Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Maya Drewsen
39 17 34 39

mdr@dst.dk

Hent som PDF

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Bekendtgjorte tvangsauktioner er en månedlig totaltælling over antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende i den aktuelle periode, opgjort i både faktiske og sæsonkorrigerede tal. Da det er en totaltælling, er der ikke beregnet stikprøveusikkerhed. Data fra Statstidende behandles nøje i Danmarks Statistik for at sikre så retvisende et datagrundlag som muligt. Statistikken vurderes derfor at give et præcist og pålideligt billede af det aktuelle antal bekendtgjorte tvangsauktioner i den valgte periode. Det bør bemærkes, at statistikkens primære formål er at være konjunkturbelysende og ikke en opgørelse over antal gennemførte tvangsauktioner.

Samlet præcision

Bekendtgjorte tvangsauktioner er en totaltælling af antal bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende i en pågældende periode. Da samtlige tvangsauktioner skal bekendtgøres i Statstidende senest 14 før for, at auktionen kan finde sted, vurderes statistikken at give et præcist billede af den aktuelle konjunktursituation. Ved at frasortere bekendtgjorte tvangsauktioner med samme skødehaver, sikres at uberettigede store udsving minimeres. Data for de bekendtgjorte tvangsauktioner i en aktuel periode holdes op mod de officielle registre, og i tvivlstilfælde kontrolleres disse manuelt i Danmarks Statistik. Den største kilde til usikkerhed i statistikken vurderes at være registreringsfejl, der i sidste ende kan betyde, at samme skødehaver medtælles flere gange.

Ejeren af en ejendom kan helt frem til, at tvangsauktionen finder sted afværge salget ved, at betale fordringshaver, hvorved auktionen vil blive aflyst. Der er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem antal bekendtgjorte og antal gennemførte tvangsauktioner, da sidstnævnte typisk vil være mindre.

Stikprøveusikkerhed

Da der er tale om en totaltælling af antal bekendtgjorte tvangsauktioner, er der ingen stikprøveusikkerhed forbundet med statistikken.

Anden usikkerhed

Opgørelsen af antal bekendtgjorte tvangsauktioner vurderes generelt at være forbundet med begrænset usikkerhed, der primært kan tilskrives registreringsfejl samt gengangere.

Data stammer fra bekendtgørelser af tvangsauktioner i Statstidende, i forbindelse med hvilke der kan opstå registreringsfejl. Dette vurderes dog ikke at have væsentlig betydning for kvaliteten af statistikken, da de modtagne data sammenholdes med oplysninger i de officielle registre, bl.a. BBR, i forbindelse med valideringen af data i Danmarks Statistik. I tilfælde hvor oplysningerne i bekendtgørelsen afviger i forhold til registeroplysninger, kontrolleres der manuelt herfor.

Det vurderes ikke, at manglende indberetninger af begærede tvangsauktioner til Civilstyrelsen er væsentlig kilde til usikkerhed, da det er obligatorisk at bekendtgøre en tvangsauktion i Statstidende senest 14. dage før auktionen finder sted, for at denne kan gennemføres. Andelen af ufuldstændige indberetninger vurderes også at være ubetydelige, og manglende oplysninger vil oftest blive udfyldt i forbindelse med valideringen af data i Danmarks Statistik.

Da statistikkens primære formål er at være konjunkturbelysende, frem for en opgørelse af antal faktisk gennemførte tvangsauktioner, frasorteres ejendomme med samme skødehaver således, at hver skødehaver kun optræder én gang i opgørelsen af antal bekendtgjorte tvangsauktioner en given måned. Dette gøres for at sikre, at én skødehaver der går på tvangsauktion med flere ejendomme, ikke resulterer i store udsving i statistikken, der ikke er foreneligt med den generelle konjunktursituation. Denne frasortering sker maskinelt, ved at sammenligne navnene på de enkelte skødehavere, der indgår i statistikken en pågældende måned. Det betyder dog, at frasorteringen er sårbar over for registreringsfejl i form af stavefejl. Desuden er frasorteringen af samme skødehaver forbundet med en vis usikkerhed i tilfælde af, at skødehaver er underlagt navne- og adressebeskyttelse. På samme vis kontrolleres der for, at hver auktion kun medtælles én gang, ved at frasortere bl.a. 2. auktioner, omberammelser og udsættelser. Også aflysninger frasorteres datagrundlaget og medtælles dermed ikke.

For at sikre kvaliteten af de offentliggjorte tal, foregår beregningen maskinelt i et dedikeret produktionssystem, som er blevet gennemtestet inden ibrugtagningen. Beregningsfejl vurderes derfor ikke at være en væsentlig kilde til usikkerhed ved statistikken.

For de sæsonkorrigerede tal for antal bekendtgjorte tvangsauktioner gælder det, at disse er forbundet med en vis indbygget usikkerhed. Denne er særligt stor for de nyeste tal, hvor der ofte vil ske en vis revision i forbindelse med de efterfølgende udgivelser. En generel forudsætning for sæsonkorrektion er, at sæsonmønsteret er stabilt over tid. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at sæsonkorrektionen af de nyeste observationer er delvist baseret på en fremskrivning (forecast) af den aktuelle serie. Pludselige udsving i udviklingen af denne øger derfor usikkerheden forbundet med særligt de nyeste tal. Af denne årsag sæsonkorrigeres kun det samlede antal tvangsauktioner, og ikke tvangsauktioner fordelt på ejendomskategori eller region.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Med undtagelse af ændringer i geografiske inddelinger, herunder Kommunalreformen i 2007, er statistikken sammenlignelig siden 1979. Dette gør statistikken interessant i forhold til at sammenligne udviklingen i niveau, med andre makroøkonomiske indikatorer over flere konjunkturcykler. Derudover er statistikken ikke udsat for eventuel bias på grund af valg af tællingsenhed, kombineret med, at der er tale om en total opgørelse. Statistikkens kvalitet er dog afhængig af korrektheden af de oplysninger der indtastes i tvangsauktionsannoncerne i Statstidende.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal, dog revideres de sæsonkorrigerede tal løbende tilbage til 2011, såfremt sæsonmønstret ændres.