Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Søren Kühl Andersen
39 17 31 11

ska@dst.dk

Hent som PDF

Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper (Afsluttet)

Der indsamles data om omsætning og omsætningsfordeling på en række varegrupper fra en stikprøve på ca. 2.000 virksomheder inden for branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf. Virksomhederne indberetter via en online blanket. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne udviklingen i omsætningen blandt virksomheder, der ligner hinanden. Det indsamlede data opregnes til populationen ved bl.a. at inddrage oplysninger om den samlede momspligtige omsætning for det pågældende år inden for branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf.

Kilder

Undersøgelsen er baseret på besvarelser af online spørgeskemaer sendt til 2.299 virksomheder. Virksomhederne er udvalgt baseret på oplysninger om deres årlige omsætning hentet fra Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register. I stikprøven er først udvalgt samtlige virksomheder med mere end 10 mio. kr. i årlig omsætning. Den resterende stikprøve er baseret på stratificeret, tilfældig udvælgelse. Stikprøven er delt i 4 størrelsesgrupper på 2,5 - 5,0 mio. kr., 5,0 - 10,0 mio. kr., 10,0 - 50,0 mio. kr. og mere end 50 mio. kr. i årlig omsætning. Grænsen på 2,5 mio. kr. i årlig omsætning for deltagelse i stikprøven er valgt for at begrænse indberetningsbyrden for de små virksomheder.

Dog nogle af brancherne er præget af mange små virksomheder med lav omsætning, og derfor er det nedre cut-off sat til 1 mio. Dette gælder følgende brancher:

  • 45.20 Karosseriværksteder, undervognsbehandling og autolakererier.
  • 45.20.10 Autoreparationsværksteder mv., og
  • 45.32.00 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Indsamlingshyppighed

Statistikken dækker året 2015.

Indsamlingsmetode

Data indsamles via online spørgeskema fra de virksomheder, der indgår i stikprøven. Der anmodes i skemaet om et skøn i 1.000 kr. over omsætningens fordeling på en række varegrupper. Indberetningen er obligatorisk, dvs. virksomhederne skal indberette retvisende data rettidigt.

Datavalidering

Det indsendte materiale underkastes en kontrol for fejl. I denne kontrol ses på den enkelte virksomheds indberettede omsætning i forhold til lignende virksomheders indberetninger. Hvis omsætningen er væsentlig anderledes end forventet, rettes en forespørgsel til indberetteren om korrektheden af de indsendte omsætningstal. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgningen, hvorfor statistikken kan være behæftet med en vis usikkerhed forbundet med fejlindberetning. I fejlsøgningen fokuseres målrettet på de indberetninger, der har størst betydning for statistikken.

Databehandling

De indberettede data opregnes til den fulde population af branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf. I opregningen korrigeres for skævheder i stikprøven og besvarelsesmønsteret. Til det benyttes et såkaldt ratioestimat, hvor der inddrages oplysninger om det momspligtige salg for de 4 seneste kvartal for hele populationen af branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf. Denne population med de tilhørende oplysninger om det momspligtige salg kaldes for opregningspopulationen.

Korrektion

Ikke relevant for den statistik