Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser (kvt.)

Statistikken laves på baggrund af et udtræk på et givet tidspunkt. Der laves også en årlig statistik, som er mere fyldestgørende. Sammenligning af kvartalsstatistikken med årsstatistikken viser, at kvartalsstatistikken undervurderer antallet af anmeldte lovovertrædelser med ca. 6 pct. Der er desuden fra kvartal til kvartal, en forskydning i data; en del af de registrerede anmeldelser i et givent kvartal kan vedrøre et tidligere kvartal.

Anmeldelsesstatistikken omfatter ikke den skjulte kriminalitet, dvs. de begåede forbrydelser, der ikke kommer til politiets kendskab.

Samlet præcision

Data hidrører fra ét administrativt register, hvor alle anmeldte lovovertrædelser registreres. Statistikken laves på baggrund af de data der er registreret på det tidspunkt udtrækket er lavet. Der laves også en årlig statistik på området, som er mere fyldestgørende, da den medtager anmeldelser der er registreret for sent, til at komme med i de enkelte kvartaler. Sammenligning af kvartalsstatistikken med årsstatistikken viser, at kvartalsstatistikken undervurderer antallet af anmeldte lovovertrædelser med ca. 6 pct.

Det fremgår fx af offerundersøgelser, at anmeldelsesstatistikken undervurderer den faktiske kriminalitet, idet langt fra alle overtrædelser anmeldes til politiet. Et sikkert samlet tal for dette såkaldte mørketal eller den skjulte kriminalitet kan ikke gives, idet anmeldelsestilbøjeligheden bl.a. afhænger af overtrædelsens art.

Justitsministeriet m.fl. gennemfører løbende interviewbaserede offerundersøgelser, hvor der spørges om hvorvidt en forbrydelse er meldt til politiet. Af disse undersøgelser fremgår det fx. at 55 pct. af voldstilfældene ikke blev anmeldt til politiet i 2022.

Offerundersøgelserne kan findes på Justitsministeriets hjemmeside under titlen: Udsathed for vold og andre former for kriminalitet

Der er, fra kvartal til kvartal, en forskydning i data; en del af de registrerede anmeldelser i et givent kvartal kan vedrøre et tidligere kvartal. I de sidste 8 kvartaler har 17-23 pct. af de registrerede anmeldelser i ét kvartal, vedrørt et tidligere kvartal.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der er ikke anden usikkerhed.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Data hidrører fra ét administrativt register, hvor alle anmeldte lovovertrædelser registreres. Statistikken laves på baggrund af de data der er registreret på det tidspunkt udtrækket er lavet. Der laves også en årlig statistik på området, som er mere fyldestgørende, da den medtager anmeldelser der er registreret for sent, til at komme med i de enkelte kvartaler. Sammenligning af kvartalsstatistikken med årsstatistikken viser, at kvartalsstatistikken undervurderer antallet af anmeldte lovovertrædelser med ca. 6 pct.

Et generelt problem vedrørende anmeldelsesstatistikken er den skjulte kriminalitet (mørketallet), som omfatter de begåede forbrydelser, der af forskellige grunde ikke kommer til politiets kendskab. Et sikkert samlet tal for mørketallet eller den skjulte kriminalitet kan ikke gives, idet anmeldelsestilbøjeligheden bl.a. afhænger af overtrædelsens art.

Justitsministeriet m.fl. gennemfører løbende interviewbaserede offerundersøgelser, hvor der spørges om hvorvidt en forbrydelse er meldt til politiet. Af disse undersøgelser fremgår det fx. at 55 pct. af voldstilfældene ikke blev anmeldt til politiet i 2022.

Offerundersøgelserne kan findes på Justitsministeriets hjemmeside under titlen: Udsathed for vold og andre former for kriminalitet

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Tallene revideres ikke.