Gå til sidens indhold

PTI_TILSTAND_KODE

Navn

PTI_TILSTAND_KODE

Beskrivende navn

4-cifret foranstaltningskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen PTI_TILSTAND_KODE er dannet på baggrund af individbaserede datakilder, der er behandlet indbyrdes for tidsmæssige overlap. Overlapsbehandlingen foretages på dagsniveau. Sådanne overlap kan fx forekomme, fordi kildeoplysningerne bliver hentet fra en række forskellige administrative systemer, som i nogle tilfælde kan være modstridende. Dette gælder også lovlige overlap, fx en person der modtager dagpenge og samtidig er i aktivering, eller en person, der er indberettet som kontanthjælpsledig via STAR (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen), og som samtidig er indberettet som kontanthjælpsmodtager via KMD-aktiv. Resultatet af overlapsbehandlingen er, at den enkelte person samlet set højst kan optræde med 37 timer (svarende til en fuldtidsperson, dvs. med en deltagelsesgrad på 100 pct.), når man summerer personens ugentlige timer/deltagelsesgrader i de forskellige tilstande.

Behandlingen for interne overlap bliver konkret foretaget ud fra en række specifikke prioriteringsregler, som bl.a. fastsættes på baggrund af datakildens generelle pålidelighed. Disse prioriteringsregler indebærer ligeledes en stillingtagen til, om personer, der er i støttet beskæftigelse eller i foranstaltninger vedrørende vejledning/opkvalificering i optællingerne, skal indgå under foranstaltningerne (fx fleksjob og skånejob] eller under forsørgelsesydelsen (fx kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og førtidspension). Hovedprincippet er, at personer, der deltager i en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning, indgår under denne foranstaltning og dermed ikke samtidig indgår under den tilhørende forsørgelsesydelse.

Detaljeret beskrivelse

Variablen indeholder tilstande i perioden fra og med januar 2007. Bemærk, at der i det tilhørende værdisæt er værdier fra den sammenhængende socialstatistik (markeret med SHSS) som internt i Danmarks Statistik er brugt til EU-leverancer (LMP). I moduldata for Offentligt forsørgede under foækepensionsalderen findes der ikke data på disse koder, selvom de er med i værdisættet.

LEDIGHED, FERIEDAGPENGE, AKTIVERINGSYDELSE OG EFTERLØN
Data med tilstand 5020 (dagpengeledige), 5030 (g-dage), 5035 (arbejdsmarkedsydelse), 5070 (feriedagpenge) samt 6010 (efterløn) er frem til og med juni-2017 hentet fra Arbejdsmarkedsstyrelsens Register for ArbejdsMarkedsstatistik (RAM). Disse indberetninger modtages som uge-indberetninger som efterfølgende konverteres til datoer. Det sker ved at timerne fordeles ligeligt på ugens 5 hverdage (mandag til fredag) eller ved placering af timer på de første eller de sidste dage i ugen. Fra og med 1. juli 2017 er datakilden skiftet fra RAM til FLEUR (Forsikrede Ledige og Eftelønmodtageres UdbetalingsRegister). Herfra hentes tilstandene 5025 (dagpengeledige og g-dage), 5070 (feriedagpenge) samt 6010 (efterløn).

Tilstand 5080 (kontanthjælpsledige) er fra 1. januar 2007 dannet ud fra KMD-aktiv, hvor personen skal være registreret som ydelsesmodtager af kontant- eller uddannelseshjælp for at kunne blive klassificeret som kontanthjælpsledig. Samtidig skal personen være visitations-kategoriseret som jobparat kontanthjælpsmodtager (eller åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager), og ikke være fritaget for rådighed. Er personen i aktivering, tæller vedkommende kun som nettoledig i de timer, hvor der ikke samtidig foregår aktivering.

AKTIVERING OG STØTTET BESKÆFTIGELSE
Tilstande som indgår i disse grupper, er fra januar 2007 modtaget fra STAR (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen), hvortil de indberettes direkte fra kommunerne. Fra og med januar 2007 indeholder variablen også aktiverede som er selvforsørgende (personer der er i aktivering, men som ikke modtager en ydelse), samt aktiverede som er under revalidering eller på sygedagpenge. Fra og med de nyeste versioner af moduldata (dannet medio 2013) er de 'selvforsørgende' fjernet fra og med 2007, mens modtagere af fleksydelse (som er at betragte som efterløn for fleksjobbere) af inkluderet fra og med 2008.

Det bør bemærkes, at detaljeringsniveauet for denne 'tilstandskode' er blevet mindre fra og med 2009. Det drejer sig om undergruppen 'Vejledning og opkvalificering' (kode 1599), der nu optræder som 1 samlet kode. I statistikbanken er data fra 2007-2009 opgjort efter denne nye (mindre detaljerede) kategorisering, mens ældre versioner af moduldata for 2007 og 2008 stadig findes opgjort med den gamle (mere detaljerede) kategorisering. Det er altid muligt at komme fra det detaljerede niveau til det nuværende statistikbankniveau.

I forbindelse med overlapsbehandlingen tæller personer i fleks- og skånejob som fuldt deltagende i jobbet i perioden (fra startdato til slutdato) uanset det indberettede timetal (der ligeledes fremgår af data) og vil dermed ikke sideløbende kunne forekomme i andre tilstande. Til beregningen af antal fuldtidspersoner i fleks- og skånejob ses der ligeledes bort fra det faktisk indberettede timetal der konsekvent erstattes med 37 timer pr. uge, hvilket betyder at reduktionen fra antal berørte til antal fuldtidspersoner udelukkende sker med hensynstagen til start- og slutdatoerne i fleks- og skånejobbene.

Da nogle af værdierne i variablen PTI_TILSTAND_KODE er en videreførelse af værdierne i FORANST fra AMFORA-statistikken, er der følgende kobling mellem de to variable:

FORANST = PTI_TILSTAND_KODE
101 (Jobtræning) = 1010 (Jobtræning)
102 (Individuel jobtræning) = 1020 (Individuel jobtræning)
104 (Etableringsydelse)= 3010 (Etableringsydelse)
105 (Igangsætningsydelse) = 3020 (Igangsætningsydelse)
106 (Orlov til uddannelse) = 3110 (Orlov til uddannelse)
107 (Uddannelse m. voksenudd.støtte)= 2540 (Uddannelse m. voksenudd.støtte)
108 (Orlov til børnepasning) = 3130 (Orlov til børnepasning)
109 (Orlov til sabbat) = 3120 (Orlov til sabbat)
110 (Ordinær uddannelse)= 1520 (Ordinær uddannelse)
111 (Særligt tilrettelagte udd.forløb) = 1530 (Særligt tilrettelagte udd.forløb) (se note nedenfor)
113 (Vejlednings- og intro.forløb)= 1570 (Vejlednings- og intro.forløb)
114 (Særligt aktiverede forløb)= 1580 (Særligt aktiverede forløb)
115 (Frivillige ulønnede aktiviteter)= 2530 (Frivillige ulønnede aktiviteter)
117 (Forsøg)= 2520 (Forløb)
118 (Efterløn)= 6010 (Efterløn)
119 (Overgangsydelse)= 6020 (Overgangsydelse)
123 (Puljejob)= 1100 (Puljejob)
127 (Kursus i samfundsforståelse)= 2010 (Kursus i samfundsforståelse)
128 (Danskundervisning)= 2020 (Danskundervisning)
129 (Særligt tilrettelagt danskundervisning)= 2030 (Særligt tilrettelagt danskundervisning)
130/143 (Fleksjob/fleksjob for selvstændige)= 1050 (Fleksjob)
131 (Skånejob)= 1070 (Skånejob)
132 (Servicejob)= 1080 (Servicejob)
133 (Arbejdspraktik)= 1090 (Arbejdspraktik)
135 (Voksenlærling)= 1120 (Voksenlærling)
136 (Intensiv jobsøgning)= 1590 (Intensiv jobsøgning)
137 (Særlig formidling)= 1600 (Særlig formidling)
139 (Ansættelse med løntilskud)= 1030 (Ansættelse med løntilskud)
140 (Virksomhedspraktik)= 1040 (Virksomhedspraktik)
141 (Særligt tilrettelagte projekter)= 1560, 1562, 1564 (Særligt tilrettelagte uddannelse og projekter) (se note nedenfor)
142 (Vejlednings- og afklaringsforløb)= 1550 (Vejlednings- og afklaringsforløb)

Note:
Hvis man vil sammenligne AMFORA-statistikken med PUOB, er FORANST kode111 for dagpengeberettigede videreført som tilstand 1530. For kontanthjælpsberettigede skal FORANST kode111 ses sammen med FORANST kode141. Her skal koderne 1560, 1562 og 1564 ses som en samlet population.

Ud over de ovennævnte tilstande er der i 2007 indført tilstandskode 1510 (opkvalificering ifølge integrationsloven). Endvidere modtages der fra 2007 ikke længere selvstændige indberetninger på kode 127 (kursus i samfundsforståelse).

ØVRIGE TILSTANDE:
Øvrige tilstande modtages fra og med 2007 via kommunernes indberetninger til diverse kommunale udbetalingssystemer. Data for revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse, kontant- og starthjælp samt introduktionsydelse indberettes til KMD-aktiv, Herning Kommune anvender dog sit eget system. Data for syge- og barselsdagpenge samt førtidspension indberettes til systemer, som udelukkende håndterer indberetninger på de konkrete områder.

Hvis en person med en af ovennævnte ydelser ikke har overlap med øvrige mere arbejdsmarkedsrettede tilstande (ledighed eller aktivering), tæller vedkommende som fuldt deltagende med pågældende ydelse. Er der overlap med ledighed eller aktivering, tæller man med rest-timerne i ydelsen/den passive tilstand her under 'Øvrige tilstande'.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (tidligere kaldet 'Personer Uden Ordinær Beskæftigelse (PUOB)' og 'Offentligt forsørgede 16-64-årige'), omfatter samtlige offentligt forsørgede personer under deres respektive folkepensionsaldre. Personerne der indgår i denne population er typisk SU-modtagere, ledige, aktiverede, i støttet beskæftigelse, modtagere af syge- og barselsdagpenge, førtidspensionister, efterlønsmodtagere eller modtagere af anden øvrig passiv forsørgelse.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1600 31-12-9999 10 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 1010 : Jobtræning
01-01-1600 31-12-9999 1020 : Individuel jobtræning
01-01-1600 31-12-9999 1030 : Ansættelse med løntilskud
01-01-1600 31-12-2999 1039 : Jobrotation
01-01-1600 31-12-9999 1040 : Virksomhedspraktik
01-01-1600 31-12-2999 1049 : Nytteindsats
01-01-1600 31-12-9999 1050 : Fleksjob
01-01-1600 31-12-9999 1055 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 1060 : Fleksjob, selvstændige
01-01-1600 31-12-9999 1070 : Skånejob
01-01-1600 31-12-9999 1075 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 1080 : Servicejob
01-01-1600 31-12-9999 1090 : Arbejdspraktik
01-01-1600 31-12-9999 1100 : Puljejob
01-01-1600 31-12-9999 1110 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 1120 : Voksenlærlinge
01-01-1600 31-12-9999 15 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 1510 : Opkvalificering iflg. Integrationsloven
01-01-1600 31-12-9999 1520 : Ordinær uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1530 : Særligt tilrettel. udd.forløb
01-01-1600 31-12-9999 1540 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 1550 : Korte vejlednings- og afklaringsforløb
01-01-1600 31-12-9999 1560 : Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb
01-01-1600 31-12-9999 1562 : Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
01-01-1600 31-12-9999 1564 : Særligt tilrettelagte projekter
01-01-1600 31-12-9999 1570 : Vejledning og introduktion
01-01-1600 31-12-9999 1580 : Særligt aktiverende forløb
01-01-1600 31-12-9999 1590 : Intensiv jobsøgning
01-01-1600 31-12-2999 1591 : Vejl opkval ordinær udd.
01-01-1600 31-12-2999 1592 : Vejl opkval Øvrige forløb under 4 uger
01-01-1600 31-12-2999 1593 : Vejl opkval øvrige forløb over 4 uger
01-01-1600 31-12-2999 1594 : Vejl opkval øvrige forløb
01-01-1600 31-12-2999 1595 : Mentor-støtte, ikke implementeret
01-01-1600 31-12-9999 1599 : Vejledning og opkvalificering
01-01-1600 31-12-9999 1600 : Særlig formidling
01-01-1600 31-12-9999 18 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 1800 : Jobrettet uddannelse (tidl. selvvalgt uddannelse)
01-01-1600 31-12-2999 1900 : Selvvalgt uddannelse på Uddannelsesydelse
01-01-1600 31-12-9999 20 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 2010 : Kursus i samfundsforståelse
01-01-1600 31-12-9999 2020 : Danskundervisning
01-01-1600 31-12-9999 2030 : Særligt tilrettel. danskunderv.
01-01-1600 31-12-9999 25 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 2510 : Aktivering, detaljer uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 2512 : Aktiveringsgodtgørelse
01-01-1600 31-12-9999 2514 : Forsørgelse under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik
01-01-1600 31-12-9999 2516 : Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12
01-01-1600 31-12-9999 2518 : Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering
01-01-1600 31-12-9999 2520 : Forsøg
01-01-1600 31-12-9999 2530 : Frivillige ulønnede aktiviteter
01-01-1600 31-12-9999 2540 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 30 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 3010 : Etableringsydelse
01-01-1600 31-12-9999 3020 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 31 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 3110 : Orlov til uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3120 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 3130 : Orlov til børnepasning
01-01-1600 31-12-9999 40 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 4010 : Revalidering, detaljer uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 4012 : Revalideringsydelse med virksomhedspraktik
01-01-1600 31-12-9999 4014 : Løntilskud ved revalidenters ansættelse med løntilskud
01-01-1600 31-12-9999 4020 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 4030 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 50 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 5010 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5020 : Ledige dagpengemodtagere
01-01-1600 31-12-9999 5025 : Dagpengeledighed fra og med juli 2017
01-01-1600 31-12-9999 5030 : G-dage
01-01-1600 31-12-9999 5035 : Arbejdsmarkedsydelse
01-01-1600 31-12-9999 5040 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5050 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5060 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5070 : Feriedagpenge
01-01-1600 31-12-9999 5080 : Ledige kontanthjælpsmodtagere
01-01-1600 31-12-9999 5090 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5100 : Ledighedsydelse mellem fleksjob
01-01-1600 31-12-9999 5110 : Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob
01-01-1600 31-12-9999 5120 : Ledighedsydelse under ferie
01-01-1600 31-12-9999 5130 : Ledighedsydelse under sygdom og barsel
01-01-1600 31-12-9999 5140 : Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 5800 : Syge på dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse
01-01-1600 31-12-9999 5900 : Midlertidig jobfordeling (data kommer senere)
01-01-1600 31-12-9999 60 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 6010 : Efterløn
01-01-1600 31-12-9999 6020 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 6030 : Fleksydelse
01-01-1600 31-12-9999 6040 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 6050 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 70 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 7005 : Jobafklaringsforløb
01-01-1600 31-12-9999 7010 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 7011 : Tidlig pension
01-01-1600 31-12-9999 7015 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 7020 : Førtidspension (SHSS)
01-01-1600 31-12-2999 7024 : Ressourceforløb
01-01-1600 31-12-9999 7025 : Førtidspension
01-01-1600 31-12-9999 7026 : Seniorpension
01-01-1600 31-12-9999 7030 : Sygedagpenge (SHSS)
01-01-1600 31-12-9999 7035 : Sygedagpenge, beskæftigede
01-01-1600 31-12-9999 7036 : Sygedagpenge, ej beskæftigede
01-01-1600 31-12-9999 7037 : Sygedagpenge, detaljer uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 7040 : Barselsdagpenge (SHSS)
01-01-1600 31-12-9999 7045 : Barselsdagpenge, beskæftigede
01-01-1600 31-12-9999 7046 : Barselsdagpenge, ej beskæftigede
01-01-1600 31-12-9999 7047 : Barselsdagpenge, detaljer uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 7050 : Kontanthjælp (passiv)
01-01-1600 31-12-2999 7055 : Kontanthjælp (SHSS)
01-01-1600 31-12-2999 7060 : Revalidering (SHSS)
01-01-1600 31-12-2999 7070 : Forrevalidering (SHSS)
01-01-1600 31-12-2999 7075 : Ledighedsydelse (SHSS)
01-01-1600 31-12-9999 7080 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 7090 : Integrationsydelse (tidl. Konthj.udl. og intro.ydelse)
01-01-1600 31-12-2999 7100 : SU
01-01-1600 31-12-9999 80 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 8010 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 8011 : Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 99 : Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 9999 : Uoplyst