Gå til sidens indhold

Anmeldte forbrydelser (kvt.)

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Anmeldte forbrydelser (kvt.) 2024 1. kvartal

Tidligere versioner

Formålet med statistikken er at belyse antallet af politianmeldte overtrædelser af straffeloven eller særlovene (ekskl. Færdselsloven og andre færdselslovslignende særlove). Statistikken kan føres tilbage til 1921, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1995 og frem.

Indhold

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven og særlove, der enten er anmeldt til politiet eller er konstateret af politiet selv. Antallet af anmeldte forbrydelser opdeles efter lovovertrædelsernes art, samt geografisk på regioner og kommuner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kilden til statistikken er Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister. Data modtages kvartalsvis via system-til-system-indberetning.

De modtagne data gennemløber en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før, centrale variable fejlsøges for valide værdier og ikke relevante anmeldelser fraselekteres.

Sæsonkorrektion foretages for seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser, samt udvalgte lovovertrædelser herunder, hvor der kan registreres sæsonudsving.

Beregningerne af specielt de seneste sæsonkorrigerede værdier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb føre til en øget usikkerhed som en direkte følge af større usikkerhed på fremskrivningerne. Udviklingen i statistikken under COVID-19 krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving i statistikken/serien ift. det normale forløb, og det har haft relativt stor vægt i forhold til, hvad det normale sæsonmønster forklarer. Vurderingen af de aktuelle udviklingsforløb i de sæsonkorrigerede tal skal derfor foretages med forsigtighed. Når de sæsonkorrigerede værdier er behæftet med større usikkerheder end normalt, vil det uvilkårligt også medføre større revisioner end normalt efterhånden som de fremskrevne værdi kan erstattes af faktisk observationer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes bredt af myndigheder, organisationer, forskere og i pressen, som grundlag for offentlig og privat planlægning, uddannelse, forskning og offentlig debat. Fremsatte synspunkter og ønsker fra centrale brugere tages i betragtning ved udarbejdelse af statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken laves på baggrund af et udtræk på et givet tidspunkt. Der laves også en årlig statistik, som er mere fyldestgørende. Sammenligning af kvartalsstatistikken med årsstatistikken viser, at kvartalsstatistikken undervurderer antallet af anmeldte lovovertrædelser med ca. 6 pct. Der er desuden fra kvartal til kvartal, en forskydning i data; en del af de registrerede anmeldelser i et givent kvartal kan vedrøre et tidligere kvartal.

Anmeldelsesstatistikken omfatter ikke den skjulte kriminalitet, dvs. de begåede forbrydelser, der ikke kommer til politiets kendskab.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives ca. 20 dage efter slutningen af referenceperioden. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet på det nuværende grundlag siden 1995. Grundet ændringer i grupperingen af lovovertrædelser skal der udvises forsigtighed ved sammenligning over tid før dette år.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I Statistikbanken offentliggøres antal anmeldte forbrydelser i tabellerne STRAF10, STRAF11 og STRAF12.

Derudover indgår tallene i publikationen Kriminalitet. Se mere på statistikkens Emneside.

Læs mere om tilgængelighed