Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser (kvt.)

I Statistikbanken offentliggøres antal anmeldte forbrydelser i tabellerne STRAF10, STRAF11 og STRAF12.

Derudover indgår tallene i publikationen Kriminalitet. Se mere på statistikkens Emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

Publikationer

Statistikken offentliggøres årligt i publikationen Kriminalitet

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Anmeldte forbrydelser i følgende tabeller:

  • STRAF10: Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art og tid
  • STRAF11: Anmeldte forbrydelser efter område, overtrædelsens art og tid
  • STRAF12: Anmeldte forbrydelser, sæsonkorrigeret efter overtrædelsens art og tid

Adgang til mikrodata

Data om anmeldte lovovertrædelser opbevares som færdigbearbejdede datasæt med samtlige grundoplysninger på journalnummerniveau.

Anden tilgængelighed

Der er ingen anden tilgængelighed.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Anmeldelsesstatistikken indeholder ikke personidentificerbare oplysninger. Der foretages derfor ingen aggregeringer eller lignende af diskretionshensyn. Inddelingen af lovovertrædelser er imidlertid meget detaljeret og af overskuelighedshensyn grupperes disse derfor i den offentliggjorte statistik.

Reference til metodedokumenter

Metodebeskrivelser findes i årspublikationen Kriminalitet, afsnit2: Statistikkens grundbegreber og kilder.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.