Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
39 17 30 13

alo@dst.dk

Hent som PDF

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Statistikken indeholder oplysninger om antallet af modtagne asylansøgninger, ansøgerens statsborgerskab samt oplysning om hvorvidt ansøgningen om asyl i Danmark er indgivet i Danmark eller i udlandet. Siden 1. juli 2002 har det dog ikke været muligt at søge om asyl fra udlandet.

Desuden indeholder statistikken oplysninger om tildelte opholdstilladelser fordelt på grundlaget for tilladelsen og ansøgerens statsborgerskab.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder dels oplysninger om antallet af modtagne asylansøgninger, ansøgerens statsborgerskab, oplysning om hvorvidt ansøgningen om asyl i Danmark er indgivet i Danmark eller i udlandet og oplysning om antallet af tildelte opholdstilladelser og dels opgørelser hvor opholdstilladelser er knyttet til personer der indvandrer og populationen af indvandrere.

Danmarks Statistik begyndte offentliggørelsen af oplysninger om asylansøgninger og opholdstilladelser i 1989. Statistikken om asylansøgere og flygtninge går tilbage til 1984, mens statistikken over opholdstilladelser uden for flygtningeområdet kun findes fra 1988. Opgørelser over indvandredes opholdstilladelser kan findes fra 1997 og antallet af indvandrere efter første og nuværende opholdstilladelse fra 2008.

Grupperinger og klassifikationer

Statsborgerskab samt oprindelsesland kan grupperes som enten verdensdele, EU/EØS-lande/Lande uden for EU/EØS eller Vestlige/Ikke-vestlige lande.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Asylansøgning: Antallet af asylansøgninger kan inddeles i følgende definitioner:

Bruttoansøgertallet omfatter samtlige ansøgninger om asyl i Danmark inkl. ansøgninger fra personer, der allerede har et andet opholdsgrundlag (fx familiesammenførte som i forvejen opholder sig i Danmark.

Registreringstallet omfatter ansøgninger om asyl, hvor der er sket en realitetsbehandling af asylsagen.

Opholdstilladelse: Personer, der ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig her i landet i længere tid end 3 måneder.

Opholdstilladelser kan klassificeres efter de paragraffer i Udlændingeloven, som danner grundlaget for tilladelsen. I statistikken anvendes følgende grupper:

Opholdstilladelser i asylsager, som yderligere kan opdeles i flygtningestatus og andet grundlag

Tilladelser til familiesammenføring, som kan deles i tre hovedgrupper vedrørende dels ægteskab og fast samlivsforhold og dels mindreårige børn, samt efter referencetype, dvs. om familiesammenføringen er til en person med dansk/nordisk statsborgerskab, til flygtning eller til øvrige med statsborgerskab uden for norden

EU/EØS-registreringsbeviser, som yderligere kan opdeles i lønarbejde, uddannelse eller øvrige grunde

Studie mv. (inkl. au pair og praktikanter)

Erhverv

Det øvrige opholdsområde (inkl. adoption)

Ukraine (særlov)

Enheder

Ansøgninger og opholdstilladelser.

Population

Asylansøgninger er en opgørelse over de personer, der søger om asyl i Danmark.

Opholdstilladelser er en opgørelse over de personer, der faktisk får tildelt en opholdstilladelse.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

  • Antallet af asylansøgninger: 1984-
  • Antallet af opholdstilladelser: 1988-
  • Antallet af opholdstilladelser for indvandrede: 1997-
  • Antallet af indvandrere efter første og nuværende opholdstilladelse: 2008-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Ansøgninger, opholdstilladelser, indvandringer og indvandrere.

Referencetid

Asylansøgninger og opholdstilladelser i løbet af kvartalet og året.

Hyppighed

Oplysninger om asylansøgninger og opholdstilladelser samt antal indvandrede efter opholdstilladelse offentliggøres kvartalsvis i statistikbanken.

Oplysninger om indvandrere efter første og nuværende opholdstilladelse offentliggøres årligt i statistikbanken.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 6.

EU-forordning nr. 862/2007 vedrørende migration og international beskyttelse gælder for data fra og med 2008.

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Link til hjemmeside vedrørende indvandrere og efterkommere