Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Maya Drewsen
39 17 34 39

mdr@dst.dk

Hent som PDF

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Statistikken er en opgørelse over antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Statistikken fordeles efter ejendomstyper og geografisk efter regioner, landsdele og kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser udviklingen i antal bekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom i Danmark ekskl. Færøerne og Grønland, bekendtgjort i Statstidende, fordelt efter ejendomstyper og geografi. Tvangsauktioner over andelsboliger medtælles ikke, da disse er defineret som løsøre i Retsplejeloven, hvorved der er andre gældende regler.

Alle tvangsauktioner bekendtgøres i Statstidende senest 14 dage inden auktionen finder sted. Ejeren af ejendommen kan helt frem til tvangsauktionen finder sted, afværge salget ved at betale fordringshaver. I dette tilfælde vil auktionen blive aflyst. Der er derved forskel på en bekendtgjort og en gennemført tvangsauktion.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken fordeles geografisk på regioner (2007-) samt på landsdele og kommuner (2012-). Se mere på Regioner, Landsdele og Kommuner.

Grupperingen af ejendomskategorierne følger ingen national eller international klassifikation. Ejendommene grupperes i følgende kategorier:

  • Landbrugsejendomme
  • Enfamiliehuse
  • Ejerlejligheder
  • Sommerhuse
  • Ejendomme med 2 eller flere lejligheder
  • Blandet beboelse- og forretningsejendomme
  • Rene forretningsejendomme
  • Fabriks- og lagerejendomme
  • Ubebyggede grunde
  • Andet bebygget

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Bekendtgjort tvangsauktion: Tvangsauktion der er indrykket i Statstidende, mindst 14 dage inden auktionen afholdes.

Enheder

Enhederne i tvangsauktionsstatistikken er skødehavere, der har haft en tvangsauktion over fast ejendom bekendtgjort i Statstidende.

Population

Statistikken omfatter alle bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende i Danmark ekskl. Færøerne og Grønland.

Geografisk dækning

Danmark ekskl. Færøerne og Grønland.

Tidsperiode

Statistikkens kvartalsvise tal er på landsplan sammenlignelige siden 1979. Statistikkens månedlige tal er sammenlignelige siden 1993. Årlige tal for landsdele og kommuner er sammenlignelige fra 2012 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal bekendtgjorte tvangsauktioner over fast ejendom.

Samme situation eller sagskompleks optælles - så vidt muligt - kun én gang. Nedenstående bekendtgørelser medtages derfor ikke i optællingen: Bekendtgørelser med samme skødehaver inden for aktuelle måned samt bekendtgørelser over 2. auktion/ny auktion, aflysninger, berigtigelser, omtryk, omberammelse, ophævelse, stadfæstelse, tilbageholdelse, udsættelse, misligholdelse eller lignende.

Referencetid

Kalendermåned.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data til tvangsauktionsstatistikken indsamles digitalt, direkte fra Statstidende, som er offentligt tilgængelig via Statstidendes hjemmeside. Der foreligger ingen EU regulering for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger i Statstidende. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.