Gå til sidens indhold

NYSTGR

Navn

NYSTGR

Beskrivende navn

Stillingsgruppering 1980 til 1995 (AKM)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-1995

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen NYSTGR er en inddeling af befolkningen efter væsentligste indkomstkilde. Erhvervsaktive er underopdelt efter den stilling, de har, og efter om de er selvstændige eller lønmodtagere. Variablen dækker perioden 1980 til 1995.

Detaljeret beskrivelse

Variablen NYSTGR er hovedopdelt efter variablen BESKST (beskæftigelsesstatus), jf. vedlagte dokument, DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc.

For selvstændige og medarbejdende ægtefæller underopdeles NYSTGR-koden ud fra virksomhedens branchekode.

For lønmodtagere sættes NYSTGR-koden før 1993 ud fra dansk fagklassifikation for kommunalt- og statsansatte, og for privatansatte ud fra stilligsbetegnelse i CPR, a-kassemedlemskab samt afsluttet uddannelse og branche.

I 1985 er koden ikke dannet for ca. 90.000 personer.

Fra 1993 til 1995 sættes NYSTGR for lønmodtagere ud fra igangværende uddannelse, stillingsbetegnelse i CPR, a-kassemedlemskab, samt afsluttet uddannelse og branche.

For en lønmodtager, som er direktør for en virksomhed med mindst 20 ansatte, sættes stillingskoden ud fra virksomhedens BRANCHE-kode.

Variablen NYSTGR er en firecifret kode. Et eventuelt efterstillet femte ciffer skal der ses bort fra.

Efter 1990 falder kvaliteten af NYSTGR, da stillingsbetegnelse i CPR kun bliver opdateret ved bopælsskift, og kun hvis det personen indberetter en eventuel ændring i stillingsbetegnelsen. Til og med 1987 skulle skatteyder rette stillingsbetegnelse på selvangivelse, hvis den fortrykte manglede eller var forkert, men det er ikke en oplysning af væsentlig betydning for skatteberegningen. Dermed sænkes kvaliteten. Fra 1988 skulle eventuelle ændringer foretages ved henvendelse til folkeregisteret. Dermed falder opdateringsgraden formodentlig væsentligt.

Der findes ikke nogen enkelt variabel, som dækker det samme som NYSTGR efter 1995, men i vedlagte dokument er vist, hvorledes variablene DISCOALLE_INDK (dansk fagklassifikation), NYSTGR og SOCIO (socioklassifikation) relaterer til hinanden.

Der findes ikke nogen enkelt variabel, som går i stedet for NYSTGR efter 1995, men erhvervsaktive er i variablen DISCOALLE_INDK inddelt efter de færdigheder, der kræves for at udfylde det givne job og jobbets type. I NYSTGR er de erhvervsaktive inddelt efter stilling.

I variablen SOCIO (socioøkonomisk klassifikation) er befolkningen opdelt efter, hvor de får deres hovedindkomst, og for erhvervsaktive efter niveauet af færdigheder, der kræves for at bestride et givet job. Se også det vedlagte bilag "beskrivelse af NYSTGR og sammenhæng til SOCIO og DISCOALLE_INDK"

Variablen NYSTGR har nedenstående hovedgrupperinger, som er det tætteste, man kan komme på en opdeling i stil med opdelingen i variablen SOCIO.

Variablen NYSTGR har nedenstående hovedgrupperinger:
Selvstændige, 1100-1499
Medarbejdende ægtefælle, 2100-2990
Direktør mindst 20 ansatte, 3200-3900
Direktør 0-19 ansatte og overordnet funktionær, 4201-4299
Ledende funktionær, 4301-4399
Funktionær i øvrigt, 4401-4499
Faglært arbejder, 4506-4599
Ikke faglært arbejder, 4601-4699
Lønmodtager uoplyst funktion, 4799
Uddannelsessøgende, 5100
Pensionist, 5400
Øvrige, 5500

Bilag

Beskrivelse af NYSTGR og sammenhæng til SOCIO og DISCOALLE_INDK
Beskrivelse af dannelsen af DISCOALLE_INDK/ _08
Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

D460202.TXT_NYSTGR - Stillingsgruppering 1980 til 1995 (AKM)
Kode tekst Fra dato Til dato
1100 Selvstændig, Landbrug, landbrugsmaskinstation
1110 Selvstændig, Fiskeri
1120 Selvstændig, Gartneri, frugtplantage
1121 Selvstændig, Anlægsgartneri
1122 Selvstændig, Pelsdyravl
1123 Selvstændig, Biavl, stutteri, kennel
1124 Selvstændig, Andre landbrugserhverv
1125 Selvstændig, Skovbrug
1126 Selvstændig, Dambrug, ferskvandsfiskeri
1200 Selvstændig, Råstofudvinding
1210 Selvstændig, Næringsmiddelindustri
1211 Selvstændig, Drikkevareindustri
1212 Selvstændig, Tobaksindustri
1220 Selvstændig, Tekstilindustri
1221 Selvstændig, Beklædningsindustri
1222 Selvstændig, Læderindustri
1223 Selvstændig, Fodtøjsindustri
1230 Selvstændig, Træindustri
1231 Selvstændig, Møbelindustri
1240 Selvstændig, Papir- og papirvareindustri
1241 Selvstændig, Trykkeri, bogbinderi m.m.
1242 Selvstændig, Blad- og forlagsvirksomhed
1250 Selvstændig, Kemisk råstofindustri
1251 Selvstændig, Kemisk industri i øvrigt
1252 Selvstændig, Mineralolie-, og asfaltindustri
1253 Selvstændig, Gummiindustri
1254 Selvstændig, Plastvareindustri
1260 Selvstændig, Glas- og porcelænsfremstilling
1261 Selvstændig, Tegl- og cementindustri m.m.
1270 Selvstændig, Jern- og metalværker samt støberier
1280 Selvstændig, Jern- og metalvareindustri
1281 Selvstændig, Maskinindustri
1282 Selvstændig, Elektroindustri
1283 Selvstændig, Skibsværft og bådebygger
1284 Selvstændig, Transportmiddelindustri i øvrigt
1285 Selvstændig, Måleinstrumentindustri m.m.
1288 Selvstændig, Anden industri
1289 Selvstændig, Fremstillingsvirksomhed, uoplyst branche
1290 Selvstændig, Entreprenørvirksomhed m.v.
1291 Selvstændig, Murerforretning
1292 Selvstændig, Tømrer- og snedkerforretning
1293 Selvstændig, Malerforretning
1294 Selvstændig, Blikkenslagerforretning
1295 Selvstændig, El-installationsforretning
1296 Selvstændig, Anden bygge- og anlægsvirksomhed
1299 Selvstændig, Bygge- og anlægsvirksomhed, uoplyst branche
1300 Selvstændig, Engroshandel, forbrugsvarer
1301 Selvstændig, Engroshandel, biler m.m., benzin og brændsel
1302 Selvstændig, Engroshandel råvarer, halvfabrikata
1303 Selvstændig, Engroshandel maskiner og udstyr
1304 Selvstændig, Engroshandel andre varer samt agentur
1309 Selvstændig, Engroshandel uoplyst
1310 Selvstændig, Detailhandel, nærings- og nydelsesmidler
1311 Selvstændig, Detailhandel farver, tapet, parfumeri-,apotek
1312 Selvstændig, Detailhandel beklædning, tekstil- og lædervar
1313 Selvstændig, Detailhandel møbler, tæpper, kunst og gaveart
1314 Selvstændig, Detailhandel isenkram, radio, cykler m.v.
1315 Selvstændig, Detailhandel guld- og sølvvarer, ure, optik,
1316 Selvstændig, Detailhandel bøger, blade, papirvarer
1317 Selvstændig, Detailhandel biler og benzin
1318 Selvstændig, Detailhandel øvrige varer
1319 Selvstændig, Detailhandel uoplyst
1320 Selvstændig, Hotel- og resturationsvirksomhed
1321 Selvstændig, Forlystelser
1322 Selvstændig, Hotel, forlystelser m.v. uden specifik branch
1330 Selvstændig, Fragtvognmænd
1331 Selvstændig, Transportvirksomhed i øvrigt
1339 Selvstændig, Transportvirksomhed uden specifik branche
1340 Selvstændig, Ejendomsadministration, -handel, boliganvisn.
1341 Selvstændig, Advokatvirksomhed
1342 Selvstændig, Revisions- og bogføringsvirksomhed
1343 Selvstændig, Rådgivende ingeniørvirksomhed
1344 Selvstændig, Arkitektvirksomhed
1345 Selvstændig, Finansieringsvirksomhed og forretningsservice
1349 Selvstændig, Forretningsservice uden specifik branche
1350 Selvstændig, Kloak- og renovationsvæsen
1351 Selvstændig, Autoreparation
1352 Selvstændig, Reparation af privat udstyr m.m.
1353 Selvstændig, Vaskeri, renseri m.v.
1359 Selvstændig, Servicevirksomhed uden specifik branche
1360 Selvstændig, Praktiserende læge
1361 Selvstændig, Praktiserende tandlæge
1362 Selvstændig, Øvrige praktiserende inden for sundhedsv. m.v
1363 Selvstændig, Frisørvirksomhed
1364 Selvstændig, Private tjenesteydelser i øvrigt
1369 Selvstændig, Private tjenesteydelser uden specifik branche
1499 Selvstændig, Erhvervsgruppe uoplyst
2100 Medarbejdende ægtefælle, Landbrug m.v.
2200 Medarbejdende ægtefælle, Fremstillingsvirksomhed samt bygge-, anlægsvk
2300 Medarbejdende ægtefælle, Engroshandel
2310 Medarbejdende ægtefælle, Detailhandel
2320 Medarbejdende ægtefælle, Hotel- og resturationsvirksomhed samt forlyst
2390 Medarbejdende ægtefælle, Øvrige serviceerhverv
2990 Medarbejdende ægtefælle, Uoplyst erhvervsgruppe
3200 Direktør mindst 20 ansatte, Fremstilling, bygge- og anlæg, råstofudvinding
3300 Direktør mindst 20 ansatte, Handel, transport, off. Ydelser samt service
3900 Direktør mindst 20 ansatte, Landbrug, fiskeri mv., og uoplyst
4201 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Naturvidenskabelig forsker og tekniker
4202 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Arkitekt, ingeniør
4203 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Produktions- og bygningstekniker
4204 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Pilot, kaptajn, navigatør
4205 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Dyrlæge, agronom
4206 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Læge, tandlæge, farmaceut
4207 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Psykolog, omsorgspersonale ved socialvæsen
4208 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Statistisker, aktuar, edb-chef
4209 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Samfundsforsker, marketingmedarbejder
4211 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Humanistisk forsker
4212 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Jurist
4213 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Lærer ved højere undervisning
4214 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Teolog
4215 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Redaktør, overbibliotekar, museumsleder
4219 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Kunstner
4220 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Shef i privat og offentlig administration
4231 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Kontorchef, fuldmægtig
4232 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Revisor, regnskabs-, bank- og sparekassechef
4234 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Trafikfunktionær
4239 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Lager-og engroshandelspersonale, beregner
4241 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Detailhandelschef, agent, ejendomshandler
4252 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Ejendomsfunktionær
4253 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Rednings-, toldpersonale, politi
4261 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Godsinspektør, godsforvalter
4269 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Funktionær ved skovbrug
4270 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Arbejdsledere, formænd
4281 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Konsulent ved træindustri
4296 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Maskinchef
4297 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Transportfunktionær
4298 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Militær- og civilforsvarspersonale
4299 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Uoplyst
4301 Ledende funktionær, Naturvidenskabelig tekniker
4302 Ledende funktionær, Teknisk konsulent
4303 Ledende funktionær, Produktions- og bygningstekniker
4304 Ledende funktionær, Skibsfører
4305 Ledende funktionær, Veterinærassistent
4306 Ledende funktionær, Sygeplejerske, røntgenassistent, terapeut
4307 Ledende funktionær, Socialrådgiver, pædagog o.lign. ved socialv.
4308 Ledende funktionær, Chefprogrammør, datanom
4309 Ledende funktionær, Marketingmedarbejder
4313 Ledende funktionær, Lærer
4314 Ledende funktionær, Funktionær beskæftiget ved kirkeligt arbejde
4315 Ledende funktionær, Journalist, bibliotekar, museumsmedarbejder
4319 Ledende funktionær, Designer, fotograf, grafiker
4320 Ledende funktionær, Bestyrer
4331 Ledende funktionær, Kontorleder
4332 Ledende funktionær, Bogholder, kasserer
4333 Ledende funktionær, Databehandlingspersonale
4334 Ledende funktionær, Trafikfunktionær
4339 Ledende funktionær, Lager-og engroshandelspersonale
4341 Ledende funktionær, Butiksfunktionær
4351 Ledende funktionær, Hotel- og restaurationspersonale
4352 Ledende funktionær, Ejendomsfunktionær
4353 Ledende funktionær, Rednings-, toldpersonale, politi
4359 Ledende funktionær, Turistmedarbejder, vaskerileder
4361 Ledende funktionær, Beskæftiget ved landbrug og gartneri
4369 Ledende funktionær, Beskæftiget ved dyreopdræt, fiskeri, skovbrug
4370 Ledende funktionær, Arbejdsleder, formand
4372 Ledende funktionær, Mester ved jern- og metalindustri
4374 Ledende funktionær, Mester ved kemisk industri
4376 Ledende funktionær, Garvermester
4377 Ledende funktionær, Mester i nærings-og nydelsesmiddelindustri
4379 Ledende funktionær, Mester i beklædningsindustri
4380 Ledende funktionær, Mester ved lædervare- og skotøjsindustri
4381 Ledende funktionær, Mester ved træindustri
4382 Ledende funktionær, Mester ved stenindustri
4383 Ledende funktionær, Mester ved metalindustri
4384 Ledende funktionær, Finmekanikermester, mekanikermester
4385 Ledende funktionær, Elektromekanikermester
4386 Ledende funktionær, Radio- og tv-tekniker
4387 Ledende funktionær, Rør-, plade-, stålkonstruktionsmester
4388 Ledende funktionær, Guld- og sølvmester
4389 Ledende funktionær, Glas- og keramikmester
4392 Ledende funktionær, Trykkerimester
4393 Ledende funktionær, Lakerermester
4394 Ledende funktionær, Instrumentbygmester
4395 Ledende funktionær, Mester ved bygge- og anlægsvirksomhed
4396 Ledende funktionær, Maskinmester
4397 Ledende funktionær, Transportfunktionær
4398 Ledende funktionær, Militær- og civilforsvarspersonale
4399 Ledende funktionær, Uoplyst
4401 Funktionær iøvrigt, Industri-, hospitals-, forskningslaborant
4402 Funktionær iøvrigt, Arkitektassistent, ingeniørassistent
4403 Funktionær iøvrigt, Produktions- og bygningsteknikerassistent
4404 Funktionær iøvrigt, Lodsassistent
4405 Funktionær iøvrigt, Akvariebetjent, dyreklinikassistent
4406 Funktionær iøvrigt, Plejer, sygehjælper, hospitalsfunktionær
4407 Funktionær iøvrigt, Omsorgspersonale ved socialvæsen
4408 Funktionær iøvrigt, Programmør
4409 Funktionær iøvrigt, Marketingmedarbejder, økonomimedarbejder
4411 Funktionær iøvrigt, Arkæologmedhjælper, translatørassistent
4414 Funktionær iøvrigt, Beskæftiget ved kirkeligt arbejde
4415 Funktionær iøvrigt, Biblioteksmedarbejder, museumsmedarbejder
4419 Funktionær iøvrigt, Dekoratør, filmfotograf, sanger
4431 Funktionær iøvrigt, Kontorpersonale, assistent
4432 Funktionær iøvrigt, Regnskabsmedarbejder, bank-, sparekasseassist
4433 Funktionær iøvrigt, Databehandlingspersonale
4434 Funktionær iøvrigt, Trafik- og transportmedarbejder
4439 Funktionær iøvrigt, Lager-og engroshandelspersonale
4441 Funktionær iøvrigt, Butikspersonale
4451 Funktionær iøvrigt, Hotel- og restaurationspersonale
4452 Funktionær iøvrigt, Ejendomsfunktionær, pedel, betjent
4453 Funktionær iøvrigt, Rednings-, toldpersonale, politi
4459 Funktionær iøvrigt, Turistmedarbejder
4461 Funktionær iøvrigt, Beskæftiget ved landbrug og gartneri
4469 Funktionær iøvrigt, Beskæftiget ved dyreopdræt, fiskeri, skovbrug
4470 Funktionær iøvrigt, Formand
4474 Funktionær iøvrigt, Procesassistent
4479 Funktionær iøvrigt, Tekstilassistent
4483 Funktionær iøvrigt, Værktøjsassistent
4485 Funktionær iøvrigt, Telefonassistent
4486 Funktionær iøvrigt, Radio- og tv-teknikere
4487 Funktionær iøvrigt, VVS-beregner
4492 Funktionær iøvrigt, Trykkeriassistent
4494 Funktionær iøvrigt, Klaverstemmer
4495 Funktionær iøvrigt, Funktionærer ved anlægsarbejde
4496 Funktionær iøvrigt, Maskinassistent
4497 Funktionær iøvrigt, Transportfunktionær
4498 Funktionær iøvrigt, Militær- og civilforsvarspersonale
4499 Funktionær iøvrigt, Uoplyst
4506 Faglært arbejder, Bandagist, optiker, tandtekniker
4519 Faglært arbejder, Reklamefotograf, kunsthåndværker
4533 Faglært arbejder, Databehandlingspersonale
4551 Faglært arbejder, Hotel- og restaurationspersonale
4552 Faglært arbejder, Skorstensfejer
4559 Faglært arbejder, Frisør
4561 Faglært arbejder, Beskæftiget ved landbrug og gartneri
4570 Faglært arbejder, Tromlemester
4572 Faglært arbejder, Jern- og metalværksarbejder, støberiarbejder
4575 Faglært arbejder, Tekstilarbejder
4576 Faglært arbejder, Garver, pelsbereder
4577 Faglært arbejder, Arbejder i nærings-og nydelsesmiddelindustri
4579 Faglært arbejder, Skrædder, buntmager, tilskærer
4580 Faglært arbejder, Lædervare- og skotøjsarbejder
4581 Faglært arbejder, Træindustriarbejder, værkstedssnedker
4582 Faglært arbejder, Stenindustriarbejder
4583 Faglært arbejder, Metalarbejder
4584 Faglært arbejder, Maskinmontør, mekaniker
4585 Faglært arbejder, Elektromekaniker
4586 Faglært arbejder, Radio- og tv-tekniker
4587 Faglært arbejder, Rør-, plade-, stålkonstruktionsarbejder
4588 Faglært arbejder, Guld- og sølvvarearbejder
4589 Faglært arbejder, Glas- og keramikarbejder
4590 Faglært arbejder, Gummi- og plastindustriarbejder
4592 Faglært arbejder, Sætter, trykker, bogbinder
4593 Faglært arbejder, Maler
4594 Faglært arbejder, Instrumentbygger, kurvemager, fabrikarbejder
4595 Faglært arbejder, Murer, tømrer, anden bygningsarbejder
4597 Faglært arbejder, Statsbanehåndværker
4598 Faglært arbejder, Militær- og civilforsvarspersonale
4599 Faglært arbejder, Uoplyst
4601 Ikke faglært arbejder, Laboratoriemedhjælper
4603 Ikke faglært arbejder, Prøvemedhjælper
4604 Ikke faglært arbejder, Lodsmedhjælper
4605 Ikke faglært arbejder, Dyrlægemedhjælper
4606 Ikke faglært arbejder, Pleje- og hospitalspersonale
4607 Ikke faglært arbejder, Omsorgspersonale ved socialvæsen
4608 Ikke faglært arbejder, Projektmedhjælper
4614 Ikke faglært arbejder, Diakonmedhjælper
4615 Ikke faglært arbejder, Biblioteks-, museumsmedhjælper
4619 Ikke faglært arbejder, Fotografmedhjælper, scenemedhjælper
4632 Ikke faglært arbejder, Kassemedhjælper
4633 Ikke faglært arbejder, Databehandlingspersonale
4634 Ikke faglært arbejder, Trafik- og transportmedarbejder
4639 Ikke faglært arbejder, Lager-og engroshandelspersonale
4641 Ikke faglært arbejder, Butikspersonale
4651 Ikke faglært arbejder, Hotel- og restaurationspersonale, hjemmehjælp
4652 Ikke faglært arbejder, Pedel, rengøringspersonale
4653 Ikke faglært arbejder, Portner, kontrollør, vagtpersonale
4659 Ikke faglært arbejder, Frisørmedhjælper, servicemedhjælper
4661 Ikke faglært arbejder, Beskæftiget ved landbrug og gartneri
4669 Ikke faglært arbejder, Beskæftiget ved dyreopdræt, fiskeri, skovbrug
4670 Ikke faglært arbejder, Vejmand
4671 Ikke faglært arbejder, Minearbejder, stenbrudsarbejder, brøndgraver
4672 Ikke faglært arbejder, Jern- og metalværksarbejder, støberiarbejder
4673 Ikke faglært arbejder, Træ- og papirarbejder
4674 Ikke faglært arbejder, Procesarbejder i kemisk industri
4675 Ikke faglært arbejder, Tekstilarbejder
4676 Ikke faglært arbejder, Garveriarbejder
4677 Ikke faglært arbejder, Arbejder i nærings-og nydelsesmiddelindustri
4679 Ikke faglært arbejder, Syerske
4680 Ikke faglært arbejder, Lædervare- og skotøjsarbejder
4681 Ikke faglært arbejder, Træindustriarbejder
4682 Ikke faglært arbejder, Stenindustriarbejder
4683 Ikke faglært arbejder, Metalarbejder
4684 Ikke faglært arbejder, Montør- og mekanikermedhjælper
4685 Ikke faglært arbejder, Elektromekanikermedhjælper
4686 Ikke faglært arbejder, Filmoperatør
4687 Ikke faglært arbejder, Rør-, plade-, stålkonstruktionsarbejder
4688 Ikke faglært arbejder, Guld- og sølvvarearbejder
4689 Ikke faglært arbejder, Glas- og keramikarbejder
4690 Ikke faglært arbejder, Gummi- og plastindustriarbejder
4691 Ikke faglært arbejder, Papirvarearbejder
4692 Ikke faglært arbejder, Trykkeriarbejder
4693 Ikke faglært arbejder, Malermedhjælper
4694 Ikke faglært arbejder, Fabrikarbejder
4695 Ikke faglært arbejder, Bygningsarbejder
4696 Ikke faglært arbejder, Motorpasser, kedelpasser
4697 Ikke faglært arbejder, Transportarbejder
4698 Ikke faglært arbejder, Militær- og civilforsvarspersonale
4699 Ikke faglært arbejder, Uoplyst
4799 Lønmodtager uden nærmere angivelse
5100 Ude af erhverv, uddannelsessøgende ( i 1992 har denne gruppe kodeværdien 5500)
5400 Pensionister
5500 Ude af erhverv, øvrige i 1992 inkl. uddannelsessøgende