Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Statistikken indeholder oplysninger om antallet af modtagne asylansøgninger, ansøgerens statsborgerskab samt oplysning om hvorvidt ansøgningen om asyl i Danmark er indgivet i Danmark eller i udlandet. Siden 1. juli 2002 har det dog ikke været muligt at søge om asyl fra udlandet.

Desuden indeholder statistikken oplysninger om tildelte opholdstilladelser fordelt på grundlaget for tilladelsen og ansøgerens statsborgerskab.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder oplysninger om antallet af modtagne asylansøgninger, ansøgerens statsborgerskab samt oplysning om hvorvidt ansøgningen om asyl i Danmark er indgivet i Danmark eller i udlandet. Siden 1. juli 2002 har det dog ikke været muligt at søge om asyl fra udlandet.

Desuden indeholder statistikken oplysninger om tildelte opholdstilladelser fordelt på grundlaget for tilladelsen og ansøgerens statsborgerskab. Fra 1997 findes der opholdstilladelser på individniveau for indvandrede personer med statsborgerskab uden for Danmark og Norden.

Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark.

Danmarks Statistik begyndte offentliggørelsen af oplysninger om asylansøgninger og opholdstilladelser i 1989. Statistikken om asylansøgere og flygtninge går tilbage til 1984, mens statistikken over opholdstilladelser uden for flygtningeområdet kun findes fra 1988.

Grupperinger og klassifikationer

Statsborgerskab samt oprindelsesland kan grupperes som enten verdensdele eller vestlige/ikke-vestlige lande.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Asylansøgning: Antallet af asylansøgninger kan inddeles i følgende definitioner:

Bruttoansøgertallet omfatter samtlige personer, der indgiver ansøgning om asyl i Danmark inkl. de personer, der allerede har et andet opholdsgrundlag (fx familiesammenførte som i forvejen opholder sig i Danmark.

Registreringstallet omfatter personer, der faktisk får behandlet deres asylsag i Danmark.

Opholdstilladelse: Personer, der ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig her i landet i længere tid end 3 måneder.

Opholdstilladelser kan klassificeres efter de paragraffer i Udlændingeloven, som danner grundlaget for tilladelsen. I statistikken anvendes følgende grupper:

Opholdstilladelser i asylsager, som yderligere kan opdeles i flygtningestatus og andet grundlag

Tilladelser til familiesammenføring, som kan deles i tre hovedgrupper vedrørende dels ægteskab og fast samlivsforhold og dels mindreårige børn

EU/EØS-registreringsbeviser

Studie mv. (inkl. au pair og praktikanter)

Erhverv

Det øvrige opholdsområde (inkl. adoption)

Enheder

Ansøgninger, opholdstilladelser og indvandringer.

Population

Asylansøgninger er en opgørelse over de personer, der søger om asyl i Danmark.

Opholdstilladelser er en opgørelse over de personer, der faktisk får tildelt en opholdstilladelse.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

  • Antallet af asylansøgninger: 1984-
  • Antallet af opholdstilladelser: 1988-
  • Antallet af opholdstilladelser på individniveau: 1997-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Ansøgninger, opholdstilladelser og indvandringer.

Referencetid

01-01-2016 - 31-12-2016

Hyppighed

Oplysninger om asylansøgninger og opholdstilladelser offentliggøres kvartalsvis i statistikbanken og årligt i NYT fra Danmarks Statistik.

Oplysninger om opholdstilladelser på individniveau offentliggøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 6.

EU-forordning nr. 862/2007 vedrørende migration og international beskyttelse gælder for data fra og med 2008.

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Link til hjemmeside vedrørende asylansøgninger og opholdstilladelser