 14.556 kr. om året
  • 7 - 14 årige: 11.448 kr. om året
  • 15 - 17 årige: 11.448 kr. om året

Udover børne- og ungeydelsen eksisterer der forskellige børnetilskud. Børnetilskud tildeles for børn af enlige forældre, børn af pensionister (dog ikke hvis førtidspension er tilkendt efter 1. januar 2003), børn født uden for ægteskab hvor far er uden bidragspligt, børn af enker/enkemænd, børn, som har mistet en forælder, flerbørnsfamilier, der udbetales i tilfælde af tvillinger mv., samt til børn af studieaktive forældre. Derudover blev et midlertidigt børnetilskud indført medio 2019 til familier på nedsat kontanthjælp. Det midlertidige børnetilskud blev udbetalt første gang i 2020 med tilbagevirkende kraft.

Børnefamilieydelser og tilskud betales oftest kvartalsvist. Ungeydelse udbetales månedsvist men opgøres i statistikken kun kvartalsvist. Statistikken over Børnefamilieydelser og børnetilskud offentliggøres årligt og indeholder opgørelser for hvert kvartal i det forrige år.

Grupperinger og klassifikationer

Børnefamilieydelser aggregeres geografisk efter kommuner, køn på modtageren af ydelsen, samt antallet af børn som modtageren får ydelse og tilskud til. Data er i registrene tilgængelige på individniveau i anonymiseret form således, at opgørelser med andre inddelinger kan bestilles.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Børn og familier: Alle børn og familier med børn der modtager børne- og ungeydelse og/eller børnetilskud.

Børneydelse: En ydelse der udbetales til familier med børn under 15 år.

Ungeydelse: En ydelse der udbetales til familier med børn i alderen 15 - 17 år.

Ordinært børnetilskud: Et tilskud til enlige forsørgere, der udbetales per barn.

Ekstra børnetilskud: Et børnetilskud til enlige forsørgere. Beløbet er uafhængigt af antallet af børn.

Særligt børnetilskud: Et tilskud som udbetales, hvis faderskabet ikke er fastslået, eller hvis mindst den ene forælder er pensionist eller hvis barnet har mistet den ene forælder.

Midlertidigt børnetilskud: Børnetilskud, der kan udbetales hvis familien er berørt af nedsat kontanthjælp i form af uddannelseshjælp til unge under 30 år uden uddannelse, integrationsydelse eller loftsreduceret kontanthjælp. Beløbet afhænger af antallet af børn under 15 år og forsøgeres samlivsstatus, og kan maksimalt udgøre samme beløb som reduktionen af kontanthjælpen.

Enheder

Børn, familier og udbetalinger.

Population

Alle personer der modtager børne- og ungeydelse og/eller børnetilskud.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken nuværende udformning går tilbage til 2017. Statistikbanken rummer i arkivet tabeller for børnefamilieydelser og tilskud, der går tilbage til 1982.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Børn og familier måles i antal, og gennemsnitlige udbetalinger i danske kroner.

Referencetid

01-01-2019 - 31-12-2019.

Hyppighed

Årligt (de 4 kvartaler offentliggøres samlet).

Indsamlingshjemmel og EU regulering

I følge Lov om Danmarks Statistik §6, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000 skal offentlige myndigheder og institution videregive oplysninger til Danmarks Statistik. Der er ingen direkte EU-regulering på den nationale Statistik om Børnefamilieydelser, men statistikken er en del af datagrundlaget for Eurostats "Statistics on Income and Living Conditions" (Regulation (EC) No 1177/2003).

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på data fra ATP / udbetaling Danmark. Data leveres fra 2017 af Netcompany. Overgangen fra KMD til udbetaling Danmark har kostet en del tid hos både ATP, Netcompany og Danmarks Statistik. Systemerne er nu i drift og indberetningsbyrden forventes at være lav de kommende år.

Øvrige oplysninger

På Skatteministeriets hjemmeside findes tal og satser, lange tidsserier samt lovgivning angående børne- og ungeydelse og på beskæftigelsesministeriet findes satser og angående børnetilskud.

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.