Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser (kvt.)

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven og særlove, der enten er anmeldt til politiet eller er konstateret af politiet selv. Antallet af anmeldte forbrydelser opdeles efter lovovertrædelsernes art, samt geografisk på regioner og kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Anmeldte forbrydelser er en del af kriminalitetsstatistikkerne. Kriminalitetsstatistikkerne omfatter, ud over denne statistik, opgørelser over kriminelle forhold, fra anmeldelse via sigtelse til afgørelse, samt anholdelser og fængslinger. Statistikken er en opgørelse af antallet af politianmeldte overtrædelser af straffeloven og særlove (ekskl. færdselsloven og færdselslovslignende særlove) og omfatter alle politianmeldte lovovertrædelser i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). Den enkelte anmeldelse er identificeret ved et entydigt journalnummer, der kan anvendes til at koble oplysninger med andre af kriminalitetsstatistikker. Til den enkelte anmeldelse, er der knyttet oplysninger om type af lovovertrædelse i henhold til politiets journalplan, gerningsdato- og tidspunkt og gerningskommune. For at kunne vurdere udviklingen i antallet af anmeldte lovovertrædelser fra kvartal til kvartal, foretages sæsonkorrektion. Sæsonkorrektionen sker for en række specifikke overtrædelsesarter og hovedgrupper under straffeloven.

Grupperinger og klassifikationer

Geografisk fordeles antallet af anmeldte forbrydelser på kommuner og regioner. Derudover grupperes statistikken efter lovovertrædelsens art. Der sondres mellem straffelov og særlove. Straffeloven er underopdelt i følgende hovedgrupper:

  • Seksualforbrydelser
  • Voldsforbrydelser
  • Ejendomsforbrydelser
  • Andre straffelovsforbrydelser

Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under ’Særlovgivning i øvrigt’. Se den fulde oversigt over overtrædelsestyper i kriminalitetsstatistikken.

Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom: Voldtægtsforbrydelser

Fra d. 1. januar 2021 trådte det nye samtykkebegreb vedr. voldtægt i kraft. I den forbindelse har politiet oprettet nye gerningskoder, som delvis erstatter en række gerningskoder, som Danmarks Statistisk definerer som voldtægt og gerningskoder, som Danmarks Statistik ikke tidligere har defineret som voldtægt jf. ovenstående beskrivelse. Foruden en reel stigning i antallet af anmeldte voldtægter skal den nye registreringspraksis ligeledes tages i betragtning.

Fra d. 1. januar 2022 trådte en ny bestemmelse i kraft i straffeloven vedr. stalking. Stalking indgår i kategorien 'Psykisk vold mv.' Stigningen i antallet af anmeldelser i 'Psykisk vold mv' skal ses i lyset heraf.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Gerningskode: Gerningskode beskriver typen af den anmeldte lovovertrædelse. Gerningskoden er overordnet inddelt i straffelovsovertrædelser og særlovsovertrædelser. Straffelovsovertrædelserne er grupperet i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under 'Særlovgivning i øvrigt'. Den anvendte gruppering af gerningskoder kan ses her: Gruppering.

Anmeldelse: En anmeldelse er en lovovertrædelse (et kriminelt forhold), der anmeldes eller på anden måde er kommet til politiets kendskab.

Enheder

Enheden i statistikken er anmeldte lovovertrædelser. En lovovertrædelse, der begås af flere personer registreres som én anmeldelse, ligesom en lovovertrædelse, der har flere ofre (fx dobbeltdrab), registreres som én anmeldelse. Hvor flere forskellige personer (ved sammenfald mellem tid og sted) anmelder den samme lovovertrædelse, kan der (undtagelsesvis) være tale om registrering af flere anmeldelser.

Population

Overtrædelser af straffeloven og særlovene (med undtagelse af færdselsloven og færdselslovslignende særlove) i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), der enten er anmeldt til politiet eller er konstateret af politiet selv.

Geografisk dækning

Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1995 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal anmeldte forbrydelser.

Referencetid

01-01-2024 - 31-03-2024

Hyppighed

Statistikken udarbejdes kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 6. Der findes ingen EU-regulering for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om anmeldte forbrydelser kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.