Gå til sidens indhold

DISCOALLE_INDK

Navn

DISCOALLE_INDK

Beskrivende navn

Fagklassifikation for beskæftigelsesforhold, fra 1991 TIL 2009 (AKM)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1991
Gyldig til: 31-12-2009

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen har skiftet navn fra "DISCOK" til "DISCOALLE_INDK", indhold uændret.

Fagkode for væsentligste beskæftigelse i året.

DISCOALLE_INDK er for lønmodtagere lig med fagklassifikationskoden for det arbejdssted, hvor de har fået størst løn i løbet af året ( 1991-2008). Fra 2009 det arbejdssted hvor der er arbejdet flest timer i løbet af året. Hovedkilden til DISCO-koderne er indberetninger til Danmarks Statistiks lønstatistikregister.

For selstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefælle er DISCOALLE_INDK lig med fagklassifikationskoden for det arbejde, de udfører i deres virksomhed.


fra 2010 er variablen afløst af variablen DISCO08_ALLE_INDK.

Seså variablen DISCO_ALLE_INDK_13.

Detaljeret beskrivelse

Detaljeret beskrivelse af kilder og metoder til dannelse af DISCOALLE_INDK er beskrevet i vedlagte bilag, "Dannelse af DISCOALLE_INDK.doc".

For personer hvis væsentligste indkomst er løn sættes DISCOALLE_INDK koden ud fra indberettede værdier til Danmarks Statistik fra arbejdsgivere. Hvis der ikke findes en indberettet værdi, sættes DISCOALLE_INDK værdien i nogle tilfælde ud fra en række beslutningsregler og oplysninger fra andre registre.

I variablen DISCOTYP (kilde til lønmodtageres DISCO- kode) er angivet hvilken kilde, der er anvendt til dannelsen af lønmodtagernes DISCO-kode. Kvaliteten af lønmodtagernes DISCO-kode er størst for de indberettede kodeværdier fra arbejdsgivere (DISCOTYP lig med 1,2,4 eller 10). DISCOTYP viser kilde til dannelsen af DISCOALLE_INDK for personer hvor BESKST og BESKST02 antager værdier større end to.

DISCOALLE_INDK eksisterer fra og med 1991.

For 1991 og 1992 er nogle af DISCO-værdierne 5 - cifrede ( i disse tilfælde skal der ses bort fra det betydende 5. ciffer).

Nogle af DISCO-værdierne har 1, 2 eller 3 betydende cifre. Det skyldes, at det ikke har været muligt at fastlægge koden på et mere detaljeret niveau - hovedsageligt for imputerede værdier (kodeværdi sat ud fra oplysninger fra andre registeroplysninger end fagklassifikationsoplysninger fra Danmarks Statistiks lønstatistik) .

1991 til 2002 er DISCOALLE_INDK fircifret, og fra 2003 sekscifret. De sidste 2 cifre fra 2003 er en underopdeling af den fircifrede kode.

Fra 1991 til 2002 har DISCO-koderne 1, 2, 3 eller 4 cifre. For denne periode er koderne ikke udfyldt med efterstillede nuller. Disse koder skal læses, som om de havde efterstillede nuller til 6-cifret kode. Her følger nogle eksempler:

"4" er lig med den 6-cifrede kode: "400000" - Kontorarbejde
"51" er lig med den 6-cifrede kode: "510000" - Service- og omsorgsarbejde
"731" er lig med den 6-cifrede kode: "731000" - Præcisionshåndværk i metal og andre materialer
"8261" er lig med den 6-cifrede kode: "826100" - Betjening af maskiner i garnforberedende arbejde, spinderiarbejde


"4" eller "400000" er alle personer, som det ikke har været muligt at tilknytte en kode med 2,3,4, eller 5 betydende cifre inden for kontorarbejde. Men ud fra medlemsskab af A-kasse, er koden sat til "4" kontorarbejde uden nærmere angivelse. lignende regler gælder for 2 , 3 og 4 betydende cifre. Vil man f.e ks. have alle personer, som er blevet klassificeret som havende kontorarbejde, så skal vælges alle personer, hvor første ciffer i DISCOALLE_INDK er lig med "4".

Sammenligninger over tid på mere end første eller to første cifre i DISCOALLE_INDK skal foretages med varsomhed, da dannelsen af DISCOALLE_INDK ændrer sig over tid, jf. ved-lagte dokument "dannelse af DISCOALLE_INDK.doc", hvor dannelsen af DISCOALLE_INDK er beskrevet nærmere.

Fra og med 1. januar 1997 flytter frisørerne til Maritim A-kasse - dette er først blevet indarbejdet i modellen for dannelse af DISCOALLE_INDK fra og med 1999. Det bevirker, at lidt over 1.000 personer i 1997 og 1998 har fået DISCO-kode 6152 i stedet for 5141.

De største ændringer sker fra 1999 til 2000 og fra 2002 til 2003.
Fra og med 2000 udgår stillingsoplysninger fra CPR-registeret, da kvaliteten efterhånden er blevet for dårlig. Det giver 470.000 ekstra manglende DISCO-koder fra år 2000.

Fra år 2003 ændres opgørelsesmetoden væsentligt. Den største ændring er en følge af, at en række arbejdsløshedskasser lægges sammen. Det bevirker at de ikke kan bruges som grundlag for imputering af DISCO-koden. Totalt stiger antallet af personer med manglende DISCO-kode med 535.000. Samtidig ændres DISCO-koden for selvstændige med under 5 ansatte. De skifter fra ledelse til at være håndværker eller lignende (den relevante DISCO-kode for virksomhedens område), jf. det vedhæftede bilag, "dannelse af DISCOALLE_INDK.doc".

Før år 2003 fik personer uden for arbejdsmarkedet en imputeret DISCO-kode, hvis der var oplysning om medlemskab af a-kasse for tidligere år, og før 2000 tillige, hvis der var oplysning om stilling fra CPR-registeret.
Det omfatter for årene før år 2000 ca. 600.000 personer og for årene 2000-2002 ca. 300.000 personer.

Det betyder, at opgørelser af DISCOALLE_INDK før år 2003 kan indeholde DISCO-kode for arbejde i tidligere år for fx pensionister. Opgørelser kan evt. afgrænses til populationen afgrænset ved: variablen BESKST eller BESKST02 antager værdi lavere end 6.


For de tidlige år (især 2003) findes der en række indberettede ugyldige koder- de findes ikke i det vedlagte nomenklaturoversigt. De skal betragtes som værende uoplyst(=999999).

For perioden 1980 til 1996 findes variablen NYSTGR. Denne variabel er baseret på den stilling, en person har, hvor DISCOALLE_INDK fokuserer på de færdigheder, der kræves for at udføre et givent job. NYSTGR har både elementer af DISCOALLE_INDK og af SOCIO.

Forskelle og ligheder mellem DISCOALLE_INDK, SOCIO og NYSTGR er beskrevet i det vedhæftede bilag "DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc".

Bilag

Beskrivelse af dannelsen af DISCOALLE_INDK/ _08
Beskrivelse af NYSTGR og sammenhæng til SOCIO og DISCOALLE_INDK
Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

D460202.TXT_AKM_DISCO_04 - Fagklassifikation for beskæftigelsesforhold, fra 1991 TIL 2009 (AKM)
Kode tekst Fra dato Til dato
000000
011000
100000
110000
111000
112000
114000
114100
114200
114210
114220
114300
120000
121000
121010
121020
122000
122100
122200
122210
122220
122400
122800
122900
122990
123000
123400
123600
131000
131200
131400
131600
131900
131920
210000
211100
211400
213110
213130
214200
214500
221000
221200
222000
230000
232000
233120
234000
235920
235960
241900
242000
242120
244200
244420
245000
245190
245240
245310
300000
310000
311130
311200
311600
311800
311920
312110
312130
312300
313100
313110
313140
313170
313190
313300
313900
314200
314410
314420
314500
315000
315100
315200
315210
315220
315230
320000
321000
321100
321111
321112
321113
321114
321121
321122
321123
321131
321132
321134
321141
321190
321200
322100
322300
322600
322810
323000
332000
334020
341000
341130
341150
341300
341500
341520
341710
341910
341940
342000
342220
342990
343110
343310
343900
343990
344400
344900
347111
347130
347400
347510
400000
411000
411200
411300
412000
412100
412120
413100
413200
413310
413320
413340
413350
413360
414100
414200
414210
420000
421000
421100
421220
421400
421500
422000
422200
422300
422320
510000
511120
512000
512300
513120
513210
513900
514300
516100
516900
521000
522040
612000
615200
710000
711100
711300
712200
712300
712320
712330
712410
712430
712900
712930
713000
713200
713500
713900
714100
714120
714190
714300
720000
721000
721200
721500
722000
722200
722400
723000
723100
723120
931000
931100
931200
931220
931290
931300
931320
931330
931390
932000
932010
932020
933010
933020
933040
933050
933090
999999
122300
122500
122700
122910
122930
122940
123100
123300
123700
130000
131210
131300
131700
131910
131930
200000
211000
211300
212100
213000
213120
214000
214100
214300
214600
214900
221110
221120
221300
222200
222400
222900
223020
231000
232010
233100
233130
235000
235900
235910
235940
235990
241100
241200
241930
242100
242200
243000
243100
244000
244100
244300
244400
244410
244430
244490
244600
245100
245110
245130
245140
245150
245200
245211
245219
723200
723300
723390
724300
724400
730000
731000
731110
731120
731200
731300
732100
732200
732400
733000
733100
734000
734100
734300
734400
734600
740000
741100
741110
741120
741140
741200
741400
741500
742000
742100
742300
742400
743100
743200
743400
743500
743600
744000
744100
744200
810000
811000
811200
812000
812100
812300
813000
813900
814000
814200
814300
815100
815300
815400
815900
816000
816200
817000
820000
821100
821200
822100
822400
823000
824000
825100
826000
826200
826910
826930
827110
827130
827500
828000
828300
828700
829010
831200
832200
832230
832250
832280
832300
832330
832410
832430
832460
833000
833300
833400
900000
910000
911000
911300
911320
913000
913100
913210
913220
913240
913245
913260
913270
913300
914100
914111
914112
914200
914210
915000
915100
915300
916000
916200
921000
921100
921200
930000
245230
245290
245300
245320
246000
311000
311110
311120
311300
311500
311700
311910
312000
312100
312200
313000
313120
313150
313180
313200
314100
314300
322000
322200
322510
322610
322620
322700
322820
322900
331000
334010
340000
341100
341140
341160
341310
341400
341510
341590
341600
341720
341920
341950
342100
342210
342300
342920
343000
343120
343300
343400
344000
344100
344300
346000
347112
347119
347140
347150
347300
347500
347520
348000
411100
411400
412110
413000
413300
413330
414000
414220
419000
421200
421300
422100
422210
422230
422310
500000
511000
511110
511200
512100
512200
513100
513110
513200
513300
514000
514100
514110
514200
514900
516000
516200
516300
516910
516930
520000
522000
522010
522030
600000
610000
611200
611210
612100
612900
614100
614200
615100
615400
700000
711000
712000
712100
712310
712400
712910
712990
713100
713400
713600
714000
714110
714200
714310
721100
721300
721400
722100
722300
723190
723310
724000
822300
823100
823220
825000
825120
825130
826100
826400
826600
826920
826940
827100
827120
827300
827400
827800
828100
828200
828600
829000
829030
830000
831100
832000
832100
832220
832260
832270
832310
832320
832340
832400
832420
832440
832450
832470
833100
833200
833310
833320
834000
911310
912000
913200
913230
913250
914000
914113
914220
915200
916100
920000
921300
931210
931230
931240
931310
931340
933000
933030
933060
611290
611220
734410
734490
999900
122600
122920
123200
123900
131220
131800
131940
212200
213900
214800
221100
223000
233000
235200
241000
241920
243200
244500
245120
245212
245500
311100
311400
311930
321124
321133
321142
321300
322400
322640
330000
334000
341110
341170
341540
341900
341990
342910
343200
343910
344200
347000
347190
410000
411500
412200
413390
414300
421210
422220
511100
511300
513000
513220
514120
516920
522020
611000
614000
712210
123500
131100
131500
131990
211200
212000
213100
213200
214400
214700
220000
222100
222300
223010
223030
232020
233110
235100
235930
235950
240000
241910
242110
242900
724100
724500
731100
731130
732000
732300
733200
734200
734500
741000
741130
741300
741600
742200
743000
743300
743700
800000
811100
811300
812200
812400
813100
814100
815000
815200
815500
816100
816300
821000
822000
822200
823210
825200
826500
827000
827200
827700
828500
829090
245400
247000
311140
311900
311990
312120
313130
313160
314000
314400
322500
322520
322630
322800
323100
333000
341120
341200
341320
341530
341700
341930
342200
342290
342900
343100
343320
343920
345000
347100
347120
347200
611100
611230
612200
613000
615000
615300
711200
712220
712420
713300
713700
714130
714320
721600
723110
724200
822900
823200
825110
825300
826300
826900
826990
827140
827600
827900
828400
829020
831000
831210
832210
832240
832290