Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Michael Berg Rasmussen
3917 3768

mbr@dst.dk

Hent som PDF

Arealregnskab

Statistik om Danmarks areal, arealdække og arealanvendelse offentliggøres i Statistikbanken under Areal og Naturressourcer samt i Nyt fra Danmarks Statistik om Arealdække og Arealanvendelse. Arealregnskabet offentliggøres derudover som led i tværgående formidling af Grønt nationalregnskab

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i to særskilte Nyt fra Dannarks Statistik:

Publikationer

Arealregnskabet indgår i publikationer om Grønt nationalregnskab. Alle udgivelser om grønt nationalregnskab kan findes via dst.dk/groentnr

I 1968 blev der udgivet en publikation om Danmarks areal

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller:

  • AREALDK: Areal efter arealdække, område og enhed
  • AREALAN1: Arealanvendelse efter branche, område og enhed
  • ARE207: Areal pr. 1. Januar efter område (kommuner)

Adgang til mikrodata

Mikrodata vil kunne stilles til rådighed for forskere gennem Danmarks Statistiks Forskerordning (kun relevant for opgørelse af arealanvendelse).

Anden tilgængelighed

Det bagvedliggende kort over arealdækket (BASEMAP04) kan tilgås via DCE's hjemmeside.

Statistikken har dannet grundlag for to analyser fra Danmarks Statistik:

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ingen tiltag for diskretionering har været nødvendige, da opgørelserne kun omfatter oplysninger som allerede er offentligt tilgængelige.

Reference til metodedokumenter

Opgørelsen af arealdækket er blevet til med faglig og teknisk bistand fra DCE, Århus Universitet. Deres arbejde er beskrevet i Levin, G. (2022): Basemap04 - Documentation of the data and method for the elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 80 pp. Technical Report No. 252..

FN's manual om miljøøkonomiske regnskaber, herunder arealregnskaber - SEEA.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.