Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Michael Berg Rasmussen
3917 3768

mbr@dst.dk

Hent som PDF

Arealregnskab

Arealdækket er klassificeret efter internationale retningslinjer, og kan derfor sammenlignes med andre landes opgørelser efter de samme retningslinjer (SEEA). Opgørelsen er fuldt sammenligneligt mellem 2011, 2016, 2018 og 2021. Sammenligneligheden med ældre opgørelser er til gengæld begrænset, da der er sket væsentlige ændringer i kildegrundlag og opgørelsesmetoder. Arealanvendelsen er foreløbig kun opgjort for et år.

International sammenlignelighed

Opgørelsen er internationalt sammenlignelig, da den er baseret på FN's standard SEEA, System of Environmental-Economic Accounting. Dette forudsætter naturligvis at de lande man ønsker at sammenligne med også har fulgt samme retningslinjer. Opgørelsen er ikke fuldt sammenlignelig med Eurostats 'Land cover'-opgørelse (LUCAS) for Danmark, da den er baseret på andre kilder og metoder.

Sammenlignelighed over tid

Opgørelserne af arealdækket for 2011, 2016, 2018 og 2021 er fuldt sammenlignelige. Opgørelsen fra 2011, 2016 og 2018 er lavet med henblik på at sikre sammenligneligheden, hvilket har krævet tilpasninger af kortkilderne for at undgå at opgøre ændringer der alene skyldes tekniske forhold. Metoden til at undgå 'falske' ændringer er nærmere beskrevet i den tekniske rapport.

Danmarks Statistik har tidligere lavet opgørelser over arealdækket, den seneste er fra 1995 og tilgængelig i Statistikbanken i den historiske tabel ARE1. Der er sket mange ændringer i både kildegrundlag og metoder siden denne opgørelse, som derfor ikke er fuldt sammenlignelig med de nye tal for 2011 og frem. Der findes intet systematisk overblik over de ændringer der er sket, og deres konsekvenser for sammenligneligheden. I et vist omfang kan tallene for de mest aggregerede kategorier (fx landbrugsafgrøder, bebygget) godt sammenlignes og give en idé om udviklingen.

Danmarks areal

Tidsserier før og efter kommunalreform (ny tabel fra 2007) kan sammenlignelig på totalen.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes andre opgørelser for udvalgte dele af arealdækket. Specielt kan nævnes skovstatistikken, som udgives af Skov og Landskab (KU). Skovarealet er ikke helt det samme i denne statistik. Det skyldes dels definitoriske forskelle (fx om juletræer klassificeres som skov eller afgrøde), dels metodemæssige. Skovstatistikken opgør skovarealet ved opregning fra en række prøveflader, som undersøges for træart, højde, tæthed mm. Til opgørelsen af arealdækket er GeoDanmarks afgrænsning af skov, kombineret med forvaltningsplaner for statsskove og forsvarets skove, brugt. GeoDanmark er primært tegnet på baggrund af flyfoto. En anden væsentlig forskel knytter sig til den metode, der benyttes i BASEMAP04 til prioritering mellem kortlag - og som betyder at kortlagte naturområder, vandløb og søer inde i skoven, klassificeres som hhv. natur, vandløb og sø. Også ubefæstede veje i skoven vil i et væsentlig omfang være klassificeret som ubefæstet vej i denne opgørelse, men i skovstatistikken være en del af skoven.

Opgørelsen af det samlede landbrugsareal i landbrugsstatistikkens tabel AFG1 er ikke identisk med opgørelsen af landbrugsarealet i arealdækket. Det skyldes at de samme arealer kan indgå som landbrugsareal (fx i kategorien udtagne arealer) i AFG1 og som naturareal i arealdækket (fx som enge). Hvis man sammenligner kun areal med intensivt dyrkede etårige afgrøder er forskellen minimal, da kilden er den samme. Produktionen af BASEMAP via mange kortkilder og processerne til eliminering af overlap og huller i kortet introducerer dog potentielt små arealforskelle ift. AFG1, som er baseret direkte og udelukkende på arealerne i markkortet (via GLR).

Branchegrupperne i arealanvendelsesopgørelsen er de samme som i Nationalregnskabet. Det er derfor muligt at sammenholde med fx produktion og beskæftigelse for de samme brancher.

Intern konsistens

Der er fuld intern konsistens inden for henholdsvis datasættet for arealdække og datasættet for arealanvendelse og datasættet for Danmarks areal (ARE207). Det er et vigtigt bidrag fra arealregnskabet at der her foreligger ét konsistent kort for det danske arealdække, hvor alle kilderne er konsolideret så alle arealer er opgjort med netop ét arealdække.

Der er forskel (inkonsistens) mellem det samlede danske areal i de 3 opgørelser, pga. forskellige metoder/kilder: - Danmarks areal (ARE207) opgør det samlede danske areal som det areal der indgår i matrikelkortet. I matrikelkortet mangler en del søer, til gengæld er en del af Vadehavet matrikuleret og indgår dermed. - Arealdækket opgør det samlede danske areal på basis af arealet inden for kystlinjen, opgjort via BASEMAP04 på basis af data fra GeoDanmark. Vadehavet er dermed ikke med, til gengæld er alle søer med. I tabellen AREALDK kan det ikke-matrikulerede landareal ses særskilt. - Arealanvendelsen anvender matrikelkortet, og har dermed samme totale areal for Danmark som ARE207 for samme år