Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik.
Kalle Emil Holst Hansen
39 17 35 65

khs@dst.dk

Hent som PDF

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

Statistikkens primære kildegrundlag er reelt aktive firmaers lovpligtige indberetninger om aktive bestyrelsesmedlemmer og top-direktører. Statistikken usikkerhed er primært forbundet til mangelfulde eller manglende indberetninger. Da det er lovpligtigt at holde deltagerkredsen i firmaer ajour, vurderes det, at hovedparten af firmaerne har indberettet efter kravene. Der vil være firmaer som har mangelfulde indberetninger eller mangler at indberette. Statistikken er derfor ikke fuldstændig for det område som statistikken dækker.

Samlet præcision

Erhvervsstyrelsen kan ultimativt lukke selskaber der ikke lever op til lovkravene. Danmarks Statistik har ikke mulighed for at kontrollere data, men vurderer på baggrund heraf at usikkerheden er af meget begrænset omfang.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Den usikkerhed, der er knyttet til statistikken er knyttet til usikkerhed fra statistikkens administrative kilde. Virksomhederne har under lovkrav pligt til at selvrapportere. Erhvervsstyrelsen kan ultimativt lukke selskaber der ikke lever op til lovkravene. Danmarks Statistik har ikke mulighed for at kontrollere data, men vurderer på baggrund heraf at usikkerheden er af meget begrænset omfang.

Der foretages en metodisk imputering af kønsvariablen på baggrund af navnesøgning, for de personer der ikke allerede er opgivet køn på - typisk udlændinge. Der er foretaget en måling af metoden, i forhold til administrative registreringer. Metoden rammer korrekt i 9.976 af 10.000 tilfælde.

Fra referenceåret 2019 benyttes en ny metode om til bestemmelse af højeste fuldførte uddannelse, således at usikkerheden omkring deltagere med uoplyst uddannelse er mindsket. Metodeforbedringen er implementeret for alle år i statistikbanken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af statistikken er knyttet til kvaliteten af kilderne der indgår i den. Det drejer sig særligt om data fra de administrative registre, der kan være behæftet med usikkerhed. Krav om indberetning til registret blev gjort lovpligtigt fra 2015, og der forventes en gradvis forbedring af registrets indhold, grundet bedre indberetninger som følge af højere funktionalitet i registersystemet, mere skærpede lovkrav til indberetningerne og en mere præcis beskrivelse af det ønskede indhold af indberetningerne. I enkelte tilfælde kan der være fejl i enkeltenheders brancheplacering, som løbende kvalitetssikres af Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske register. Disse mindre usikkerheder har dog begrænset betydning på et aggregeret niveau.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.