Gå til sidens indhold

IDA arbejdssteder

Beskrivelse

Formålet med den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA-databasen) er at stille et datamateriale om personer og virksomheder til rådighed på individniveau. Oplysningerne i databasen kan anvendes til at belyse en lang række problemstillinger vedrørende arbejdsmarkedet (f.eks. personers mobilitet, virksomheders jobskabelse samt samspillet mellem person og virksomhed).

Databasen er oprindeligt opbygget med specielt henblik på at betjene forskere, men offentlige myndigheder (ministerier) og interesseorganisationer anvender også hyppigt databasen. Det særlige ved databasen er, at man kan koble personer og virksomheder sammen. Derfor kan personer karakteriseres på grundlag af oplysninger om den virksomhed, de er ansat i, og tilsvarende kan man beskrive virksomhederne på grundlag af oplysninger om de ansatte. Desuden er det muligt at følge personer og virksomheder over tid.

Databasen indeholder oplysninger om samtlige personer i befolkningen og alle virksomheder med ansatte, hvilket gør den velegnet til at belyse problemstillinger, der vedrører udsnit af forholdsvis små grupper.

IDA-databasen er organiseret i fire datasæt indeholdende oplysninger om henholdsvis personer, ansættelser, arbejdssteder og firmaer.

I arbejdsstedsdatasættet forekommer variable, der indeholder forskellige informationer fremad i tid eller tilbage i tid om det enkelte arbejdssted. Hvorvidt der er tale om det samme arbejdssted afgøres ud fra et fast defineret regelsæt, der afgør, om identiteten for et arbejdssted er ændret eller uændret.

Det afgørende kriterium for, at virksomheden er den samme i to på hinanden følgende år, består i at enten ejeren eller arbejdsstyrken er den samme. Der foreligger således samme arbejdssted, hvis en af følgende regler er opfyldt :

1. Samme ejer og samme branche.
2. Samme ejer og samme arbejdsstyrke.
3. Samme arbejdsstyrke og samme adresse eller branche.

Kriteriet om samme ejer eller samme arbejdsstyrke står ikke alene, idet det også skal sandsynliggøres, at der er tale om samme type af erhvervsaktivitet (jf. fx kravet om samme branche i regel 1). Sammenfattende gælder det, at samme virksomhed foreligger, når en ejer eller de ansatte personer fortsætter den samme type af erhvervsaktivitet. Personerne i en virksomhed bestemmer altså identiteten over tid, ikke fx den fysiske lokalitet. Det betyder, at en given virksomhed (defineret ved ejeren og/eller de ansatte) kan overtage en anden virksomheds tidligere lokaler og alligevel være bevaret.

Der kan hentes yderligere information om dette i de vedhæftede bilag henholdsvis "Hovedrapporten", afsnit 1.4 og kap. 4 og "Virksomheders identitet over tid. Arbejdsnotat nr. 29".

Yderligere information kan fås i det vedhæftede bilag "Oversigt over variabler og datasæt i IDA (udfaset)" samt i kvalitetsdeklarationen:
http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/1013

I arbejdsstedsdatasættet indgår kun gyldige arbejdssteder, dvs. at de såkaldte "fiktive" arbejdssteder ikke forekommer i datasættet vedrørende arbejdssteder (IDAS) men derimod i datasættet vedrørende ansættelser (IDAN). Dette skyldes, at tilgangen til sidstnævnte datasæt er personer med ansættelser, hvorimod tilgangen til datasættet for arbejdssteder er gyldige arbejdssteder.
For yderligere oplysninger om fiktive arbejdssteder henvises til variablen LBNR.

I 2008 er der et brud i IDA-databasen. Dette er blandt andet forårsaget af brud i datagrundlaget der ligger til grund for udarbejdelsen af lønmodtagerbeskæftigelsen i RAS. Yderligere udgør statistikken Personer uden ordinær beskæftigelse grundlaget for oplysninger om ledighed i 2008 og erstatter derved arbejdsløshedsstatistikken som hidtil har udgjort datagrundlaget for disse oplysninger. Se kvalitetsdeklarationen for yderligere oplysninger om dette (se link ovenfor).


Bilag

Variable

ADRESSE Arbejdssteds adressekode
ADRXFREM Adresseændring for arbejssted året efter
ADRXTILB Adresseændring for arbejdssted i året før
AFGRATE Afgangsrate i efterfølgende årsperiode i procent
ANDELOPS Andel af opsugede blandt ansatte
ANDELUDS Andel af udskilte til et andet arbejdssted blandt ansatte
ANDFA Andel lønmodtagere på grundniveau (PSTILL=35) pr. arbejdssted
ANDHF Andel topledere og lønmodtagere på højeste niveau (PSTILL=31-33) pr. arbejdssted
ANDIF Andel i kategorien -anden lønmodtager- (PSTILL=36) pr. arbejdssted
ANDLEDAR Andel af arbejdere med årsledighed, pct.
ANDLF Andel lønmodtagere på mellemniveau (PSTILL=34) pr. arbejdssted
ANTALXFR Ændring i antal ansatte i efterfølgende år (hovedbeskæftigede)
ANTALXTI Ændring i antal ansatte ift. året før
ANTNOV Antal ansatte pr. november
ANTNOVBI Antal bibeskæftigede pr. november
ANTAAR Antal ansættelsesforhold (personer) i år
ARBGNR Arbejdsgivernummer
ARBGNRFR Arbejdsgivernummer for arbejdssted året efter
ARBGNRTI Arbejdsgivernummer for arbejdssted året før
ARBSTK Arbejdsstedskode
ARBSTKFR Arbejdsstedskode for arbejdssted året efter
ARBSTKTI Arbejdsstedskode for arbejdssted året før
BESKXFR Ændring i beskæftigelsesomfang efterfølgende år
BESKXTI Ændring i beskæftigelsesomfang året før
BRANCHE03 Branchekode (DB03) for arbejdsstedet.
EJERKO Ejerkode (omkodet)
ENDNEDL Endelig nedlæggelse af arbejdssted
FILIAL Antal arbejdssteder i firmaet (max. 9)
FRELFREM Firmaintern/ekstern nedlæggelse via opsugning
FRELTILB Firmaintern/ekstern oprettelse via udskilning
IDFREM Identitet for arbejdssted fremad i tid
IDTILB Identitet for arbejdssted tilbage i tid
KVANDFA Andel kvinder blandt lønmodtagere på grundniveau (personer med PSTILL=35)
KVANDHF Andel kvinder blandt direktører, overordnede og ledende funktionærer (personer med PSTILL=31-33)
KVANDIF Andel kvinder i kategorien 'anden lønmodtager' (personer med PSTILL=36)
KVANDLF Andel kvinder blandt lønmodtagere på mellemniveau (personer med PSTILL=34)
LBNR Arbejdsstedets løbenummer
LBNRFREM LBNR for relateret arb.sted året efter
LBNRTILB LBNR for relateret arbejdssted året før
LEDPERG Ledighedsperioder blandt ledige arbejdere i gennemsnit
LGRGNSAR Årsledighedsgrad blandt ledige arbejdere i gennemsnit
LONGNS Gennemsnitlig timeløn for alle hovedbeskæftigede
LONGNSFA Gennemsnitlig timeløn for hovedbeskæftigede faglærte arbejdere (PSTILL= 35).
LONGNSHF Gennemsnitlig timeløn for højere funktionærer (hovedbeskæftigede med PSTILL= 31-33)
LONGNSIF Gennemsnitlig timeløn for hovedbeskæftigede personer i kategorien 'anden lønmodtager' (PSTILL= 36).
LONGNSLF Gennemsnitlig timeløn for hovedbeskæftigede lønmodtagerE på mellemniveau (PSTILL= 34)
LONAAR Lønsum pr. år for alle ansættelsesforhold
PCTFREM Gengangere på arbejdsstedet pr. året efter
PCTTILB Gengangere på arbejdsstedet fra året før.
REGELFR Regel vedrørende bevaret arbejdssted året efter
REGELTI Regel vedrørende bevaret arbejdssted året før
TILGRATE Tilgangsrate i forudgående årsperiode, pct.
AARSVRK Antal årsværk for alle ansættelsesforhold