Gå til sidens indhold

HFFSP

Navn

HFFSP

Beskrivende navn

Forspaltekode til højst fuldførte uddannelse

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Forspaltekode på den højeste fuldførte uddannelse. Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Registret over befolkningens uddannelse (BU) er det centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højeste fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel.
Formålet med BU er at etablere et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. BU dannes som et forløbsregister og viser, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv.
Til specielle opgaver vil det være relevant at kende højeste erhvervskompetencegivende uddannelse. Hertil dannes der en tabel med samme opbygning som højeste uddannelse, men hvor kun erhvervskompetencegivende uddannelser indgår. Erhvervskompetencegivende uddannelser er uddannelser fra hovedgrupperne 35, 40, 50, 60, 65 og 70 i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1.

Forspalte1
Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation, som benyttes i Statistikbanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Der findes en forspalte1 til afsluttede uddannelser og en til igangværende uddannelser, hvis opbygning dog er ens. Nedenstående beskrivelse dækker dem begge.


Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hovedgruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (undergruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømrer med den 8-cifrede Forspalte1-klde 35533520.


Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb
Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg
Undergruppe 355335 Tømrer mv.
Elementarniveau 35533520 Tømrer

Den 8-cifrede forspaltekode angiver en enkelte uddannelse og svarer derfor til den 4-cifrede UDD/AUDD-kode (se dokumentationen af UDD/AUDD), og den 8-cifrede HFFSP-kode angiver således den uddannelse som er en persons højeste fuldførte uddannelse. I nogle tilfælde er flere UDD/AUDD-koder dog samlet på samme 8-cifrede forspaltekode. Det vil være tilfældet, hvis der findes flere UDD/AUDD-koder for den samme uddannelse.

Der findes i alt følgende 12 hovedgrupper i Forspalte1:

10 Grundskole
15 Forberedende uddannelser
20 Almene gymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb
39 Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte
40 Korte videregående uddannelser
50 Mellemlange videregående uddannelser
60 Bachelor
65 Lange videregående uddannelser
70 Forskeruddannelser

Uddannelser i forspalte 15, 30 og 39 indgår ikke i dannelsen af højst fuldført uddannelse.


Der et værdisæt til de forskellige niveauer af forspalten.

Forspalte1 på hovedgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1H
Forspalte1 på mellemgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1M
Forspalte1 på undergruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1U
Forspalte1 på elementarniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.AFSP1E
Alle niveauer i forspalte1: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP
Detaljeret beskrivelse

Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Til forskningsbrug dannes der én gang årligt et datasæt med befolkningens højeste fuldførte almen uddannelse. Befolkningen er opgjort pr. 1. januar og deres uddannelsesstatus er opgjort 1. oktober året før, hvilket er de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger.

I forbindelse med dannelsen af registret over befolkningens uddannelse (BU) indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende dvs. kompetencevariablen KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse), 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) eller 7 (overbygning på en videregående uddannelse). Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af KOMP. For at have en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse kræves dog, at 6. klasse er gennemført (svarende til fuldført International Standard Classification of Education ISCED niveau 1).

Når registret over befolkningens uddannelse (BU) er dannet reduceres antallet af personer med uoplyst højeste uddannelse ved at tildele personer, der dog har en afbrudt almenuddannelse i Danmarks Statistiks elevregister, det foregående klassetrin som højeste uddannelse:

I hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunktet 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse.
I hovedgruppe 20 og 25 sættes højeste fuldførte uddannelse = 9 kl. og afgangstidspunkt: 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år.
Hensigten med at tildele elever med afbrudt uddannelse en højeste fuldførte uddannelse er at vise, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet.

Til og med skoleåret 2005/06 er der kun blevet indsamlet uddannelsesoplysninger fra grundskolens 8., 9., og 10. klasse, hvilket betyder at aldersgruppen fra 0 til ca. 14 år vil have en uoplyst højeste fuldførte uddannelse. Fra og med skoleåret 2006/07 indsamles der oplysninger fra og med børnehaveklassen, hvilket i 2009 betyder en stigning i personer med en højst fuldført grundskoleuddannelse.

Oplysninger om højst fuldført uddannelser er begrænset for personer under 13 år, da en højst fuldført uddannelse som minimum kræver 6. klasse.
Derudover er uddannelsesoplysninger for personer født før 1921 begrænset, idet der ikke findes oplysninger om denne gruppe i Folke-boligtællingen fra 1970 (FOB70). FOB er den primære kilde til uddannelsesoplysninger om den ældste del af pefolkningen.

En persons højeste uddannelse fastlægges på denne måde:
Begrebet højeste fuldførte uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse:

1) Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede.
2) Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder).
3) Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse.

Uddannelsesoplysningerne som danner grundlag for den højeste uddannelse stammer fra forskellige kilder. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. De forskellige kilder og deres prioritering er beskrevet under variablen hf_kilde.

En uddannelses forspaltekode kan ændre sig:
Koder for uddannelse og afsluttende uddannelse (UDD og AUDD-koderne) er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret, og koden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.
Eksempel:

Sygeplejerske Forspalte1 UDD/AUDD

år 1990 40903010 5166/5166

år 2006 50903010 5166/5166

Sygeplejeuddannelsen har skiftet i niveau fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse. Derfor ændredes dens placering i forspalte1 (fra 40903010 til 50903010), mens UDD- og AUDD-koderne fortsat var de samme.
Bemærk endvidere, at en uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, normalt vil bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau. Sygeplejersker med den kortere uddannelse løftes med op på det nye, højere niveau.
En presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen vil være, at indholdet i uddannelsen ændres så meget, at der reelt er tale om en ny uddannelse.

Konvertering fra AUDD-kode til forspaltekode:
AUDD- og UDD-koder kan ved hjælp af en konverteringsnøgle konverteres til 8-cifrede forspaltekoder. Konverteringsnøglen indeholder henholdsvis den 4-cifrede afsluttede uddannelseskode eller den igangværende uddannelseskode og den tilhørende 8-cifrede forspaltekode. Sidstnævnte varierer også afhængig af om der er tale om igangværende eller afsluttede uddannelser

Sammenlignes populationsstørrelserne i EKFSP og HFFSP, er der forskel i nogle af hovedgrupperne. Dette skyldes, at der i dannelsen af HFFSP tages udgangspunkt i alle uddannelser, mens det kun er uddannelser i hovedgruppe 35 og derover som er udgangspunktet, når EKFSP dannes.

1. Nye forspaltekoder:
Der oprettes løbende nye uddannelser, og dermed kommer der løbende nye forspaltekoder.
I visse tilfælde flyttes en uddannelse også fra en forspaltekode til en anden. Det kan ske, hvis en uddannelse har været fejlplaceret, eller hvis uddannelsen evt. skifter niveau. Sker det, vil der blive oprettet en ny forspaltekode, og den oprindelige forspaltekode bliver fjernet.

2. Nye kilder til dannelse af højeste fuldførte almene uddannelse:
Der benyttes forskellige kilder, når den højeste fuldførte almene uddannelse dannes, og indimellem kommer der nye kilder til. Under variablen hf_kilde fremgår kilderne, og der står, hvilket år de har været anvendt fra.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer med en højest fuldført uddannelse

Personer i Danmarks Statistiks registre over højst fuldført uddannelse

Værdisæt

Værdisæt

10011010 : Ingen uddannelse Indv.udd.
10020090 : 1-6 år Indv.udd.
10020510 : Børnehaveklasse
10021010 : 1. klasse
10022010 : 2. klasse
10023010 : 3. klasse
10024010 : 4. klasse
10025010 : 5. klasse
10026010 : 6. klasse
10030090 : 7-8 år Indv.udd.
10030091 : 9-10 år Indv.udd.
10031010 : 7. klasse
10032010 : 8. klasse
10032020 : 1. real
10032030 : Efterskoler 8. klasse
10033010 : 9. klasse
10033020 : 2. real
10033030 : Efterskoler 9. klasse
10034010 : 10. klasse
10034020 : 3. real
10034030 : Efterskoler 10. klasse
10051010 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
10051015 : Ordblindeundervisning for voksne
10052010 : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
10052020 : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
10052030 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
10061005 : Dansk 1
10061010 : Dansk 2
10062005 : Dansk uoplyst
15100510 : Daghøjskoler
15101010 : Ungdomshøjskolekursus, alment
15101020 : Ungdomshøjskolekursus, andre
15101030 : Folkehøjskolekursus, alment
15101040 : Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
15101050 : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
15101060 : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
15101070 : Folkehøjskolekursus for handicappede
15101080 : Folkehøjskolekursus for pensionister
15101090 : Folkehøjskolekursus, andre
15102010 : Tx-enkeltfag (adgang til Htx)
15103010 : Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
15103015 : Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
15110510 : Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro
15110520 : Kurser for unge, AMU erhv.intro.
15110530 : Erhvervsintroduktion for unge/ledige, AMU erhv.intro
15111010 : Kurser for langtidsledige, AMU erhv.intro.
15111510 : Kurser for kvinder, AMU erhv.intro.
15112010 : Indvandrere erhvervsdansk, AMU erhv.intro
15112510 : Inspirationskurser, AMU erhv.intro.
15112515 : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
15113010 : Specialklasser, AMU erhv.intro.
15114010 : Hi handel introduktionskursus
15114510 : Ti teknisk introduktionskursus
15115015 : Teknikerforkursus byggeteknik
15115020 : Teknikerforkursus maskinteknik
15115025 : Teknikerforkursus svagstrømsteknik
15115030 : Teknikerforkursus stærkstrømsteknik
15115035 : Teknikerforkursus landbrugsteknik
15115040 : Teknikerforkursus kemiteknisk
15115045 : Teknikerforkursus produktionsteknisk
15115050 : Teknikerforkursus mejeriteknik
15115055 : Teknikerforkursus gartneriteknik
15115060 : Teknikerforkursus skibsteknik
15115065 : Teknikerforkursus tekstilteknik
15115070 : Laborant, forskole
15115080 : Teknikerforkursus u.n.a.
15115510 : Social og sundhed, grundforløb
15116010 : Husholdningskursus, alment
15116020 : Køkkenleder 1
15116030 : Husholdningsskolekursus, andre
15116040 : Håndarbejdskursus
15116050 : Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
15116505 : Produktionsskole
15120105 : Dansk 3, almenprøve 2
15120110 : Dansk 3, studieprøven
20150090 : Studentereksamen m.v. Indv.udd.
20151010 : 1. g matematisk
20151020 : 1. g sproglig
20151030 : Pre International Baccalaureate
20151040 : Stx,1. år
20152010 : 2. g matematisk
20152020 : 2. g sproglig
20152030 : International baccalaureate,1. år
20152040 : Stx,2. år
20153010 : 3. g matematisk
20153020 : 3. g sproglig
20153030 : International baccalaureate,2, år
20153040 : Stx,3. år
20158010 : Matematisk gymnasium
20158020 : Sproglig gymnasium
20158030 : International studentereksamen
20158040 : Gymnasiet uden linieopdeling
20162020 : 1. hf (3-årig)
20162040 : Hf,1. år
20163020 : 2. hf (3-årig)
20163040 : Hf,2. år
20163520 : 3. hf
20168040 : 2-årig hf
20168320 : 3-årig hf
20168510 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
20172010 : Studenterkursus 1. år matematisk
20172020 : Studenterkursus 1. år sproglig
20172040 : 2-årigt studenterkursus,1. år
20173010 : Studenterkursus 2. år matematisk
20173020 : Studenterkursus 2. år sproglig
20173040 : 2-årigt studenterkursus,2. år
20178010 : Matematisk studenterkursus
20178020 : Sproglig studenterkursus
20178040 : 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
20181010 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181020 : Gymnasial suppleringskursus GSK
20182005 : Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
20182010 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
25390010 : Hhx højere handelseksamen 1-årig
25390030 : Hhx højere handelseksamen 1. år
25390040 : Hhx højere handelseksamen 2. år
25390050 : Hhx højere handelseksamen
25510020 : Htx højere teknisk eksamen 1. år
25510030 : Htx højere teknisk eksamen 2. år
25510040 : Htx højere teknisk eksamen
25541015 : Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
25541020 : Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
25541025 : Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
25541030 : Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
25541035 : Værkstedsskoleforløb u.n.a.
25590510 : Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
25590520 : Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
25591010 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
30390310 : Det merkantile område
30390320 : Handelseksamen
30401010 : Teknologi og kommunikation
30401020 : Medieproduktion
30401030 : Strøm, styring og IT
30421010 : Bygge og anlæg (gl.)
30421020 : Bygge og anlæg
30441010 : Håndværk og teknik
30441020 : Produktion og udvikling
30461010 : Fra jord til bord
30461020 : Mad til mennesker
30461030 : Dyr, planter og natur
30481010 : Mekanik, transport og logistik
30481030 : Transport og logistik
30481040 : Bil, fly og andre transportmidler, indgangsforløb
30491010 : Service
30491020 : Krop og stil
30491030 : Bygnings- og brugerservice
30501010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
30590000 : Tek 2
35200030 : Kørelærer
35200040 : Faglærer i idræt
35200044 : Mensendiecklærer
35200050 : Handelsfaglærereksamen
35200090 : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
35201010 : Pædagogisk assistent (eud)
35390005 : Handel og kontor, indgangsår (gl)
35390010 : Merkantile grundfag
35390020 : Merkantile område- og specialefag
35390025 : Iværksætteruddannelse
35390030 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
35390035 : Indledende kurser til VVU
35390040 : Pc-bruger
35390070 : Forvaltningsfagligt grundkursus
35390072 : Dansk kommunalkursus
35390090 : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
35390095 : Erhvervsgrunduddannelse, EGU
35390410 : Merkantile område, individuel eud
35390601 : Bøger
35390602 : Detailhandelsuddannelse u.n.a.
35390604 : Papir
35390605 : Blomsterbinder
35390607 : Foto
35390610 : Isenkram, værktøj
35390613 : Isenkram, glas og porcelæn
35390615 : Sport og camping
35390618 : Guld og sølv
35390619 : Optik
35390621 : Tv og radio
35390623 : Musik/video/software
35390625 : Kolonial (detailhandel)
35390627 : Viktualie
35390630 : Farve og tapet
35390633 : Materialist
35390636 : Frugt og grønt
35390639 : Blomster
35390641 : Sæbe og parfume
35390644 : Sko og læder
35390646 : Tekstil, detail
35390650 : Møbler og boligudstyr
35390653 : Boligtekstil og montering
35390656 : El-installation
35390657 : Forbrugerelektronik
35390659 : Legetøj og hobby
35390661 : Vin og tobak
35390663 : Hårde hvidevarer
35390666 : Byggemarked
35390669 : Servicestation og kiosk
35390672 : Babyudstyr og børnekonfektion
35390675 : Dameekvipering
35390678 : Herreekvipering
35390681 : Hvidevarer og sengeudstyr
35390684 : Fisk
35390687 : Automobiler
35390690 : Bageri
35390691 : Stormagasin
35390692 : Kædebutik
35390694 : Nærbutik
35390695 : Butiksmedhjælper
35390696 : Salgsassistent
35390699 : Dekoratør
35390905 : Handelsuddannelse u.n.a.
35390910 : Korn og foderstof
35390915 : Kolonial (engroshandel)
35390920 : Manufaktur
35390922 : Tekstil, engros
35390925 : Trælast
35390930 : Værktøj og maskiner
35390935 : Jern og stål
35390940 : Automobiler og reservedele
35390945 : Landbrugsmaskiner
35390950 : El-artikler
35390955 : Vvs branchen
35390960 : Isenkram
35390965 : Engroshandel med detail
35390970 : Engroshandel med kontor
35390972 : Logistikassistent
35390974 : Indkøbsassistent
35390976 : Handelsassistent, salg
35390978 : Handelsassistent, service
35392610 : Kontoruddannelse u.n.a.
35392615 : Kontor all round
35392617 : Kontorserviceuddannelse
35392620 : Kontor, regnskab og revision
35392622 : Kontor, økonomi
35392625 : Kontor, korrespondance
35392630 : Kontor, rejsebranche
35392632 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
35392635 : Spedition og shipping
35392640 : Kontor, kommune og amtskommune
35392645 : Kontor, stat
35392650 : Kontor, administration
35392652 : Kontor, offentlig administration
35392655 : Lægesekretær
35392657 : Sundhedsservicesekretær
35392660 : Advokatsekretær
35392665 : Informatikassistent
35392680 : Postelev
35392684 : Teleelev
35392688 : Postassistent
35392910 : Toldfunktionær mv.
35393210 : Finansuddannelse
35393215 : Kundemedarbejder
35393220 : Bank
35393230 : Forsikring
35393240 : Realkredit
35393250 : Finansassistent
35393510 : Eventkoordinator
35393511 : Eventassistent
35394010 : Edb-assistent
35394020 : Kundekontaktcenteruddannelse
35530005 : Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
35530010 : Bygge og anlæg, individuel eud
35530015 : Strøm, styring og it, individuel eud
35530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
35531510 : Mureruddannelse u.n.a.
35531512 : Flisemontør
35532010 : Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
35532020 : Brolægger
35532030 : Anlægsstruktør
35532040 : Bygningsstruktør
35532050 : Kloakrørlægger
35532510 : Stenhugger
35532515 : Stenindustriarbejder
35532520 : Stentekniker
35533510 : Træfagenes byggeuddannelse
35533520 : Tømrer
35533525 : Glarmester, aluminium
35533530 : Gulvlægger
35533535 : Tækkemand
35533540 : Gulvbelægningsarbejder
35533545 : Byggemontagetekniker
35534005 : Snedkeruddannelsen
35534010 : Bygningssnedker
35534012 : Bygningsmontør
35534015 : Møbelsnedker
35534016 : Træoperatør
35534020 : Bødker
35534025 : Orgelbygger
35534030 : Violinbygger
35534040 : Modelsnedker
35534043 : Billedskærer
35534050 : Forgylder
35534052 : Maskinsnedker mm. u.n.a.
35534053 : Maskinsnedker
35534054 : Produktassistent, døre og vinduer
35534056 : Produktionsassistent, plademøbler
35534057 : Produktionsassistent, massivtræsmøbler
35534060 : Trædrejer
35534067 : Børstenbinder
35534070 : Kurvemager
35535010 : Vvs-uddannelse u.n.a.
35535020 : Vvs og blikkenslager
35535030 : Rustfast industriblikkenslager
35535040 : Vvs-montør
35535045 : Forsyningsoperatør
35535046 : Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
35535047 : Forsyningsoperatør, el-forsyning
35535050 : Teknisk isolatør
35535055 : Ventilationstekniker
35535060 : Vvs- og energispecialist
35535070 : Rustfast industrimontør
35535080 : Vvs- og ventilationsmontør
35535085 : Oliefyrstekniker
35535510 : Bygningsmaler
35535520 : Skiltetekniker
35535530 : Vognmaler
35535542 : Overfladebehandler
35535544 : Overfladebehandler, konstruktion
35535546 : Overfladebehandler, komponenter
35536510 : Elektriker u.n.a.
35536520 : Elektriker, installationsteknik
35536530 : Elektriker, kommunikationsteknik
35536540 : Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
35536550 : El-montør
35536555 : Elektriker, bygningsautomatik
35537510 : Stukkatør
35537520 : Glarmester
35537530 : Skorstensfejer
35537531 : Kedelanlægstekniker
35537540 : Tagdækker
35537550 : Kloakmester
35540005 : Jern og metal, indgangsår (gl)
35540010 : Produktion og udvikling, individuel eud
35540090 : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
35543005 : Vvs-rørsmed
35543007 : Vindmølleoperatør, vingeproduktion
35543008 : Ventilationssmed
35543009 : Vindmølleoperatør, mekanik og montage
35543010 : Smedeuddannelse u.n.a.
35543011 : Industriel rørsmed
35543012 : Vindmølleoperatør
35543013 : Smed, rustfast
35543014 : Plade- og konstruktionssmed
35543015 : Vvs-energiteknik
35543016 : Smed, bearbejdning
35543017 : Kedelsmed
35543019 : Skibstekniker u.n.a.
35543020 : Skibsbygger
35543021 : Skibstekniker, reparation
35543022 : Skibstekniker, konstruktion
35543023 : Skibstekniker, maritime rør
35543024 : Skibsbygningsarbejder
35543025 : Skibsteknikerassistent
35543026 : Skibstekniker, design
35543027 : Grovsmed
35543030 : Skibsmontør
35543031 : Støberitekniker, sandstøbning
35543032 : Industrimontør
35543033 : Bygnings- og landbrugssmed
35543034 : Støberiassistent
35543035 : Støberitekniker, støbning i permanente forme
35543036 : Klejnsmed
35543037 : Smed, aluminium
35543038 : Smed, energiteknik
35543039 : Klejnsmed, rustfast
35543042 : Svejser
35543044 : Plastsvejser
35543046 : Industrisvejser
35543050 : Beslagsmed
35543065 : Karrosserismed
35543066 : Karrosseriopretter
35543067 : Karrosseribygger
35543068 : Karetmager og karrosseribygger
35543074 : Gravør
35543082 : Kobbersmed
35543085 : Gørtler
35543090 : Gørtler, armatur
35543094 : Metaltrykker
35543096 : Jern- og metalsliber
35543520 : Sølvsmed, bestik
35543525 : Sølvsmed, korpus
35543535 : Guldsmed
35543537 : Butiksguldsmed
35543540 : Ciselør
35543542 : Ædelstensfatter
35543544 : Ædelmetalstøber
35543550 : Ædelsmed u.n.a.
35544015 : Maritime håndværksfag u.n.a.
35544020 : Bådebygger, træ og plast
35544030 : Bådebygger, træ
35544040 : Bådebygger, plast
35544050 : Træskibstømrer
35544055 : Bådserviceassistent
35544060 : Skibssnedker
35544070 : Jernskibstømrer
35545005 : Maskinuddannelse u.n.a.
35545015 : Nitter og stemmer
35545020 : Industritekniker, plast
35545022 : Industriassistent
35545025 : CNC-drejer
35545030 : CNC-fræser
35545033 : CNC-tekniker
35545034 : NDT tekniker
35545035 : Skruestikarbejder
35545036 : CNC-assistent
35545040 : Værktøjstekniker
35545042 : Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
35545045 : Værktøjsmager
35545047 : Værktøjssliber
35545060 : Industriformer
35545065 : Former
35545070 : Metalstøber
35545072 : Støberitekniker, sandstøbning
35545074 : Montageoperatør
35545075 : Køletekniker
35545077 : Køleassistent
35545080 : Industriteknikudd. u.n.a.
35545082 : Industritekniker, produktion
35545085 : Industrimekaniker
35545087 : Industritekniker, maskin
35545088 : Industriel reparatør
35545090 : Industrioperatør
35545091 : Aluminiumsoperatøruddannelse
35546005 : Automekaniker
35546007 : Automontør
35546010 : Autoelektromekaniker
35546015 : Cykelmekaniker
35546017 : Cykelmontør
35546020 : Knallertmekaniker
35546025 : Motorcykelmekaniker
35546030 : Flymekaniker
35546033 : Personvognsmontør
35546034 : Personvognsmekaniker
35546035 : Lastvognsmekaniker
35546037 : Kranmekaniker
35546039 : Landbrugssmed
35546040 : Landbrugsmaskinmekaniker
35546041 : Materielmekaniker
35546043 : Personliftmekaniker
35546045 : Entreprenørmaskinmekaniker
35546047 : Motormekaniker
35546050 : Traktormekaniker
35546052 : Bådmekaniker
35546053 : Bådassistent
35546055 : Skibsmekaniker
35546060 : Finmekaniker
35546065 : Låsesmed
35546070 : Finmekaniker, måleinstrumenter
35546072 : Låseassistent
35546075 : Våbenmekaniker
35546080 : Instrumentmager
35546085 : Finmekanikassistent
35546090 : Mekaniker u.n.a.
35546092 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
35546094 : Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
35547010 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
35547020 : Radio- og tv fagtekniker
35547025 : Frontline radio-TV-supporter
35547030 : Kontorservicetekniker
35547040 : Elektronikfagtekniker
35547050 : Telesystemtekniker
35547055 : Teleinstallationstekniker
35547060 : Stærkstrømsmekaniker
35547070 : Medicotekniker
35547075 : Elektronik udviklingstekniker
35547090 : Elektronikoperatør
35547510 : Teknologi og kommunikation, individuel eud
35548010 : Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
35548020 : Automatiktekniker
35548025 : Automatikmontør
35548030 : Elektrotekniker
35548040 : Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
35548045 : Datatekniker
35548047 : Datatekniker med speciale i infrastruktur
35548048 : Datatekniker med speciale i programmering
35548050 : IT-supporter
35548052 : Frontline PC-supporter
35549010 : Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
35549020 : Plastmager
35549021 : Plastspecialist
35549022 : Plastmedhjælper
35549030 : Procesoperatør
35549040 : Procesarbejder
35550005 : Grafisk, indgangsår (gl)
35550025 : Medieproduktion, individuel eud
35550090 : Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
35551010 : Typotekniker
35551020 : Grafiker, layout og montage
35551030 : Litograf
35551040 : Reprofotograf
35551045 : Mediegrafiker
35551047 : Mediegrafisk assistent
35551050 : Klichefotograf
35551060 : Retouchør, fotograf
35551070 : Reprokopist
35551080 : Offsetfotograf
35551090 : Ætser
35552010 : Digital media uddannelse u.n.a.
35552020 : Grafisk integrator
35552030 : Digital integrator
35552040 : Multimedie integrator
35552050 : Multimedie animator
35552070 : Web-integrator
35552090 : 3D grafiker og animator
35553010 : Trykker
35553030 : Offsetkopist
35553040 : Grafisk tekniker
35553050 : Tryktekniker
35553070 : Håndbogbinder
35553080 : Industribogbinder
35553090 : Serigraf
35556010 : Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
35556020 : Film- og TV-assistent
35556030 : Film- og TV-produktionstekniker
35557020 : Fotograf
35580005 : Teknik og industri, indgangsår (gl)
35580010 : Tekniske grundfag
35580020 : Tekniske område- og specialefag
35580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
35583010 : Teknisk designer
35583020 : Teknisk tegner
35583040 : Teknisk designer, industriel produktion
35583050 : Teknisk designer, bygge og anlæg
35583070 : Teknisk assistent, driftsteknik
35583090 : Teater-, udstillings- og eventtekniker
35583091 : Eventtekniker, illuminationsteknik
35583092 : Eventtekniker, audioteknik
35583093 : Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
35583094 : Teatertekniker
35583095 : Arbejdsstudietekniker
35583096 : Udstillingstekniker
35585020 : Pottemager
35585030 : Modellør
35585040 : Keramisk former
35585050 : Modelindretter
35585060 : Porcelænsmaler u.n.a.
35585070 : Blåmaler
35585080 : Figur- og vasemaler
35585090 : Overglasurmaler
35586020 : Glasmager
35586030 : Glassliber
35586040 : Glasrørsblæser
35588005 : Beklædningsoperatør
35588007 : Beklædningshåndværker
35588015 : Modist
35588017 : Textil- og beklædningsassistent
35588020 : Hue- og kasketmager
35588025 : Handskemager
35588030 : Håndsyer
35588035 : Tilskærer
35588040 : Skrædder
35588041 : Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
35588045 : Modelsyer
35588050 : Buntmager
35588055 : Buntmagersyer
35588060 : Garver
35588065 : Skomager u.n.a.
35588070 : Ortopædiskomager
35588075 : Serviceskomager
35588080 : Nådler
35588085 : Porteføljemager
35589005 : Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
35589010 : Strikkeoperatør
35589015 : Farverioperatør
35589020 : Tekstiloperatør
35589025 : Tekstilarbejder
35589030 : Trikotageassistent
35589035 : Konfektionsassistent
35589045 : Autopolstrer
35589050 : Gardindekoratør
35589051 : Gardinmontør
35589055 : Møbelpolstrer
35589060 : Autosadelmager
35589065 : Sejlmager
35600005 : Service, indgangsår (gl)
35600007 : Sikkerhed, indgangsår
35600090 : Service Indv.udd. erhvervsfaglig
35601010 : Krop og stil, individuel eud
35601015 : Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
35602010 : Urmager
35605010 : Frisør
35605015 : Frisøraspirant
35605020 : Kosmetiker
35605030 : Kosmetolog
35605040 : Kosmetikerassistent
35605050 : Fitnessinstruktør
35608030 : Ortopædisadelmager
35608040 : Ortopædimekaniker
35608050 : Ortopædist
35608070 : Laboratorietandtekniker
35608080 : Tandtekniker, aftagelig protetik
35608085 : Basistandtekniker
35609010 : Ejendomsservice u.n.a.
35609020 : Ejendomsservicetekniker, boligservice
35609030 : Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
35609035 : Ejendomsmedhjælper
35609040 : Pianostemmer
35609041 : Kordegn
35609042 : Kirkesanger
35609045 : Sikkerhedsvagt
35750005 : Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
35750010 : Mad til mennesker, individuel eud
35750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
35751510 : Mejerist
35751515 : Mejerioperatør
35754005 : Detailslagter u.n.a.
35754010 : Slagter
35754013 : Detailslagteraspirant
35754015 : Butiksslagter
35754017 : Forædler
35754020 : Delikatesseassistent
35754022 : Detailslagter, fisk og vildt
35754030 : Pølsemager
35754035 : Industripølsemager
35754037 : Industrislagter
35754040 : Slagter, privat mester
35754045 : Bacontilvirker
35754050 : Svineslagter
35754055 : Kreaturslagter
35754060 : Tarmrenser
35754062 : Industritarmrenser
35754065 : Ferskvareassistent
35754510 : Bager og konditor u.n.a.
35754515 : Bager
35754517 : Brødbager
35754519 : Brødbager med profil
35754525 : Konditor
35754526 : Kagekonditor med profil
35754527 : Kagekonditor
35754530 : Chokolade- og konfektureassistent
35754535 : Dropskoger
35754540 : Møller
35755515 : Serviceassistent u.n.a.
35755520 : Ernæringsassistent
35755522 : Ernæringshjælper
35755525 : Kantinemedhjælper
35755530 : Køkkenhjælper
35755545 : Hjemmeserviceassistent
35755547 : Rengøringstekniker
35755550 : Serviceassistent, hospitalservice
35755560 : Fritidsserviceassistent
35755570 : Serviceassistent, virksomhedsservice
35755580 : Hotel- og fritidsassistent
35756010 : Gastronom u.n.a.
35756020 : Kok
35756025 : Gastronomassistent
35756030 : Skibskok, grundkursus
35756035 : Skibskok, afslutningskursus
35756040 : Kogejomfru
35756050 : Smørrebrødsjomfru
35756055 : Cater
35756210 : Jord til bord, individuel eud
35756512 : Tjener
35756515 : Juniortjener
35756517 : Selskabstjener
35756525 : Receptionist
35756530 : Juniorreceptionist
35756580 : Steward/stewardesse
35758010 : Levnedsmiddelassistent
35758020 : Tilsynstekniker
35758030 : Tobaksarbejder faglært
35758050 : Køkkenleder 2
35800005 : Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
35800010 : Dyr, planter og natur, individuel eud
35800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
35801010 : Veterinærsygeplejerske
35801020 : Veterinærsygehjælper
35801030 : Veterinærsygeplejerske, heste
35801040 : Veterinærsygeplejerske, smådyr
35802004 : Dyrepasser u.n.a.
35802008 : Jordbrugsmaskinfører
35802010 : Landbrugsuddannelse u.n.a.
35802012 : Markbruger
35802016 : Jordbrugsassistent
35802018 : Dyrepasser, ZOO
35802019 : Dyrepasser, forsøgsdyr
35802022 : Dyrepasserassistent
35802024 : Dyrepasser, heste
35802027 : Landbrugsassistent
35802029 : Landmand, husdyr
35802031 : Landmand, planter
35802515 : Landmand faglært modul 1a
35802520 : Landmand faglært modul 1b
35802525 : Landmand faglært modul 2
35802530 : Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
35802535 : Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
35803010 : Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
35803015 : Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
35803017 : Driftsleder grønt diplom/bevis
35803020 : Landmand, efteruddannelse
35803025 : Landbrugskurser, andre
35803030 : Mejeriskolekurser, andre
35803035 : Landbrugets overbygningsuddannelse
35803038 : Produktionsleder landbrug
35803039 : Virksomhedsleder landbrug
35803040 : Agrarøkonom
35804010 : Væksthusgartner
35804012 : Væksthusgartnerassistent
35804015 : Frilandsgartner
35804020 : Frugt- og bæravler
35804025 : Planteskolegartner
35804027 : Planteskolegartnerassistent
35804028 : Produktionsgartner u.n.a.
35804032 : Anlægsgartner u.n.a.
35804035 : Anlægsgartner, plejeteknik
35804040 : Anlægsgartner, anlægsteknik
35804042 : Anlægsgartnerassistent
35804515 : Blomsterdekoratørkursus
35804520 : Gartner, driftslederkursus
35804525 : Gartnerskolekursus, frugtavler
35804530 : Gartnerskolekursus, væksthus
35804535 : Gartnerskolekursus, planteskole
35804545 : Gartnerskolekursus, anlæg
35804550 : Gartnerskolekurser andre
35804810 : Greenkeeper
35804820 : Groundman
35804830 : Greenkeeperassistent
35804840 : Groundsmanassistent
35805010 : Skov- og naturtekniker u.n.a.
35805020 : Skov- og naturtekniker, skovbrug
35805030 : Godsarbejder
35805040 : Skovbrugsmaskinfører
35805050 : Savværks- og træindustriarbejder
35805060 : Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
35805070 : Skov- og naturtekniker, naturformidler
35805072 : Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
35805074 : Skov- og naturassistent
35805076 : Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
35805078 : Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
35805280 : Herregårdsskytte
35805510 : Skovbrug, efteruddannelse
35806010 : Fiskeassistent
35806020 : Erhvervsfisker
35806045 : Kyst-, fiske- og sætteskipper
35850005 : Transport, indgangsår (gl)
35850080 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
35850085 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
35850090 : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
35854010 : Skibsassistent, grundkursus
35854015 : Styrmand
35854025 : Skibsassistent befaren, modul 3
35854030 : Maskinist
35854040 : Matros befaren, afslutningskursus
35854050 : Motormand befaren, afslutningskursus
35854065 : Søfartsskole u.n.a.
35854070 : Maritimt forberedelseskursus
35854092 : Radiotelegrafist
35854095 : Kommunikationsoperatør, søværnet
35855005 : Trafikflyver
35855011 : Lufthavnsoperatør, cargo
35855012 : Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
35855013 : Lufthavnsoperatør, airport service
35855014 : Lufthavnsoperatør, fuel
35855015 : Lufthavnsoperatør, cleaning
35855016 : Lufthavnsoperatør, ground handling
35855017 : Lufthavnsoperatør, rampe service
35855018 : Lufthavnsoperatør, brand og redning
35855020 : Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
35855021 : Lufthavnsoperatør, bagage loading
35855022 : Lufthavnsoperatør, bagage sorting
35855025 : Lufthavnsoperatør, service
35855035 : Transportarbejder, lufthavn
35855040 : Lufthavnsoperatør
35856005 : Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
35856007 : Personbefordringsuddannelse u.n.a.
35856010 : Flyttearbejder
35856012 : Lastbilchauffør
35856015 : Chauffør, dagligvaretransport
35856020 : Chauffør, containertransport
35856025 : Chauffør, temperaturtransport
35856030 : Chauffør, entreprenørkørsel
35856035 : Chauffør, tankbilchauffør
35856040 : Chauffør, specialtransport
35856045 : Chauffør, transport af levende dyr
35856050 : Chauffør, renovation
35856055 : Chauffør, persontransport
35856060 : Chauffør, all round
35856062 : Chaufførmedhjælper
35856065 : Flyttechauffør
35856070 : Eksportchauffør
35856075 : Fragtchauffør
35856076 : Buschauffør med speciale
35856078 : Buschauffør
35856079 : Rutebilchauffør
35856080 : Salgschauffør
35856085 : Godschauffør
35856090 : Redder
35856091 : Autohjælp
35856092 : Ambulanceassistent
35856094 : Kørselsdisponent
35856097 : Buschauffør, international kørsel
35857005 : Transportuddannelse u.n.a.
35857010 : Kranfører
35857020 : Lager- og transportoperatør
35857025 : Transportarbejder
35857030 : Lagerarbejder
35857035 : Havne- og terminalarbejder
35857037 : Postuddannelse u.n.a.
35857040 : Postoperatør, center
35857041 : Postoperatør,distribution
35857042 : Postoperatør, transport
35857045 : Lager- og produktionsassistent
35857046 : Lager- og procesoperatør
35857047 : Lager- og logistikoperatør
35857048 : Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
35857049 : Lagermedhjælper
35857050 : Lager- og terminaldisponent
35857051 : Havnemedhjælper
35857060 : Togklargøring
35857065 : Togbetjent
35857070 : Stationsbetjent
35857080 : Lokomotivfører
35900005 : Sundhed, indgangsår (gl)
35900010 : Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
35900015 : Optometrist
35900080 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
35900090 : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
35901520 : Social- og sundhedshjælper
35901525 : Hjemmehjælper
35901530 : Sygehjælper
35901540 : Beskæftigelsesvejleder
35901545 : Plejehjemsassistent
35901550 : Plejer
35901560 : Barneplejerske
35902010 : Social- og sundhedsassistent
35906010 : Tandklinikassistent
35906510 : Defektrice
35909510 : Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
35909520 : Audiologiassistent
35909530 : Neurofysiologiassistent
35909540 : Fodterapeut
35909550 : Audiometrist
35951010 : Sikkerhedsfunktionær
35951011 : Værkmester, fængselsvæsenet
35952010 : Konstabel, hæren
35952015 : Sergent, hæren
35952020 : Konstabel, søværnet
35952025 : Sergent, søværnet
35952030 : Konstabel, flyvevåbnet
35952035 : Sergent, flyvevåbnet
35979710 : Korte kurser ved erhvervsskoler
35979720 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
35979730 : Fagspecifikke kurser
39200090 : Pædagogik Indv.udd. efterudd.
39390090 : Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
39530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
39540090 : Jern/metal Indv.udd. efterudd.
39550090 : Grafisk Indv.udd. efterudd.
39580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
39600090 : Service Indv.udd. efterudd.
39615410 : Metalindustrien, AMU ind.arb.
39615425 : Plastindustrien, AMU ind.arb.
39615815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
39615816 : Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
39615817 : Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
39615818 : Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
39615819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
39615820 : Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
39615822 : Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
39615830 : Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
39625410 : Jern- og metalindustrien, AMU metal
39625474 : Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
39635410 : Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
39643950 : Handel og administration, AMU hand/adm
39643965 : Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
39643970 : Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
39643974 : Ledelse, AMU hand/adm
39643975 : Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
39643985 : Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
39643986 : Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
39645521 : Grafisk produktion, AMU hand/adm
39645574 : Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
39656050 : Urmageri, AMU service
39656051 : Optometri, AMU service
39656070 : Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
39656075 : Teltmontage, AMU service
39656085 : Tandteknik, AMU service
39656090 : Frisør og kosmetik, AMU service
39656091 : Vaskeriindustri, AMU service
39665345 : Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
39665346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
39665347 : Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
39665348 : Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
39665374 : Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
39665390 : Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
39675345 : El-teknik installation og service, AMU energi
39675370 : Skorstensfejerarbejde, AMU energi
39675440 : Vvs-installation og servicering, AMU energi
39685820 : Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
39697515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
39698001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
39707515 : Kødbranchen, AMU lev.mid.
39707516 : Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
39707555 : Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
39718005 : Erhvervsfiskere, AMU transp.
39718560 : Transportvirksomhed, AMU transp.
39722085 : Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
39729085 : Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
39730099 : Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
39740098 : Fælleskataloget, AMU
39740099 : Individuel kompetenceafklaring, AMU
39750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
39765410 : Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
39800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
39850090 : Transport mv. Indv.udd. efterudd.
39900090 : Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
39983950 : Handel og administration, sp.arb./fagl.
39983965 : Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
39983974 : Ledelse, sp.arb./fagl.
39985344 : El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
39985345 : Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
39985346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
39985347 : Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
39985370 : Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
39985410 : Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
39985425 : Plastindustrien, sp.arb/fagl.
39985440 : Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
39985474 : Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
39985521 : Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
39985574 : Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
39985815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
39985816 : Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
39985818 : Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
39985819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
39985820 : Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
39985822 : Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
39985830 : Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
39986050 : Urmageri, sp.arb./fagl.
39986051 : Optometri, sp.arb./fagl.
39986070 : Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
39986085 : Tandteknik, sp.arb./fagl.
39986090 : Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
39986091 : Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
39987515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
39987516 : Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
39987517 : Kødbranchen, sp.arb./fagl.
39987555 : Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
39988001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
39988005 : Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
39988560 : Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
40201012 : Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
40201015 : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
40201030 : Småbørnslærerinde
40204010 : Friluftsvejleder
40204020 : Almen uddannelse i sløjd
40204030 : Voksenunderviser
40204035 : Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
40204040 : Voksenvejleder
40204045 : Akademiudd., socialpædagogik
40204046 : Bevægelsespædagog
40250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
40253010 : Multimediedesigner
40253020 : Mediekoordinator
40253034 : Mikroinstruktør
40253038 : Systemprogrammør
40253040 : Visualizer
40253055 : Akademiuddannelse, kreativitet og design
40253060 : Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
40253070 : Akademiøkonom, designmanagement
40253075 : Akademiøkonom, international telefommunikation
40253080 : Akademiøkonom, kommunikation/formidling
40253085 : Akademiøkonom, markedskommunikation
40253090 : Akademiøkonom, grafisk kommunikation
40256104 : Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
40256108 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
40256112 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
40256116 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
40256118 : Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
40256120 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
40256124 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
40256128 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
40256132 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
40256136 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
40256140 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
40256144 : Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
40256152 : Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
40256182 : Statsprøvet tolk
40256185 : Akademiuddannelse, tolkning
40258406 : Korrespondent
40258409 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
40258412 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
40258415 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
40258418 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
40258421 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
40258424 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
40258427 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
40258430 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
40258433 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
40258436 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
40258439 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
40258442 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
40258445 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
40258448 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
40258451 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
40258454 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
40258457 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
40258460 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
40258463 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
40258466 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
40258469 : Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
40258472 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
40258475 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
40258478 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
40258481 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
40258484 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
40258487 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
40300010 : Forfatteruddannelsen
40300090 : Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
40301012 : Billedkunst
40301016 : Smykkeformgiver
40301030 : Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
40302012 : Præliminær organistuddannelse
40302013 : Musikprofil
40308010 : Restaureringstekniker
40390010 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390015 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
40390070 : Forvaltningsfagligt specialkursus
40390071 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
40390072 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
40390073 : Forvaltningshøjskole, staten
40390074 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
40390075 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
40390076 : Socialforvaltning 1
40390077 : Socialforvaltning 2
40390078 : Skatteforvaltning 1
40390079 : Skatteforvaltning 2
40390081 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
40390090 : Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
40391210 : Ejendomsmægler
40391510 : Markedsføringsøkonom
40391520 : Markedsøkonom
40391525 : Akademiudd., international handel og markedsføring
40391535 : Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
40391540 : Akademiøkonom, markedsføring/service
40391545 : Akademiøkonom, kommunikation/reklame
40391550 : Akademiøkonom, eksport
40391555 : Akademiøkonom, sprog og økonomi
40391560 : Akademiøkonom, økonomi og informatik
40391565 : Akademiøkonom, international markedsføring
40391810 : Handelsøkonom
40391822 : Akademiøkonom, detailhandel
40391823 : Akademiøkonom, international erhvervsinformation
40391824 : Akademiøkonom, international handel
40391825 : Akademiøkonom, miljø og økonomi
40391826 : Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
40391828 : Akademiøkonom, salgskonsulent
40391830 : Akademiøkonom, udenrigshandel
40391832 : Akademiøkonom, indkøb og import
40391834 : Akademiøkonom, østeuropæisk handel
40391836 : Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
40391838 : Akademiøkonom, internationalt salg
40391839 : Akademiuddannelse, retail
40391843 : Akademiøkonom u.n.a.
40391850 : Eksportkonsulent
40391860 : Eksporttekniker
40391870 : Innovation og entrepreneurship
40391880 : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
40392110 : Eksportør, eksamineret
40392630 : Akademiuddannelse, human ressource
40392640 : Akademiuddannelse uden profil
40392645 : Akademiuddannelse, beskæftigelse
40392650 : Akademiuddannelse, skatter og afgifter
40392655 : Akademiuddannelse, socialt arbejde
40393010 : Administrationsøkonom
40393210 : Finansøkonom
40393220 : Akademiøkonom, handel med fast ejendom
40393230 : AK, offentlig forvaltning og administration
40393240 : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
40393250 : Finansiel videreuddannelse
40393505 : Revision
40393510 : Financial controller
40394010 : Datamatiker
40394021 : Datanom u.n.a.
40394022 : Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
40394023 : Datanom, programmering
40394024 : Datanom, systemteknik og drift
40394026 : Datanom, systemudvikling
40394030 : IT-administrator
40394040 : Akademiuddannelse, informationsteknologi
40394503 : Merkonom u.n.a.
40394506 : Merkonom, international marketing - engelsk
40394509 : Merkonom, international marketing - fransk
40394512 : Merkonom, international marketing - tysk
40394515 : Merkonom, revision
40394518 : Merkonom, butiksledelse
40394521 : Merkonom, driftsledelse
40394524 : Merkonom, eksport
40394527 : Merkonom, finansiering
40394530 : Merkonom, indkøb
40394533 : Merkonom, informatik
40394536 : Merkonom, markedsføring
40394539 : Merkonom, transport
40394542 : Merkonom, turisme
40394545 : Merkonom, regnskabsvæsen
40394548 : Merkonom, organisation
40394551 : Merkonom, personaleadministration
40394554 : Merkonom, landbrugsledelse
40394557 : Merkonom, miljøledelse
40394560 : Merkonom, innovation
40394563 : Merkonom, administration
40394566 : Merkonom, international handel
40394569 : Merkonom, logistik
40394572 : Merkonom, personaleudvikling
40394575 : Merkonom, økonomistyring
40394576 : Merkonom, erhvervsdiplom
40394705 : Akademimerkonom, kommunikation og formidling
40394710 : Akademimerkonom, international handel og markedsføring
40394715 : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
40394720 : Akademiuddannelse, ledelse
40394725 : Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
40394726 : Merkonom, oplevelsesøkonomi
40395110 : Serviceøkonom
40395122 : Akademiøkonom, turisme
40395124 : Akademiøkonom, sport og fritid
40395126 : Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
40395128 : Akademiøkonom, servicesektor management
40395145 : Hotel- og restaurationstekniker
40395150 : Rejselivstekniker
40590010 : Teknisk u.n.a.
40590090 : Teknisk Indv.udd. kort vidg.
40591003 : Teknonom u.n.a.
40591006 : Teknonom, håndværk
40591009 : Teknonom, ledelsesteknik
40591012 : Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
40591015 : Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
40591018 : Teknonom, kvalitetsstyring
40591020 : Teknonom, miljøstyring
40591021 : Teknonom, produktionsstyring
40591024 : Teknonom, produktionsteknik
40591027 : Teknonom, produktionsteknik edb
40591029 : Teknonom, info teknologi i virksomhed
40591030 : Teknonom, indkøb- og materialestyring
40592010 : Produktionsteknolog
40592032 : Maskintekniker u.n.a.
40592034 : Maskintekniker, værktøjskonstruktion
40592036 : Maskintekniker, konstruktion
40592038 : Maskintekniker, driftsteknik
40592039 : Maskintekniker, stålkonstruktion
40592040 : Plasttekniker
40592050 : Kvalitets- og måletekniker
40592060 : Trætekniker
40592210 : Værkstedsfunktionær
40592410 : Installatør u.n.a.
40592425 : El-installatør
40592435 : Installatør, stærkstrøm
40592440 : Installatør, vvs
40592445 : Gastekniker
40592450 : Gas-, vand- og sanitetsmester
40592460 : Energiteknolog AK
40592461 : Akademiuddannelse i energiteknologi
40592510 : IT- og elektronikteknolog
40592520 : Elektroniktekniker
40592530 : Automationsteknolog
40592610 : Autoteknolog
40593010 : Laborant
40593020 : Miljøtekniker
40593040 : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
40595015 : Miljøteknolog
40595025 : Byggetekniker
40595030 : Anlægstekniker
40595035 : Byggekoordinator
40595040 : Kort- og landmålingstekniker
40595510 : Maler, videreuddannelse
40598505 : Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
40598510 : Designteknolog
40598525 : Konfektionstekniker
40598527 : Trikotagetekniker
40598529 : Tekstiltekniker
40598535 : Farveritekniker
40598540 : Indkøbstekniker
40598545 : Industriel designer
40598550 : Modeltekniker
40598555 : Produktudvikler
40598560 : Modelkonstruktør
40598712 : Driftsteknolog offshore
40599010 : E-designer
40750010 : Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
40750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
40751005 : Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
40751010 : Procesteknolog
40751020 : Fødevareteknolog
40751030 : Mejeriteknolog
40751035 : Procesteknolog, kemoteknik
40751039 : Laboratorietekniker, biologi
40751041 : Laboratorietekniker, kemi
40751045 : Laboratorietekniker
40751050 : Food business engineer
40751055 : Ernæringsteknolog
40755010 : Akademiuddannelse i ernæring
40756010 : Akademigastronom
40757010 : Husholdningstekniker
40757510 : Økonoma
40800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
40802010 : Jordbrugsteknolog
40802012 : Landbrugstekniker, biologi
40802014 : Landbrugstekniker, teknisk speciale
40802016 : Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
40802018 : Landbrugstekniker, regnskab
40802022 : Landbrugstekniker, husdyrbrug
40802024 : Landbrugstekniker, maskiner
40802028 : Landbrugstekniker, planteavl
40802030 : Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
40802042 : Gartneritekniker, anlæg
40802044 : Gartneritekniker, planteskole
40802046 : Gartneritekniker, væksthus
40802048 : Gartneritekniker, grøntsager
40802050 : Gartneritekniker, produktion
40802055 : Jordbrugstekniker u.n.a.
40802060 : Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
40802061 : Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
40802062 : Jordbrugsteknolog, planteproduktion
40802063 : Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
40802064 : Jordbrugsteknolog, miljø og natur
40805210 : Vildtforvalter
40806040 : Fiskeriteknolog
40850010 : Transport mv. u.n.a.
40850090 : Transport mv. Indv.udd. kort videregående
40852010 : Logistikøkonom
40852025 : Akademiøkonom i logistik
40852030 : Akademiøkonom, logistik - international transport
40852040 : Akademiuddannelse, international transport og logistik
40854010 : Vagtofficer
40854025 : Juniorofficer, 1. teoridel
40854030 : Juniorofficer, 2.teoridel
40854040 : Juniorofficer, 3.teoridel
40854050 : Skibsmaskinist
40854060 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
40856010 : Beredskabstekniker, akademiuddannelse
40900010 : Danish addiction counselor (DAC)
40900015 : Akademiuddannelse, sundhedspraksis
40900090 : Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
40904510 : Kiropraktor, forskole
40906030 : klinisk tandtekniker
40906035 : Videreuddannelse i odontologisk praksis
40906510 : Farmakonom
40950090 : Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
40951510 : Fængselsfunktionær
40951540 : Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
40979730 : Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
50200010 : Pædagogisk u.n.a.
50200080 : Kursus, lærer-pædagog
50200090 : Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
50201005 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
50201007 : Pædagogiske
50201010 : Pædagog, prof.bach.
50201012 : Pædagog (Rudolf Steiner)
50201015 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
50201020 : Socialpædagogik, videregående uddannelse
50201030 : Pædagogisk arbejde, diplomudd.
50201040 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
50201060 : Pædagogik, diplomudd.
50201061 : Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
50201062 : Matematik-pædagogik, diplomudd.
50201063 : Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
50202010 : Folkeskolelærer, prof.bach.
50202015 : Dansk andetsprog for voksne
50202020 : Folkeskolelærer, årskursus
50202025 : Den frie læreruddannelse
50202030 : Praktiklærer til læreruddannelsen
50202035 : Naturfagsdidaktik, diplomudd.
50203010 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
50204020 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
50204025 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
50204030 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
50204032 : Erhvervspædagogik, diplomudd.
50204035 : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
50204040 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
50204045 : Speciallærer
50204050 : Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
50204060 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
50205012 : Holistisk afspændingspædagog
50250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250015 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
50250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
50253010 : Journalist, prof.bach.
50253020 : Fotojournalist, prof.bach.
50253030 : Journalistisk arbejde, diplomudd.
50253040 : Journalistik, diplomudd.
50253050 : Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
50253055 : Kommunikation, prof.bach.
50253061 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
50253510 : Bibliotekar
50253520 : Bibliotekar DB
50253540 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
50256110 : Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
50256120 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256130 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256140 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256150 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256160 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256170 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256180 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
50256190 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
50256195 : Tegnsprogstolk, overbygning
50257510 : Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
50258404 : Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
50258408 : Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258411 : Ervervssprog flere sprog, korrespondent
50258412 : Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258416 : Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258420 : Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258424 : Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258426 : Engelsk-russisk, korrespondent
50258428 : Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258429 : Engelsk-fransk, korrespondent
50258432 : Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258435 : Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
50258436 : Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258439 : Engelsk-tysk, korrespondent
50258440 : Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258444 : Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258445 : Fransk-tysk, korrespondent
50258448 : Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258449 : Engelsk-spansk, korrespondent
50258456 : Fransk-spansk, korrespondent
50258462 : Tysk-spansk, korrespondent
50258463 : Engelsk-italiensk, korrespondent
50258464 : Fransk-italiensk, korrespondent
50258468 : Tysk-italiensk, korrespondent
50300010 : Kunstnerisk u.n.a.
50300090 : Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
50301510 : Design og business, prof.bach.
50302005 : Forskole - musikkonservatorium
50302010 : Klassisk musik, musikpædagog
50302020 : Folkemusik
50302022 : Kirkemusik, diplomudd.
50302040 : Music management, diplomudd.
50302045 : Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
50302047 : Rytmisk korledelse, diplomudd.
50302050 : Rytmisk musik udøvende
50302060 : Rytmisk musik, musikpædagog
50302061 : Rytmisk musik individuelt forløb
50302070 : Tonemester (gl.)
50303010 : Danser
50303011 : Koreograf
50303015 : Danseformidling
50303020 : Dansepædagog
50304010 : Skuespiller
50304015 : Musicalperformer
50304020 : Scenografi
50304030 : Teaterteknik, lys
50304040 : Teaterteknik lyd
50304050 : Teaterteknik, produktion (scene)
50304060 : Teaterinstruktør
50304070 : Teaterteknik, regi
50305020 : Billedkunst, grund- normaludd.
50305050 : Kunstakademiuddannelse u.n.a.
50306010 : Karakteranimation, prof.bach.
50306012 : Fotograf - film og tv produktion
50306015 : Tonemester - film og tv produktion
50306020 : Instruktør - film og tv produktion
50306025 : Filmklipper
50306030 : Manuskriptforfatter - film og tv produktion
50306035 : Filmproducer - film og tv produktion
50306040 : Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
50306047 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
50306050 : Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
50306055 : Filmskoleuddannelse u.n.a.
50350010 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350090 : Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
50352010 : IT (DIT), diplomudd.
50352020 : Software, diplomudd.
50352030 : Softwareudvikling, prof.bach.
50352031 : Softwareudvikling, diplomudd.
50353010 : Webudvikling, prof.bach.
50353011 : Webudvikling, diplomudd.
50358510 : Konkurrenceidræt, diplomudd.
50358520 : Legemsøvelser, faglærer
50390010 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390015 : Fleksibelt forløb, diplomudd.
50390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
50391510 : International handel og markedsføring, prof.bach.
50391520 : E-konceptudvikling, prof.bach.
50391525 : E-konceptudvikling, diplomudd.
50392110 : Eksport og teknologi, prof.bach.
50392905 : Skattefaglig diplomudd.
50392910 : Offentlig administration, prof.bach.
50392915 : Offentlig administration, diplomudd.
50392920 : Inkasso, diplomudd.
50393010 : Sportsmanagement, prof.bach.
50393015 : Sportsmanagement, diplomudd.
50393510 : Registreret revisor
50396100 : International hospitality management, prof.bach.
50396105 : HD-2.del u.n.a.
50396110 : HD-1.del
50396112 : Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
50396115 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
50396120 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
50396121 : Marketing management, HD-2.del
50396122 : Merkantil, diplomudd.
50396123 : Supply chain management, HD-2.del
50396125 : Finansiering, HD-2.del
50396126 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
50396130 : Forsikring, HD-2.del
50396135 : Organisation, HD-2.del
50396140 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
50396145 : Udenrigshandel, HD-2.del
50396150 : Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
50396155 : Informatik, HD-2.del
50396156 : Finans, prof.bach.
50396160 : Miljø/revision, HD-2.del
50396162 : Projektledelse og lederskab (kaospilot)
50396165 : Ledelse, diplomudd.
50396166 : Vurdering, diplomudd.
50396167 : Globalisering og forandring, diplomudd.
50396168 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
50396170 : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
50396171 : Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
50396172 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
50396173 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
50396175 : International bachelor leisure management, prof.bach.
50396180 : Retail and key account, HD 2.del
50397010 : Turistfører, diplomudd.
50397015 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
50397410 : Socialrådgiver, prof.bach.
50397412 : Socialformidleruddannelse
50397420 : Socialrådgiver (socionom), årskursus
50397430 : Social diplomuddannelse
50397435 : Socialformidling, diplomudd.
50397440 : Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
50397445 : Krimonologi, diplomudd.
50397510 : Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
50397515 : Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
50590005 : Teknisk u.n.a.
50590010 : Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
50590015 : Proces og innovation, diploming.prof.bach.
50590090 : Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
50591010 : Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
50591020 : Teknologileder
50591030 : Projektledelse, diplomudd.
50591040 : Teknologisk, diplomudd.
50591050 : Operations og supply chain management, diplomudd.
50591210 : Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
50591410 : Levnedsmiddelingeniør
50591415 : Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
50591510 : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
50591610 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
50591615 : Parkvirksomhed, diplomudd.
50592010 : Maskin, diploming.prof.bach.
50592025 : Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
50592030 : Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
50592510 : Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
50592512 : Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
50592513 : Automation, diplomudd.
50592515 : IT, diploming. prof.bach.
50592516 : IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
50592520 : Datamatik, diploming.prof.bach.
50592525 : Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
50592530 : Information, diploming.prof.bach.
50592545 : IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
50592550 : Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
50592555 : Trafik og transport, diploming.prof.bach.
50593010 : Kemi, diploming.prof.bach.
50593015 : Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
50593030 : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
50593035 : Bioteknologi, diploming.prof.bach.
50593040 : Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
50594510 : Bygning, diploming.prof.bach.
50594520 : Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
50594525 : Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
50594530 : Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
50594535 : Vedligehold, diplomudd.
50594540 : Projektledelse, byggeriets diplomudd.
50594545 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
50595005 : Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
50595010 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
50596010 : Design - innovation, diploming.prof.bach.
50596020 : Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
50596025 : Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
50598015 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
50598020 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
50598025 : Grafisk fortælling, prof.bach.
50598030 : Visuel kommunikation, prof.bach.
50598035 : TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
50598036 : Media management (GÅU)
50598037 : Grafisk åben udd. (GÅU)
50598710 : Teknisk manager offshore, prof.bach.
50750010 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
50757010 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
50757015 : Årskursus i forbrugerøkonomi
50757016 : Årskursus i ernæring
50757020 : Klinisk diætist
50757025 : Mejeriteknologi, prof.bach.
50757030 : Ernæring-sundhed, prof.bach.
50757035 : Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
50757040 : Ernæringsdiplomudd.
50800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
50802010 : Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
50802011 : Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
50804010 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
50850090 : Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
50853010 : Maskinmester
50853030 : Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
50853045 : Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
50854010 : Skibsfører, prof.bach.
50854030 : Juniorofficer (maritim), prof.bach.
50854040 : Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
50854045 : Seniorofficer, dual purpose skibschef
50856010 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
50900010 : Sundhed u.n.a.
50900090 : Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
50901010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
50902510 : Bioanalytiker, prof.bach.
50903010 : Sygeplejerske, prof.bach.
50903030 : Sygeplejerske, suppleringsudd.
50903110 : Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
50903115 : Psykiatri, diplomudd.
50903116 : Familieterapi, diplomudd.
50903117 : Ældrearbejde, diplomudd.
50903120 : Afdelingssygeplejerske
50903130 : Sundhedsplejerske, diplomeksamen
50903135 : Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
50903140 : Hygiejnesygeplejerske
50903141 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
50903142 : Anæstesisygeplejerske
50903143 : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
50903144 : Stråleterapeut
50903145 : Sundhedsfaglige diplomudd.
50903610 : Radiograf, prof.bach.
50904010 : Ergoterapi, prof.bach.
50904510 : Fysioterapi, prof.bach.
50904710 : Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
50904810 : Bandagist, prof.bach.
50904910 : Optometrist, prof.bach.
50905010 : Jordemoder, prof.bach.
50905020 : Jordemoder, ledende og undervisende
50906010 : Oral helse, diplomudd.
50906015 : Tandplejer, prof.bach.
50950090 : Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
50951010 : Politivirksomhed, prof.bach.
50952010 : Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
50952020 : Officer i hæren, prof.bach.
50952030 : Officer i søværnet, prof.bach.
50952040 : Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
5101010 : Vuggestue mv., førskoleuddannelser
5101020 : Børnehave mv.,førskoleudd.
60020090 : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
60250010 : Humanistisk u.n.a., bach.
60250011 : Kommunikation, bach.
60250012 : Kultur- og sprogmødestudier, bach.
60250013 : Performance-design, bach.
60250015 : Humanistisk, grundudd. bach.
60250016 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
60250020 : Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
60250030 : Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
60250040 : Humanistisk, basis
60250050 : Humanistisk, bach. fællessemester
60250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
60250210 : Pædagogik, bach.
60250211 : Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
60250410 : Teologi, bach.
60250420 : Religion studier/videnskab,bach.
60250430 : Religionshistorie, bach.
60250610 : Filosofi, bach.
60250612 : Anvendt filosofi, bach.
60250620 : Idehistorie, bach.
60250810 : Historie, bach.
60251010 : Arkæologi klassisk, bach.
60251020 : Arkæologi forhistorisk, bach.
60251030 : Arkæologi middelalder, bach.
60251040 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
60251210 : Litteraturvidenskab, bach.
60251410 : Teatervidenskab, bach.
60251420 : Dramaturgi, bach.
60251810 : Musik, bach.
60252010 : Kunsthistorie, bach.
60252610 : Designkultur og økonomi, bach.
60252615 : Oplevelsesteknologi, bach.
60252620 : Designkultur, bach.
60253010 : Film- og medievidenskab, bach.
60253015 : Medievidenskab, bach.
60253020 : Kommunikation og digitale medier, bach.
60253022 : Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
60253025 : Kommunikation og IT, bach.
60253030 : Journalistik, bach.
60253035 : Informatik, bach.
60253040 : Multimedia, bach.
60253505 : Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
60253510 : Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
60254010 : Filologi klassisk, bach.
60254210 : Dansk, bach.
60254215 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
60254410 : Engelsk, bach.
60254415 : Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
60254610 : Tysk, bach.
60254620 : Nederlandsk, bach.
60254810 : Fransk studier, bach.
60254820 : Italiensk, bach.
60254825 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
60254830 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
60254840 : Rumænsk, bach.
60254850 : Portugisisk, bach.
60255010 : Slavisk sprog og kultur, bach.
60255020 : Balkanstudier, bach.
60255210 : Indologi-indisk, bach.
60255230 : Semitisk, bach.
60255240 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
60255406 : Kinastudier, bach.
60255410 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
60255415 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
60255430 : Japanstudier, bach.
60255445 : Koreastudier, bach.
60255450 : Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
60255454 : Thai/sydøstasienstudier, bach.
60255469 : Tibetologi, bach.
60255610 : Finsk, bach.
60255620 : Ungarsk, bach.
60255630 : Indianske sprog og kulturer, bach.
60255635 : Amerikanske studier, bach.
60256010 : Erhvervssprog og kommunikation, bach.
60256020 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
60256030 : Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60256035 : Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60257110 : Engelsk, bach.negot.
60257120 : Fransk, bach.negot.
60257130 : Spansk, bach.negot.
60257140 : Tysk, bach.negot.
60257150 : Arabisk, bach.negot.
60257155 : Kinesisk, bach.negot.
60257160 : Polsk, bach.negot.
60257165 : International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
60257166 : Hotelmanagement, bach.negot.
60258402 : Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
60258403 : Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
60258405 : Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
60258406 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
60258407 : Information management, bach.
60258408 : Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
60258409 : Europæisk business, bach.
60258411 : Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
60258414 : Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
60258420 : Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258426 : Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258432 : Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258438 : Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258442 : Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
60258444 : Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258450 : Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258456 : Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258462 : Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258468 : Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258474 : Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258480 : Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
60258481 : Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258482 : Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258483 : International marketing, erhv.sprog.bach.
60258484 : Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
60258485 : Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258486 : Kommunikation, bach.
60258487 : Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258489 : Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258493 : Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
60258910 : Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
60258915 : Indoeuropæisk, bach.
60258920 : Retorik, bach.
60258930 : Audiologopædi, bach.
60300010 : Kunstnerisk u.n.a., bach.
60300090 : Kunstnerisk Indv.udd., bach.
60300510 : Folkemusik, bach.
60301510 : Kirkemusik, bach.
60302520 : Tonemester, bach.
60302521 : Lydtekniker, bach.
60302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
60302530 : Musikformidling, bach.
60302535 : Musikteori, bach.
60302540 : Music management, bach.
60303510 : Instrumentalist/sanger, bach.
60304010 : Almen musikpædagogik AM, bach.
60304015 : Musikpædagogisk brobygning, bach.
60304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
60304025 : Klassisk musik, musikpædagog
60304027 : Musik og musikpædagogik, bach.
60304510 : Musik og bevægelse/performance, bach.
60305010 : Komposistion, bach.
60305015 : Sangskrivning, bach.
60305510 : Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
60307010 : Billedkunst, bach.
60308010 : Konserveringsteknik, bach.
60308020 : Konserveringsteknik-kunst, bach.
60308030 : Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
60308040 : Konserveringsteknik-grafisk, bach.
60308050 : Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
60308060 : Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
60350010 : Naturvidenskab u.n.a., bach.
60350020 : Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
60350030 : Naturvidenskab, basis
60350090 : Naturvidenskab Indv.udd., bach.
60351010 : Matematik, bach.
60351015 : Matematiske fag, bach.
60351030 : Matematik-økonomi, bach.
60351040 : Forsikringsmatematik, bach.
60351045 : Anvendt matematik, bach.
60352010 : Datalogi, bach.
60352011 : Informationsteknologi, bach.
60352012 : Informatik (datalogi), bach.
60352015 : Medialogi, bach.
60352016 : Digitale medier og design, bach.
60352017 : Interaktionsdesign, bach.
60352020 : Softwareudvikling, bach.
60352025 : Naturvidenskab og it, bach.
60352030 : Global virksomhedsinformatik, bach.
60352510 : Statistik, bach.
60353020 : Forsikringsvidenskab, bach.
60354010 : Fysik, bach.
60354020 : Biofysik, bach.
60354030 : Geofysik, bach.
60354035 : Teknisk fysik, bach.
60354510 : Astronomi, bach.
60355010 : Kemi, bach.
60355015 : Kemi og teknologi, bach.
60355020 : Miljøkemi, bach.
60355025 : Medicinalkemi, bach.
60355030 : Biokemi, bach.
60356010 : Geografi, bach.
60356020 : Kulturgeografi, bach.
60356030 : Naturgeografi, bach.
60356040 : Geoinformatik, bach.
60356510 : Geologi, bach.
60356515 : Geologi-geoscience, bach.
60357010 : Meteorologi, bach.
60357510 : Nanoteknologi, bach.
60357511 : Nanoscience, bach.
60358010 : Biologi, bach.
60358015 : Almen biologi, bach.
60358020 : Biologi, industribach.
60358024 : Naturressourcer, bach.
60358025 : Miljøbiologi, bach.
60358030 : Molekylærbiologi, bach.
60358035 : Biologi-bioteknologi, bach.
60358040 : Bioteknologi, bach.
60358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
60358044 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
60358045 : Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
60358046 : Medicinalbiologi, bach.
60358510 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
60390010 : Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
60390011 : EU-studier, bach
60390013 : Globale studier, bach.
60390014 : Internationale udviklingsstudier, bach.
60390015 : Samfundsvidenskab, grundudd.
60390016 : Plan, by og proces, bach.
60390017 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
60390018 : Virksomhedsstudier, bach.
60390020 : Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
60390030 : Samfundsvidenskab, basis
60390035 : Uddannelsesvidenskab, bach.
60390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
60392610 : Politik og administration, bach.
60392615 : Socialvidenskab, bach.
60392620 : Offentlig innovation og digitalisering, bach.
60396105 : Erhvervsøkonomi HA, bach.
60396107 : HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
60396110 : HA informatik, bach.
60396112 : HA sport management, bach.
60396115 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
60396120 : HA erhvervsanalytiker, bach.
60396125 : HA turisme, bach.
60396126 : HA international shipping, bach.
60396130 : HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
60396133 : HA psykologi, bach.
60396134 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
60396135 : HA international business, bach.
60396136 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
60396137 : Business administration and sociology, bach.
60396138 : Organisatorisk læring, bach.
60396140 : HA japansk, bach.
60396141 : HA kinesisk
60396145 : HA erhvervsret, bach.
60396150 : HA datalogi, bach.
60396155 : HA matematik, bach.
60396160 : HA sprog, bach.
60396165 : HA kommunikation, bach.
60396175 : HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
60396810 : Økonomi, bach.
60396815 : Miljøplanlægning, bach.
60397610 : Jura, bach.
60397810 : Statskundskab, bach.
60397815 : Samfundsfag, bach.
60397820 : Europæiske studier, bach.
60397825 : Public policy, bach.
60398010 : Sociologi, bach.
60398011 : Arbejdslivsstudier, bach.
60398015 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
60398210 : Etnografi/antropologi, bach.
60398215 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
60398220 : Etnologi europæisk, bach.
60398230 : Eskimologi, bach.
60398240 : Nordisk folkemindevidenskab, bach.
60398410 : Kognitionsvidenskab,bach.
60398610 : Psykologi, bach.
60398810 : Musikterapi, bach.
60398820 : Musik/musikterapi, bach. fællessemester
60590010 : Teknisk u.n.a., bach.
60590016 : Humanistisk-teknologisk, bach.
60590020 : Produktionsudvikling, civiling.bach.
60590090 : Teknisk Indv.udd., bach.
60590510 : Teknoantropologi, bach.
60591505 : Sundhedsteknologi, bach.
60592010 : Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
60592015 : Energi, bach.
60592524 : Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
60592525 : Software engineering, ingeniør bach.
60592526 : Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
60592527 : Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
60592528 : Fysik og teknologi, ingeniør bach.
60592529 : Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
60592530 : IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
60592531 : IT og kommunikationsteknologi, bach.
60592532 : Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
60592533 : Robotteknologi, ingeniør bach.
60592535 : IT-informatik, ingeniør bach.
60592540 : Datateknik, bach.scient.
60592542 : Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
60592545 : Elektronik - IT, ingeniør bach.
60592546 : Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
60592550 : Produkt-designpsykologi, bach.
60592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
60592560 : Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
60592565 : Energiteknologi, bach.
60594010 : Kemi - miljø, ingeniør bach.
60594015 : Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
60594020 : Kemiteknologi, bach.
60594030 : Miljøteknologi, bach.
60594510 : Bygge - anlæg, ingeniør bach.
60594515 : Infrastruktur, bach.
60594520 : Bygningsdesign, bach.
60594525 : Indeklima og energi, ingeniør bach.
60594530 : Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
60594535 : Veje og trafik, ingeniør bach.
60594540 : Vand og miljø, ingeniør bach.
60595010 : Medicin og teknologi, ingeniør bach.
60595510 : Bioteknologi, ingeniør bach.
60595515 : Bæredygtig bioteknologi, bach
60595520 : Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
60596005 : Arkitektur og design, ingeniør bach.
60596015 : Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
60596025 : Bæredygtigt design, ingeniør bach.
60596030 : Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
60596031 : Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
60596510 : Arkitekt, bach.
60597010 : Landinspektør, bach.
60597510 : Nanoteknologi, ingeniør bach.
60597511 : Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
60750010 : Fødevarer og ernæring, bach.
60750015 : Fødevarevidenskab, bach.
60750020 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
60750090 : Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
60800005 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
60800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
60801010 : Veterinær, bach.
60801015 : Husdyrvidenskab, bach.
60802010 : Landbrugsvidenskab, bach.
60802015 : Agrobiologi, bach.
60803220 : Jordbrugsøkonomi, bach.
60804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
60804020 : Landskabsarkitektur, bach.
60805010 : Skovbrugsvidenskab, bach.
60900010 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
60900015 : IT og sundhed, bach.
60900020 : Biomedicin, bach.
60900090 : Sundhed Indv.udd., bach.
60905210 : Biomekanik, bach.
60905215 : Klinisk biomekanik, bach.
60905510 : Medicin, bach.
60906010 : Tandlæge, bach.
60906510 : Farmaceut, bach.
60906520 : Medicin med industriel speciale, bach.
60906525 : Lægemiddelvidenskab, bach.
65020090 : Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
65200005 : Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
65200010 : Pædagogisk-fleksibel forløb, master
65200015 : Pædagogisk u.n.a., kand.
65200090 : Pædagogik Indv.udd. lang videregående
65201015 : Pædagogik, cand.pæd.
65201025 : Dansk-pædagogik, cand.pæd.
65201030 : Didaktik, kand.
65201031 : IT-didaktisk design, cand.pæd.
65201032 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
65201033 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
65201034 : Naturfagsundervisning, master
65201035 : Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
65201036 : Uddannelse og læring, master
65201040 : Pædagogik, sidefag
65201045 : Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
65201050 : Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
65201055 : Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
65201058 : Lifelong learning, kand.
65201060 : Pædagogik, grundudd. kand.
65201061 : Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
65201062 : Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
65201063 : Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
65201065 : Pædagogik, supplering
65201070 : Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
65201075 : Matematik-pædagogik, cand.pæd.
65201080 : Kandidatsupplering
65204005 : Sundhedspædagogik, master
65204010 : Læreprocesser (MLP), master
65204011 : Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
65204012 : Sprogtilegnelse, master
65204015 : Pædagogisk IT, master
65204016 : Organisatorisk coaching og læring, master
65204020 : Problem based learning in science (MPBL), master
65204022 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
65204023 : Naturfagenes didaktik, master
65204025 : Professionsudvikling, master
65204030 : Socialpædagogik, master
65204035 : Medborgerskab, master
65204040 : Interkulturel pædagogik, master
65204043 : Drama- og teaterpædagogik, master
65204045 : Gymnasiepædagogik, master
65204050 : Specialpædagogik, master
65204052 : Dansk som andetsprog, master
65204055 : Voksenuddannelse, master
65204060 : Fremmedsprogspædagogik, master
65204065 : Vejledning, master
65204071 : Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
65204074 : Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
65250004 : Universitetsuddannelse u.n.a.
65250007 : Humanistisk u.n.a., master
65250008 : Humanistisk u.n.a., kand.
65250009 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
65250010 : Humanistisk palliation, master
65250011 : Sundhedsfremme, master
65250012 : Cand.phil. u.n.a.
65250013 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
65250016 : Mag.art. u.n.a.
65250020 : Humanistisk kombination, cand.mag.
65250021 : Humanistisk kombination, overbygn.
65250023 : Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
65250024 : Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
65250026 : Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
65250028 : Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
65250029 : Kultur- og sprogmodestudier, kand.
65250030 : Migrationsstudier, cand.mag.
65250032 : Humanistisk, sidefag
65250034 : Humanistisk, grundudd. kand.
65250036 : Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
65250040 : Humanistisk, supplering
65250046 : Humanistisk, basis
65250054 : Humanistisk, indledende fællessemester
65250056 : Musisk-æstetisk, basis 1-årig
65250060 : Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
65250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
65250205 : Pædagogik, mag.art.
65250210 : Pædagogik, cand.mag.
65250215 : Pædagogik, cand.phil.
65250221 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
65250225 : Grundskoleundervisning, master
65250230 : Ulandspædagogik, cand.mag.
65250235 : Ulandspædagogik, cand.phil.
65250245 : Voksenpædagogik, cand.mag.
65250250 : Voksenpædagogik, cand.phil.
65250260 : Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
65250265 : International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
65250405 : Teologi, cand.theol.
65250407 : Præsteuddannelse af lærere
65250414 : Religionshistorie, cand.mag.
65250416 : Religionshistorie, cand.phil.
65250418 : Religionshistorie, overbygn.
65250432 : Religion studier/videnskab,c.mag.
65250434 : Religion, cand.phil.
65250435 : Religion, mag.art.
65250436 : Religion, overbygn.
65250440 : Kristendomskundskab, mag.art.
65250442 : Kristendomskundskab, cand.mag.
65250446 : Kristendomshistorie, cand.phil.
65250456 : Religionssociologi, mag.art.
65250460 : Religionssociologi, cand.mag.
65250464 : Religionssociologi, cand.phil.
65250465 : Diakoni, cand.mag.
65250470 : Europas religiøse rødder, cand.mag.
65250613 : Filosofi, mag.art.
65250616 : Filosofi, cand.mag.
65250619 : Filosofi, cand.phil.
65250625 : Filosofi, overbygn.
65250626 : Anvendt filosofi, cand.mag.
65250628 : Etik og værdier i organisationer, master
65250633 : Idehistorie, mag.art.
65250636 : Idehistorie, cand.mag.
65250639 : Idehistorie, cand.phil.
65250651 : Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
65250810 : Historie, mag.art.
65250816 : Historie, cand.mag.
65250819 : Historie, cand.phil.
65250822 : Historie, overbygn.
65250825 : Informationsforvaltning, master
65251002 : Marinarkæologi, cand.mag.
65251004 : Arkæologi klassisk, mag.art.
65251008 : Arkæologi klassisk, cand.mag.
65251012 : Arkæologi klassisk, cand.phil.
65251024 : Arkæologi forhistorisk, mag.art.
65251028 : Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
65251032 : Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
65251044 : Arkæologi middelalder, mag.art.
65251048 : Arkæologi middelalder, cand.mag.
65251052 : Arkæologi middelalder, cand.phil.
65251056 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
65251057 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
65251064 : Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
65251072 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
65251076 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
65251215 : Litteraturvidenskab, mag.art.
65251220 : Litteraturvidenskab, cand.mag.
65251225 : Litteraturvidenskab, cand.phil.
65251230 : Litteraturvidenskab, overbygn.
65251235 : Børnelitteratur, master
65251415 : Teatervidenskab, mag.art.
65251420 : Teatervidenskab, cand.mag.
65251425 : Teatervidenskab, cand.phil.
65251427 : Teatervidenskab, overbygn.
65251435 : Dramaturgi, mag.art.
65251440 : Dramaturgi, cand.mag.
65251445 : Dramaturgi, cand.phil.
65251450 : Dramaturgi, overbygn.
65251610 : Filmvidenskab, mag.art.
65251620 : Filmvidenskab, cand.mag.
65251630 : Filmvidenskab, cand.phil.
65251640 : Filmvidenskab, overbygn.
65251820 : Musikvidenskab, mag.art.
65251830 : Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
65251840 : Musikvidenskab, cand.phil.
65251850 : Musikvidenskab, overbygn.
65252020 : Kunsthistorie, mag.art.
65252030 : Kunsthistorie, cand.mag.
65252040 : Kunsthistorie, cand.phil.
65252050 : Kunsthistorie, overbygn.
65252055 : Visuel kultur, cand.mag.
65252060 : Kuratering, master
65252515 : Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
65252520 : Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
65252525 : Turisme, cand.mag.
65252535 : Kultur og kulturformidling, cand.mag.
65252540 : Kultur og kulturformidling, cand.phil.
65252545 : Kulturhistorisk informatik, master
65252550 : Køn og kultur, master
65252555 : Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
65252560 : Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
65252562 : Designstudier, cand.mag.
65252565 : Tværkulturelle studier, cand.mag.
65252570 : Internationale studier, cand.mag.
65252571 : Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
65252610 : Designledelse, cand.mag.
65253005 : Kommunikation, cand.mag.
65253006 : Kommunikation, cand.comm.
65253007 : Journalistik, cand.mag.
65253011 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
65253013 : Kognition og kommunikation, cand.mag.
65253014 : Cognition and communication, master
65253015 : Kommunikation, cand.phil.
65253016 : Journalistik, cand.mag.
65253017 : Journalistik, cand.public.
65253018 : Journalistik, master
65253020 : Kommunikation, overbygn.
65253023 : European journalism, cand.mag.
65253025 : Journalistik, overbygn.
65253026 : Kommunikation og IT, cand.mag.
65253030 : Professionel kommunikation, master
65253031 : Cross-media communication, master
65253032 : Redaktionel ledelse, master
65253035 : Medievidenskab, cand.mag.
65253038 : Language administration (MLA), master
65253039 : Multimedia arts (MMA), master
65253040 : Multimedia arts, cand.mag.
65253045 : Performance-design, overbygn.
65253046 : Performance-design, cand.mag.
65253050 : Informatik, cand.mag.
65253060 : Datalogi-humanistisk, cand.phil.
65253065 : Informatik, overbygn.
65253510 : Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
65253511 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
65253520 : Bibliotekar, cand.scient.bibl.
65254004 : Filologi klassisk, mag.art.
65254008 : Filologi klassisk, cand.mag.
65254012 : Filologi klassisk, cand.phil.
65254020 : Latin, mag.art.
65254024 : Latin, cand.mag.
65254028 : Latin, cand.phil.
65254032 : Latin, overbygn.
65254036 : Latin middelalder, cand.mag.
65254040 : Latin middelalder, cand.phil.
65254044 : Græsk, cand.mag.
65254048 : Græsk, cand.phil.
65254052 : Græsk, overbygn.
65254056 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
65254060 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
65254064 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
65254068 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
65254072 : Oldtidskundskab, cand.mag.
65254076 : Oldtidskundskab, cand.phil.
65254080 : Oldtidskundskab, overbygn.
65254084 : Nylatin, cand.mag.
65254088 : Nylatin, cand.phil.
65254204 : Nordisk litteratur, mag.art.
65254208 : Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
65254212 : Nordisk litteratur, cand.phil.
65254216 : Nordisk filologi, mag.art.
65254220 : Nordisk filologi, cand.mag.
65254224 : Nordisk filologi, cand.phil.
65254228 : Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
65254236 : Nordisk, mag.art.
65254240 : Nyere dansk sprog, mag.art.
65254244 : Dansk, cand.mag.
65254248 : Dansk, cand.phil.
65254252 : Dansk, overbygn.
65254256 : Danskfagets didaktik, master
65254264 : Norrøn filologi, cand.mag.
65254268 : Norrøn filologi, cand.phil.
65254405 : Engelsk, mag.art.
65254411 : Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
65254415 : Engelsk, cand.mag.
65254420 : Engelsk, cand.phil.
65254425 : Engelsk, overbygn.
65254440 : Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
65254605 : Germansk, mag.art.
65254615 : Tysk, cand.mag.
65254620 : Tysk, cand.phil.
65254625 : Tysk, overbygn.
65254645 : Nederlandsk, cand.mag.
65254650 : Nederlandsk, cand.phil.
65254802 : Fransk, mag.art.
65254804 : Fransk studier, cand.mag.
65254806 : Fransk, cand.phil.
65254808 : Fransk, overbygn.
65254814 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
65254816 : Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
65254822 : Spansk, mag.art.
65254824 : Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
65254826 : Spansk, cand.phil.
65254828 : Spansk, overbygn.
65254842 : Italiensk, mag.art.
65254844 : Italiensk, cand.mag.
65254846 : Italiensk, cand.phil.
65254848 : Italiensk, overbygn.
65254858 : Portugisisk, mag.art.
65254861 : Portugisisk, cand.mag.
65254864 : Portugisisk, cand.phil.
65254873 : Rumænsk, mag.art.
65254876 : Rumænsk, cand.mag.
65254879 : Rumænsk, cand.phil.
65255002 : Russisk, mag.art.
65255004 : Russisk, cand.mag.
65255006 : Russisk, cand.phil.
65255008 : Russisk, overbygn.
65255016 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255018 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255020 : Serbokroatisk, mag.art.
65255022 : Serbokroatisk, cand.mag.
65255024 : Serbokroatisk, cand.phil.
65255026 : Polsk, mag.art.
65255028 : Polsk, cand.mag.
65255030 : Polsk, cand.phil.
65255034 : Tjekkisk, mag.art.
65255036 : Tjekkisk, cand.mag.
65255038 : Tjekkisk, cand.phil.
65255042 : Bulgarsk, mag.art.
65255044 : Bulgarsk, cand.mag.
65255046 : Bulgarsk, cand.phil.
65255052 : Balkanistik, cand.mag.
65255054 : Balkanistik, cand.phil.
65255058 : Øststatskundskab, mag.art.
65255060 : Øststatskundskab, cand.mag.
65255062 : Øststatskundskab, cand.phil.
65255072 : Nygræsk, cand.mag.
65255074 : Nygræsk, cand.phil.
65255202 : Indisk, mag.art.
65255204 : Indologi-indisk, cand.mag.
65255206 : Indologi-indisk, cand.phil.
65255211 : Mellemøststudier, cand.mag.
65255214 : Nyindisk, cand.mag.
65255216 : Nyindisk, cand.phil.
65255218 : Sanskrit, cand.mag.
65255220 : Sanskrit, cand.phil.
65255233 : Iransk, mag.art.
65255235 : Islamiske studier, cand.mag.
65255236 : Iransk, cand.mag.
65255239 : Iransk, cand.phil.
65255240 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255254 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255262 : Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
65255268 : Hebraisk, cand.phil.
65255274 : Ægyptologi-realia, mag.art.
65255296 : Sumerologi, mag.art.
65255403 : Sinologi, mag.art.
65255406 : Kinastudier, cand.mag.
65255409 : Kinesisk, cand.phil.
65255415 : Kinesisk kultur, mag.art.
65255418 : Kinesisk kultur, cand.mag.
65255421 : Kinesisk kultur, cand.phil.
65255424 : Japansk, mag.art.
65255427 : Japansk-kinesisk, cand.mag.
65255430 : Japanstudier, cand.mag.
65255433 : Japansk, cand.phil.
65255436 : Japansk, overbygn.
65255442 : Koreansk, mag.art.
65255445 : Koreastudier, cand.mag.
65255448 : Koreansk, cand.phil.
65255450 : Indonesisk, cand.mag.
65255451 : Asienstudier, cand.mag.
65255454 : Thai, cand.mag.
65255457 : Thai, cand.phil.
65255466 : Tibetansk, mag.art.
65255469 : Tibetologi, cand.mag.
65255472 : Tibetansk, cand.phil.
65255478 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
65255481 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
65255605 : Finsk, cand.mag.
65255615 : Finsk, cand.phil.
65255635 : Ungarsk, cand.mag.
65255640 : Ungarsk, cand.phil.
65255660 : Grønlandsk, cand.mag.
65255665 : Grønlandsk, cand.phil.
65255670 : Afrikastudier, cand.mag.
65255680 : Amerikanske studier, cand.mag.
65255682 : Indiansk sprog og kultur, mag.art.
65255684 : Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
65255686 : Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
65256010 : Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
65256105 : Cand.ling.merc. u.n.a.
65256110 : Engelsk, cand.ling.merc.
65256115 : Fransk, cand.ling.merc.
65256120 : Italiensk, cand.ling.merc.
65256125 : Kommunikation, cand.ling.merc.
65256130 : Russisk, cand.ling.merc.
65256135 : Spansk, cand.ling.merc.
65256140 : Tysk, cand.ling.merc.
65256145 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
65256150 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
65256155 : Translatør
65256168 : Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
65256170 : Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
65256610 : Engelsk, cand.interpret.
65256620 : Fransk, cand.interpret.
65256630 : Spansk, cand.interpret.
65256640 : Tysk, cand.interpret.
65257110 : Engelsk, cand.negot.
65257120 : Fransk, cand.negot.
65257130 : Tysk, cand.negot.
65257140 : Spansk, cand.negot.
65257150 : Arabisk, cand.negot.
65257155 : Kinesisk, cand.negot.
65257160 : Polsk, cand.negot.
65257165 : International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
65257310 : Konferencetolk
65258903 : Lingvistik sammenlignende, mag.art.
65258906 : Sprogvidenskab, overbygn.
65258909 : Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
65258915 : Lingvistik almen, cand.phil.
65258936 : Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
65258939 : Indoeuropæisk, cand.mag.
65258942 : Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
65258948 : Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
65258954 : Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
65258957 : Datalingvistik, cand.mag.
65258963 : Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
65258966 : Datalingvistik italiensk, cand.mag.
65258969 : Datalingvistik spansk, cand.mag.
65258972 : Audiologopædi, cand.mag.
65258975 : Audiologopædi, cand.phil.
65258977 : Sprogpsykologi, cand.mag.
65258981 : Retorik, cand.mag.
65258984 : Retorik, cand.phil.
65258985 : Retorik og formidling, master
65259830 : Pædagogikum i religion
65259834 : Pædagogikum i historie
65259836 : Pædagogikum i oltidskundskab
65259838 : Pædagogikum i dramatik
65259840 : Pædagogikum i filmkundskab
65259842 : Pædagogikum i musik
65259844 : Pædagogikum i kunsthistorie
65259846 : Pædagogikum i latin
65259848 : Pædagogikum i græsk
65259850 : Pædagogikum i dansk
65259852 : Pædagogikum i engelsk
65259854 : Pædagogikum i tysk
65259856 : Pædagogikum i fransk
65259858 : Pædagogikum i spansk
65259860 : Pædagogikum i italiensk
65259862 : Pædagogikum i russisk
65300005 : Kunstnerisk u.n.a., kand.
65300010 : Kultur, bifag/sidefag 2 år
65300020 : Kultur, sidefag
65300030 : Kultur, supplering
65300040 : Kunstnerisk, grundudd. kand.
65300090 : Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
65301012 : Designer u.n.a., cand.design
65301015 : Designer grafisk, cand.design
65301020 : Designer visuel kommunikation, cand.design
65301025 : Designer digital, cand.design
65301030 : Designer møbel og rum, cand.design
65301035 : Designer rum og produktion, cand.design
65301040 : Designer unika design, cand.design
65301043 : Designer keramik og glas, cand.design
65301045 : Designer illustration, cand.design
65301050 : Designer industriel, cand.design
65301053 : Designer mode, cand.design
65301055 : Designer interaktive medier, cand.design
65301060 : Designer guld og sølv, cand.design
65301065 : Designer tekstil, cand.design
65301070 : Designer beklædning, cand.design
65301910 : Musikuddannelse u.n.a., kand.
65302210 : Kirkemusik, kand.
65302215 : Kirkemusik, master
65302310 : Folkemusik, kand.
65302520 : Tonemester, cand.musicae
65302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
65302530 : Musikformidling, kand.
65302535 : Musikteori, kand.
65302540 : Klassisk hørelærepædagogik, master
65302570 : Musikformidling, master
65303020 : Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
65303510 : Instrumentalist/sanger, cand.musicae
65303515 : Tidlig musik, kand.
65303540 : Instrumentalist/sanger, master
65304010 : Almen musikpædagogik AM, kand.
65304015 : Musikpædagogisk brobygning, kand.
65304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
65304027 : Musik og musikpædagogik,kand
65304030 : Elite sangpædagogik, master
65304070 : Børnemusik, master
65304210 : Musik og bevægelse/performance, kand.
65304510 : Komposition, cand.musicae
65304710 : Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
65304715 : Rytmisk korledelse, master
65305010 : Billedkunst, videregående uddannelse
65305015 : Billedkunst, cand.art.perit.
65305020 : Grafik, videregående uddannelse
65305030 : Maleri, videregående uddannelse
65305040 : Skulptur, videregående uddannelse
65305050 : Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
65305060 : Mediekunst, videregående uddannelse
65305065 : Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
65305070 : Kunstformidling, cand.phil.
65308010 : Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
65308020 : Konservator-kunst, cand.scient.cons.
65308030 : Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
65308040 : Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
65308050 : Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
65308060 : Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
65308070 : Museologi, master
65350005 : Mag.scient. u.n.a.
65350007 : Naturvidenskab u.n.a., master
65350010 : Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
65350012 : Klimaforandringer, cand.scient.
65350015 : Naturvidenskab kombination, overbygn.
65350020 : Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
65350025 : Naturvidenskab kombination, mellemniveau
65350030 : Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65350035 : Naturvidenskab, sidefag
65350040 : Naturvidenskab, supplering
65350045 : Naturvidenskab, basis
65350046 : Naturvidenskab, grundudd./bifag
65350050 : Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
65350055 : Videnskabshistorie, cand.scient.
65350060 : Videnskabshistorie, hovedfag
65350090 : Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
65351005 : Matematik, cand.scient.
65351010 : Matematik, hovedfag
65351015 : Matematik, overbygn.
65351020 : Matematik, bifag
65351025 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
65351030 : Kryptologi, master
65351035 : Matematik, master
65351040 : Forsikringsmatematik, cand.act.
65351042 : Anvendt matematik, cand.scient.
65351045 : Matematisk planlægning, cand.scient.
65351050 : Matematisk modellering, master
65351055 : E-science, cand.scient.
65352007 : IT - organisation, master
65352008 : IT og softwarekonstruktion, master
65352009 : Softwareudvikling, master
65352010 : Datalogi, cand.scient.
65352011 : Informatik (datalogi), cand.scient.
65352012 : Maskinintelligens, cand.scient.
65352013 : Datahåndtering, cand.scient.
65352014 : Interaktionsdesign, cand.scient.
65352015 : Datalogi, overbygn.
65352020 : Datalogi, hovedfag
65352025 : Datalogi, bifag
65352027 : Medialogi, kand.
65352029 : It og kognition, cand.it.
65352030 : Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
65352040 : Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
65352045 : Administrativ databehandling, overbygn.
65352048 : Teknisk informationsteknologi, kand.
65352049 : Information technology (MI), master
65352050 : IT u.n.a., cand.it.
65352051 : IT (MIT), master
65352055 : IT til organisationer, cand.it.
65352058 : IKT og læring, master
65352060 : Digital design og kommunikation, cand.it.
65352061 : IT-produktudvikling, kand.
65352065 : E-business, cand.it.
65352070 : Tværfaglig IT, cand.it.
65352075 : Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
65352079 : IT-handel, master
65352080 : Multimedia science, kand.
65352081 : Multimedia science (MMS), master
65352082 : Computer-mediated communication (MCC), master
65352083 : It-ledelse, master
65352085 : Games, cand.it.
65352086 : Multimedieteknologi, master
65352087 : Design/kommunikation/medie, master
65352088 : Internet- og softwareudvikling, master
65352089 : IT, interaktionsdesign og multimedier, master
65352510 : Statistik , cand.scient.
65352520 : Statistik, hovedfag
65352530 : Anvendt statistik, master
65353020 : Forsikringsvidenskab, cand.act.
65354010 : Fysik, cand.scient.
65354011 : Lysdesign, cand.scient.
65354015 : Fysik, hovedfag
65354020 : Fysik, overbygn.
65354025 : Fysik, bifag
65354030 : Fysik, master
65354035 : Teknisk fysik, kand.
65354045 : Material science, master
65354050 : Biofysik, cand.scient.
65354055 : Materialefysik - kemi, cand.scient.
65354510 : Astronomi, cand.scient.
65354520 : Astronomi, hovedfag
65355010 : Kemi, cand.scient.
65355015 : Kemi, hovedfag
65355020 : Kemi, overbygn.
65355025 : Kemi, bifag
65355030 : Medicinalkemi, cand.scient.
65355045 : Vand og miljø, cand.scient.
65355050 : Biokemi, cand.scient.
65355055 : Miljøkemi, cand.scient.
65355060 : Miljøstudier, master
65356010 : Geografi, cand.scient.
65356015 : Geografi, hovedfag
65356020 : Geografi, overbygn.
65356025 : Integreret planlægning, master
65356030 : Geografi natur, cand.scient.
65356035 : Geografi fysisk, cand.scient.
65356040 : Kulturgeografi A, cand.scient.
65356045 : Kulturgeografi B, cand.scient.
65356050 : Geoinformatik, cand.scient.
65356055 : Technology management (MTM), master
65356510 : Geologi, cand.scient.
65356515 : Geologi-geoscience, cand.scient.
65356520 : Geologi, hovedfag
65356530 : Geovidenskab, master
65356540 : Geologi endogen, cand.scient.
65356550 : Geologi eksogen, cand.scient.
65356560 : Geologi palæontologi, cand.scient.
65356580 : Geologi fysisk geografi, cand.scient.
65357010 : Geofysik, cand.scient.
65357020 : Geofysik meteorologi, cand.scient.
65357030 : Geofysik oceanografi, cand.scient.
65357040 : Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
65357050 : Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
65357060 : Geofysik, hovedfag
65357070 : Geodæsi, cand.scient.
65357510 : Nanoteknologi, cand.scient.
65358003 : Biologi, cand.scient.
65358009 : Biologi, hovedfag
65358012 : Biologi, overbygn.
65358015 : Biologi, bifag
65358030 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
65358033 : Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
65358034 : Miljøvidenskab, master
65358035 : Miljøbiologi, overbygn.
65358036 : Miljøbiologi, cand.scient.
65358042 : Omics, cand.scient.
65358043 : Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
65358044 : Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
65358045 : Molekylær biologi, overbygn.
65358048 : Molekylærbiologi, cand.scient.
65358049 : Molekylær biomedicin, cand.scient.
65358050 : Humanbiologi, cand.scient.
65358053 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
65358055 : Bioinformatik, cand.scient.
65358056 : Scienceundervisning, master
65358060 : Miljørisiko, cand.scient.
65358062 : Forest ecosystems, nature and society, kand.
65358065 : Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
65358072 : Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
65358075 : Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
65358078 : Botanik biologi/matematik, cand.scient.
65358081 : Botanik biologi/geografi, cand.scient.
65358082 : Biologi-bioteknologi, cand.scient.
65358084 : Bioteknologi, cand.scient.
65358085 : Medicinalbiologi, overbygn.
65358086 : Medicinalbiologi, cand.scient.
65358087 : Parasitologi, cand.scient.
65358090 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
65358515 : Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
65358520 : Legemsøvelser, hovedfag
65358530 : Idræt og velfærd, master
65358535 : Fitness og træning, master
65358550 : Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
65359830 : Pædagogikum i matematik
65359832 : Pædagogikum i datalogi
65359834 : Pædagogikum i fysik
65359836 : Pædagogikum i kemi
65359838 : Pædagogikum i geografi
65359840 : Pædagogikum i biologi
65359842 : Pædagogikum i legemsøvelser
65390005 : Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
65390007 : Samfundsvidenskab u.n.a., master
65390010 : Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
65390011 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
65390015 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65390020 : Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
65390030 : Samfundsvidenskab, sidefag
65390040 : Samfundsvidenskab, grundudd./basis
65390050 : Samfundsvidenskab, basis 1-årig
65390055 : Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
65390060 : Samfundsvidenskab, basis
65390070 : Samfundsvidenskab, supplering
65390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
65392605 : Socialvidenskab, kand.
65392611 : Udsatte børn og unge, master
65392612 : Socialvidenskab, overbygning
65392616 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
65392617 : Videregående uddannelse og forskning, master
65392618 : Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
65392619 : Politik og administration, overbygn.
65392620 : Miljøplanlægning, kand.
65392623 : Politik og administration, cand.soc.
65392625 : Forvaltning, cand.scient.adm.
65392626 : Public governance (MPG), master
65392627 : Offentlig administration, overbygn.
65392628 : Offentlig administration, cand.mag.
65392629 : Offentlig ledelse, master
65392630 : Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
65392631 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
65392632 : Politivirksomhed, master
65392635 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
65392640 : Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
65392645 : Globalisering og integration, master
65392650 : Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
65392660 : Moms og afgifter, master
65392665 : Skat, master
65396105 : Statsautoriseret revisor
65396107 : Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
65396110 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396112 : International business and politics, cand.merc.(pol.)
65396114 : E-business, kand.
65396115 : Datalogi, cand.merc.
65396120 : Matematik, cand.merc.
65396125 : Erhvervsret, cand.merc.
65396130 : Interpret, cand.merc.
65396133 : Psykologi, cand.merc.
65396135 : Japansk, cand.merc.
65396139 : Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
65396140 : Revisorkandidat, cand.merc.aud.
65396141 : Bioentrepreneurskab, cand.scient.
65396142 : Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
65396143 : Rumlige design og samfund, cand.soc.
65396144 : It, kommunikation og organisation, cand.it.
65396146 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
65396147 : Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
65396148 : Oplevelsesledelse (MOL), master
65396149 : Human resource management, cand.soc.
65396150 : Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396151 : Management creative business processes, cand.soc.
65396152 : Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
65396153 : Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
65396154 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
65396155 : Virksomhedsstudier, cand.soc.
65396156 : Service management, cand.soc.
65396157 : Virksomhedsledelse, cand.soc.
65396158 : Transport og maritim management, master
65396159 : IT-ledelse, cand.IT
65396160 : Ledelsesudvikling, master
65396161 : Finansiel management, master
65396162 : Virksomhedsstudier, overbygn.
65396163 : Projektledelse, master
65396165 : Technology/market/organisation (TMO), master
65396166 : Projektledelse og procesforbedring, master
65396167 : It, kommunikation og organisation, master
65396168 : Business administration executive (EMBA), master
65396169 : Knowledge management, master
65396170 : Business administration (MBA), master
65396171 : Public administration (MPA), master
65396172 : International virksomhedskommunikation, kand.
65396173 : International virksomhedskommunikation, master
65396174 : Corporate communication, master
65396175 : Shipping og logistik, master
65396176 : Corporate performance, master
65396177 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
65396178 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
65396180 : Byg (MBA), master
65396181 : Food - business administration (MBA), master
65396810 : Statsvidenskab, cand.polit.
65396814 : Plan, by og proces, overbygn.
65396815 : Plan, by og proces, cand.soc.
65396820 : Økonomi, cand.oecon.
65396830 : Modern economics, master
65397610 : Jura, cand.jur.
65397611 : Jura, cand.soc.
65397615 : International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
65397620 : Konfliktmægling, master
65397625 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
65397815 : Statskundskab, cand.scient.pol.
65397820 : Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
65397825 : Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
65397826 : Global udvikling, cand.soc.
65397830 : Samfundsvidenskab, cand.samf.
65397840 : Samfundsfag, cand.mag.
65397841 : Samfundsfag, cand.soc.
65397850 : Samfundsfag, overbygn.
65397860 : Samfundsfag, cand.phil.
65397863 : Globale studier, cand.soc.
65397864 : Globale studier, overbygn.
65397867 : EU studier, overbygn.
65397870 : Europastudier, master
65397872 : EU-studier, cand.soc.
65397873 : International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
65397874 : Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
65397875 : Public management (MPM), master
65397876 : Public quality management, master
65397877 : Evaluering, master
65397880 : Internationale udviklingsstudier, overbygn.
65397882 : Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
65397885 : Public policy (MPP), master
65397890 : Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
65398010 : Sociologi, mag.scient.soc.
65398015 : Socialt arbejde, cand.soc.
65398020 : Sociologi, cand.scient.soc.
65398021 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
65398025 : Arbejdslivsstudier, overbygn.
65398026 : Arbejdslivsstudier, cand.soc.
65398030 : Social integration, master
65398031 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
65398032 : Køn og velfærd, master
65398035 : Socialt entreprenørskab (MSE), master
65398040 : Kultursociologi, mag.art.
65398045 : Kriminologi, cand.scient.soc.
65398050 : Kultursociologi, cand.mag.
65398051 : Kultursociologi, cand.soc.
65398060 : Kultursociologi, cand.phil.
65398065 : By, bolig og bosætning, cand.soc.
65398205 : Etnografi/antropologi, mag.art.
65398210 : Antropologi, cand.scient.anth.
65398215 : Etnografi/antropologi, cand.mag.
65398220 : Etnografi/antropologi, cand.phil.
65398221 : Anthropology and people centred business, kand.
65398225 : Sundhedsantropologi, master
65398227 : Antropologi og velfærd, master
65398230 : Etnologi europæisk, mag.art.
65398235 : Etnologi europæisk, cand.mag.
65398240 : Etnologi europæisk, cand.phil.
65398245 : Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
65398250 : Eskimologi, mag.art.
65398255 : Eskimologi, cand.phil.
65398260 : Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
65398265 : Eskimologi, cand.mag.
65398270 : Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
65398275 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
65398280 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
65398290 : Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
65398295 : Kulturplanlægning, master
65398610 : Psykologi, mag.art.psych.
65398620 : Psykologi, cand.psych.
65398640 : Psykologi, overbygn.
65398645 : Narkotika- og alkoholindsatser, master
65398650 : Sociale interventionsstudier, cand.soc.
65398655 : Organisationspsykologi, master
65398660 : Positiv psykologi, master
65398810 : Musikterapi, kand.
65398820 : Musik og musikterapi, fællesseminar
65398830 : Musikterapi, overbygn.
65399830 : Pædagogikum i samfundsfag
65399832 : Pædagogikum i psykologi
65590005 : Teknisk u.n.a., cand.scient.
65590007 : Teknisk u.n.a., master
65590010 : Civilingeniør kand. u.n.a.
65590012 : Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
65590015 : Biosystemteknologi, civiling.kand.
65590020 : Teknisk kombination, kand.
65590025 : Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
65590030 : Teknik u.n.a., supplering
65590035 : Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
65590037 : Virksomhedssystemer,civiling.kand.
65590040 : Management of technology, master
65590090 : Teknisk Indv.udd. lang videregående
65590510 : Teknoantropologi, cand.scient.
65590515 : Konstruktionsteknik, civilingenør
65591010 : Teknologi og ledelse, civiling.kand.
65591410 : Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
65591415 : Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
65591510 : Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
65591520 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
65591525 : Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
65592009 : Maritim teknologi, cand.tech.
65592010 : Maskin, civiling. cand.polyt.
65592011 : IT-produktdesign, civiling.cand.it.
65592012 : Energi, civiling.kand.
65592015 : Europæisk vindenergi, civiling.
65592017 : Vindenergi, civiling. cand.polyt.
65592018 : Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
65592025 : Industriel produktion, civiling.kand.
65592030 : Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
65592031 : Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
65592032 : Værdikæder og teknisk ledelse
65592035 : Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
65592505 : Elektronik-IT, civiling.kand.
65592510 : Elektro, civiling.kand.
65592511 : Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
65592512 : Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
65592513 : Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
65592514 : Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
65592516 : Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
65592517 : Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
65592518 : Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
65592519 : Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
65592520 : IT, civiling.kand.
65592521 : Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
65592522 : Software engineering, civiling. cand.polyt.
65592523 : Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
65592524 : Informations- og kommunikationsteknologier, master
65592525 : Mobil internet communication (MIC), master
65592526 : Sundhedsinformatik, master
65592527 : Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
65592528 : Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
65592529 : Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
65592530 : Teknisk geologi, cand.scient.
65592531 : Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
65592532 : Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
65592535 : IT-informatik, civiling.kand.
65592536 : Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
65592537 : Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
65592540 : Produkt-designpsykologi, kand.
65592542 : Mekatronik, civiling. cand.polyt.
65592545 : Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
65592550 : Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
65592552 : Fotonik, civiling. cand.polyt.
65592553 : Optik og elektronik, kand.
65592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
65592560 : Velfærdsteknologi, civiling.kand.
65592565 : Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
65594010 : Kemi, civiling.cand.polyt.
65594011 : Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
65594020 : Miljø, civiling.kand.
65594021 : Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
65594025 : Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
65594026 : Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
65594027 : Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
65594028 : Miljøteknologi, cand.scient.techn.
65594030 : Kemi-miljø, civiling.kand.
65594035 : Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
65594505 : Bygge-anlæg, civiling.kand.
65594510 : Bygning, civiling.kand.
65594520 : Anlæg,civiling.kand.
65594525 : Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
65594530 : Ledelse af byggeri, master
65594531 : Byggeledelse, civiling.kand.
65594532 : Byggeledelse, cand.scient.techn.
65594533 : Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
65594534 : Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
65594535 : Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
65594536 : Byggeteknologi, civiling.
65594537 : Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
65594540 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
65594545 : Veje og trafik, civiling. kand.
65594550 : Arktisk teknologi, master
65594555 : Brandsikkerhed, master
65594560 : Informatik-teknisk-industriel IT, master
65594563 : Vindenergi, master
65594564 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
65594565 : Teknisk miljøledelse, master
65594566 : Miljø- og energiret, master
65594567 : Bygningsfysik, master
65594570 : Byggeri, civiling.kand.
65594571 : Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
65594572 : Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
65594573 : Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
65594575 : Vand og miljø, civiling.kand.
65594580 : Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
65595010 : Medicin og teknologi, civiling.kand.
65595015 : Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
65595510 : Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595511 : Bioteknologi, master
65595512 : Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595513 : Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
65595514 : Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595516 : Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65596005 : Arkitektur, civiling. cand.polyt.
65596006 : Arkitektur, cand.techn.
65596015 : Design og innovation, civiling. cand.polyt.
65596020 : Industrielt design, civiling. cand.polyt.
65596021 : Industrielt design, cand.techn.
65596025 : Urbant design, civiling. cand.polyt.
65596026 : Urbant design, cand.techn.
65596027 : Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
65596030 : Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
65596035 : Universelt design og tilgængelighed, master
65596040 : Service systems design, cand.scient.
65596045 : Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
65596050 : Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
65596510 : Arkitekt, cand.arch.
65597010 : Landinspektør, kand.
65597510 : Nanoteknologi, civiling.kand.
65597511 : Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
65597512 : Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
65597513 : Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
65750010 : Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
65750012 : Brygmester
65750015 : Process analytical technology, cand.scient.
65750020 : Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
65750025 : Animal-derived foods, kand.
65750030 : Humanernæring, cand.scient.
65750032 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
65750035 : Klinisk ernæring, cand.scient.
65750040 : Gastronomi og sundhed, cand.scient.
65750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
65800005 : Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
65800010 : Kombineret (KVL), kand.
65800015 : Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
65800020 : Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
65800025 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
65800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
65801010 : Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
65801015 : Husdyrvidenskab, cand.scient.
65801020 : Husdyrsundhed og økonomi, master
65801025 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
65801030 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
65801035 : Dyreadfærd og -velfærd, master
65802010 : Landbrugsvidenskab, cand.agro.
65802015 : Sustainable development in agriculture, kand.
65802025 : Agrobiologi, cand.scient.
65802030 : Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
65803220 : Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
65803230 : Environmental natural resource economy, kand.
65804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
65804020 : Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
65804030 : Landskabsforvaltning, kand.
65804040 : Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
65805010 : Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
65805015 : Forests and livelihoods, kand.
65900005 : Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
65900010 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
65900015 : IT og sundhed, cand.scient.
65900030 : Sundhedsvidenskab, sidefag
65900090 : Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
65901010 : Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
65901011 : Public health (MPH), master
65901012 : Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
65901013 : Health care IT, master
65901014 : Sexologi, master
65901015 : Gerontologi, master
65901016 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
65901017 : Optometri og synsvidenskab, kand.
65901020 : Sundhed, supplering
65901023 : Ergoterapi, cand.san.
65901024 : Jordemodervidenskab, cand.scient.
65901025 : Rehabilitering, master
65901026 : Fysioterapi, cand.mot.
65901027 : Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
65901029 : Biomedicin, cand.scient.
65901035 : International health, master
65901040 : Katastrofehåndtering, master
65901045 : Global sundhed, cand.scient.
65901050 : Medicinsk billeddiagnostik, master
65901055 : Humanistisk palliation, master
65903010 : Sygeplejevidenskab, cand.scient.
65903015 : Sygepleje, cand.cur.
65903030 : Klinisk sygepleje, master
65903031 : Klinisk sygepleje, cand.cur.
65905210 : Biomekanik, cand.manu.
65905510 : Læge, cand.med.
65905515 : Læge B-autoriseret
65906010 : Tandlæge, cand.odont.
65906510 : Farmaci, cand.pharm.
65906511 : Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
65906515 : Industriel lægemiddeludvikling, master
65906518 : Medicin med industriel speciale, kand.
65906519 : Medicinalkemi, cand.scient.
65906520 : Lægemiddelvidenskab, kand.
65906525 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
65906530 : Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
65907010 : Sundhedsuddannelser, generelt
65907020 : Medicinske specialer
65907030 : Kirurgiske specialer
65907040 : Specialer i narkose og røntgen
65907050 : Specialer i laboratoriefunktioner
65907060 : Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
65907070 : Specialer i sundhedsadministration
65950090 : Forsvar Indv.udd. lang videregående
65952005 : Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
65952020 : Officer (lang vidg. udd.), hæren
65952030 : Officer (lang vidg. udd.), søværnet
65952040 : Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
70020090 : Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
70200090 : Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
70201010 : Pædagogik, lic.pæd.
70250005 : Dr.phil.
70250010 : Teologi, ph.d.
70250020 : Filosofi, lic.phil.
70250030 : Forskningsbibliotekar, ph.d.
70250035 : Dr.ling.merc.
70250040 : Erhvervssprog, lic.ling.merc.
70250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
70253010 : Kommunikation, ph.d.
70300090 : Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
70302020 : Komposition, solist
70302025 : Orkesterdirigent
70302040 : Solist musisk, instrumental/vokal
70308010 : Konservator, ph.d.
70350005 : Dr.scient.
70350010 : Naturvidenskab, ph.d.scient.
70350020 : Matematik/økonomi, ph.d.
70350090 : Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
70390005 : Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
70390008 : Dr.polit.
70390010 : Statsvidenskab, ph.d.polit.
70390013 : Dr.oecon.
70390015 : Økonomi, ph.d.oecon.
70390018 : Dr.jur.
70390020 : Jura, ph.d.jur.
70390025 : Statskundskab, ph.d.scient.pol.
70390030 : Sociologi, ph.d.scient.soc.
70390035 : Antropologi, ph.d.
70390040 : Kultursociologi, ph.d.
70390045 : Psykologi, ph.d.psych.
70390050 : Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
70390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
70590005 : Dr.techn.
70590010 : Teknik, ph.d.techn.
70590020 : Arkitekt, ph.d.
70590030 : Landinspektør, lic.geom.
70590090 : Teknisk Indv.udd., ph.d.
70800005 : Dr.agro.
70800010 : Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
70800028 : Dr.med.vet.
70800030 : Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
70800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
70900005 : Dr.med.
70900010 : Lægevidenskab, ph.d.med.
70900070 : Dr.odont.
70900075 : Odontologi, ph.d.odont.
70900080 : Dr.pharm.
70900085 : Farmaceut, ph.d.pharm.
70900090 : Sundhed Indv.udd., ph.d.
90309910 : Uoplyst (kendt i elevregistret)
90309920 : Uoplyst (ukendt i elevregistret)
90309930 : Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
95309910 : Afbrudt
96309910 : Igang
97309910 : Ikke igang
99999998 : Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
99999999 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

10 : Grundskole
15 : Forberedende uddannelser
20 : Almengymnasiale uddannelser
25 : Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 : Erhvervsfaglige grundforløb
35 : Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
39 : Efteruddannelse af specialarb/faglærte
40 : Korte videregående uddannelser
5 : Førskoleuddannelser
50 : Mellemlange videregående uddannelser
60 : Bachelor
65 : Lange videregående uddannelser
70 : Forskeruddannelser
90 : Uoplyst
95 : Afbrudt
96 : Igang
97 : Ikke igang
99 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

1001 : Ingen uddannelse
1002 : Grundskole til og med 6. klasse
1003 : 7.-10/11. klasse
1005 : Almene voksenuddannelser
1006 : Danskundervisning ved sprogcentre
1510 : Almene forløb
1511 : Erhvervsrettede forløb
1512 : Danskundervisning ved sprogcentre
2015 : Gymnasiet
2016 : Hf
2017 : Studenterkurser
2018 : Adgangskurser - videregående udd.
2539 : Hhx
2551 : Htx
2554 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
2559 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
3039 : Det merkantile område
3040 : Teknologi og kommunikation
3042 : Bygge og anlæg
3044 : Håndværk og teknik
3046 : Fra jord til bord
3048 : Mekanik, transport og logistik
3049 : Service
3050 : Sundhed, omsorg og pædagogik
3059 : Teknik
3520 : Pædagogisk
3539 : Handel og kontor
3553 : Bygge og anlæg
3554 : Jern og metal
3555 : Grafisk
3558 : Teknik og industri i øvrigt
3560 : Service
3575 : Levnedsmiddel og husholdning
3580 : Jordbrug og fiskeri
3585 : Transport mv.
3590 : Sundhed
3595 : Sikkerhed
3597 : Ikke områdespecifikke uddannelser
3920 : Pædagogisk
3939 : Handel og kontor
3953 : Bygge og anlæg
3954 : Jern og metal
3955 : Grafisk
3958 : Teknik og industri i øvrigt
3960 : Service
3961 : Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
3962 : Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
3963 : Industriens arb.mark.udd./Metalindustrien euu
3964 : Euu for handel, administr., kommunikation og ledelse
3965 : Serviceerhvervenes euu
3966 : Euu for bygge/anlæg og industri
3967 : Euu for tekniske installationer og energi
3968 : Træets uddannelser
3969 : Mejeri- og Jordbrugets euu
3970 : Euu f. Køkken,hotel,restaurant,bager,konditor,kødbranchen
3971 : Transporterhvervets uddannelsesråd
3972 : Euu f. det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet
3973 : Euu f. tekn.install.-energi/bygge-anlæg ind.
3974 : Øvrige kurser, AMU
3975 : Levnedsmiddel og husholdning
3976 : Euu f. rustfrit område
3980 : Jordbrug og fiskeri
3985 : Transport mv.
3990 : Sundhed
3998 : Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper
4020 : Pædagogisk
4025 : Formidling og erhvervssprog
4030 : Kunstnerisk
4039 : Samfundsfaglig
4059 : Teknisk
4075 : Levnedsmiddel og husholdning
4080 : Jordbrug og fiskeri
4085 : Transport mv.
4090 : Sundhed
4095 : Politi og forsvar
4097 : Ikke områdespecifikke uddannelser
5020 : Pædagogisk
5025 : Formidling og erhvervssprog
5030 : Kunstnerisk
5035 : Naturvidenskabelig
5039 : Samfundsvidenskabelig
5059 : Teknisk
5075 : Levnedsmiddel og ernæring
5080 : Jordbrug og fiskeri
5085 : Transport mv.
5090 : Sundhed
5095 : Politi og forsvar
510 : Førskoleuddannelser
6002 : Bachelor u.n.a.
6025 : Humanistisk
6030 : Kunstnerisk
6035 : Naturvidenskabelig
6039 : Samfundsvidenskabelig
6059 : Teknisk
6075 : Levnedsmiddel og ernæring
6080 : Jordbrugsvidenskabelig
6090 : Sundhed
6502 : Kandidat u.n.a.
6520 : Pædagogisk
6525 : Humanistisk og teologisk
6530 : Kunstnerisk
6535 : Naturvidenskabelig
6539 : Samfundsvidenskabelig
6559 : Teknisk
6575 : Levnedsmiddel og ernæring
6580 : Jordbrugsvidenskabelig
6590 : Sundhed
6595 : Forsvar
7002 : Forskerudd. u.n.a.
7020 : Pædagogisk
7025 : Humanistisk og teologisk
7030 : Kunstnerisk
7035 : Naturvidenskabelig
7039 : Samfundsvidenskabelig
7059 : Teknisk
7080 : Jordbrugsvidenskabelig
7090 : Sundhed
9030 : Uoplyst
9530 : Afbrudt
9630 : Igang
9730 : Ikke igang
9999 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

100110 : Ingen uddannelse Indv.udd.
100200 : Grundskole til og med 6. årgang
100205 : Børnehaveklasse
100210 : 1. årgang
100220 : 2. årgang
100230 : 3. årgang
100240 : 4. årgang
100250 : 5. årgang
100260 : 6. årgang
100300 : Grundskole 7.-10. årgang
100310 : 7. årgang
100320 : 8. årgang
100330 : 9. årgang
100340 : 10./11. årgang
100510 : Forberedende voksenuddannelse
100520 : Almen voksenuddannelse
100610 : Danskundervisning dansk 1-2
100620 : Danskundervisning for udlændinge
151005 : Daghøjskoler
151010 : Folkehøjskoler mv.
151020 : Tekniske enkeltfag
151030 : Særlige ungdomsuddannelser
151105 : Kurser for unge og ledige
151110 : Kurser for langtidsledige
151115 : Kurser for kvinder
151120 : Kurser for indvandrere
151125 : Inspirationskurser
151130 : Specialklassekurser
151140 : Hi handel introduktion
151145 : Ti teknisk introduktion
151150 : TF-kurser mv.
151155 : Social og sundhed
151160 : Husholdningskurser
151165 : Produktionsskoler
151201 : Danskundervisning dansk 3
201500 : Studentereksamen u.n.a.
201510 : 1. g
201520 : 2. g
201530 : 3. g
201580 : Gymnasiet
201620 : 1. hf
201630 : 2. hf
201635 : 3. hf
201680 : Hf 2-årig
201683 : Hf 3-årig
201685 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
201720 : Studenterkurser 1. år
201730 : Studenterkurser 2. år
201780 : Studenterkurser
201810 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
201820 : Adgangskurser - videregående udd. flygtning
253900 : Hhx
255100 : Htx
255410 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
255905 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
255910 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
303903 : Det merkantile område
304010 : Teknologi og kommunikation
304210 : Bygge og anlæg
304410 : Håndværk og teknik
304610 : Fra jord til bord
304810 : Mekanik, transport og logistik
304910 : Service
305010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
305900 : Teknisk forløb u.n.a.
352000 : Pædagogisk u.n.a.
352010 : Pædagogisk grunduddannelse
353900 : Handel og administration u.n.a.
353904 : Handel og kontor, individuel eud
353906 : Detailhandel
353909 : Engroshandel
353926 : Kontor generelt
353929 : Tolduddannelser
353932 : Finans
353935 : Eventkoordinator
353940 : IT
355300 : Bygge og anlæg u.n.a.
355315 : Murer mv.
355320 : Brolægger mv.
355325 : Stenhugger
355335 : Tømrer mv.
355340 : Snedker mv.
355350 : Gas- og vvs-teknik
355355 : Maler mv.
355365 : Elektriker
355375 : Bygge og anlæg i øvrigt
355400 : Jern og metal u.n.a.
355430 : Smede- og skibstekniske uddannelser
355435 : Ædelsmed
355440 : Skibstømrer mv.
355450 : Maskinarbejder mv.
355460 : Mekaniker mv.
355470 : Elektronik
355475 : Teknologi og kommunikation
355480 : Automatik- og datamekaniker
355490 : Plast og proces
355500 : Grafisk u.n.a.
355510 : Grafiker mv.
355520 : Digital media
355530 : Grafisk i øvrigt
355560 : Tv, film og video
355570 : Fotograf
355800 : Teknik og industri u.n.a.
355830 : Assistent indenfor teknik
355850 : Keramik og porcelæn
355860 : Glas
355880 : Beklædning
355890 : Tekstil
356000 : Service u.n.a.
356010 : Service, individuel eud
356020 : Urmager
356050 : Frisør, wellness mv.
356080 : Sundhedshjælpemidler
356090 : Anden service
357500 : Levnedsmiddel u.n.a.
357515 : Mejeriuddannelser
357540 : Slagter mv.
357545 : Bager mv.
357555 : Ernærings- og serviceassistent mv.
357560 : Kok mv.
357562 : Levnedsmiddel og husholdning, individuel eud
357565 : Tjener mv.
357580 : Levnedsmiddel og husholdning i øvrigt
358000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
358010 : Veterinærsygepleje
358020 : Dyrepasser og landbrug i øvrigt
358025 : Landmand
358030 : Landmand efteruddannelse
358040 : Gartneri
358045 : Gartner efteruddannelse
358048 : Greenkeeper mv
358050 : Skovbrug mv.
358052 : Herregårdsskytte
358055 : Skovbrug efteruddannelse
358060 : Fiskeri
358500 : Transport og logistik u.n.a.
358540 : Søfart
358550 : Luftfart
358560 : Chauffør og redder
358570 : Transport og lager i øvrigt
359000 : Social og sundhed u.n.a.
359015 : Social- og sundhedshjælper
359020 : Social- og sundhedsassistent
359060 : Tandbehandling
359065 : Defektrice
359095 : Sundhed i øvrigt
359510 : Sikkerhedsfunktionær
359520 : Forsvar
359797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
392000 : Pædagogisk u.n.a.
393900 : Handel og kontor u.n.a.
395300 : Bygge og anlæg u.n.a.
395400 : Jern og metal u.n.a.
395500 : Grafisk u.n.a.
395800 : Teknik og industri u.n.a.
396000 : Service u.n.a.
396154 : Jern og metal, AMU ind.arb.
396158 : Teknik og industri i øvrigt, AMU ind.arb.
396254 : Jern og metal, AMU metal
396354 : Jern og metal, AMU ind/metal
396439 : Handel og kontor, AMU hand/adm
396455 : Grafisk, foto, film, tv mv. AMU hand/adm
396560 : Service, AMU service
396653 : Bygge og anlæg, AMU byg/ind
396753 : Bygge og anlæg, AMU energi
396754 : Jern og metal, AMU energi
396858 : Teknik og industri i øvrigt, AMU træind.
396975 : Levnedsmiddel og husholdning, AMU mej/jord
396980 : Jordbrug og fiskeri, AMU mej/jord
397075 : Levnedsmiddel og husholdning, AMU lev.mid.
397180 : Jordbrug og fiskeri, AMU transp.
397185 : Transport mv., AMU transp.
397220 : Pædagogisk, AMU pæd/soc
397290 : Sundhed, AMU pæd/soc
397300 : Øvrige kurser, AMU energi/byg
397400 : AMU udd., fælleskatalog-indiv.komp.afklaring
397500 : Levnedsmiddel u.n.a.
397654 : Rustfri stålindustri, AMU rustfri
398000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
398500 : Transport og logistik u.n.a.
399000 : Social og sundhed u.n.a.
399839 : Handel og kontor, sp.arb./fagl.
399853 : Bygge og anlæg, sp.arb./fagl.
399854 : Jern og metal, sp.arb./fagl.
399855 : Grafisk, foto, film, tv mv., sp.arb./fagl.
399858 : Teknik og industri i øvrigt, sp.arb./fagl.
399860 : Service, sp.arb./fagl.
399875 : Levnedsmiddel og husholdning, sp.arb./fagl.
399880 : Jordbrug og fiskeri, sp.arb./fagl.
399885 : Transport mv., sp.arb./fagl.
402010 : Pædagogiske
402040 : Pædagogisk erhvervsrettede
402500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
402530 : Mediedesign, kommunikation og formidling
402561 : 1 erhvervssprog
402584 : Flere erhvervssprog
403000 : Kunstnerisk u.n.a.
403010 : Kunsthåndværk/Design
403020 : Musik
403080 : Museum
403900 : Samfundsfaglig u.n.a.
403912 : Ejendomsmægler
403915 : Markedsføringsøkonomi
403918 : Handelsøkonomi
403921 : Eksportør, eksamineret
403926 : Administration generelt
403930 : Administrationsøkonomi
403932 : Finansøkonomi
403935 : Revision
403940 : IT
403945 : Merkonom
403947 : Akademimerkonom
403951 : Serviceøkonomi
405900 : Teknisk u.n.a.
405910 : Teknonom
405920 : Produktions- og maskinteknologi
405922 : Værkstedsfunktionær
405924 : Installationsteknologi
405925 : IT- og elektronikteknologi
405926 : Autoteknologi
405930 : Laboratorie- og bioteknologi
405950 : Bygge- og anlægsteknik
405955 : Maler videreuddannelse
405985 : Designteknologi
405987 : Teknisk offshore
405990 : E-designer
407500 : Levnedsmiddel u.n.a.
407510 : Proces- og fødevareteknologi
407550 : Ernæring
407560 : Gastronomi - videregående
407570 : Husholdningsteknik
407575 : Økonoma
408000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
408020 : Jordbrugsteknologi
408052 : Vildtforvaltning
408060 : Fiskeri
408500 : Transport og logistik u.n.a.
408520 : Logistik
408540 : Søfart
408560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
409000 : Social og sundhed u.n.a.
409045 : Fysiurgisk
409060 : Tandpleje
409065 : Farmakonom
409500 : Politi og forsvar u.n.a.
409515 : Fængsel
409797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
502000 : Pædagogisk u.n.a.
502010 : Pædagog mv.
502020 : Folkeskolelærer mv.
502030 : Tekstile fag og formidling
502040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
502050 : Holistisk afspændingspædagogik
502500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
502530 : Journalistik og kommunikation
502535 : Bibliotek
502561 : 1 erhverssprog
502575 : Tværfaglig diplomuddannelse
502584 : Flere erhvervssprog
503000 : Kunstnerisk u.n.a.
503015 : Design og business
503020 : Musikkonservatorie
503030 : Dans
503040 : Skuespil og teaterteknik
503050 : Billedkunst
503060 : Film-, tv- og videoproduktion
503500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
503520 : Datalogi
503530 : Webudvikling
503585 : Idræt
503900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
503915 : Handel og markedsføring
503921 : Eksport og teknologi
503929 : Offentlig administration
503930 : Sportsmanagement
503935 : Revision
503961 : Økonomi/Ledelse
503970 : Turisme
503974 : Socialrådgivning og -formidling
503975 : Tværfaglig diplomuddannelse
505900 : Teknisk u.n.a.
505910 : Teknisk ledelse
505912 : Eksport
505914 : Levnedsmiddelteknologi
505915 : Sundheds- og omsorgsteknologi
505916 : Skov- og landskab
505920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
505925 : Elektroteknik-IT
505930 : Kemi
505945 : Bygnings- og anlægsteknik
505950 : Bygningskonstruktion
505960 : Design - innovation
505980 : Grafisk tekniske uddannelser
505987 : Teknisk offshore
507500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
507570 : Ernæring
508000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
508020 : Jordbrugsvirksomhed
508040 : Gartnerividenskab
508500 : Transport mv. u.n.a.
508530 : Maskinteknisk ledelse og drift
508540 : Maritim transport og skibsledelse
508560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
509000 : Sundhed u.n.a.
509010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik
509025 : Bioanalytiker
509030 : Sygepleje
509031 : Sygepleje videregående
509036 : Radiograf
509040 : Ergoterapi
509045 : Fysioterapi
509047 : Ergo- fysioterapi videreuddannelse
509048 : Bandagist
509049 : Optometrist
509050 : Jordemoder
509060 : Tandpleje
509500 : Forsvar u.n.a.
509510 : Politi
509520 : Officer
51010 : Førskoleuddannelser
600200 : Bachelor u.n.a.
602500 : Humanistisk u.n.a.
602502 : Humanistisk pædagogik
602504 : Teologi og religion
602506 : Filosofi
602508 : Historie
602510 : Arkæologi og oldtidskultur
602512 : Litteraturvidenskab
602514 : Teatervidenskab
602518 : Musikvidenskab
602520 : Kunsthistorie
602526 : Designkultur og -økonomi
602530 : Journalistik og medievidenskab
602535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
602540 : Klassisk sprog
602542 : Dansk-nordisk
602544 : Engelsk
602546 : Germansk i øvrigt
602548 : Romansk
602550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
602552 : Orientalsk
602554 : Asiatisk
602556 : Øvrige sprog
602560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
602571 : Erhvervssprog 1 sprog, negot.
602584 : Erhvervssprog kombineret
602589 : Sprogvidenskab mv.
603000 : Kunstnerisk u.n.a.
603005 : Folkemusik
603015 : Kirkemusik
603025 : Musikuddannelser i øvrigt
603035 : Instrumentalist og sanger
603040 : Musikpædagogik
603045 : Musik og bevægelse/performance
603050 : Komposition og sangskrivning
603055 : Musik-, kor- og ensembleledelse
603070 : Bildende kunst
603080 : Museum
603500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
603510 : Matematik
603520 : Datalogi-IT
603525 : Statistik
603530 : Forsikringsvidenskab
603540 : Fysik
603545 : Astronomi
603550 : Kemi
603560 : Geografi
603565 : Geologi
603570 : Meteorologi
603575 : Nanoteknologi
603580 : Biologi
603585 : Idræt
603900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
603926 : Administration og forvaltning
603961 : Erhvervsøkonomi HA
603968 : Samfundsøkonomi
603976 : Jura
603978 : Politologi
603980 : Sociologi
603982 : Antropologi og kulturanalyse
603984 : Kognitionsvidenskab
603986 : Psykologi
603988 : Musikterapi
605900 : Teknisk u.n.a.
605905 : Teknisk-videnskabelige
605915 : Sundhedsteknologi
605920 : Maskinteknik
605925 : Elektroteknik-IT
605940 : Kemiteknik
605945 : Bygge- og anlægsteknik
605950 : Medicin og teknologi
605955 : Bioteknologi
605960 : Design - innovation
605965 : Arkitekt
605970 : Geoteknologi
605975 : Nanoteknologi
607500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
608000 : Naturressourcer u.n.a.
608010 : Veterinær
608020 : Landbrugsvidenskab
608032 : Jordbrugsøkonomi
608040 : Gartnerividenskab
608050 : Skovbrugsvidenskab
609000 : Sundhed u.n.a.
609052 : Biomekanik
609055 : Lægevidenskab
609060 : Tandlæge
609065 : Farmaci - lægemiddelvidenskab
650200 : Kandidat u.n.a.
652000 : Pædagogisk u.n.a.
652010 : Pædagogik, faglig
652040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
652500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
652502 : Humanistisk pædagogik
652504 : Teologi og religion
652506 : Filosofi
652508 : Historie
652510 : Arkæologi og oldtidskultur
652512 : Litteraturvidenskab
652514 : Teatervidenskab
652516 : Filmvidenskab
652518 : Musikvidenskab
652520 : Kunsthistorie
652525 : Kulturstudier og turisme
652526 : Designledelse
652530 : Journalistik og kommunikation
652535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
652540 : Klassisk sprog
652542 : Dansk-nordisk
652544 : Engelsk
652546 : Germansk i øvrigt
652548 : Romansk
652550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
652552 : Orientalsk
652554 : Asiatisk
652556 : Øvrige sprog
652560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
652561 : Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc.
652566 : Cand.interpret.
652571 : Cand.negot.
652573 : Konferencetolk
652589 : Sprogvidenskab
652598 : Pædagogikum, humanistisk
653000 : Kunstnerisk u.n.a.
653010 : Kunsthåndværk/Design
653019 : Musikuddannelse u.n.a.
653022 : Kirkemusik
653023 : Folkemusik
653025 : Musikuddannelser i øvrigt
653030 : Rytmisk musik
653035 : Instrumentalist og sanger
653040 : Musikpædagogik
653042 : Musik og bevægelse/performance
653045 : Komposition og sangskrivning
653047 : Musik-, kor- og ensembleledelse
653050 : Bildende kunst
653080 : Museum
653500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
653510 : Matematik
653520 : Datalogi-IT
653525 : Statistik
653530 : Forsikringsvidenskab
653540 : Fysik
653545 : Astronomi
653550 : Kemi
653560 : Geografi
653565 : Geologi
653570 : Geofysik
653575 : Nanoteknologi
653580 : Biologi
653585 : Idræt
653598 : Pædagogikum, naturvidenskabelig
653900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
653926 : Administration og forvaltning
653961 : Erhvervsøkonomi og ledelse
653968 : Samfundsøkonomi
653976 : Jura
653978 : Politologi
653980 : Sociologi
653982 : Antropologi og kulturanalyse
653986 : Psykologi
653988 : Musikterapi
653998 : Pædagogikum, samfundsvidenskabelig
655900 : Teknisk u.n.a.
655905 : Teknisk-videnskabelig u.n.a.
655910 : Teknisk ledelse
655914 : Fødevareteknologi
655915 : Sundhedsteknologi
655920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
655925 : Elektroteknik-IT
655940 : Kemiteknik
655945 : Bygge- og anlægsteknik
655950 : Medicin-teknologi
655955 : Bioteknologi
655960 : Design - innovation
655965 : Arkitekt
655970 : Geoteknologi
655975 : Nanoteknologi
657500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
658000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
658010 : Veterinær
658020 : Landbrugsvidenskab
658032 : Jordbrugsøkonomi
658040 : Gartnerividenskab
658050 : Skovbrugsvidenskab
659000 : Sundhed u.n.a.
659010 : Sundhedsvidenskab
659030 : Sygeplejevidenskab
659052 : Biomekanik
659055 : Medicin
659060 : Tandlæge
659065 : Farmaci
659070 : Speciallæger og specialtandlæger
659500 : Forsvar u.n.a.
659520 : Officer
700200 : Forskerudd. u.n.a.
702000 : Pædagogisk u.n.a.
702010 : Pædagogik
702500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
702530 : Kommunikation
703000 : Kunstnerisk u.n.a.
703020 : Musik
703080 : Museum
703500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
703900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
705900 : Teknisk u.n.a.
708000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
709000 : Sundhed u.n.a.
903099 : Uoplyst
953099 : Afbrudt
963099 : Igang
973099 : Ikke igang
999999 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

05 : Førskoleuddannelser
0510 : Førskoleuddannelser
051010 : Førskoleuddannelser
05101010 : Vuggestue mv., førskoleuddannelser
05101020 : Børnehave mv.,førskoleudd.
10 : Grundskole
1001 : Ingen uddannelse
100110 : Ingen uddannelse Indv.udd.
10011010 : Ingen uddannelse Indv.udd.
1002 : Grundskole til og med 6. klasse
100200 : Grundskole til og med 6. årgang
10020090 : 1-6 år Indv.udd.
100205 : Børnehaveklasse
10020510 : Børnehaveklasse
100210 : 1. årgang
10021010 : 1. klasse
100220 : 2. årgang
10022010 : 2. klasse
100230 : 3. årgang
10023010 : 3. klasse
100240 : 4. årgang
10024010 : 4. klasse
100250 : 5. årgang
10025010 : 5. klasse
100260 : 6. årgang
10026010 : 6. klasse
1003 : 7.-10/11. klasse
100300 : Grundskole 7.-10. årgang
10030090 : 7-8 år Indv.udd.
10030091 : 9-10 år Indv.udd.
100310 : 7. årgang
10031010 : 7. klasse
100320 : 8. årgang
10032010 : 8. klasse
10032020 : 1. real
10032030 : Efterskoler 8. klasse
100330 : 9. årgang
10033010 : 9. klasse
10033020 : 2. real
10033030 : Efterskoler 9. klasse
100340 : 10./11. årgang
10034010 : 10. klasse
10034020 : 3. real
10034030 : Efterskoler 10. klasse
1005 : Almene voksenuddannelser
100510 : Forberedende voksenuddannelse
10051010 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
10051015 : Ordblindeundervisning for voksne
100520 : Almen voksenuddannelse
10052010 : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
10052020 : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
10052030 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
1006 : Danskundervisning ved sprogcentre
100610 : Danskundervisning dansk 1-2
10061005 : Dansk 1
10061010 : Dansk 2
100620 : Danskundervisning for udlændinge
10062005 : Dansk uoplyst
15 : Forberedende uddannelser
1510 : Almene forløb
151005 : Daghøjskoler
15100510 : Daghøjskoler
151010 : Folkehøjskoler mv.
15101010 : Ungdomshøjskolekursus, alment
15101020 : Ungdomshøjskolekursus, andre
15101030 : Folkehøjskolekursus, alment
15101040 : Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
15101050 : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
15101060 : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
15101070 : Folkehøjskolekursus for handicappede
15101080 : Folkehøjskolekursus for pensionister
15101090 : Folkehøjskolekursus, andre
151020 : Tekniske enkeltfag
15102010 : Tx-enkeltfag (adgang til Htx)
151030 : Særlige ungdomsuddannelser
15103010 : Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
15103015 : Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
1511 : Erhvervsrettede forløb
151105 : Kurser for unge og ledige
15110510 : Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro
15110520 : Kurser for unge, AMU erhv.intro.
15110530 : Erhvervsintroduktion for unge/ledige, AMU erhv.intro
151110 : Kurser for langtidsledige
15111010 : Kurser for langtidsledige, AMU erhv.intro.
151115 : Kurser for kvinder
15111510 : Kurser for kvinder, AMU erhv.intro.
151120 : Kurser for indvandrere
15112010 : Indvandrere erhvervsdansk, AMU erhv.intro
151125 : Inspirationskurser
15112510 : Inspirationskurser, AMU erhv.intro.
15112515 : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
151130 : Specialklassekurser
15113010 : Specialklasser, AMU erhv.intro.
151140 : Hi handel introduktion
15114010 : Hi handel introduktionskursus
151145 : Ti teknisk introduktion
15114510 : Ti teknisk introduktionskursus
151150 : TF-kurser mv.
15115015 : Teknikerforkursus byggeteknik
15115020 : Teknikerforkursus maskinteknik
15115025 : Teknikerforkursus svagstrømsteknik
15115030 : Teknikerforkursus stærkstrømsteknik
15115035 : Teknikerforkursus landbrugsteknik
15115040 : Teknikerforkursus kemiteknisk
15115045 : Teknikerforkursus produktionsteknisk
15115050 : Teknikerforkursus mejeriteknik
15115055 : Teknikerforkursus gartneriteknik
15115060 : Teknikerforkursus skibsteknik
15115065 : Teknikerforkursus tekstilteknik
15115070 : Laborant, forskole
15115080 : Teknikerforkursus u.n.a.
151155 : Social og sundhed
15115510 : Social og sundhed, grundforløb
151160 : Husholdningskurser
15116010 : Husholdningskursus, alment
15116020 : Køkkenleder 1
15116030 : Husholdningsskolekursus, andre
15116040 : Håndarbejdskursus
15116050 : Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
151165 : Produktionsskoler
15116505 : Produktionsskole
1512 : Danskundervisning ved sprogcentre
151201 : Danskundervisning dansk 3
15120105 : Dansk 3, almenprøve 2
15120110 : Dansk 3, studieprøven
20 : Almengymnasiale uddannelser
2015 : Gymnasiet
201500 : Studentereksamen u.n.a.
20150090 : Studentereksamen m.v. Indv.udd.
201510 : 1. g
20151010 : 1. g matematisk
20151020 : 1. g sproglig
20151030 : Pre International Baccalaureate
20151040 : Stx,1. år
201520 : 2. g
20152010 : 2. g matematisk
20152020 : 2. g sproglig
20152030 : International baccalaureate,1. år
20152040 : Stx,2. år
201530 : 3. g
20153010 : 3. g matematisk
20153020 : 3. g sproglig
20153030 : International baccalaureate,2, år
20153040 : Stx,3. år
201580 : Gymnasiet
20158010 : Matematisk gymnasium
20158020 : Sproglig gymnasium
20158030 : International studentereksamen
20158040 : Gymnasiet uden linieopdeling
2016 : Hf
201620 : 1. hf
20162020 : 1. hf (3-årig)
20162040 : Hf,1. år
201630 : 2. hf
20163020 : 2. hf (3-årig)
20163040 : Hf,2. år
201635 : 3. hf
20163520 : 3. hf
201680 : Hf 2-årig
20168040 : 2-årig hf
201683 : Hf 3-årig
20168320 : 3-årig hf
201685 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
20168510 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
2017 : Studenterkurser
201720 : Studenterkurser 1. år
20172010 : Studenterkursus 1. år matematisk
20172020 : Studenterkursus 1. år sproglig
20172040 : 2-årigt studenterkursus,1. år
201730 : Studenterkurser 2. år
20173010 : Studenterkursus 2. år matematisk
20173020 : Studenterkursus 2. år sproglig
20173040 : 2-årigt studenterkursus,2. år
201780 : Studenterkurser
20178010 : Matematisk studenterkursus
20178020 : Sproglig studenterkursus
20178040 : 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
2018 : Adgangskurser - videregående udd.
201810 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181010 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181020 : Gymnasial suppleringskursus GSK
201820 : Adgangskurser - videregående udd. flygtning
20182005 : Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
20182010 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
25 : Erhvervsgymnasiale uddannelser
2539 : Hhx
253900 : Hhx
25390010 : Hhx højere handelseksamen 1-årig
25390030 : Hhx højere handelseksamen 1. år
25390040 : Hhx højere handelseksamen 2. år
25390050 : Hhx højere handelseksamen
2551 : Htx
255100 : Htx
25510020 : Htx højere teknisk eksamen 1. år
25510030 : Htx højere teknisk eksamen 2. år
25510040 : Htx højere teknisk eksamen
2554 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
255410 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
25541015 : Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
25541020 : Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
25541025 : Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
25541030 : Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
25541035 : Værkstedsskoleforløb u.n.a.
2559 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
255905 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
25590510 : Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
25590520 : Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
255910 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
25591010 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
30 : Erhvervsfaglige grundforløb
3039 : Det merkantile område
303903 : Det merkantile område
30390310 : Det merkantile område
30390320 : Handelseksamen
3040 : Teknologi og kommunikation
304010 : Teknologi og kommunikation
30401010 : Teknologi og kommunikation
30401020 : Medieproduktion
30401030 : Strøm, styring og IT
3042 : Bygge og anlæg
304210 : Bygge og anlæg
30421010 : Bygge og anlæg (gl.)
30421020 : Bygge og anlæg
3044 : Håndværk og teknik
304410 : Håndværk og teknik
30441010 : Håndværk og teknik
30441020 : Produktion og udvikling
3046 : Fra jord til bord
304610 : Fra jord til bord
30461010 : Fra jord til bord
30461020 : Mad til mennesker
30461030 : Dyr, planter og natur
3048 : Mekanik, transport og logistik
304810 : Mekanik, transport og logistik
30481010 : Mekanik, transport og logistik
30481030 : Transport og logistik
30481040 : Bil, fly og andre transportmidler, indgangsforløb
3049 : Service
304910 : Service
30491010 : Service
30491020 : Krop og stil
30491030 : Bygnings- og brugerservice
3050 : Sundhed, omsorg og pædagogik
305010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
30501010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
3059 : Teknik
305900 : Teknisk forløb u.n.a.
30590000 : Tek 2
35 : Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
3520 : Pædagogisk
352000 : Pædagogisk u.n.a.
35200030 : Kørelærer
35200040 : Faglærer i idræt
35200044 : Mensendiecklærer
35200050 : Handelsfaglærereksamen
35200090 : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
352010 : Pædagogisk grunduddannelse
35201010 : Pædagogisk assistent (eud)
3539 : Handel og kontor
353900 : Handel og administration u.n.a.
35390005 : Handel og kontor, indgangsår (gl)
35390010 : Merkantile grundfag
35390020 : Merkantile område- og specialefag
35390025 : Iværksætteruddannelse
35390030 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
35390035 : Indledende kurser til VVU
35390040 : Pc-bruger
35390070 : Forvaltningsfagligt grundkursus
35390072 : Dansk kommunalkursus
35390090 : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
35390095 : Erhvervsgrunduddannelse, EGU
353904 : Handel og kontor, individuel eud
35390410 : Merkantile område, individuel eud
353906 : Detailhandel
35390601 : Bøger
35390602 : Detailhandelsuddannelse u.n.a.
35390604 : Papir
35390605 : Blomsterbinder
35390607 : Foto
35390610 : Isenkram, værktøj
35390613 : Isenkram, glas og porcelæn
35390615 : Sport og camping
35390618 : Guld og sølv
35390619 : Optik
35390621 : Tv og radio
35390623 : Musik/video/software
35390625 : Kolonial (detailhandel)
35390627 : Viktualie
35390630 : Farve og tapet
35390633 : Materialist
35390636 : Frugt og grønt
35390639 : Blomster
35390641 : Sæbe og parfume
35390644 : Sko og læder
35390646 : Tekstil, detail
35390650 : Møbler og boligudstyr
35390653 : Boligtekstil og montering
35390656 : El-installation
35390657 : Forbrugerelektronik
35390659 : Legetøj og hobby
35390661 : Vin og tobak
35390663 : Hårde hvidevarer
35390666 : Byggemarked
35390669 : Servicestation og kiosk
35390672 : Babyudstyr og børnekonfektion
35390675 : Dameekvipering
35390678 : Herreekvipering
35390681 : Hvidevarer og sengeudstyr
35390684 : Fisk
35390687 : Automobiler
35390690 : Bageri
35390691 : Stormagasin
35390692 : Kædebutik
35390694 : Nærbutik
35390695 : Butiksmedhjælper
35390696 : Salgsassistent
35390699 : Dekoratør
353909 : Engroshandel
35390905 : Handelsuddannelse u.n.a.
35390910 : Korn og foderstof
35390915 : Kolonial (engroshandel)
35390920 : Manufaktur
35390922 : Tekstil, engros
35390925 : Trælast
35390930 : Værktøj og maskiner
35390935 : Jern og stål
35390940 : Automobiler og reservedele
35390945 : Landbrugsmaskiner
35390950 : El-artikler
35390955 : Vvs branchen
35390960 : Isenkram
35390965 : Engroshandel med detail
35390970 : Engroshandel med kontor
35390972 : Logistikassistent
35390974 : Indkøbsassistent
35390976 : Handelsassistent, salg
35390978 : Handelsassistent, service
353926 : Kontor generelt
35392610 : Kontoruddannelse u.n.a.
35392615 : Kontor all round
35392617 : Kontorserviceuddannelse
35392620 : Kontor, regnskab og revision
35392622 : Kontor, økonomi
35392625 : Kontor, korrespondance
35392630 : Kontor, rejsebranche
35392632 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
35392635 : Spedition og shipping
35392640 : Kontor, kommune og amtskommune
35392645 : Kontor, stat
35392650 : Kontor, administration
35392652 : Kontor, offentlig administration
35392655 : Lægesekretær
35392657 : Sundhedsservicesekretær
35392660 : Advokatsekretær
35392665 : Informatikassistent
35392680 : Postelev
35392684 : Teleelev
35392688 : Postassistent
353929 : Tolduddannelser
35392910 : Toldfunktionær mv.
353932 : Finans
35393210 : Finansuddannelse
35393215 : Kundemedarbejder
35393220 : Bank
35393230 : Forsikring
35393240 : Realkredit
35393250 : Finansassistent
353935 : Eventkoordinator
35393510 : Eventkoordinator
35393511 : Eventassistent
353940 : IT
35394010 : Edb-assistent
35394020 : Kundekontaktcenteruddannelse
3553 : Bygge og anlæg
355300 : Bygge og anlæg u.n.a.
35530005 : Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
35530010 : Bygge og anlæg, individuel eud
35530015 : Strøm, styring og it, individuel eud
35530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
355315 : Murer mv.
35531510 : Mureruddannelse u.n.a.
35531512 : Flisemontør
355320 : Brolægger mv.
35532010 : Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
35532020 : Brolægger
35532030 : Anlægsstruktør
35532040 : Bygningsstruktør
35532050 : Kloakrørlægger
355325 : Stenhugger
35532510 : Stenhugger
35532515 : Stenindustriarbejder
35532520 : Stentekniker
355335 : Tømrer mv.
35533510 : Træfagenes byggeuddannelse
35533520 : Tømrer
35533525 : Glarmester, aluminium
35533530 : Gulvlægger
35533535 : Tækkemand
35533540 : Gulvbelægningsarbejder
35533545 : Byggemontagetekniker
355340 : Snedker mv.
35534005 : Snedkeruddannelsen
35534010 : Bygningssnedker
35534012 : Bygningsmontør
35534015 : Møbelsnedker
35534016 : Træoperatør
35534020 : Bødker
35534025 : Orgelbygger
35534030 : Violinbygger
35534040 : Modelsnedker
35534043 : Billedskærer
35534050 : Forgylder
35534052 : Maskinsnedker mm. u.n.a.
35534053 : Maskinsnedker
35534054 : Produktassistent, døre og vinduer
35534056 : Produktionsassistent, plademøbler
35534057 : Produktionsassistent, massivtræsmøbler
35534060 : Trædrejer
35534067 : Børstenbinder
35534070 : Kurvemager
355350 : Gas- og vvs-teknik
35535010 : Vvs-uddannelse u.n.a.
35535020 : Vvs og blikkenslager
35535030 : Rustfast industriblikkenslager
35535040 : Vvs-montør
35535045 : Forsyningsoperatør
35535046 : Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
35535047 : Forsyningsoperatør, el-forsyning
35535050 : Teknisk isolatør
35535055 : Ventilationstekniker
35535060 : Vvs- og energispecialist
35535070 : Rustfast industrimontør
35535080 : Vvs- og ventilationsmontør
35535085 : Oliefyrstekniker
355355 : Maler mv.
35535510 : Bygningsmaler
35535520 : Skiltetekniker
35535530 : Vognmaler
35535542 : Overfladebehandler
35535544 : Overfladebehandler, konstruktion
35535546 : Overfladebehandler, komponenter
355365 : Elektriker
35536510 : Elektriker u.n.a.
35536520 : Elektriker, installationsteknik
35536530 : Elektriker, kommunikationsteknik
35536540 : Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
35536550 : El-montør
35536555 : Elektriker, bygningsautomatik
355375 : Bygge og anlæg i øvrigt
35537510 : Stukkatør
35537520 : Glarmester
35537530 : Skorstensfejer
35537531 : Kedelanlægstekniker
35537540 : Tagdækker
35537550 : Kloakmester
3554 : Jern og metal
355400 : Jern og metal u.n.a.
35540005 : Jern og metal, indgangsår (gl)
35540010 : Produktion og udvikling, individuel eud
35540090 : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
355430 : Smede- og skibstekniske uddannelser
35543005 : Vvs-rørsmed
35543007 : Vindmølleoperatør, vingeproduktion
35543008 : Ventilationssmed
35543009 : Vindmølleoperatør, mekanik og montage
35543010 : Smedeuddannelse u.n.a.
35543011 : Industriel rørsmed
35543012 : Vindmølleoperatør
35543013 : Smed, rustfast
35543014 : Plade- og konstruktionssmed
35543015 : Vvs-energiteknik
35543016 : Smed, bearbejdning
35543017 : Kedelsmed
35543019 : Skibstekniker u.n.a.
35543020 : Skibsbygger
35543021 : Skibstekniker, reparation
35543022 : Skibstekniker, konstruktion
35543023 : Skibstekniker, maritime rør
35543024 : Skibsbygningsarbejder
35543025 : Skibsteknikerassistent
35543026 : Skibstekniker, design
35543027 : Grovsmed
35543030 : Skibsmontør
35543031 : Støberitekniker, sandstøbning
35543032 : Industrimontør
35543033 : Bygnings- og landbrugssmed
35543034 : Støberiassistent
35543035 : Støberitekniker, støbning i permanente forme
35543036 : Klejnsmed
35543037 : Smed, aluminium
35543038 : Smed, energiteknik
35543039 : Klejnsmed, rustfast
35543042 : Svejser
35543044 : Plastsvejser
35543046 : Industrisvejser
35543050 : Beslagsmed
35543065 : Karrosserismed
35543066 : Karrosseriopretter
35543067 : Karrosseribygger
35543068 : Karetmager og karrosseribygger
35543074 : Gravør
35543082 : Kobbersmed
35543085 : Gørtler
35543090 : Gørtler, armatur
35543094 : Metaltrykker
35543096 : Jern- og metalsliber
355435 : Ædelsmed
35543520 : Sølvsmed, bestik
35543525 : Sølvsmed, korpus
35543535 : Guldsmed
35543537 : Butiksguldsmed
35543540 : Ciselør
35543542 : Ædelstensfatter
35543544 : Ædelmetalstøber
35543550 : Ædelsmed u.n.a.
355440 : Skibstømrer mv.
35544015 : Maritime håndværksfag u.n.a.
35544020 : Bådebygger, træ og plast
35544030 : Bådebygger, træ
35544040 : Bådebygger, plast
35544050 : Træskibstømrer
35544055 : Bådserviceassistent
35544060 : Skibssnedker
35544070 : Jernskibstømrer
355450 : Maskinarbejder mv.
35545005 : Maskinuddannelse u.n.a.
35545015 : Nitter og stemmer
35545020 : Industritekniker, plast
35545022 : Industriassistent
35545025 : CNC-drejer
35545030 : CNC-fræser
35545033 : CNC-tekniker
35545034 : NDT tekniker
35545035 : Skruestikarbejder
35545036 : CNC-assistent
35545040 : Værktøjstekniker
35545042 : Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
35545045 : Værktøjsmager
35545047 : Værktøjssliber
35545060 : Industriformer
35545065 : Former
35545070 : Metalstøber
35545072 : Støberitekniker, sandstøbning
35545074 : Montageoperatør
35545075 : Køletekniker
35545077 : Køleassistent
35545080 : Industriteknikudd. u.n.a.
35545082 : Industritekniker, produktion
35545085 : Industrimekaniker
35545087 : Industritekniker, maskin
35545088 : Industriel reparatør
35545090 : Industrioperatør
35545091 : Aluminiumsoperatøruddannelse
355460 : Mekaniker mv.
35546005 : Automekaniker
35546007 : Automontør
35546010 : Autoelektromekaniker
35546015 : Cykelmekaniker
35546017 : Cykelmontør
35546020 : Knallertmekaniker
35546025 : Motorcykelmekaniker
35546030 : Flymekaniker
35546033 : Personvognsmontør
35546034 : Personvognsmekaniker
35546035 : Lastvognsmekaniker
35546037 : Kranmekaniker
35546039 : Landbrugssmed
35546040 : Landbrugsmaskinmekaniker
35546041 : Materielmekaniker
35546043 : Personliftmekaniker
35546045 : Entreprenørmaskinmekaniker
35546047 : Motormekaniker
35546050 : Traktormekaniker
35546052 : Bådmekaniker
35546053 : Bådassistent
35546055 : Skibsmekaniker
35546060 : Finmekaniker
35546065 : Låsesmed
35546070 : Finmekaniker, måleinstrumenter
35546072 : Låseassistent
35546075 : Våbenmekaniker
35546080 : Instrumentmager
35546085 : Finmekanikassistent
35546090 : Mekaniker u.n.a.
35546092 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
35546094 : Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
355470 : Elektronik
35547010 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
35547020 : Radio- og tv fagtekniker
35547025 : Frontline radio-TV-supporter
35547030 : Kontorservicetekniker
35547040 : Elektronikfagtekniker
35547050 : Telesystemtekniker
35547055 : Teleinstallationstekniker
35547060 : Stærkstrømsmekaniker
35547070 : Medicotekniker
35547075 : Elektronik udviklingstekniker
35547090 : Elektronikoperatør
355475 : Teknologi og kommunikation
35547510 : Teknologi og kommunikation, individuel eud
355480 : Automatik- og datamekaniker
35548010 : Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
35548020 : Automatiktekniker
35548025 : Automatikmontør
35548030 : Elektrotekniker
35548040 : Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
35548045 : Datatekniker
35548047 : Datatekniker med speciale i infrastruktur
35548048 : Datatekniker med speciale i programmering
35548050 : IT-supporter
35548052 : Frontline PC-supporter
355490 : Plast og proces
35549010 : Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
35549020 : Plastmager
35549021 : Plastspecialist
35549022 : Plastmedhjælper
35549030 : Procesoperatør
35549040 : Procesarbejder
3555 : Grafisk
355500 : Grafisk u.n.a.
35550005 : Grafisk, indgangsår (gl)
35550025 : Medieproduktion, individuel eud
35550090 : Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
355510 : Grafiker mv.
35551010 : Typotekniker
35551020 : Grafiker, layout og montage
35551030 : Litograf
35551040 : Reprofotograf
35551045 : Mediegrafiker
35551047 : Mediegrafisk assistent
35551050 : Klichefotograf
35551060 : Retouchør, fotograf
35551070 : Reprokopist
35551080 : Offsetfotograf
35551090 : Ætser
355520 : Digital media
35552010 : Digital media uddannelse u.n.a.
35552020 : Grafisk integrator
35552030 : Digital integrator
35552040 : Multimedie integrator
35552050 : Multimedie animator
35552070 : Web-integrator
35552090 : 3D grafiker og animator
355530 : Grafisk i øvrigt
35553010 : Trykker
35553030 : Offsetkopist
35553040 : Grafisk tekniker
35553050 : Tryktekniker
35553070 : Håndbogbinder
35553080 : Industribogbinder
35553090 : Serigraf
355560 : Tv, film og video
35556010 : Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
35556020 : Film- og TV-assistent
35556030 : Film- og TV-produktionstekniker
355570 : Fotograf
35557020 : Fotograf
3558 : Teknik og industri i øvrigt
355800 : Teknik og industri u.n.a.
35580005 : Teknik og industri, indgangsår (gl)
35580010 : Tekniske grundfag
35580020 : Tekniske område- og specialefag
35580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
355830 : Assistent indenfor teknik
35583010 : Teknisk designer
35583020 : Teknisk tegner
35583040 : Teknisk designer, industriel produktion
35583050 : Teknisk designer, bygge og anlæg
35583070 : Teknisk assistent, driftsteknik
35583090 : Teater-, udstillings- og eventtekniker
35583091 : Eventtekniker, illuminationsteknik
35583092 : Eventtekniker, audioteknik
35583093 : Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
35583094 : Teatertekniker
35583095 : Arbejdsstudietekniker
35583096 : Udstillingstekniker
355850 : Keramik og porcelæn
35585020 : Pottemager
35585030 : Modellør
35585040 : Keramisk former
35585050 : Modelindretter
35585060 : Porcelænsmaler u.n.a.
35585070 : Blåmaler
35585080 : Figur- og vasemaler
35585090 : Overglasurmaler
355860 : Glas
35586020 : Glasmager
35586030 : Glassliber
35586040 : Glasrørsblæser
355880 : Beklædning
35588005 : Beklædningsoperatør
35588007 : Beklædningshåndværker
35588015 : Modist
35588017 : Textil- og beklædningsassistent
35588020 : Hue- og kasketmager
35588025 : Handskemager
35588030 : Håndsyer
35588035 : Tilskærer
35588040 : Skrædder
35588041 : Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
35588045 : Modelsyer
35588050 : Buntmager
35588055 : Buntmagersyer
35588060 : Garver
35588065 : Skomager u.n.a.
35588070 : Ortopædiskomager
35588075 : Serviceskomager
35588080 : Nådler
35588085 : Porteføljemager
355890 : Tekstil
35589005 : Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
35589010 : Strikkeoperatør
35589015 : Farverioperatør
35589020 : Tekstiloperatør
35589025 : Tekstilarbejder
35589030 : Trikotageassistent
35589035 : Konfektionsassistent
35589045 : Autopolstrer
35589050 : Gardindekoratør
35589051 : Gardinmontør
35589055 : Møbelpolstrer
35589060 : Autosadelmager
35589065 : Sejlmager
3560 : Service
356000 : Service u.n.a.
35600005 : Service, indgangsår (gl)
35600007 : Sikkerhed, indgangsår
35600090 : Service Indv.udd. erhvervsfaglig
356010 : Service, individuel eud
35601010 : Krop og stil, individuel eud
35601015 : Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
356020 : Urmager
35602010 : Urmager
356050 : Frisør, wellness mv.
35605010 : Frisør
35605015 : Frisøraspirant
35605020 : Kosmetiker
35605030 : Kosmetolog
35605040 : Kosmetikerassistent
35605050 : Fitnessinstruktør
356080 : Sundhedshjælpemidler
35608030 : Ortopædisadelmager
35608040 : Ortopædimekaniker
35608050 : Ortopædist
35608070 : Laboratorietandtekniker
35608080 : Tandtekniker, aftagelig protetik
35608085 : Basistandtekniker
356090 : Anden service
35609010 : Ejendomsservice u.n.a.
35609020 : Ejendomsservicetekniker, boligservice
35609030 : Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
35609035 : Ejendomsmedhjælper
35609040 : Pianostemmer
35609041 : Kordegn
35609042 : Kirkesanger
35609045 : Sikkerhedsvagt
3575 : Levnedsmiddel og husholdning
357500 : Levnedsmiddel u.n.a.
35750005 : Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
35750010 : Mad til mennesker, individuel eud
35750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
357515 : Mejeriuddannelser
35751510 : Mejerist
35751515 : Mejerioperatør
357540 : Slagter mv.
35754005 : Detailslagter u.n.a.
35754010 : Slagter
35754013 : Detailslagteraspirant
35754015 : Butiksslagter
35754017 : Forædler
35754020 : Delikatesseassistent
35754022 : Detailslagter, fisk og vildt
35754030 : Pølsemager
35754035 : Industripølsemager
35754037 : Industrislagter
35754040 : Slagter, privat mester
35754045 : Bacontilvirker
35754050 : Svineslagter
35754055 : Kreaturslagter
35754060 : Tarmrenser
35754062 : Industritarmrenser
35754065 : Ferskvareassistent
357545 : Bager mv.
35754510 : Bager og konditor u.n.a.
35754515 : Bager
35754517 : Brødbager
35754519 : Brødbager med profil
35754525 : Konditor
35754526 : Kagekonditor med profil
35754527 : Kagekonditor
35754530 : Chokolade- og konfektureassistent
35754535 : Dropskoger
35754540 : Møller
357555 : Ernærings- og serviceassistent mv.
35755515 : Serviceassistent u.n.a.
35755520 : Ernæringsassistent
35755522 : Ernæringshjælper
35755525 : Kantinemedhjælper
35755530 : Køkkenhjælper
35755545 : Hjemmeserviceassistent
35755547 : Rengøringstekniker
35755550 : Serviceassistent, hospitalservice
35755560 : Fritidsserviceassistent
35755570 : Serviceassistent, virksomhedsservice
35755580 : Hotel- og fritidsassistent
357560 : Kok mv.
35756010 : Gastronom u.n.a.
35756020 : Kok
35756025 : Gastronomassistent
35756030 : Skibskok, grundkursus
35756035 : Skibskok, afslutningskursus
35756040 : Kogejomfru
35756050 : Smørrebrødsjomfru
35756055 : Cater
357562 : Levnedsmiddel og husholdning, individuel eud
35756210 : Jord til bord, individuel eud
357565 : Tjener mv.
35756512 : Tjener
35756515 : Juniortjener
35756517 : Selskabstjener
35756525 : Receptionist
35756530 : Juniorreceptionist
35756580 : Steward/stewardesse
357580 : Levnedsmiddel og husholdning i øvrigt
35758010 : Levnedsmiddelassistent
35758020 : Tilsynstekniker
35758030 : Tobaksarbejder faglært
35758050 : Køkkenleder 2
3580 : Jordbrug og fiskeri
358000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
35800005 : Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
35800010 : Dyr, planter og natur, individuel eud
35800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
358010 : Veterinærsygepleje
35801010 : Veterinærsygeplejerske
35801020 : Veterinærsygehjælper
35801030 : Veterinærsygeplejerske, heste
35801040 : Veterinærsygeplejerske, smådyr
358020 : Dyrepasser og landbrug i øvrigt
35802004 : Dyrepasser u.n.a.
35802008 : Jordbrugsmaskinfører
35802010 : Landbrugsuddannelse u.n.a.
35802012 : Markbruger
35802016 : Jordbrugsassistent
35802018 : Dyrepasser, ZOO
35802019 : Dyrepasser, forsøgsdyr
35802022 : Dyrepasserassistent
35802024 : Dyrepasser, heste
35802027 : Landbrugsassistent
35802029 : Landmand, husdyr
35802031 : Landmand, planter
358025 : Landmand
35802515 : Landmand faglært modul 1a
35802520 : Landmand faglært modul 1b
35802525 : Landmand faglært modul 2
35802530 : Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
35802535 : Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
358030 : Landmand efteruddannelse
35803010 : Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
35803015 : Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
35803017 : Driftsleder grønt diplom/bevis
35803020 : Landmand, efteruddannelse
35803025 : Landbrugskurser, andre
35803030 : Mejeriskolekurser, andre
35803035 : Landbrugets overbygningsuddannelse
35803038 : Produktionsleder landbrug
35803039 : Virksomhedsleder landbrug
35803040 : Agrarøkonom
358040 : Gartneri
35804010 : Væksthusgartner
35804012 : Væksthusgartnerassistent
35804015 : Frilandsgartner
35804020 : Frugt- og bæravler
35804025 : Planteskolegartner
35804027 : Planteskolegartnerassistent
35804028 : Produktionsgartner u.n.a.
35804032 : Anlægsgartner u.n.a.
35804035 : Anlægsgartner, plejeteknik
35804040 : Anlægsgartner, anlægsteknik
35804042 : Anlægsgartnerassistent
358045 : Gartner efteruddannelse
35804515 : Blomsterdekoratørkursus
35804520 : Gartner, driftslederkursus
35804525 : Gartnerskolekursus, frugtavler
35804530 : Gartnerskolekursus, væksthus
35804535 : Gartnerskolekursus, planteskole
35804545 : Gartnerskolekursus, anlæg
35804550 : Gartnerskolekurser andre
358048 : Greenkeeper mv
35804810 : Greenkeeper
35804820 : Groundman
35804830 : Greenkeeperassistent
35804840 : Groundsmanassistent
358050 : Skovbrug mv.
35805010 : Skov- og naturtekniker u.n.a.
35805020 : Skov- og naturtekniker, skovbrug
35805030 : Godsarbejder
35805040 : Skovbrugsmaskinfører
35805050 : Savværks- og træindustriarbejder
35805060 : Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
35805070 : Skov- og naturtekniker, naturformidler
35805072 : Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
35805074 : Skov- og naturassistent
35805076 : Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
35805078 : Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
358052 : Herregårdsskytte
35805280 : Herregårdsskytte
358055 : Skovbrug efteruddannelse
35805510 : Skovbrug, efteruddannelse
358060 : Fiskeri
35806010 : Fiskeassistent
35806020 : Erhvervsfisker
35806045 : Kyst-, fiske- og sætteskipper
3585 : Transport mv.
358500 : Transport og logistik u.n.a.
35850005 : Transport, indgangsår (gl)
35850080 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
35850085 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
35850090 : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
358540 : Søfart
35854010 : Skibsassistent, grundkursus
35854015 : Styrmand
35854025 : Skibsassistent befaren, modul 3
35854030 : Maskinist
35854040 : Matros befaren, afslutningskursus
35854050 : Motormand befaren, afslutningskursus
35854065 : Søfartsskole u.n.a.
35854070 : Maritimt forberedelseskursus
35854092 : Radiotelegrafist
35854095 : Kommunikationsoperatør, søværnet
358550 : Luftfart
35855005 : Trafikflyver
35855011 : Lufthavnsoperatør, cargo
35855012 : Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
35855013 : Lufthavnsoperatør, airport service
35855014 : Lufthavnsoperatør, fuel
35855015 : Lufthavnsoperatør, cleaning
35855016 : Lufthavnsoperatør, ground handling
35855017 : Lufthavnsoperatør, rampe service
35855018 : Lufthavnsoperatør, brand og redning
35855020 : Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
35855021 : Lufthavnsoperatør, bagage loading
35855022 : Lufthavnsoperatør, bagage sorting
35855025 : Lufthavnsoperatør, service
35855035 : Transportarbejder, lufthavn
35855040 : Lufthavnsoperatør
358560 : Chauffør og redder
35856005 : Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
35856007 : Personbefordringsuddannelse u.n.a.
35856010 : Flyttearbejder
35856012 : Lastbilchauffør
35856015 : Chauffør, dagligvaretransport
35856020 : Chauffør, containertransport
35856025 : Chauffør, temperaturtransport
35856030 : Chauffør, entreprenørkørsel
35856035 : Chauffør, tankbilchauffør
35856040 : Chauffør, specialtransport
35856045 : Chauffør, transport af levende dyr
35856050 : Chauffør, renovation
35856055 : Chauffør, persontransport
35856060 : Chauffør, all round
35856062 : Chaufførmedhjælper
35856065 : Flyttechauffør
35856070 : Eksportchauffør
35856075 : Fragtchauffør
35856076 : Buschauffør med speciale
35856078 : Buschauffør
35856079 : Rutebilchauffør
35856080 : Salgschauffør
35856085 : Godschauffør
35856090 : Redder
35856091 : Autohjælp
35856092 : Ambulanceassistent
35856094 : Kørselsdisponent
35856097 : Buschauffør, international kørsel
358570 : Transport og lager i øvrigt
35857005 : Transportuddannelse u.n.a.
35857010 : Kranfører
35857020 : Lager- og transportoperatør
35857025 : Transportarbejder
35857030 : Lagerarbejder
35857035 : Havne- og terminalarbejder
35857037 : Postuddannelse u.n.a.
35857040 : Postoperatør, center
35857041 : Postoperatør,distribution
35857042 : Postoperatør, transport
35857045 : Lager- og produktionsassistent
35857046 : Lager- og procesoperatør
35857047 : Lager- og logistikoperatør
35857048 : Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
35857049 : Lagermedhjælper
35857050 : Lager- og terminaldisponent
35857051 : Havnemedhjælper
35857060 : Togklargøring
35857065 : Togbetjent
35857070 : Stationsbetjent
35857080 : Lokomotivfører
3590 : Sundhed
359000 : Social og sundhed u.n.a.
35900005 : Sundhed, indgangsår (gl)
35900010 : Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
35900015 : Optometrist
35900080 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
35900090 : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
359015 : Social- og sundhedshjælper
35901520 : Social- og sundhedshjælper
35901525 : Hjemmehjælper
35901530 : Sygehjælper
35901540 : Beskæftigelsesvejleder
35901545 : Plejehjemsassistent
35901550 : Plejer
35901560 : Barneplejerske
359020 : Social- og sundhedsassistent
35902010 : Social- og sundhedsassistent
359060 : Tandbehandling
35906010 : Tandklinikassistent
359065 : Defektrice
35906510 : Defektrice
359095 : Sundhed i øvrigt
35909510 : Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
35909520 : Audiologiassistent
35909530 : Neurofysiologiassistent
35909540 : Fodterapeut
35909550 : Audiometrist
3595 : Sikkerhed
359510 : Sikkerhedsfunktionær
35951010 : Sikkerhedsfunktionær
35951011 : Værkmester, fængselsvæsenet
359520 : Forsvar
35952010 : Konstabel, hæren
35952015 : Sergent, hæren
35952020 : Konstabel, søværnet
35952025 : Sergent, søværnet
35952030 : Konstabel, flyvevåbnet
35952035 : Sergent, flyvevåbnet
3597 : Ikke områdespecifikke uddannelser
359797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
35979710 : Korte kurser ved erhvervsskoler
35979720 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
35979730 : Fagspecifikke kurser
39 : Efteruddannelse af specialarb/faglærte
3920 : Pædagogisk
392000 : Pædagogisk u.n.a.
39200090 : Pædagogik Indv.udd. efterudd.
3939 : Handel og kontor
393900 : Handel og kontor u.n.a.
39390090 : Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
3953 : Bygge og anlæg
395300 : Bygge og anlæg u.n.a.
39530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
3954 : Jern og metal
395400 : Jern og metal u.n.a.
39540090 : Jern/metal Indv.udd. efterudd.
3955 : Grafisk
395500 : Grafisk u.n.a.
39550090 : Grafisk Indv.udd. efterudd.
3958 : Teknik og industri i øvrigt
395800 : Teknik og industri u.n.a.
39580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
3960 : Service
396000 : Service u.n.a.
39600090 : Service Indv.udd. efterudd.
3961 : Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
396154 : Jern og metal, AMU ind.arb.
39615410 : Metalindustrien, AMU ind.arb.
39615425 : Plastindustrien, AMU ind.arb.
396158 : Teknik og industri i øvrigt, AMU ind.arb.
39615815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
39615816 : Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
39615817 : Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
39615818 : Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
39615819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
39615820 : Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
39615822 : Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
39615830 : Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
3962 : Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
396254 : Jern og metal, AMU metal
39625410 : Jern- og metalindustrien, AMU metal
39625474 : Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
3963 : Industriens arb.mark.udd./Metalindustrien euu
396354 : Jern og metal, AMU ind/metal
39635410 : Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
3964 : Euu for handel, administr., kommunikation og ledelse
396439 : Handel og kontor, AMU hand/adm
39643950 : Handel og administration, AMU hand/adm
39643965 : Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
39643970 : Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
39643974 : Ledelse, AMU hand/adm
39643975 : Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
39643985 : Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
39643986 : Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
396455 : Grafisk, foto, film, tv mv. AMU hand/adm
39645521 : Grafisk produktion, AMU hand/adm
39645574 : Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
3965 : Serviceerhvervenes euu
396560 : Service, AMU service
39656050 : Urmageri, AMU service
39656051 : Optometri, AMU service
39656070 : Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
39656075 : Teltmontage, AMU service
39656085 : Tandteknik, AMU service
39656090 : Frisør og kosmetik, AMU service
39656091 : Vaskeriindustri, AMU service
3966 : Euu for bygge/anlæg og industri
396653 : Bygge og anlæg, AMU byg/ind
39665345 : Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
39665346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
39665347 : Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
39665348 : Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
39665374 : Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
39665390 : Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
3967 : Euu for tekniske installationer og energi
396753 : Bygge og anlæg, AMU energi
39675345 : El-teknik installation og service, AMU energi
39675370 : Skorstensfejerarbejde, AMU energi
396754 : Jern og metal, AMU energi
39675440 : Vvs-installation og servicering, AMU energi
3968 : Træets uddannelser
396858 : Teknik og industri i øvrigt, AMU træind.
39685820 : Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
3969 : Mejeri- og Jordbrugets euu
396975 : Levnedsmiddel og husholdning, AMU mej/jord
39697515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
396980 : Jordbrug og fiskeri, AMU mej/jord
39698001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
3970 : Euu f. Køkken,hotel,restaurant,bager,konditor,kødbranchen
397075 : Levnedsmiddel og husholdning, AMU lev.mid.
39707515 : Kødbranchen, AMU lev.mid.
39707516 : Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
39707555 : Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
3971 : Transporterhvervets uddannelsesråd
397180 : Jordbrug og fiskeri, AMU transp.
39718005 : Erhvervsfiskere, AMU transp.
397185 : Transport mv., AMU transp.
39718560 : Transportvirksomhed, AMU transp.
3972 : Euu f. det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet
397220 : Pædagogisk, AMU pæd/soc
39722085 : Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
397290 : Sundhed, AMU pæd/soc
39729085 : Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
3973 : Euu f. tekn.install.-energi/bygge-anlæg ind.
397300 : Øvrige kurser, AMU energi/byg
39730099 : Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
3974 : Øvrige kurser, AMU
397400 : AMU udd., fælleskatalog-indiv.komp.afklaring
39740098 : Fælleskataloget, AMU
39740099 : Individuel kompetenceafklaring, AMU
3975 : Levnedsmiddel og husholdning
397500 : Levnedsmiddel u.n.a.
39750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
3976 : Euu f. rustfrit område
397654 : Rustfri stålindustri, AMU rustfri
39765410 : Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
3980 : Jordbrug og fiskeri
398000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
39800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
3985 : Transport mv.
398500 : Transport og logistik u.n.a.
39850090 : Transport mv. Indv.udd. efterudd.
3990 : Sundhed
399000 : Social og sundhed u.n.a.
39900090 : Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
3998 : Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper
399839 : Handel og kontor, sp.arb./fagl.
39983950 : Handel og administration, sp.arb./fagl.
39983965 : Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
39983974 : Ledelse, sp.arb./fagl.
399853 : Bygge og anlæg, sp.arb./fagl.
39985344 : El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
39985345 : Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
39985346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
39985347 : Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
39985370 : Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
399854 : Jern og metal, sp.arb./fagl.
39985410 : Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
39985425 : Plastindustrien, sp.arb/fagl.
39985440 : Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
39985474 : Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
399855 : Grafisk, foto, film, tv mv., sp.arb./fagl.
39985521 : Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
39985574 : Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
399858 : Teknik og industri i øvrigt, sp.arb./fagl.
39985815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
39985816 : Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
39985818 : Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
39985819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
39985820 : Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
39985822 : Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
39985830 : Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
399860 : Service, sp.arb./fagl.
39986050 : Urmageri, sp.arb./fagl.
39986051 : Optometri, sp.arb./fagl.
39986070 : Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
39986085 : Tandteknik, sp.arb./fagl.
39986090 : Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
39986091 : Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
399875 : Levnedsmiddel og husholdning, sp.arb./fagl.
39987515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
39987516 : Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
39987517 : Kødbranchen, sp.arb./fagl.
39987555 : Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
399880 : Jordbrug og fiskeri, sp.arb./fagl.
39988001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
39988005 : Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
399885 : Transport mv., sp.arb./fagl.
39988560 : Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
40 : Korte videregående uddannelser
4020 : Pædagogisk
402010 : Pædagogiske
40201012 : Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
40201015 : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
40201030 : Småbørnslærerinde
402040 : Pædagogisk erhvervsrettede
40204010 : Friluftsvejleder
40204020 : Almen uddannelse i sløjd
40204030 : Voksenunderviser
40204035 : Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
40204040 : Voksenvejleder
40204045 : Akademiudd., socialpædagogik
40204046 : Bevægelsespædagog
4025 : Formidling og erhvervssprog
402500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
402530 : Mediedesign, kommunikation og formidling
40253010 : Multimediedesigner
40253020 : Mediekoordinator
40253034 : Mikroinstruktør
40253038 : Systemprogrammør
40253040 : Visualizer
40253055 : Akademiuddannelse, kreativitet og design
40253060 : Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
40253070 : Akademiøkonom, designmanagement
40253075 : Akademiøkonom, international telefommunikation
40253080 : Akademiøkonom, kommunikation/formidling
40253085 : Akademiøkonom, markedskommunikation
40253090 : Akademiøkonom, grafisk kommunikation
402561 : 1 erhvervssprog
40256104 : Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
40256108 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
40256112 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
40256116 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
40256118 : Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
40256120 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
40256124 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
40256128 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
40256132 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
40256136 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
40256140 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
40256144 : Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
40256152 : Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
40256182 : Statsprøvet tolk
40256185 : Akademiuddannelse, tolkning
402584 : Flere erhvervssprog
40258406 : Korrespondent
40258409 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
40258412 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
40258415 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
40258418 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
40258421 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
40258424 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
40258427 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
40258430 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
40258433 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
40258436 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
40258439 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
40258442 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
40258445 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
40258448 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
40258451 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
40258454 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
40258457 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
40258460 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
40258463 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
40258466 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
40258469 : Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
40258472 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
40258475 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
40258478 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
40258481 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
40258484 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
40258487 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
4030 : Kunstnerisk
403000 : Kunstnerisk u.n.a.
40300010 : Forfatteruddannelsen
40300090 : Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
403010 : Kunsthåndværk/Design
40301012 : Billedkunst
40301016 : Smykkeformgiver
40301030 : Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
403020 : Musik
40302012 : Præliminær organistuddannelse
40302013 : Musikprofil
403080 : Museum
40308010 : Restaureringstekniker
4039 : Samfundsfaglig
403900 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390010 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390015 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
40390070 : Forvaltningsfagligt specialkursus
40390071 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
40390072 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
40390073 : Forvaltningshøjskole, staten
40390074 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
40390075 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
40390076 : Socialforvaltning 1
40390077 : Socialforvaltning 2
40390078 : Skatteforvaltning 1
40390079 : Skatteforvaltning 2
40390081 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
40390090 : Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
403912 : Ejendomsmægler
40391210 : Ejendomsmægler
403915 : Markedsføringsøkonomi
40391510 : Markedsføringsøkonom
40391520 : Markedsøkonom
40391525 : Akademiudd., international handel og markedsføring
40391535 : Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
40391540 : Akademiøkonom, markedsføring/service
40391545 : Akademiøkonom, kommunikation/reklame
40391550 : Akademiøkonom, eksport
40391555 : Akademiøkonom, sprog og økonomi
40391560 : Akademiøkonom, økonomi og informatik
40391565 : Akademiøkonom, international markedsføring
403918 : Handelsøkonomi
40391810 : Handelsøkonom
40391822 : Akademiøkonom, detailhandel
40391823 : Akademiøkonom, international erhvervsinformation
40391824 : Akademiøkonom, international handel
40391825 : Akademiøkonom, miljø og økonomi
40391826 : Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
40391828 : Akademiøkonom, salgskonsulent
40391830 : Akademiøkonom, udenrigshandel
40391832 : Akademiøkonom, indkøb og import
40391834 : Akademiøkonom, østeuropæisk handel
40391836 : Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
40391838 : Akademiøkonom, internationalt salg
40391839 : Akademiuddannelse, retail
40391843 : Akademiøkonom u.n.a.
40391850 : Eksportkonsulent
40391860 : Eksporttekniker
40391870 : Innovation og entrepreneurship
40391880 : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
403921 : Eksportør, eksamineret
40392110 : Eksportør, eksamineret
403926 : Administration generelt
40392630 : Akademiuddannelse, human ressource
40392640 : Akademiuddannelse uden profil
40392645 : Akademiuddannelse, beskæftigelse
40392650 : Akademiuddannelse, skatter og afgifter
40392655 : Akademiuddannelse, socialt arbejde
403930 : Administrationsøkonomi
40393010 : Administrationsøkonom
403932 : Finansøkonomi
40393210 : Finansøkonom
40393220 : Akademiøkonom, handel med fast ejendom
40393230 : AK, offentlig forvaltning og administration
40393240 : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
40393250 : Finansiel videreuddannelse
403935 : Revision
40393505 : Revision
40393510 : Financial controller
403940 : IT
40394010 : Datamatiker
40394021 : Datanom u.n.a.
40394022 : Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
40394023 : Datanom, programmering
40394024 : Datanom, systemteknik og drift
40394026 : Datanom, systemudvikling
40394030 : IT-administrator
40394040 : Akademiuddannelse, informationsteknologi
403945 : Merkonom
40394503 : Merkonom u.n.a.
40394506 : Merkonom, international marketing - engelsk
40394509 : Merkonom, international marketing - fransk
40394512 : Merkonom, international marketing - tysk
40394515 : Merkonom, revision
40394518 : Merkonom, butiksledelse
40394521 : Merkonom, driftsledelse
40394524 : Merkonom, eksport
40394527 : Merkonom, finansiering
40394530 : Merkonom, indkøb
40394533 : Merkonom, informatik
40394536 : Merkonom, markedsføring
40394539 : Merkonom, transport
40394542 : Merkonom, turisme
40394545 : Merkonom, regnskabsvæsen
40394548 : Merkonom, organisation
40394551 : Merkonom, personaleadministration
40394554 : Merkonom, landbrugsledelse
40394557 : Merkonom, miljøledelse
40394560 : Merkonom, innovation
40394563 : Merkonom, administration
40394566 : Merkonom, international handel
40394569 : Merkonom, logistik
40394572 : Merkonom, personaleudvikling
40394575 : Merkonom, økonomistyring
40394576 : Merkonom, erhvervsdiplom
403947 : Akademimerkonom
40394705 : Akademimerkonom, kommunikation og formidling
40394710 : Akademimerkonom, international handel og markedsføring
40394715 : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
40394720 : Akademiuddannelse, ledelse
40394725 : Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
40394726 : Merkonom, oplevelsesøkonomi
403951 : Serviceøkonomi
40395110 : Serviceøkonom
40395122 : Akademiøkonom, turisme
40395124 : Akademiøkonom, sport og fritid
40395126 : Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
40395128 : Akademiøkonom, servicesektor management
40395145 : Hotel- og restaurationstekniker
40395150 : Rejselivstekniker
4059 : Teknisk
405900 : Teknisk u.n.a.
40590010 : Teknisk u.n.a.
40590090 : Teknisk Indv.udd. kort vidg.
405910 : Teknonom
40591003 : Teknonom u.n.a.
40591006 : Teknonom, håndværk
40591009 : Teknonom, ledelsesteknik
40591012 : Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
40591015 : Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
40591018 : Teknonom, kvalitetsstyring
40591020 : Teknonom, miljøstyring
40591021 : Teknonom, produktionsstyring
40591024 : Teknonom, produktionsteknik
40591027 : Teknonom, produktionsteknik edb
40591029 : Teknonom, info teknologi i virksomhed
40591030 : Teknonom, indkøb- og materialestyring
405920 : Produktions- og maskinteknologi
40592010 : Produktionsteknolog
40592032 : Maskintekniker u.n.a.
40592034 : Maskintekniker, værktøjskonstruktion
40592036 : Maskintekniker, konstruktion
40592038 : Maskintekniker, driftsteknik
40592039 : Maskintekniker, stålkonstruktion
40592040 : Plasttekniker
40592050 : Kvalitets- og måletekniker
40592060 : Trætekniker
405922 : Værkstedsfunktionær
40592210 : Værkstedsfunktionær
405924 : Installationsteknologi
40592410 : Installatør u.n.a.
40592425 : El-installatør
40592435 : Installatør, stærkstrøm
40592440 : Installatør, vvs
40592445 : Gastekniker
40592450 : Gas-, vand- og sanitetsmester
40592460 : Energiteknolog AK
40592461 : Akademiuddannelse i energiteknologi
405925 : IT- og elektronikteknologi
40592510 : IT- og elektronikteknolog
40592520 : Elektroniktekniker
40592530 : Automationsteknolog
405926 : Autoteknologi
40592610 : Autoteknolog
405930 : Laboratorie- og bioteknologi
40593010 : Laborant
40593020 : Miljøtekniker
40593040 : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
405950 : Bygge- og anlægsteknik
40595015 : Miljøteknolog
40595025 : Byggetekniker
40595030 : Anlægstekniker
40595035 : Byggekoordinator
40595040 : Kort- og landmålingstekniker
405955 : Maler videreuddannelse
40595510 : Maler, videreuddannelse
405985 : Designteknologi
40598505 : Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
40598510 : Designteknolog
40598525 : Konfektionstekniker
40598527 : Trikotagetekniker
40598529 : Tekstiltekniker
40598535 : Farveritekniker
40598540 : Indkøbstekniker
40598545 : Industriel designer
40598550 : Modeltekniker
40598555 : Produktudvikler
40598560 : Modelkonstruktør
405987 : Teknisk offshore
40598712 : Driftsteknolog offshore
405990 : E-designer
40599010 : E-designer
4075 : Levnedsmiddel og husholdning
407500 : Levnedsmiddel u.n.a.
40750010 : Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
40750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
407510 : Proces- og fødevareteknologi
40751005 : Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
40751010 : Procesteknolog
40751020 : Fødevareteknolog
40751030 : Mejeriteknolog
40751035 : Procesteknolog, kemoteknik
40751039 : Laboratorietekniker, biologi
40751041 : Laboratorietekniker, kemi
40751045 : Laboratorietekniker
40751050 : Food business engineer
40751055 : Ernæringsteknolog
407550 : Ernæring
40755010 : Akademiuddannelse i ernæring
407560 : Gastronomi - videregående
40756010 : Akademigastronom
407570 : Husholdningsteknik
40757010 : Husholdningstekniker
407575 : Økonoma
40757510 : Økonoma
4080 : Jordbrug og fiskeri
408000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
40800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
408020 : Jordbrugsteknologi
40802010 : Jordbrugsteknolog
40802012 : Landbrugstekniker, biologi
40802014 : Landbrugstekniker, teknisk speciale
40802016 : Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
40802018 : Landbrugstekniker, regnskab
40802022 : Landbrugstekniker, husdyrbrug
40802024 : Landbrugstekniker, maskiner
40802028 : Landbrugstekniker, planteavl
40802030 : Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
40802042 : Gartneritekniker, anlæg
40802044 : Gartneritekniker, planteskole
40802046 : Gartneritekniker, væksthus
40802048 : Gartneritekniker, grøntsager
40802050 : Gartneritekniker, produktion
40802055 : Jordbrugstekniker u.n.a.
40802060 : Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
40802061 : Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
40802062 : Jordbrugsteknolog, planteproduktion
40802063 : Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
40802064 : Jordbrugsteknolog, miljø og natur
408052 : Vildtforvaltning
40805210 : Vildtforvalter
408060 : Fiskeri
40806040 : Fiskeriteknolog
4085 : Transport mv.
408500 : Transport og logistik u.n.a.
40850010 : Transport mv. u.n.a.
40850090 : Transport mv. Indv.udd. kort videregående
408520 : Logistik
40852010 : Logistikøkonom
40852025 : Akademiøkonom i logistik
40852030 : Akademiøkonom, logistik - international transport
40852040 : Akademiuddannelse, international transport og logistik
408540 : Søfart
40854010 : Vagtofficer
40854025 : Juniorofficer, 1. teoridel
40854030 : Juniorofficer, 2.teoridel
40854040 : Juniorofficer, 3.teoridel
40854050 : Skibsmaskinist
40854060 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
408560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
40856010 : Beredskabstekniker, akademiuddannelse
4090 : Sundhed
409000 : Social og sundhed u.n.a.
40900010 : Danish addiction counselor (DAC)
40900015 : Akademiuddannelse, sundhedspraksis
40900090 : Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
409045 : Fysiurgisk
40904510 : Kiropraktor, forskole
409060 : Tandpleje
40906030 : klinisk tandtekniker
40906035 : Videreuddannelse i odontologisk praksis
409065 : Farmakonom
40906510 : Farmakonom
4095 : Politi og forsvar
409500 : Politi og forsvar u.n.a.
40950090 : Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
409515 : Fængsel
40951510 : Fængselsfunktionær
40951540 : Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
4097 : Ikke områdespecifikke uddannelser
409797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
40979730 : Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
50 : Mellemlange videregående uddannelser
5020 : Pædagogisk
502000 : Pædagogisk u.n.a.
50200010 : Pædagogisk u.n.a.
50200080 : Kursus, lærer-pædagog
50200090 : Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
502010 : Pædagog mv.
50201005 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
50201007 : Pædagogiske
50201010 : Pædagog, prof.bach.
50201012 : Pædagog (Rudolf Steiner)
50201015 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
50201020 : Socialpædagogik, videregående uddannelse
50201030 : Pædagogisk arbejde, diplomudd.
50201040 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
50201060 : Pædagogik, diplomudd.
50201061 : Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
50201062 : Matematik-pædagogik, diplomudd.
50201063 : Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
502020 : Folkeskolelærer mv.
50202010 : Folkeskolelærer, prof.bach.
50202015 : Dansk andetsprog for voksne
50202020 : Folkeskolelærer, årskursus
50202025 : Den frie læreruddannelse
50202030 : Praktiklærer til læreruddannelsen
50202035 : Naturfagsdidaktik, diplomudd.
502030 : Tekstile fag og formidling
50203010 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
502040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
50204020 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
50204025 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
50204030 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
50204032 : Erhvervspædagogik, diplomudd.
50204035 : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
50204040 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
50204045 : Speciallærer
50204050 : Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
50204060 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
502050 : Holistisk afspændingspædagogik
50205012 : Holistisk afspændingspædagog
5025 : Formidling og erhvervssprog
502500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250015 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
50250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
502530 : Journalistik og kommunikation
50253010 : Journalist, prof.bach.
50253020 : Fotojournalist, prof.bach.
50253030 : Journalistisk arbejde, diplomudd.
50253040 : Journalistik, diplomudd.
50253050 : Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
50253055 : Kommunikation, prof.bach.
50253061 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
502535 : Bibliotek
50253510 : Bibliotekar
50253520 : Bibliotekar DB
50253540 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
502561 : 1 erhverssprog
50256110 : Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
50256120 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256130 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256140 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256150 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256160 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256170 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256180 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
50256190 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
50256195 : Tegnsprogstolk, overbygning
502575 : Tværfaglig diplomuddannelse
50257510 : Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
502584 : Flere erhvervssprog
50258404 : Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
50258408 : Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258411 : Ervervssprog flere sprog, korrespondent
50258412 : Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258416 : Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258420 : Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258424 : Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258426 : Engelsk-russisk, korrespondent
50258428 : Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258429 : Engelsk-fransk, korrespondent
50258432 : Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258435 : Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
50258436 : Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258439 : Engelsk-tysk, korrespondent
50258440 : Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258444 : Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258445 : Fransk-tysk, korrespondent
50258448 : Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258449 : Engelsk-spansk, korrespondent
50258456 : Fransk-spansk, korrespondent
50258462 : Tysk-spansk, korrespondent
50258463 : Engelsk-italiensk, korrespondent
50258464 : Fransk-italiensk, korrespondent
50258468 : Tysk-italiensk, korrespondent
5030 : Kunstnerisk
503000 : Kunstnerisk u.n.a.
50300010 : Kunstnerisk u.n.a.
50300090 : Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
503015 : Design og business
50301510 : Design og business, prof.bach.
503020 : Musikkonservatorie
50302005 : Forskole - musikkonservatorium
50302010 : Klassisk musik, musikpædagog
50302020 : Folkemusik
50302022 : Kirkemusik, diplomudd.
50302040 : Music management, diplomudd.
50302045 : Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
50302047 : Rytmisk korledelse, diplomudd.
50302050 : Rytmisk musik udøvende
50302060 : Rytmisk musik, musikpædagog
50302061 : Rytmisk musik individuelt forløb
50302070 : Tonemester (gl.)
503030 : Dans
50303010 : Danser
50303011 : Koreograf
50303015 : Danseformidling
50303020 : Dansepædagog
503040 : Skuespil og teaterteknik
50304010 : Skuespiller
50304015 : Musicalperformer
50304020 : Scenografi
50304030 : Teaterteknik, lys
50304040 : Teaterteknik lyd
50304050 : Teaterteknik, produktion (scene)
50304060 : Teaterinstruktør
50304070 : Teaterteknik, regi
503050 : Billedkunst
50305020 : Billedkunst, grund- normaludd.
50305050 : Kunstakademiuddannelse u.n.a.
503060 : Film-, tv- og videoproduktion
50306010 : Karakteranimation, prof.bach.
50306012 : Fotograf - film og tv produktion
50306015 : Tonemester - film og tv produktion
50306020 : Instruktør - film og tv produktion
50306025 : Filmklipper
50306030 : Manuskriptforfatter - film og tv produktion
50306035 : Filmproducer - film og tv produktion
50306040 : Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
50306047 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
50306050 : Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
50306055 : Filmskoleuddannelse u.n.a.
5035 : Naturvidenskabelig
503500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350010 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350090 : Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
503520 : Datalogi
50352010 : IT (DIT), diplomudd.
50352020 : Software, diplomudd.
50352030 : Softwareudvikling, prof.bach.
50352031 : Softwareudvikling, diplomudd.
503530 : Webudvikling
50353010 : Webudvikling, prof.bach.
50353011 : Webudvikling, diplomudd.
503585 : Idræt
50358510 : Konkurrenceidræt, diplomudd.
50358520 : Legemsøvelser, faglærer
5039 : Samfundsvidenskabelig
503900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390010 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390015 : Fleksibelt forløb, diplomudd.
50390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
503915 : Handel og markedsføring
50391510 : International handel og markedsføring, prof.bach.
50391520 : E-konceptudvikling, prof.bach.
50391525 : E-konceptudvikling, diplomudd.
503921 : Eksport og teknologi
50392110 : Eksport og teknologi, prof.bach.
503929 : Offentlig administration
50392905 : Skattefaglig diplomudd.
50392910 : Offentlig administration, prof.bach.
50392915 : Offentlig administration, diplomudd.
50392920 : Inkasso, diplomudd.
503930 : Sportsmanagement
50393010 : Sportsmanagement, prof.bach.
50393015 : Sportsmanagement, diplomudd.
503935 : Revision
50393510 : Registreret revisor
503961 : Økonomi/Ledelse
50396100 : International hospitality management, prof.bach.
50396105 : HD-2.del u.n.a.
50396110 : HD-1.del
50396112 : Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
50396115 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
50396120 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
50396121 : Marketing management, HD-2.del
50396122 : Merkantil, diplomudd.
50396123 : Supply chain management, HD-2.del
50396125 : Finansiering, HD-2.del
50396126 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
50396130 : Forsikring, HD-2.del
50396135 : Organisation, HD-2.del
50396140 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
50396145 : Udenrigshandel, HD-2.del
50396150 : Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
50396155 : Informatik, HD-2.del
50396156 : Finans, prof.bach.
50396160 : Miljø/revision, HD-2.del
50396162 : Projektledelse og lederskab (kaospilot)
50396165 : Ledelse, diplomudd.
50396166 : Vurdering, diplomudd.
50396167 : Globalisering og forandring, diplomudd.
50396168 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
50396170 : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
50396171 : Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
50396172 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
50396173 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
50396175 : International bachelor leisure management, prof.bach.
50396180 : Retail and key account, HD 2.del
503970 : Turisme
50397010 : Turistfører, diplomudd.
50397015 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
503974 : Socialrådgivning og -formidling
50397410 : Socialrådgiver, prof.bach.
50397412 : Socialformidleruddannelse
50397420 : Socialrådgiver (socionom), årskursus
50397430 : Social diplomuddannelse
50397435 : Socialformidling, diplomudd.
50397440 : Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
50397445 : Krimonologi, diplomudd.
503975 : Tværfaglig diplomuddannelse
50397510 : Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
50397515 : Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
5059 : Teknisk
505900 : Teknisk u.n.a.
50590005 : Teknisk u.n.a.
50590010 : Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
50590015 : Proces og innovation, diploming.prof.bach.
50590090 : Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
505910 : Teknisk ledelse
50591010 : Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
50591020 : Teknologileder
50591030 : Projektledelse, diplomudd.
50591040 : Teknologisk, diplomudd.
50591050 : Operations og supply chain management, diplomudd.
505912 : Eksport
50591210 : Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
505914 : Levnedsmiddelteknologi
50591410 : Levnedsmiddelingeniør
50591415 : Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
505915 : Sundheds- og omsorgsteknologi
50591510 : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
505916 : Skov- og landskab
50591610 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
50591615 : Parkvirksomhed, diplomudd.
505920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
50592010 : Maskin, diploming.prof.bach.
50592025 : Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
50592030 : Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
505925 : Elektroteknik-IT
50592510 : Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
50592512 : Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
50592513 : Automation, diplomudd.
50592515 : IT, diploming. prof.bach.
50592516 : IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
50592520 : Datamatik, diploming.prof.bach.
50592525 : Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
50592530 : Information, diploming.prof.bach.
50592545 : IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
50592550 : Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
50592555 : Trafik og transport, diploming.prof.bach.
505930 : Kemi
50593010 : Kemi, diploming.prof.bach.
50593015 : Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
50593030 : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
50593035 : Bioteknologi, diploming.prof.bach.
50593040 : Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
505945 : Bygnings- og anlægsteknik
50594510 : Bygning, diploming.prof.bach.
50594520 : Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
50594525 : Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
50594530 : Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
50594535 : Vedligehold, diplomudd.
50594540 : Projektledelse, byggeriets diplomudd.
50594545 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
505950 : Bygningskonstruktion
50595005 : Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
50595010 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
505960 : Design - innovation
50596010 : Design - innovation, diploming.prof.bach.
50596020 : Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
50596025 : Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
505980 : Grafisk tekniske uddannelser
50598015 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
50598020 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
50598025 : Grafisk fortælling, prof.bach.
50598030 : Visuel kommunikation, prof.bach.
50598035 : TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
50598036 : Media management (GÅU)
50598037 : Grafisk åben udd. (GÅU)
505987 : Teknisk offshore
50598710 : Teknisk manager offshore, prof.bach.
5075 : Levnedsmiddel og ernæring
507500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750010 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
507570 : Ernæring
50757010 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
50757015 : Årskursus i forbrugerøkonomi
50757016 : Årskursus i ernæring
50757020 : Klinisk diætist
50757025 : Mejeriteknologi, prof.bach.
50757030 : Ernæring-sundhed, prof.bach.
50757035 : Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
50757040 : Ernæringsdiplomudd.
5080 : Jordbrug og fiskeri
508000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
50800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
508020 : Jordbrugsvirksomhed
50802010 : Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
50802011 : Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
508040 : Gartnerividenskab
50804010 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
5085 : Transport mv.
508500 : Transport mv. u.n.a.
50850090 : Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
508530 : Maskinteknisk ledelse og drift
50853010 : Maskinmester
50853030 : Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
50853045 : Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
508540 : Maritim transport og skibsledelse
50854010 : Skibsfører, prof.bach.
50854030 : Juniorofficer (maritim), prof.bach.
50854040 : Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
50854045 : Seniorofficer, dual purpose skibschef
508560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
50856010 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5090 : Sundhed
509000 : Sundhed u.n.a.
50900010 : Sundhed u.n.a.
50900090 : Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
509010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik
50901010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
509025 : Bioanalytiker
50902510 : Bioanalytiker, prof.bach.
509030 : Sygepleje
50903010 : Sygeplejerske, prof.bach.
50903030 : Sygeplejerske, suppleringsudd.
509031 : Sygepleje videregående
50903110 : Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
50903115 : Psykiatri, diplomudd.
50903116 : Familieterapi, diplomudd.
50903117 : Ældrearbejde, diplomudd.
50903120 : Afdelingssygeplejerske
50903130 : Sundhedsplejerske, diplomeksamen
50903135 : Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
50903140 : Hygiejnesygeplejerske
50903141 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
50903142 : Anæstesisygeplejerske
50903143 : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
50903144 : Stråleterapeut
50903145 : Sundhedsfaglige diplomudd.
509036 : Radiograf
50903610 : Radiograf, prof.bach.
509040 : Ergoterapi
50904010 : Ergoterapi, prof.bach.
509045 : Fysioterapi
50904510 : Fysioterapi, prof.bach.
509047 : Ergo- fysioterapi videreuddannelse
50904710 : Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
509048 : Bandagist
50904810 : Bandagist, prof.bach.
509049 : Optometrist
50904910 : Optometrist, prof.bach.
509050 : Jordemoder
50905010 : Jordemoder, prof.bach.
50905020 : Jordemoder, ledende og undervisende
509060 : Tandpleje
50906010 : Oral helse, diplomudd.
50906015 : Tandplejer, prof.bach.
5095 : Politi og forsvar
509500 : Forsvar u.n.a.
50950090 : Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
509510 : Politi
50951010 : Politivirksomhed, prof.bach.
509520 : Officer
50952010 : Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
50952020 : Officer i hæren, prof.bach.
50952030 : Officer i søværnet, prof.bach.
50952040 : Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
60 : Bachelor
6002 : Bachelor u.n.a.
600200 : Bachelor u.n.a.
60020090 : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
6025 : Humanistisk
602500 : Humanistisk u.n.a.
60250010 : Humanistisk u.n.a., bach.
60250011 : Kommunikation, bach.
60250012 : Kultur- og sprogmødestudier, bach.
60250013 : Performance-design, bach.
60250015 : Humanistisk, grundudd. bach.
60250016 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
60250020 : Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
60250030 : Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
60250040 : Humanistisk, basis
60250050 : Humanistisk, bach. fællessemester
60250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
602502 : Humanistisk pædagogik
60250210 : Pædagogik, bach.
60250211 : Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
602504 : Teologi og religion
60250410 : Teologi, bach.
60250420 : Religion studier/videnskab,bach.
60250430 : Religionshistorie, bach.
602506 : Filosofi
60250610 : Filosofi, bach.
60250612 : Anvendt filosofi, bach.
60250620 : Idehistorie, bach.
602508 : Historie
60250810 : Historie, bach.
602510 : Arkæologi og oldtidskultur
60251010 : Arkæologi klassisk, bach.
60251020 : Arkæologi forhistorisk, bach.
60251030 : Arkæologi middelalder, bach.
60251040 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
602512 : Litteraturvidenskab
60251210 : Litteraturvidenskab, bach.
602514 : Teatervidenskab
60251410 : Teatervidenskab, bach.
60251420 : Dramaturgi, bach.
602518 : Musikvidenskab
60251810 : Musik, bach.
602520 : Kunsthistorie
60252010 : Kunsthistorie, bach.
602526 : Designkultur og -økonomi
60252610 : Designkultur og økonomi, bach.
60252615 : Oplevelsesteknologi, bach.
60252620 : Designkultur, bach.
602530 : Journalistik og medievidenskab
60253010 : Film- og medievidenskab, bach.
60253015 : Medievidenskab, bach.
60253020 : Kommunikation og digitale medier, bach.
60253022 : Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
60253025 : Kommunikation og IT, bach.
60253030 : Journalistik, bach.
60253035 : Informatik, bach.
60253040 : Multimedia, bach.
602535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
60253505 : Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
60253510 : Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
602540 : Klassisk sprog
60254010 : Filologi klassisk, bach.
602542 : Dansk-nordisk
60254210 : Dansk, bach.
60254215 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
602544 : Engelsk
60254410 : Engelsk, bach.
60254415 : Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
602546 : Germansk i øvrigt
60254610 : Tysk, bach.
60254620 : Nederlandsk, bach.
602548 : Romansk
60254810 : Fransk studier, bach.
60254820 : Italiensk, bach.
60254825 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
60254830 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
60254840 : Rumænsk, bach.
60254850 : Portugisisk, bach.
602550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
60255010 : Slavisk sprog og kultur, bach.
60255020 : Balkanstudier, bach.
602552 : Orientalsk
60255210 : Indologi-indisk, bach.
60255230 : Semitisk, bach.
60255240 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
602554 : Asiatisk
60255406 : Kinastudier, bach.
60255410 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
60255415 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
60255430 : Japanstudier, bach.
60255445 : Koreastudier, bach.
60255450 : Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
60255454 : Thai/sydøstasienstudier, bach.
60255469 : Tibetologi, bach.
602556 : Øvrige sprog
60255610 : Finsk, bach.
60255620 : Ungarsk, bach.
60255630 : Indianske sprog og kulturer, bach.
60255635 : Amerikanske studier, bach.
602560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
60256010 : Erhvervssprog og kommunikation, bach.
60256020 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
60256030 : Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60256035 : Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
602571 : Erhvervssprog 1 sprog, negot.
60257110 : Engelsk, bach.negot.
60257120 : Fransk, bach.negot.
60257130 : Spansk, bach.negot.
60257140 : Tysk, bach.negot.
60257150 : Arabisk, bach.negot.
60257155 : Kinesisk, bach.negot.
60257160 : Polsk, bach.negot.
60257165 : International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
60257166 : Hotelmanagement, bach.negot.
602584 : Erhvervssprog kombineret
60258402 : Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
60258403 : Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
60258405 : Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
60258406 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
60258407 : Information management, bach.
60258408 : Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
60258409 : Europæisk business, bach.
60258411 : Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
60258414 : Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
60258420 : Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258426 : Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258432 : Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258438 : Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258442 : Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
60258444 : Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258450 : Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258456 : Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258462 : Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258468 : Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258474 : Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258480 : Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
60258481 : Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258482 : Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258483 : International marketing, erhv.sprog.bach.
60258484 : Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
60258485 : Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258486 : Kommunikation, bach.
60258487 : Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258489 : Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258493 : Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
602589 : Sprogvidenskab mv.
60258910 : Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
60258915 : Indoeuropæisk, bach.
60258920 : Retorik, bach.
60258930 : Audiologopædi, bach.
6030 : Kunstnerisk
603000 : Kunstnerisk u.n.a.
60300010 : Kunstnerisk u.n.a., bach.
60300090 : Kunstnerisk Indv.udd., bach.
603005 : Folkemusik
60300510 : Folkemusik, bach.
603015 : Kirkemusik
60301510 : Kirkemusik, bach.
603025 : Musikuddannelser i øvrigt
60302520 : Tonemester, bach.
60302521 : Lydtekniker, bach.
60302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
60302530 : Musikformidling, bach.
60302535 : Musikteori, bach.
60302540 : Music management, bach.
603035 : Instrumentalist og sanger
60303510 : Instrumentalist/sanger, bach.
603040 : Musikpædagogik
60304010 : Almen musikpædagogik AM, bach.
60304015 : Musikpædagogisk brobygning, bach.
60304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
60304025 : Klassisk musik, musikpædagog
60304027 : Musik og musikpædagogik, bach.
603045 : Musik og bevægelse/performance
60304510 : Musik og bevægelse/performance, bach.
603050 : Komposition og sangskrivning
60305010 : Komposistion, bach.
60305015 : Sangskrivning, bach.
603055 : Musik-, kor- og ensembleledelse
60305510 : Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
603070 : Bildende kunst
60307010 : Billedkunst, bach.
603080 : Museum
60308010 : Konserveringsteknik, bach.
60308020 : Konserveringsteknik-kunst, bach.
60308030 : Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
60308040 : Konserveringsteknik-grafisk, bach.
60308050 : Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
60308060 : Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
6035 : Naturvidenskabelig
603500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
60350010 : Naturvidenskab u.n.a., bach.
60350020 : Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
60350030 : Naturvidenskab, basis
60350090 : Naturvidenskab Indv.udd., bach.
603510 : Matematik
60351010 : Matematik, bach.
60351015 : Matematiske fag, bach.
60351030 : Matematik-økonomi, bach.
60351040 : Forsikringsmatematik, bach.
60351045 : Anvendt matematik, bach.
603520 : Datalogi-IT
60352010 : Datalogi, bach.
60352011 : Informationsteknologi, bach.
60352012 : Informatik (datalogi), bach.
60352015 : Medialogi, bach.
60352016 : Digitale medier og design, bach.
60352017 : Interaktionsdesign, bach.
60352020 : Softwareudvikling, bach.
60352025 : Naturvidenskab og it, bach.
60352030 : Global virksomhedsinformatik, bach.
603525 : Statistik
60352510 : Statistik, bach.
603530 : Forsikringsvidenskab
60353020 : Forsikringsvidenskab, bach.
603540 : Fysik
60354010 : Fysik, bach.
60354020 : Biofysik, bach.
60354030 : Geofysik, bach.
60354035 : Teknisk fysik, bach.
603545 : Astronomi
60354510 : Astronomi, bach.
603550 : Kemi
60355010 : Kemi, bach.
60355015 : Kemi og teknologi, bach.
60355020 : Miljøkemi, bach.
60355025 : Medicinalkemi, bach.
60355030 : Biokemi, bach.
603560 : Geografi
60356010 : Geografi, bach.
60356020 : Kulturgeografi, bach.
60356030 : Naturgeografi, bach.
60356040 : Geoinformatik, bach.
603565 : Geologi
60356510 : Geologi, bach.
60356515 : Geologi-geoscience, bach.
603570 : Meteorologi
60357010 : Meteorologi, bach.
603575 : Nanoteknologi
60357510 : Nanoteknologi, bach.
60357511 : Nanoscience, bach.
603580 : Biologi
60358010 : Biologi, bach.
60358015 : Almen biologi, bach.
60358020 : Biologi, industribach.
60358024 : Naturressourcer, bach.
60358025 : Miljøbiologi, bach.
60358030 : Molekylærbiologi, bach.
60358035 : Biologi-bioteknologi, bach.
60358040 : Bioteknologi, bach.
60358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
60358044 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
60358045 : Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
60358046 : Medicinalbiologi, bach.
603585 : Idræt
60358510 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
6039 : Samfundsvidenskabelig
603900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
60390010 : Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
60390011 : EU-studier, bach
60390013 : Globale studier, bach.
60390014 : Internationale udviklingsstudier, bach.
60390015 : Samfundsvidenskab, grundudd.
60390016 : Plan, by og proces, bach.
60390017 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
60390018 : Virksomhedsstudier, bach.
60390020 : Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
60390030 : Samfundsvidenskab, basis
60390035 : Uddannelsesvidenskab, bach.
60390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
603926 : Administration og forvaltning
60392610 : Politik og administration, bach.
60392615 : Socialvidenskab, bach.
60392620 : Offentlig innovation og digitalisering, bach.
603961 : Erhvervsøkonomi HA
60396105 : Erhvervsøkonomi HA, bach.
60396107 : HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
60396110 : HA informatik, bach.
60396112 : HA sport management, bach.
60396115 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
60396120 : HA erhvervsanalytiker, bach.
60396125 : HA turisme, bach.
60396126 : HA international shipping, bach.
60396130 : HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
60396133 : HA psykologi, bach.
60396134 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
60396135 : HA international business, bach.
60396136 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
60396137 : Business administration and sociology, bach.
60396138 : Organisatorisk læring, bach.
60396140 : HA japansk, bach.
60396141 : HA kinesisk
60396145 : HA erhvervsret, bach.
60396150 : HA datalogi, bach.
60396155 : HA matematik, bach.
60396160 : HA sprog, bach.
60396165 : HA kommunikation, bach.
60396175 : HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
603968 : Samfundsøkonomi
60396810 : Økonomi, bach.
60396815 : Miljøplanlægning, bach.
603976 : Jura
60397610 : Jura, bach.
603978 : Politologi
60397810 : Statskundskab, bach.
60397815 : Samfundsfag, bach.
60397820 : Europæiske studier, bach.
60397825 : Public policy, bach.
603980 : Sociologi
60398010 : Sociologi, bach.
60398011 : Arbejdslivsstudier, bach.
60398015 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
603982 : Antropologi og kulturanalyse
60398210 : Etnografi/antropologi, bach.
60398215 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
60398220 : Etnologi europæisk, bach.
60398230 : Eskimologi, bach.
60398240 : Nordisk folkemindevidenskab, bach.
603984 : Kognitionsvidenskab
60398410 : Kognitionsvidenskab,bach.
603986 : Psykologi
60398610 : Psykologi, bach.
603988 : Musikterapi
60398810 : Musikterapi, bach.
60398820 : Musik/musikterapi, bach. fællessemester
6059 : Teknisk
605900 : Teknisk u.n.a.
60590010 : Teknisk u.n.a., bach.
60590016 : Humanistisk-teknologisk, bach.
60590020 : Produktionsudvikling, civiling.bach.
60590090 : Teknisk Indv.udd., bach.
605905 : Teknisk-videnskabelige
60590510 : Teknoantropologi, bach.
605915 : Sundhedsteknologi
60591505 : Sundhedsteknologi, bach.
605920 : Maskinteknik
60592010 : Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
60592015 : Energi, bach.
605925 : Elektroteknik-IT
60592524 : Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
60592525 : Software engineering, ingeniør bach.
60592526 : Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
60592527 : Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
60592528 : Fysik og teknologi, ingeniør bach.
60592529 : Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
60592530 : IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
60592531 : IT og kommunikationsteknologi, bach.
60592532 : Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
60592533 : Robotteknologi, ingeniør bach.
60592535 : IT-informatik, ingeniør bach.
60592540 : Datateknik, bach.scient.
60592542 : Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
60592545 : Elektronik - IT, ingeniør bach.
60592546 : Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
60592550 : Produkt-designpsykologi, bach.
60592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
60592560 : Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
60592565 : Energiteknologi, bach.
605940 : Kemiteknik
60594010 : Kemi - miljø, ingeniør bach.
60594015 : Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
60594020 : Kemiteknologi, bach.
60594030 : Miljøteknologi, bach.
605945 : Bygge- og anlægsteknik
60594510 : Bygge - anlæg, ingeniør bach.
60594515 : Infrastruktur, bach.
60594520 : Bygningsdesign, bach.
60594525 : Indeklima og energi, ingeniør bach.
60594530 : Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
60594535 : Veje og trafik, ingeniør bach.
60594540 : Vand og miljø, ingeniør bach.
605950 : Medicin og teknologi
60595010 : Medicin og teknologi, ingeniør bach.
605955 : Bioteknologi
60595510 : Bioteknologi, ingeniør bach.
60595515 : Bæredygtig bioteknologi, bach
60595520 : Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
605960 : Design - innovation
60596005 : Arkitektur og design, ingeniør bach.
60596015 : Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
60596025 : Bæredygtigt design, ingeniør bach.
60596030 : Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
60596031 : Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
605965 : Arkitekt
60596510 : Arkitekt, bach.
605970 : Geoteknologi
60597010 : Landinspektør, bach.
605975 : Nanoteknologi
60597510 : Nanoteknologi, ingeniør bach.
60597511 : Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
6075 : Levnedsmiddel og ernæring
607500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
60750010 : Fødevarer og ernæring, bach.
60750015 : Fødevarevidenskab, bach.
60750020 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
60750090 : Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
6080 : Jordbrugsvidenskabelig
608000 : Naturressourcer u.n.a.
60800005 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
60800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
608010 : Veterinær
60801010 : Veterinær, bach.
60801015 : Husdyrvidenskab, bach.
608020 : Landbrugsvidenskab
60802010 : Landbrugsvidenskab, bach.
60802015 : Agrobiologi, bach.
608032 : Jordbrugsøkonomi
60803220 : Jordbrugsøkonomi, bach.
608040 : Gartnerividenskab
60804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
60804020 : Landskabsarkitektur, bach.
608050 : Skovbrugsvidenskab
60805010 : Skovbrugsvidenskab, bach.
6090 : Sundhed
609000 : Sundhed u.n.a.
60900010 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
60900015 : IT og sundhed, bach.
60900020 : Biomedicin, bach.
60900090 : Sundhed Indv.udd., bach.
609052 : Biomekanik
60905210 : Biomekanik, bach.
60905215 : Klinisk biomekanik, bach.
609055 : Lægevidenskab
60905510 : Medicin, bach.
609060 : Tandlæge
60906010 : Tandlæge, bach.
609065 : Farmaci - lægemiddelvidenskab
60906510 : Farmaceut, bach.
60906520 : Medicin med industriel speciale, bach.
60906525 : Lægemiddelvidenskab, bach.
65 : Lange videregående uddannelser
6502 : Kandidat u.n.a.
650200 : Kandidat u.n.a.
65020090 : Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
6520 : Pædagogisk
652000 : Pædagogisk u.n.a.
65200005 : Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
65200010 : Pædagogisk-fleksibel forløb, master
65200015 : Pædagogisk u.n.a., kand.
65200090 : Pædagogik Indv.udd. lang videregående
652010 : Pædagogik, faglig
65201015 : Pædagogik, cand.pæd.
65201025 : Dansk-pædagogik, cand.pæd.
65201030 : Didaktik, kand.
65201031 : IT-didaktisk design, cand.pæd.
65201032 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
65201033 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
65201034 : Naturfagsundervisning, master
65201035 : Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
65201036 : Uddannelse og læring, master
65201040 : Pædagogik, sidefag
65201045 : Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
65201050 : Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
65201055 : Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
65201058 : Lifelong learning, kand.
65201060 : Pædagogik, grundudd. kand.
65201061 : Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
65201062 : Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
65201063 : Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
65201065 : Pædagogik, supplering
65201070 : Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
65201075 : Matematik-pædagogik, cand.pæd.
65201080 : Kandidatsupplering
652040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
65204005 : Sundhedspædagogik, master
65204010 : Læreprocesser (MLP), master
65204011 : Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
65204012 : Sprogtilegnelse, master
65204015 : Pædagogisk IT, master
65204016 : Organisatorisk coaching og læring, master
65204020 : Problem based learning in science (MPBL), master
65204022 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
65204023 : Naturfagenes didaktik, master
65204025 : Professionsudvikling, master
65204030 : Socialpædagogik, master
65204035 : Medborgerskab, master
65204040 : Interkulturel pædagogik, master
65204043 : Drama- og teaterpædagogik, master
65204045 : Gymnasiepædagogik, master
65204050 : Specialpædagogik, master
65204052 : Dansk som andetsprog, master
65204055 : Voksenuddannelse, master
65204060 : Fremmedsprogspædagogik, master
65204065 : Vejledning, master
65204071 : Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
65204074 : Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
6525 : Humanistisk og teologisk
652500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
65250004 : Universitetsuddannelse u.n.a.
65250007 : Humanistisk u.n.a., master
65250008 : Humanistisk u.n.a., kand.
65250009 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
65250010 : Humanistisk palliation, master
65250011 : Sundhedsfremme, master
65250012 : Cand.phil. u.n.a.
65250013 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
65250016 : Mag.art. u.n.a.
65250020 : Humanistisk kombination, cand.mag.
65250021 : Humanistisk kombination, overbygn.
65250023 : Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
65250024 : Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
65250026 : Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
65250028 : Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
65250029 : Kultur- og sprogmodestudier, kand.
65250030 : Migrationsstudier, cand.mag.
65250032 : Humanistisk, sidefag
65250034 : Humanistisk, grundudd. kand.
65250036 : Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
65250040 : Humanistisk, supplering
65250046 : Humanistisk, basis
65250054 : Humanistisk, indledende fællessemester
65250056 : Musisk-æstetisk, basis 1-årig
65250060 : Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
65250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
652502 : Humanistisk pædagogik
65250205 : Pædagogik, mag.art.
65250210 : Pædagogik, cand.mag.
65250215 : Pædagogik, cand.phil.
65250221 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
65250225 : Grundskoleundervisning, master
65250230 : Ulandspædagogik, cand.mag.
65250235 : Ulandspædagogik, cand.phil.
65250245 : Voksenpædagogik, cand.mag.
65250250 : Voksenpædagogik, cand.phil.
65250260 : Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
65250265 : International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
652504 : Teologi og religion
65250405 : Teologi, cand.theol.
65250407 : Præsteuddannelse af lærere
65250414 : Religionshistorie, cand.mag.
65250416 : Religionshistorie, cand.phil.
65250418 : Religionshistorie, overbygn.
65250432 : Religion studier/videnskab,c.mag.
65250434 : Religion, cand.phil.
65250435 : Religion, mag.art.
65250436 : Religion, overbygn.
65250440 : Kristendomskundskab, mag.art.
65250442 : Kristendomskundskab, cand.mag.
65250446 : Kristendomshistorie, cand.phil.
65250456 : Religionssociologi, mag.art.
65250460 : Religionssociologi, cand.mag.
65250464 : Religionssociologi, cand.phil.
65250465 : Diakoni, cand.mag.
65250470 : Europas religiøse rødder, cand.mag.
652506 : Filosofi
65250613 : Filosofi, mag.art.
65250616 : Filosofi, cand.mag.
65250619 : Filosofi, cand.phil.
65250625 : Filosofi, overbygn.
65250626 : Anvendt filosofi, cand.mag.
65250628 : Etik og værdier i organisationer, master
65250633 : Idehistorie, mag.art.
65250636 : Idehistorie, cand.mag.
65250639 : Idehistorie, cand.phil.
65250651 : Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
652508 : Historie
65250810 : Historie, mag.art.
65250816 : Historie, cand.mag.
65250819 : Historie, cand.phil.
65250822 : Historie, overbygn.
65250825 : Informationsforvaltning, master
652510 : Arkæologi og oldtidskultur
65251002 : Marinarkæologi, cand.mag.
65251004 : Arkæologi klassisk, mag.art.
65251008 : Arkæologi klassisk, cand.mag.
65251012 : Arkæologi klassisk, cand.phil.
65251024 : Arkæologi forhistorisk, mag.art.
65251028 : Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
65251032 : Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
65251044 : Arkæologi middelalder, mag.art.
65251048 : Arkæologi middelalder, cand.mag.
65251052 : Arkæologi middelalder, cand.phil.
65251056 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
65251057 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
65251064 : Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
65251072 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
65251076 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
652512 : Litteraturvidenskab
65251215 : Litteraturvidenskab, mag.art.
65251220 : Litteraturvidenskab, cand.mag.
65251225 : Litteraturvidenskab, cand.phil.
65251230 : Litteraturvidenskab, overbygn.
65251235 : Børnelitteratur, master
652514 : Teatervidenskab
65251415 : Teatervidenskab, mag.art.
65251420 : Teatervidenskab, cand.mag.
65251425 : Teatervidenskab, cand.phil.
65251427 : Teatervidenskab, overbygn.
65251435 : Dramaturgi, mag.art.
65251440 : Dramaturgi, cand.mag.
65251445 : Dramaturgi, cand.phil.
65251450 : Dramaturgi, overbygn.
652516 : Filmvidenskab
65251610 : Filmvidenskab, mag.art.
65251620 : Filmvidenskab, cand.mag.
65251630 : Filmvidenskab, cand.phil.
65251640 : Filmvidenskab, overbygn.
652518 : Musikvidenskab
65251820 : Musikvidenskab, mag.art.
65251830 : Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
65251840 : Musikvidenskab, cand.phil.
65251850 : Musikvidenskab, overbygn.
652520 : Kunsthistorie
65252020 : Kunsthistorie, mag.art.
65252030 : Kunsthistorie, cand.mag.
65252040 : Kunsthistorie, cand.phil.
65252050 : Kunsthistorie, overbygn.
65252055 : Visuel kultur, cand.mag.
65252060 : Kuratering, master
652525 : Kulturstudier og turisme
65252515 : Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
65252520 : Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
65252525 : Turisme, cand.mag.
65252535 : Kultur og kulturformidling, cand.mag.
65252540 : Kultur og kulturformidling, cand.phil.
65252545 : Kulturhistorisk informatik, master
65252550 : Køn og kultur, master
65252555 : Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
65252560 : Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
65252562 : Designstudier, cand.mag.
65252565 : Tværkulturelle studier, cand.mag.
65252570 : Internationale studier, cand.mag.
65252571 : Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
652526 : Designledelse
65252610 : Designledelse, cand.mag.
652530 : Journalistik og kommunikation
65253005 : Kommunikation, cand.mag.
65253006 : Kommunikation, cand.comm.
65253007 : Journalistik, cand.mag.
65253011 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
65253013 : Kognition og kommunikation, cand.mag.
65253014 : Cognition and communication, master
65253015 : Kommunikation, cand.phil.
65253016 : Journalistik, cand.mag.
65253017 : Journalistik, cand.public.
65253018 : Journalistik, master
65253020 : Kommunikation, overbygn.
65253023 : European journalism, cand.mag.
65253025 : Journalistik, overbygn.
65253026 : Kommunikation og IT, cand.mag.
65253030 : Professionel kommunikation, master
65253031 : Cross-media communication, master
65253032 : Redaktionel ledelse, master
65253035 : Medievidenskab, cand.mag.
65253038 : Language administration (MLA), master
65253039 : Multimedia arts (MMA), master
65253040 : Multimedia arts, cand.mag.
65253045 : Performance-design, overbygn.
65253046 : Performance-design, cand.mag.
65253050 : Informatik, cand.mag.
65253060 : Datalogi-humanistisk, cand.phil.
65253065 : Informatik, overbygn.
652535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
65253510 : Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
65253511 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
65253520 : Bibliotekar, cand.scient.bibl.
652540 : Klassisk sprog
65254004 : Filologi klassisk, mag.art.
65254008 : Filologi klassisk, cand.mag.
65254012 : Filologi klassisk, cand.phil.
65254020 : Latin, mag.art.
65254024 : Latin, cand.mag.
65254028 : Latin, cand.phil.
65254032 : Latin, overbygn.
65254036 : Latin middelalder, cand.mag.
65254040 : Latin middelalder, cand.phil.
65254044 : Græsk, cand.mag.
65254048 : Græsk, cand.phil.
65254052 : Græsk, overbygn.
65254056 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
65254060 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
65254064 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
65254068 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
65254072 : Oldtidskundskab, cand.mag.
65254076 : Oldtidskundskab, cand.phil.
65254080 : Oldtidskundskab, overbygn.
65254084 : Nylatin, cand.mag.
65254088 : Nylatin, cand.phil.
652542 : Dansk-nordisk
65254204 : Nordisk litteratur, mag.art.
65254208 : Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
65254212 : Nordisk litteratur, cand.phil.
65254216 : Nordisk filologi, mag.art.
65254220 : Nordisk filologi, cand.mag.
65254224 : Nordisk filologi, cand.phil.
65254228 : Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
65254236 : Nordisk, mag.art.
65254240 : Nyere dansk sprog, mag.art.
65254244 : Dansk, cand.mag.
65254248 : Dansk, cand.phil.
65254252 : Dansk, overbygn.
65254256 : Danskfagets didaktik, master
65254264 : Norrøn filologi, cand.mag.
65254268 : Norrøn filologi, cand.phil.
652544 : Engelsk
65254405 : Engelsk, mag.art.
65254411 : Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
65254415 : Engelsk, cand.mag.
65254420 : Engelsk, cand.phil.
65254425 : Engelsk, overbygn.
65254440 : Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
652546 : Germansk i øvrigt
65254605 : Germansk, mag.art.
65254615 : Tysk, cand.mag.
65254620 : Tysk, cand.phil.
65254625 : Tysk, overbygn.
65254645 : Nederlandsk, cand.mag.
65254650 : Nederlandsk, cand.phil.
652548 : Romansk
65254802 : Fransk, mag.art.
65254804 : Fransk studier, cand.mag.
65254806 : Fransk, cand.phil.
65254808 : Fransk, overbygn.
65254814 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
65254816 : Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
65254822 : Spansk, mag.art.
65254824 : Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
65254826 : Spansk, cand.phil.
65254828 : Spansk, overbygn.
65254842 : Italiensk, mag.art.
65254844 : Italiensk, cand.mag.
65254846 : Italiensk, cand.phil.
65254848 : Italiensk, overbygn.
65254858 : Portugisisk, mag.art.
65254861 : Portugisisk, cand.mag.
65254864 : Portugisisk, cand.phil.
65254873 : Rumænsk, mag.art.
65254876 : Rumænsk, cand.mag.
65254879 : Rumænsk, cand.phil.
652550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
65255002 : Russisk, mag.art.
65255004 : Russisk, cand.mag.
65255006 : Russisk, cand.phil.
65255008 : Russisk, overbygn.
65255016 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255018 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255020 : Serbokroatisk, mag.art.
65255022 : Serbokroatisk, cand.mag.
65255024 : Serbokroatisk, cand.phil.
65255026 : Polsk, mag.art.
65255028 : Polsk, cand.mag.
65255030 : Polsk, cand.phil.
65255034 : Tjekkisk, mag.art.
65255036 : Tjekkisk, cand.mag.
65255038 : Tjekkisk, cand.phil.
65255042 : Bulgarsk, mag.art.
65255044 : Bulgarsk, cand.mag.
65255046 : Bulgarsk, cand.phil.
65255052 : Balkanistik, cand.mag.
65255054 : Balkanistik, cand.phil.
65255058 : Øststatskundskab, mag.art.
65255060 : Øststatskundskab, cand.mag.
65255062 : Øststatskundskab, cand.phil.
65255072 : Nygræsk, cand.mag.
65255074 : Nygræsk, cand.phil.
652552 : Orientalsk
65255202 : Indisk, mag.art.
65255204 : Indologi-indisk, cand.mag.
65255206 : Indologi-indisk, cand.phil.
65255211 : Mellemøststudier, cand.mag.
65255214 : Nyindisk, cand.mag.
65255216 : Nyindisk, cand.phil.
65255218 : Sanskrit, cand.mag.
65255220 : Sanskrit, cand.phil.
65255233 : Iransk, mag.art.
65255235 : Islamiske studier, cand.mag.
65255236 : Iransk, cand.mag.
65255239 : Iransk, cand.phil.
65255240 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255254 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255262 : Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
65255268 : Hebraisk, cand.phil.
65255274 : Ægyptologi-realia, mag.art.
65255296 : Sumerologi, mag.art.
652554 : Asiatisk
65255403 : Sinologi, mag.art.
65255406 : Kinastudier, cand.mag.
65255409 : Kinesisk, cand.phil.
65255415 : Kinesisk kultur, mag.art.
65255418 : Kinesisk kultur, cand.mag.
65255421 : Kinesisk kultur, cand.phil.
65255424 : Japansk, mag.art.
65255427 : Japansk-kinesisk, cand.mag.
65255430 : Japanstudier, cand.mag.
65255433 : Japansk, cand.phil.
65255436 : Japansk, overbygn.
65255442 : Koreansk, mag.art.
65255445 : Koreastudier, cand.mag.
65255448 : Koreansk, cand.phil.
65255450 : Indonesisk, cand.mag.
65255451 : Asienstudier, cand.mag.
65255454 : Thai, cand.mag.
65255457 : Thai, cand.phil.
65255466 : Tibetansk, mag.art.
65255469 : Tibetologi, cand.mag.
65255472 : Tibetansk, cand.phil.
65255478 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
65255481 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
652556 : Øvrige sprog
65255605 : Finsk, cand.mag.
65255615 : Finsk, cand.phil.
65255635 : Ungarsk, cand.mag.
65255640 : Ungarsk, cand.phil.
65255660 : Grønlandsk, cand.mag.
65255665 : Grønlandsk, cand.phil.
65255670 : Afrikastudier, cand.mag.
65255680 : Amerikanske studier, cand.mag.
65255682 : Indiansk sprog og kultur, mag.art.
65255684 : Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
65255686 : Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
652560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
65256010 : Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
652561 : Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc.
65256105 : Cand.ling.merc. u.n.a.
65256110 : Engelsk, cand.ling.merc.
65256115 : Fransk, cand.ling.merc.
65256120 : Italiensk, cand.ling.merc.
65256125 : Kommunikation, cand.ling.merc.
65256130 : Russisk, cand.ling.merc.
65256135 : Spansk, cand.ling.merc.
65256140 : Tysk, cand.ling.merc.
65256145 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
65256150 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
65256155 : Translatør
65256168 : Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
65256170 : Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
652566 : Cand.interpret.
65256610 : Engelsk, cand.interpret.
65256620 : Fransk, cand.interpret.
65256630 : Spansk, cand.interpret.
65256640 : Tysk, cand.interpret.
652571 : Cand.negot.
65257110 : Engelsk, cand.negot.
65257120 : Fransk, cand.negot.
65257130 : Tysk, cand.negot.
65257140 : Spansk, cand.negot.
65257150 : Arabisk, cand.negot.
65257155 : Kinesisk, cand.negot.
65257160 : Polsk, cand.negot.
65257165 : International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
652573 : Konferencetolk
65257310 : Konferencetolk
652589 : Sprogvidenskab
65258903 : Lingvistik sammenlignende, mag.art.
65258906 : Sprogvidenskab, overbygn.
65258909 : Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
65258915 : Lingvistik almen, cand.phil.
65258936 : Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
65258939 : Indoeuropæisk, cand.mag.
65258942 : Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
65258948 : Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
65258954 : Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
65258957 : Datalingvistik, cand.mag.
65258963 : Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
65258966 : Datalingvistik italiensk, cand.mag.
65258969 : Datalingvistik spansk, cand.mag.
65258972 : Audiologopædi, cand.mag.
65258975 : Audiologopædi, cand.phil.
65258977 : Sprogpsykologi, cand.mag.
65258981 : Retorik, cand.mag.
65258984 : Retorik, cand.phil.
65258985 : Retorik og formidling, master
652598 : Pædagogikum, humanistisk
65259830 : Pædagogikum i religion
65259834 : Pædagogikum i historie
65259836 : Pædagogikum i oltidskundskab
65259838 : Pædagogikum i dramatik
65259840 : Pædagogikum i filmkundskab
65259842 : Pædagogikum i musik
65259844 : Pædagogikum i kunsthistorie
65259846 : Pædagogikum i latin
65259848 : Pædagogikum i græsk
65259850 : Pædagogikum i dansk
65259852 : Pædagogikum i engelsk
65259854 : Pædagogikum i tysk
65259856 : Pædagogikum i fransk
65259858 : Pædagogikum i spansk
65259860 : Pædagogikum i italiensk
65259862 : Pædagogikum i russisk
6530 : Kunstnerisk
653000 : Kunstnerisk u.n.a.
65300005 : Kunstnerisk u.n.a., kand.
65300010 : Kultur, bifag/sidefag 2 år
65300020 : Kultur, sidefag
65300030 : Kultur, supplering
65300040 : Kunstnerisk, grundudd. kand.
65300090 : Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
653010 : Kunsthåndværk/Design
65301012 : Designer u.n.a., cand.design
65301015 : Designer grafisk, cand.design
65301020 : Designer visuel kommunikation, cand.design
65301025 : Designer digital, cand.design
65301030 : Designer møbel og rum, cand.design
65301035 : Designer rum og produktion, cand.design
65301040 : Designer unika design, cand.design
65301043 : Designer keramik og glas, cand.design
65301045 : Designer illustration, cand.design
65301050 : Designer industriel, cand.design
65301053 : Designer mode, cand.design
65301055 : Designer interaktive medier, cand.design
65301060 : Designer guld og sølv, cand.design
65301065 : Designer tekstil, cand.design
65301070 : Designer beklædning, cand.design
653019 : Musikuddannelse u.n.a.
65301910 : Musikuddannelse u.n.a., kand.
653022 : Kirkemusik
65302210 : Kirkemusik, kand.
65302215 : Kirkemusik, master
653023 : Folkemusik
65302310 : Folkemusik, kand.
653025 : Musikuddannelser i øvrigt
65302520 : Tonemester, cand.musicae
65302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
65302530 : Musikformidling, kand.
65302535 : Musikteori, kand.
65302540 : Klassisk hørelærepædagogik, master
65302570 : Musikformidling, master
653030 : Rytmisk musik
65303020 : Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
653035 : Instrumentalist og sanger
65303510 : Instrumentalist/sanger, cand.musicae
65303515 : Tidlig musik, kand.
65303540 : Instrumentalist/sanger, master
653040 : Musikpædagogik
65304010 : Almen musikpædagogik AM, kand.
65304015 : Musikpædagogisk brobygning, kand.
65304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
65304027 : Musik og musikpædagogik,kand
65304030 : Elite sangpædagogik, master
65304070 : Børnemusik, master
653042 : Musik og bevægelse/performance
65304210 : Musik og bevægelse/performance, kand.
653045 : Komposition og sangskrivning
65304510 : Komposition, cand.musicae
653047 : Musik-, kor- og ensembleledelse
65304710 : Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
65304715 : Rytmisk korledelse, master
653050 : Bildende kunst
65305010 : Billedkunst, videregående uddannelse
65305015 : Billedkunst, cand.art.perit.
65305020 : Grafik, videregående uddannelse
65305030 : Maleri, videregående uddannelse
65305040 : Skulptur, videregående uddannelse
65305050 : Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
65305060 : Mediekunst, videregående uddannelse
65305065 : Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
65305070 : Kunstformidling, cand.phil.
653080 : Museum
65308010 : Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
65308020 : Konservator-kunst, cand.scient.cons.
65308030 : Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
65308040 : Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
65308050 : Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
65308060 : Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
65308070 : Museologi, master
6535 : Naturvidenskabelig
653500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
65350005 : Mag.scient. u.n.a.
65350007 : Naturvidenskab u.n.a., master
65350010 : Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
65350012 : Klimaforandringer, cand.scient.
65350015 : Naturvidenskab kombination, overbygn.
65350020 : Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
65350025 : Naturvidenskab kombination, mellemniveau
65350030 : Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65350035 : Naturvidenskab, sidefag
65350040 : Naturvidenskab, supplering
65350045 : Naturvidenskab, basis
65350046 : Naturvidenskab, grundudd./bifag
65350050 : Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
65350055 : Videnskabshistorie, cand.scient.
65350060 : Videnskabshistorie, hovedfag
65350090 : Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
653510 : Matematik
65351005 : Matematik, cand.scient.
65351010 : Matematik, hovedfag
65351015 : Matematik, overbygn.
65351020 : Matematik, bifag
65351025 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
65351030 : Kryptologi, master
65351035 : Matematik, master
65351040 : Forsikringsmatematik, cand.act.
65351042 : Anvendt matematik, cand.scient.
65351045 : Matematisk planlægning, cand.scient.
65351050 : Matematisk modellering, master
65351055 : E-science, cand.scient.
653520 : Datalogi-IT
65352007 : IT - organisation, master
65352008 : IT og softwarekonstruktion, master
65352009 : Softwareudvikling, master
65352010 : Datalogi, cand.scient.
65352011 : Informatik (datalogi), cand.scient.
65352012 : Maskinintelligens, cand.scient.
65352013 : Datahåndtering, cand.scient.
65352014 : Interaktionsdesign, cand.scient.
65352015 : Datalogi, overbygn.
65352020 : Datalogi, hovedfag
65352025 : Datalogi, bifag
65352027 : Medialogi, kand.
65352029 : It og kognition, cand.it.
65352030 : Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
65352040 : Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
65352045 : Administrativ databehandling, overbygn.
65352048 : Teknisk informationsteknologi, kand.
65352049 : Information technology (MI), master
65352050 : IT u.n.a., cand.it.
65352051 : IT (MIT), master
65352055 : IT til organisationer, cand.it.
65352058 : IKT og læring, master
65352060 : Digital design og kommunikation, cand.it.
65352061 : IT-produktudvikling, kand.
65352065 : E-business, cand.it.
65352070 : Tværfaglig IT, cand.it.
65352075 : Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
65352079 : IT-handel, master
65352080 : Multimedia science, kand.
65352081 : Multimedia science (MMS), master
65352082 : Computer-mediated communication (MCC), master
65352083 : It-ledelse, master
65352085 : Games, cand.it.
65352086 : Multimedieteknologi, master
65352087 : Design/kommunikation/medie, master
65352088 : Internet- og softwareudvikling, master
65352089 : IT, interaktionsdesign og multimedier, master
653525 : Statistik
65352510 : Statistik , cand.scient.
65352520 : Statistik, hovedfag
65352530 : Anvendt statistik, master
653530 : Forsikringsvidenskab
65353020 : Forsikringsvidenskab, cand.act.
653540 : Fysik
65354010 : Fysik, cand.scient.
65354011 : Lysdesign, cand.scient.
65354015 : Fysik, hovedfag
65354020 : Fysik, overbygn.
65354025 : Fysik, bifag
65354030 : Fysik, master
65354035 : Teknisk fysik, kand.
65354045 : Material science, master
65354050 : Biofysik, cand.scient.
65354055 : Materialefysik - kemi, cand.scient.
653545 : Astronomi
65354510 : Astronomi, cand.scient.
65354520 : Astronomi, hovedfag
653550 : Kemi
65355010 : Kemi, cand.scient.
65355015 : Kemi, hovedfag
65355020 : Kemi, overbygn.
65355025 : Kemi, bifag
65355030 : Medicinalkemi, cand.scient.
65355045 : Vand og miljø, cand.scient.
65355050 : Biokemi, cand.scient.
65355055 : Miljøkemi, cand.scient.
65355060 : Miljøstudier, master
653560 : Geografi
65356010 : Geografi, cand.scient.
65356015 : Geografi, hovedfag
65356020 : Geografi, overbygn.
65356025 : Integreret planlægning, master
65356030 : Geografi natur, cand.scient.
65356035 : Geografi fysisk, cand.scient.
65356040 : Kulturgeografi A, cand.scient.
65356045 : Kulturgeografi B, cand.scient.
65356050 : Geoinformatik, cand.scient.
65356055 : Technology management (MTM), master
653565 : Geologi
65356510 : Geologi, cand.scient.
65356515 : Geologi-geoscience, cand.scient.
65356520 : Geologi, hovedfag
65356530 : Geovidenskab, master
65356540 : Geologi endogen, cand.scient.
65356550 : Geologi eksogen, cand.scient.
65356560 : Geologi palæontologi, cand.scient.
65356580 : Geologi fysisk geografi, cand.scient.
653570 : Geofysik
65357010 : Geofysik, cand.scient.
65357020 : Geofysik meteorologi, cand.scient.
65357030 : Geofysik oceanografi, cand.scient.
65357040 : Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
65357050 : Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
65357060 : Geofysik, hovedfag
65357070 : Geodæsi, cand.scient.
653575 : Nanoteknologi
65357510 : Nanoteknologi, cand.scient.
653580 : Biologi
65358003 : Biologi, cand.scient.
65358009 : Biologi, hovedfag
65358012 : Biologi, overbygn.
65358015 : Biologi, bifag
65358030 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
65358033 : Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
65358034 : Miljøvidenskab, master
65358035 : Miljøbiologi, overbygn.
65358036 : Miljøbiologi, cand.scient.
65358042 : Omics, cand.scient.
65358043 : Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
65358044 : Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
65358045 : Molekylær biologi, overbygn.
65358048 : Molekylærbiologi, cand.scient.
65358049 : Molekylær biomedicin, cand.scient.
65358050 : Humanbiologi, cand.scient.
65358053 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
65358055 : Bioinformatik, cand.scient.
65358056 : Scienceundervisning, master
65358060 : Miljørisiko, cand.scient.
65358062 : Forest ecosystems, nature and society, kand.
65358065 : Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
65358072 : Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
65358075 : Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
65358078 : Botanik biologi/matematik, cand.scient.
65358081 : Botanik biologi/geografi, cand.scient.
65358082 : Biologi-bioteknologi, cand.scient.
65358084 : Bioteknologi, cand.scient.
65358085 : Medicinalbiologi, overbygn.
65358086 : Medicinalbiologi, cand.scient.
65358087 : Parasitologi, cand.scient.
65358090 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
653585 : Idræt
65358515 : Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
65358520 : Legemsøvelser, hovedfag
65358530 : Idræt og velfærd, master
65358535 : Fitness og træning, master
65358550 : Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
653598 : Pædagogikum, naturvidenskabelig
65359830 : Pædagogikum i matematik
65359832 : Pædagogikum i datalogi
65359834 : Pædagogikum i fysik
65359836 : Pædagogikum i kemi
65359838 : Pædagogikum i geografi
65359840 : Pædagogikum i biologi
65359842 : Pædagogikum i legemsøvelser
6539 : Samfundsvidenskabelig
653900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
65390005 : Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
65390007 : Samfundsvidenskab u.n.a., master
65390010 : Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
65390011 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
65390015 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65390020 : Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
65390030 : Samfundsvidenskab, sidefag
65390040 : Samfundsvidenskab, grundudd./basis
65390050 : Samfundsvidenskab, basis 1-årig
65390055 : Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
65390060 : Samfundsvidenskab, basis
65390070 : Samfundsvidenskab, supplering
65390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
653926 : Administration og forvaltning
65392605 : Socialvidenskab, kand.
65392611 : Udsatte børn og unge, master
65392612 : Socialvidenskab, overbygning
65392616 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
65392617 : Videregående uddannelse og forskning, master
65392618 : Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
65392619 : Politik og administration, overbygn.
65392620 : Miljøplanlægning, kand.
65392623 : Politik og administration, cand.soc.
65392625 : Forvaltning, cand.scient.adm.
65392626 : Public governance (MPG), master
65392627 : Offentlig administration, overbygn.
65392628 : Offentlig administration, cand.mag.
65392629 : Offentlig ledelse, master
65392630 : Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
65392631 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
65392632 : Politivirksomhed, master
65392635 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
65392640 : Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
65392645 : Globalisering og integration, master
65392650 : Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
65392660 : Moms og afgifter, master
65392665 : Skat, master
653961 : Erhvervsøkonomi og ledelse
65396105 : Statsautoriseret revisor
65396107 : Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
65396110 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396112 : International business and politics, cand.merc.(pol.)
65396114 : E-business, kand.
65396115 : Datalogi, cand.merc.
65396120 : Matematik, cand.merc.
65396125 : Erhvervsret, cand.merc.
65396130 : Interpret, cand.merc.
65396133 : Psykologi, cand.merc.
65396135 : Japansk, cand.merc.
65396139 : Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
65396140 : Revisorkandidat, cand.merc.aud.
65396141 : Bioentrepreneurskab, cand.scient.
65396142 : Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
65396143 : Rumlige design og samfund, cand.soc.
65396144 : It, kommunikation og organisation, cand.it.
65396146 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
65396147 : Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
65396148 : Oplevelsesledelse (MOL), master
65396149 : Human resource management, cand.soc.
65396150 : Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396151 : Management creative business processes, cand.soc.
65396152 : Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
65396153 : Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
65396154 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
65396155 : Virksomhedsstudier, cand.soc.
65396156 : Service management, cand.soc.
65396157 : Virksomhedsledelse, cand.soc.
65396158 : Transport og maritim management, master
65396159 : IT-ledelse, cand.IT
65396160 : Ledelsesudvikling, master
65396161 : Finansiel management, master
65396162 : Virksomhedsstudier, overbygn.
65396163 : Projektledelse, master
65396165 : Technology/market/organisation (TMO), master
65396166 : Projektledelse og procesforbedring, master
65396167 : It, kommunikation og organisation, master
65396168 : Business administration executive (EMBA), master
65396169 : Knowledge management, master
65396170 : Business administration (MBA), master
65396171 : Public administration (MPA), master
65396172 : International virksomhedskommunikation, kand.
65396173 : International virksomhedskommunikation, master
65396174 : Corporate communication, master
65396175 : Shipping og logistik, master
65396176 : Corporate performance, master
65396177 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
65396178 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
65396180 : Byg (MBA), master
65396181 : Food - business administration (MBA), master
653968 : Samfundsøkonomi
65396810 : Statsvidenskab, cand.polit.
65396814 : Plan, by og proces, overbygn.
65396815 : Plan, by og proces, cand.soc.
65396820 : Økonomi, cand.oecon.
65396830 : Modern economics, master
653976 : Jura
65397610 : Jura, cand.jur.
65397611 : Jura, cand.soc.
65397615 : International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
65397620 : Konfliktmægling, master
65397625 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
653978 : Politologi
65397815 : Statskundskab, cand.scient.pol.
65397820 : Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
65397825 : Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
65397826 : Global udvikling, cand.soc.
65397830 : Samfundsvidenskab, cand.samf.
65397840 : Samfundsfag, cand.mag.
65397841 : Samfundsfag, cand.soc.
65397850 : Samfundsfag, overbygn.
65397860 : Samfundsfag, cand.phil.
65397863 : Globale studier, cand.soc.
65397864 : Globale studier, overbygn.
65397867 : EU studier, overbygn.
65397870 : Europastudier, master
65397872 : EU-studier, cand.soc.
65397873 : International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
65397874 : Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
65397875 : Public management (MPM), master
65397876 : Public quality management, master
65397877 : Evaluering, master
65397880 : Internationale udviklingsstudier, overbygn.
65397882 : Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
65397885 : Public policy (MPP), master
65397890 : Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
653980 : Sociologi
65398010 : Sociologi, mag.scient.soc.
65398015 : Socialt arbejde, cand.soc.
65398020 : Sociologi, cand.scient.soc.
65398021 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
65398025 : Arbejdslivsstudier, overbygn.
65398026 : Arbejdslivsstudier, cand.soc.
65398030 : Social integration, master
65398031 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
65398032 : Køn og velfærd, master
65398035 : Socialt entreprenørskab (MSE), master
65398040 : Kultursociologi, mag.art.
65398045 : Kriminologi, cand.scient.soc.
65398050 : Kultursociologi, cand.mag.
65398051 : Kultursociologi, cand.soc.
65398060 : Kultursociologi, cand.phil.
65398065 : By, bolig og bosætning, cand.soc.
653982 : Antropologi og kulturanalyse
65398205 : Etnografi/antropologi, mag.art.
65398210 : Antropologi, cand.scient.anth.
65398215 : Etnografi/antropologi, cand.mag.
65398220 : Etnografi/antropologi, cand.phil.
65398221 : Anthropology and people centred business, kand.
65398225 : Sundhedsantropologi, master
65398227 : Antropologi og velfærd, master
65398230 : Etnologi europæisk, mag.art.
65398235 : Etnologi europæisk, cand.mag.
65398240 : Etnologi europæisk, cand.phil.
65398245 : Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
65398250 : Eskimologi, mag.art.
65398255 : Eskimologi, cand.phil.
65398260 : Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
65398265 : Eskimologi, cand.mag.
65398270 : Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
65398275 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
65398280 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
65398290 : Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
65398295 : Kulturplanlægning, master
653986 : Psykologi
65398610 : Psykologi, mag.art.psych.
65398620 : Psykologi, cand.psych.
65398640 : Psykologi, overbygn.
65398645 : Narkotika- og alkoholindsatser, master
65398650 : Sociale interventionsstudier, cand.soc.
65398655 : Organisationspsykologi, master
65398660 : Positiv psykologi, master
653988 : Musikterapi
65398810 : Musikterapi, kand.
65398820 : Musik og musikterapi, fællesseminar
65398830 : Musikterapi, overbygn.
653998 : Pædagogikum, samfundsvidenskabelig
65399830 : Pædagogikum i samfundsfag
65399832 : Pædagogikum i psykologi
6559 : Teknisk
655900 : Teknisk u.n.a.
65590005 : Teknisk u.n.a., cand.scient.
65590007 : Teknisk u.n.a., master
65590010 : Civilingeniør kand. u.n.a.
65590012 : Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
65590015 : Biosystemteknologi, civiling.kand.
65590020 : Teknisk kombination, kand.
65590025 : Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
65590030 : Teknik u.n.a., supplering
65590035 : Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
65590037 : Virksomhedssystemer,civiling.kand.
65590040 : Management of technology, master
65590090 : Teknisk Indv.udd. lang videregående
655905 : Teknisk-videnskabelig u.n.a.
65590510 : Teknoantropologi, cand.scient.
65590515 : Konstruktionsteknik, civilingenør
655910 : Teknisk ledelse
65591010 : Teknologi og ledelse, civiling.kand.
655914 : Fødevareteknologi
65591410 : Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
65591415 : Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
655915 : Sundhedsteknologi
65591510 : Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
65591520 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
65591525 : Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
655920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
65592009 : Maritim teknologi, cand.tech.
65592010 : Maskin, civiling. cand.polyt.
65592011 : IT-produktdesign, civiling.cand.it.
65592012 : Energi, civiling.kand.
65592015 : Europæisk vindenergi, civiling.
65592017 : Vindenergi, civiling. cand.polyt.
65592018 : Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
65592025 : Industriel produktion, civiling.kand.
65592030 : Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
65592031 : Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
65592032 : Værdikæder og teknisk ledelse
65592035 : Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
655925 : Elektroteknik-IT
65592505 : Elektronik-IT, civiling.kand.
65592510 : Elektro, civiling.kand.
65592511 : Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
65592512 : Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
65592513 : Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
65592514 : Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
65592516 : Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
65592517 : Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
65592518 : Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
65592519 : Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
65592520 : IT, civiling.kand.
65592521 : Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
65592522 : Software engineering, civiling. cand.polyt.
65592523 : Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
65592524 : Informations- og kommunikationsteknologier, master
65592525 : Mobil internet communication (MIC), master
65592526 : Sundhedsinformatik, master
65592527 : Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
65592528 : Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
65592529 : Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
65592530 : Teknisk geologi, cand.scient.
65592531 : Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
65592532 : Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
65592535 : IT-informatik, civiling.kand.
65592536 : Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
65592537 : Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
65592540 : Produkt-designpsykologi, kand.
65592542 : Mekatronik, civiling. cand.polyt.
65592545 : Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
65592550 : Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
65592552 : Fotonik, civiling. cand.polyt.
65592553 : Optik og elektronik, kand.
65592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
65592560 : Velfærdsteknologi, civiling.kand.
65592565 : Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
655940 : Kemiteknik
65594010 : Kemi, civiling.cand.polyt.
65594011 : Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
65594020 : Miljø, civiling.kand.
65594021 : Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
65594025 : Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
65594026 : Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
65594027 : Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
65594028 : Miljøteknologi, cand.scient.techn.
65594030 : Kemi-miljø, civiling.kand.
65594035 : Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
655945 : Bygge- og anlægsteknik
65594505 : Bygge-anlæg, civiling.kand.
65594510 : Bygning, civiling.kand.
65594520 : Anlæg,civiling.kand.
65594525 : Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
65594530 : Ledelse af byggeri, master
65594531 : Byggeledelse, civiling.kand.
65594532 : Byggeledelse, cand.scient.techn.
65594533 : Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
65594534 : Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
65594535 : Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
65594536 : Byggeteknologi, civiling.
65594537 : Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
65594540 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
65594545 : Veje og trafik, civiling. kand.
65594550 : Arktisk teknologi, master
65594555 : Brandsikkerhed, master
65594560 : Informatik-teknisk-industriel IT, master
65594563 : Vindenergi, master
65594564 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
65594565 : Teknisk miljøledelse, master
65594566 : Miljø- og energiret, master
65594567 : Bygningsfysik, master
65594570 : Byggeri, civiling.kand.
65594571 : Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
65594572 : Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
65594573 : Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
65594575 : Vand og miljø, civiling.kand.
65594580 : Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
655950 : Medicin-teknologi
65595010 : Medicin og teknologi, civiling.kand.
65595015 : Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
655955 : Bioteknologi
65595510 : Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595511 : Bioteknologi, master
65595512 : Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595513 : Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
65595514 : Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595516 : Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
655960 : Design - innovation
65596005 : Arkitektur, civiling. cand.polyt.
65596006 : Arkitektur, cand.techn.
65596015 : Design og innovation, civiling. cand.polyt.
65596020 : Industrielt design, civiling. cand.polyt.
65596021 : Industrielt design, cand.techn.
65596025 : Urbant design, civiling. cand.polyt.
65596026 : Urbant design, cand.techn.
65596027 : Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
65596030 : Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
65596035 : Universelt design og tilgængelighed, master
65596040 : Service systems design, cand.scient.
65596045 : Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
65596050 : Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
655965 : Arkitekt
65596510 : Arkitekt, cand.arch.
655970 : Geoteknologi
65597010 : Landinspektør, kand.
655975 : Nanoteknologi
65597510 : Nanoteknologi, civiling.kand.
65597511 : Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
65597512 : Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
65597513 : Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
6575 : Levnedsmiddel og ernæring
657500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
65750010 : Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
65750012 : Brygmester
65750015 : Process analytical technology, cand.scient.
65750020 : Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
65750025 : Animal-derived foods, kand.
65750030 : Humanernæring, cand.scient.
65750032 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
65750035 : Klinisk ernæring, cand.scient.
65750040 : Gastronomi og sundhed, cand.scient.
65750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
6580 : Jordbrugsvidenskabelig
658000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
65800005 : Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
65800010 : Kombineret (KVL), kand.
65800015 : Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
65800020 : Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
65800025 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
65800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
658010 : Veterinær
65801010 : Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
65801015 : Husdyrvidenskab, cand.scient.
65801020 : Husdyrsundhed og økonomi, master
65801025 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
65801030 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
65801035 : Dyreadfærd og -velfærd, master
658020 : Landbrugsvidenskab
65802010 : Landbrugsvidenskab, cand.agro.
65802015 : Sustainable development in agriculture, kand.
65802025 : Agrobiologi, cand.scient.
65802030 : Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
658032 : Jordbrugsøkonomi
65803220 : Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
65803230 : Environmental natural resource economy, kand.
658040 : Gartnerividenskab
65804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
65804020 : Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
65804030 : Landskabsforvaltning, kand.
65804040 : Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
658050 : Skovbrugsvidenskab
65805010 : Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
65805015 : Forests and livelihoods, kand.
6590 : Sundhed
659000 : Sundhed u.n.a.
65900005 : Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
65900010 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
65900015 : IT og sundhed, cand.scient.
65900030 : Sundhedsvidenskab, sidefag
65900090 : Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
659010 : Sundhedsvidenskab
65901010 : Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
65901011 : Public health (MPH), master
65901012 : Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
65901013 : Health care IT, master
65901014 : Sexologi, master
65901015 : Gerontologi, master
65901016 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
65901017 : Optometri og synsvidenskab, kand.
65901020 : Sundhed, supplering
65901023 : Ergoterapi, cand.san.
65901024 : Jordemodervidenskab, cand.scient.
65901025 : Rehabilitering, master
65901026 : Fysioterapi, cand.mot.
65901027 : Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
65901029 : Biomedicin, cand.scient.
65901035 : International health, master
65901040 : Katastrofehåndtering, master
65901045 : Global sundhed, cand.scient.
65901050 : Medicinsk billeddiagnostik, master
65901055 : Humanistisk palliation, master
659030 : Sygeplejevidenskab
65903010 : Sygeplejevidenskab, cand.scient.
65903015 : Sygepleje, cand.cur.
65903030 : Klinisk sygepleje, master
65903031 : Klinisk sygepleje, cand.cur.
659052 : Biomekanik
65905210 : Biomekanik, cand.manu.
659055 : Medicin
65905510 : Læge, cand.med.
65905515 : Læge B-autoriseret
659060 : Tandlæge
65906010 : Tandlæge, cand.odont.
659065 : Farmaci
65906510 : Farmaci, cand.pharm.
65906511 : Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
65906515 : Industriel lægemiddeludvikling, master
65906518 : Medicin med industriel speciale, kand.
65906519 : Medicinalkemi, cand.scient.
65906520 : Lægemiddelvidenskab, kand.
65906525 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
65906530 : Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
659070 : Speciallæger og specialtandlæger
65907010 : Sundhedsuddannelser, generelt
65907020 : Medicinske specialer
65907030 : Kirurgiske specialer
65907040 : Specialer i narkose og røntgen
65907050 : Specialer i laboratoriefunktioner
65907060 : Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
65907070 : Specialer i sundhedsadministration
6595 : Forsvar
659500 : Forsvar u.n.a.
65950090 : Forsvar Indv.udd. lang videregående
659520 : Officer
65952005 : Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
65952020 : Officer (lang vidg. udd.), hæren
65952030 : Officer (lang vidg. udd.), søværnet
65952040 : Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
70 : Forskeruddannelser
7002 : Forskerudd. u.n.a.
700200 : Forskerudd. u.n.a.
70020090 : Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
7020 : Pædagogisk
702000 : Pædagogisk u.n.a.
70200090 : Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
702010 : Pædagogik
70201010 : Pædagogik, lic.pæd.
7025 : Humanistisk og teologisk
702500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
70250005 : Dr.phil.
70250010 : Teologi, ph.d.
70250020 : Filosofi, lic.phil.
70250030 : Forskningsbibliotekar, ph.d.
70250035 : Dr.ling.merc.
70250040 : Erhvervssprog, lic.ling.merc.
70250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
702530 : Kommunikation
70253010 : Kommunikation, ph.d.
7030 : Kunstnerisk
703000 : Kunstnerisk u.n.a.
70300090 : Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
703020 : Musik
70302020 : Komposition, solist
70302025 : Orkesterdirigent
70302040 : Solist musisk, instrumental/vokal
703080 : Museum
70308010 : Konservator, ph.d.
7035 : Naturvidenskabelig
703500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
70350005 : Dr.scient.
70350010 : Naturvidenskab, ph.d.scient.
70350020 : Matematik/økonomi, ph.d.
70350090 : Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
7039 : Samfundsvidenskabelig
703900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
70390005 : Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
70390008 : Dr.polit.
70390010 : Statsvidenskab, ph.d.polit.
70390013 : Dr.oecon.
70390015 : Økonomi, ph.d.oecon.
70390018 : Dr.jur.
70390020 : Jura, ph.d.jur.
70390025 : Statskundskab, ph.d.scient.pol.
70390030 : Sociologi, ph.d.scient.soc.
70390035 : Antropologi, ph.d.
70390040 : Kultursociologi, ph.d.
70390045 : Psykologi, ph.d.psych.
70390050 : Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
70390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
7059 : Teknisk
705900 : Teknisk u.n.a.
70590005 : Dr.techn.
70590010 : Teknik, ph.d.techn.
70590020 : Arkitekt, ph.d.
70590030 : Landinspektør, lic.geom.
70590090 : Teknisk Indv.udd., ph.d.
7080 : Jordbrugsvidenskabelig
708000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
70800005 : Dr.agro.
70800010 : Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
70800028 : Dr.med.vet.
70800030 : Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
70800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
7090 : Sundhed
709000 : Sundhed u.n.a.
70900005 : Dr.med.
70900010 : Lægevidenskab, ph.d.med.
70900070 : Dr.odont.
70900075 : Odontologi, ph.d.odont.
70900080 : Dr.pharm.
70900085 : Farmaceut, ph.d.pharm.
70900090 : Sundhed Indv.udd., ph.d.
90 : Uoplyst
9030 : Uoplyst
903099 : Uoplyst
90309910 : Uoplyst (kendt i elevregistret)
90309920 : Uoplyst (ukendt i elevregistret)
90309930 : Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
95 : Afbrudt
9530 : Afbrudt
953099 : Afbrudt
95309910 : Afbrudt
96 : Igang
9630 : Igang
963099 : Igang
96309910 : Igang
97 : Ikke igang
9730 : Ikke igang
973099 : Ikke igang
97309910 : Ikke igang
99 : Oprydning endnu ikke klassificeret
9999 : Oprydning endnu ikke klassificeret
999999 : Oprydning endnu ikke klassificeret
99999998 : Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
99999999 : Oprydning endnu ikke klassificeretVærdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2008 31-12-9999 10011010 : Ingen uddannelse Indv.udd.
01-01-2001 31-12-2008 10018010 : Grundskolen
01-01-2001 31-12-2008 10018020 : Realen
01-01-2001 31-12-2008 10018510 : Efterskoler
01-01-2001 31-12-9999 10020090 : 1-6 år Indv.udd.
01-01-2012 31-12-9999 10020510 : Børnehaveklasse
01-01-2001 31-12-9999 10021010 : 1. klasse
01-01-2001 31-12-9999 10022010 : 2. klasse
01-01-2001 31-12-9999 10023010 : 3. klasse
01-01-2001 31-12-9999 10024010 : 4. klasse
01-01-2001 31-12-9999 10025010 : 5. klasse
01-01-2001 31-12-9999 10026010 : 6. klasse
01-01-2001 31-12-2008 10027010 : 7. klasse
01-01-2001 31-12-9999 10030090 : 7-8 år Indv.udd.
01-01-2008 31-12-9999 10030091 : 9-10 år Indv.udd.
01-01-2001 31-12-9999 10031010 : 7. klasse
01-01-2001 31-12-2008 10031020 : 1. real
01-01-2008 31-12-9999 10032010 : 8. klasse
01-01-2008 31-12-9999 10032020 : 1. real
01-01-2008 31-12-9999 10032030 : Efterskoler 8. klasse
01-01-2008 31-12-9999 10033010 : 9. klasse
01-01-2008 31-12-9999 10033020 : 2. real
01-01-2008 31-12-9999 10033030 : Efterskoler 9. klasse
01-01-2008 31-12-9999 10034010 : 10. klasse
01-01-2008 31-12-9999 10034020 : 3. real
01-01-2008 31-12-9999 10034030 : Efterskoler 10. klasse
01-01-2001 31-12-2008 10040090 : 9-10 år Indv.udd.
01-01-2001 31-12-2008 10042010 : 9. klasse
01-01-2001 31-12-2008 10042020 : 2. real
01-01-2008 31-12-9999 10051010 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-2009 31-12-9999 10051015 : Ordblindeundervisning for voksne
01-01-2008 31-12-9999 10052010 : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
01-01-2008 31-12-9999 10052020 : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
01-01-2008 31-12-9999 10052030 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-2001 31-12-2008 10053010 : 10. klasse
01-01-2001 31-12-2008 10053020 : 3. real
01-01-2001 31-12-2003 10059010 : Tx-enkeltfag (adgang til Htx)
01-01-2008 31-12-9999 10061005 : Dansk 1
01-01-2001 31-12-9999 10061010 : Dansk 2
01-01-2008 31-12-9999 10062005 : Dansk uoplyst
01-01-2001 31-12-2008 10072010 : 9. klasse, efterskole
01-01-2001 31-12-2008 10083010 : 10. klasse, efterskole
01-01-2001 31-12-2008 10083020 : 11. klasse, efterskole
01-01-2001 31-12-2008 10083030 : Efterskole u.n.a.
01-01-2001 31-12-2008 10090330 : Forberende voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-2001 31-12-2008 10091010 : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
01-01-2001 31-12-2008 10091020 : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
01-01-2001 31-12-2008 10091030 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-2006 31-12-2008 10120105 : Dansk 1
01-01-2006 31-12-2008 10120110 : Dansk 2
01-01-2005 31-12-2006 10120115 : Dansk uoplyst
01-01-2006 31-12-2008 10120205 : Dansk uoplyst
01-01-2001 31-12-9999 15100510 : Daghøjskoler
01-01-2001 31-12-9999 15101010 : Ungdomshøjskolekursus, alment
01-01-2001 31-12-9999 15101020 : Ungdomshøjskolekursus, andre
01-01-2001 31-12-9999 15101030 : Folkehøjskolekursus, alment
01-01-2001 31-12-9999 15101040 : Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
01-01-2001 31-12-9999 15101050 : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
01-01-2001 31-12-9999 15101060 : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
01-01-2001 31-12-9999 15101070 : Folkehøjskolekursus for handicappede
01-01-2001 31-12-9999 15101080 : Folkehøjskolekursus for pensionister
01-01-2001 31-12-9999 15101090 : Folkehøjskolekursus, andre
01-01-2003 31-12-9999 15102010 : Tx-enkeltfag (adgang til Htx)
01-01-2003 31-12-9999 15103010 : Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
01-01-2009 31-12-9999 15103015 : Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
01-01-2007 31-12-2012 15104010 : Forfatterkursus
01-01-2001 31-12-9999 15110510 : Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro
01-01-2001 31-12-9999 15110520 : Kurser for unge, AMU erhv.intro.
01-01-2001 31-12-9999 15110530 : Erhvervsintroduktion for unge/ledige, AMU erhv.intro
01-01-2001 31-12-9999 15111010 : Kurser for langtidsledige, AMU erhv.intro.
01-01-2001 31-12-9999 15111510 : Kurser for kvinder, AMU erhv.intro.
01-01-2001 31-12-9999 15112010 : Indvandrere erhvervsdansk, AMU erhv.intro
01-01-2001 31-12-9999 15112510 : Inspirationskurser, AMU erhv.intro.
01-01-2008 31-12-9999 15112515 : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
01-01-2001 31-12-9999 15113010 : Specialklasser, AMU erhv.intro.
01-01-2001 31-12-2005 15113510 : Forskole
01-01-2001 31-12-9999 15114010 : Hi handel introduktionskursus
01-01-2001 31-12-9999 15114510 : Ti teknisk introduktionskursus
01-01-2001 31-12-9999 15115015 : Teknikerforkursus byggeteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115020 : Teknikerforkursus maskinteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115025 : Teknikerforkursus svagstrømsteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115030 : Teknikerforkursus stærkstrømsteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115035 : Teknikerforkursus landbrugsteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115040 : Teknikerforkursus kemiteknisk
01-01-2001 31-12-9999 15115045 : Teknikerforkursus produktionsteknisk
01-01-2001 31-12-9999 15115050 : Teknikerforkursus mejeriteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115055 : Teknikerforkursus gartneriteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115060 : Teknikerforkursus skibsteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115065 : Teknikerforkursus tekstilteknik
01-01-2001 31-12-9999 15115070 : Laborant, forskole
01-01-2001 31-12-2013 15115075 : Værkstedsskoleuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 15115080 : Teknikerforkursus u.n.a.
01-01-2008 31-12-2013 15115085 : Værkstedskursus for bandagister
01-01-2001 31-12-9999 15115510 : Social og sundhed, grundforløb
01-01-2001 31-12-9999 15116010 : Husholdningskursus, alment
01-01-2001 31-12-9999 15116020 : Køkkenleder 1
01-01-2001 31-12-9999 15116030 : Husholdningsskolekursus, andre
01-01-2001 31-12-9999 15116040 : Håndarbejdskursus
01-01-2013 31-12-9999 15116050 : Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
01-01-2002 31-12-9999 15116505 : Produktionsskole
01-01-2007 31-12-2008 15116712 : Faglærer i idræt
01-01-2008 31-12-2010 15117010 : Faglærer i idræt
01-01-2006 31-12-9999 15120105 : Dansk 3, almenprøve 2
01-01-2006 31-12-9999 15120110 : Dansk 3, studieprøven
01-01-2001 31-12-2003 17101010 : FUU den fri ungdomsuddannelse
01-01-2001 31-12-9999 20150090 : Studentereksamen m.v. Indv.udd.
01-01-2001 31-12-9999 20151010 : 1. g matematisk
01-01-2001 31-12-9999 20151020 : 1. g sproglig
01-01-2001 31-12-9999 20151030 : Pre International Baccalaureate
01-01-2006 31-12-9999 20151040 : Stx,1. år
01-01-2001 31-12-9999 20152010 : 2. g matematisk
01-01-2001 31-12-9999 20152020 : 2. g sproglig
01-01-2001 31-12-9999 20152030 : International baccalaureate,1. år
01-01-2007 31-12-9999 20152040 : Stx,2. år
01-01-2001 31-12-9999 20153010 : 3. g matematisk
01-01-2001 31-12-9999 20153020 : 3. g sproglig
01-01-2001 31-12-9999 20153030 : International baccalaureate,2, år
01-01-2007 31-12-9999 20153040 : Stx,3. år
01-01-2001 31-12-9999 20158010 : Matematisk gymnasium
01-01-2001 31-12-9999 20158020 : Sproglig gymnasium
01-01-2001 31-12-9999 20158030 : International studentereksamen
01-01-2007 31-12-9999 20158040 : Gymnasiet uden linieopdeling
01-01-2001 31-12-2007 20162010 : 1. hf
01-01-2004 31-12-9999 20162020 : 1. hf (3-årig)
01-01-2007 31-12-9999 20162040 : Hf,1. år
01-01-2001 31-12-2007 20163010 : 2. hf
01-01-2004 31-12-9999 20163020 : 2. hf (3-årig)
01-01-2007 31-12-9999 20163040 : Hf,2. år
01-01-2001 31-12-2004 20163510 : 3. hf
01-01-2004 31-12-9999 20163520 : 3. hf
01-01-2001 31-12-2007 20168010 : Hf 2-årig
01-01-2007 31-12-9999 20168040 : 2-årig hf
01-01-2004 31-12-9999 20168320 : 3-årig hf
01-01-2001 31-12-9999 20168510 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
01-01-2001 31-12-9999 20172010 : Studenterkursus 1. år matematisk
01-01-2001 31-12-9999 20172020 : Studenterkursus 1. år sproglig
01-01-2007 31-12-9999 20172040 : 2-årigt studenterkursus,1. år
01-01-2001 31-12-9999 20173010 : Studenterkursus 2. år matematisk
01-01-2001 31-12-9999 20173020 : Studenterkursus 2. år sproglig
01-01-2007 31-12-9999 20173040 : 2-årigt studenterkursus,2. år
01-01-2001 31-12-9999 20178010 : Matematisk studenterkursus
01-01-2001 31-12-9999 20178020 : Sproglig studenterkursus
01-01-2007 31-12-9999 20178040 : 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
01-01-2001 31-12-9999 20181010 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
01-01-2006 31-12-9999 20181020 : Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-2001 31-12-9999 20182005 : Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
01-01-2006 31-12-9999 20182010 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
01-01-2007 31-12-2008 20183010 : Forskole på musikkonservatorium
01-01-2005 31-12-2006 20184010 : Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-2005 31-12-2008 25302505 : Forskole
01-01-2001 31-12-9999 25390010 : Hhx højere handelseksamen 1-årig
01-01-2001 31-12-9999 25390030 : Hhx højere handelseksamen 1. år
01-01-2001 31-12-9999 25390040 : Hhx højere handelseksamen 2. år
01-01-2001 31-12-9999 25390050 : Hhx højere handelseksamen
01-01-2001 31-12-9999 25510020 : Htx højere teknisk eksamen 1. år
01-01-2001 31-12-9999 25510030 : Htx højere teknisk eksamen 2. år
01-01-2001 31-12-9999 25510040 : Htx højere teknisk eksamen
01-01-2013 31-12-9999 25541015 : Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
01-01-2013 31-12-9999 25541020 : Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
01-01-2013 31-12-9999 25541025 : Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
01-01-2013 31-12-9999 25541030 : Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
01-01-2013 31-12-9999 25541035 : Værkstedsskoleforløb u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 25590510 : Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
01-01-2001 31-12-9999 25590520 : Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
01-01-2006 31-12-9999 25591010 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
01-01-2001 31-12-9999 30390310 : Det merkantile område
01-01-2001 31-12-9999 30390320 : Handelseksamen
01-01-2001 31-12-9999 30401010 : Teknologi og kommunikation
01-01-2008 31-12-9999 30401020 : Medieproduktion
01-01-2008 31-12-9999 30401030 : Strøm, styring og IT
01-01-2001 31-12-9999 30421010 : Bygge og anlæg (gl.)
01-01-2008 31-12-9999 30421020 : Bygge og anlæg
01-01-2001 31-12-9999 30441010 : Håndværk og teknik
01-01-2008 31-12-9999 30441020 : Produktion og udvikling
01-01-2001 31-12-9999 30461010 : Fra jord til bord
01-01-2008 31-12-9999 30461020 : Mad til mennesker
01-01-2008 31-12-9999 30461030 : Dyr, planter og natur
01-01-2001 31-12-9999 30481010 : Mekanik, transport og logistik
01-01-2008 31-12-2011 30481020 : Bil, fly og andre transportmidler
01-01-2008 31-12-9999 30481030 : Transport og logistik
01-01-2011 31-12-9999 30481040 : Bil, fly og andre transportmidler, indgangsforløb
01-01-2001 31-12-9999 30491010 : Service
01-01-2007 31-12-2008 30491012 : Faglærer i idræt
01-01-2007 31-12-2008 30491015 : Faglærer i idræt
01-01-2008 31-12-9999 30491020 : Krop og stil
01-01-2008 31-12-9999 30491030 : Bygnings- og brugerservice
01-01-2008 31-12-9999 30501010 : Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-2001 31-12-9999 30590000 : Tek 2
01-01-2008 31-12-9999 35200030 : Kørelærer
01-01-2010 31-12-9999 35200040 : Faglærer i idræt
01-01-2008 31-12-9999 35200044 : Mensendiecklærer
01-01-2008 31-12-9999 35200050 : Handelsfaglærereksamen
01-01-2003 31-12-9999 35200090 : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35201010 : Pædagogisk assistent (eud)
01-01-2001 31-12-2008 35204030 : Kørelærer
01-01-2001 31-12-2008 35204042 : Afspændingspædagog
01-01-2001 31-12-2008 35204044 : Mensendiecklærer
01-01-2001 31-12-2008 35204046 : Bevægelses-/helsepædagog
01-01-2001 31-12-2008 35204050 : Handelsfaglærereksamen
01-01-2001 31-12-9999 35390005 : Handel og kontor, indgangsår (gl)
01-01-2001 31-12-9999 35390010 : Merkantile grundfag
01-01-2001 31-12-9999 35390020 : Merkantile område- og specialefag
01-01-2001 31-12-9999 35390025 : Iværksætteruddannelse
01-01-2001 31-12-9999 35390030 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
01-01-2006 31-12-9999 35390035 : Indledende kurser til VVU
01-01-2001 31-12-9999 35390040 : Pc-bruger
01-01-2000 31-12-2001 35390050 : Korte kurser ved erhvervsskoler
01-01-2000 31-12-2001 35390060 : Særlig tilrettelagt forløb erhv.skoler
01-01-2001 31-12-9999 35390070 : Forvaltningsfagligt grundkursus
01-01-2001 31-12-9999 35390072 : Dansk kommunalkursus
01-01-2001 31-12-9999 35390090 : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2006 31-12-9999 35390095 : Erhvervsgrunduddannelse, EGU
01-01-2009 31-12-9999 35390410 : Merkantile område, individuel eud
01-01-2001 31-12-9999 35390601 : Bøger
01-01-2011 31-12-9999 35390602 : Detailhandelsuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35390604 : Papir
01-01-2004 31-12-9999 35390605 : Blomsterbinder
01-01-2001 31-12-9999 35390607 : Foto
01-01-2001 31-12-9999 35390610 : Isenkram, værktøj
01-01-2001 31-12-9999 35390613 : Isenkram, glas og porcelæn
01-01-2001 31-12-9999 35390615 : Sport og camping
01-01-2001 31-12-9999 35390618 : Guld og sølv
01-01-2008 31-12-9999 35390619 : Optik
01-01-2001 31-12-9999 35390621 : Tv og radio
01-01-2001 31-12-9999 35390623 : Musik/video/software
01-01-2001 31-12-9999 35390625 : Kolonial (detailhandel)
01-01-2001 31-12-9999 35390627 : Viktualie
01-01-2001 31-12-9999 35390630 : Farve og tapet
01-01-2001 31-12-9999 35390633 : Materialist
01-01-2001 31-12-9999 35390636 : Frugt og grønt
01-01-2001 31-12-9999 35390639 : Blomster
01-01-2001 31-12-9999 35390641 : Sæbe og parfume
01-01-2001 31-12-9999 35390644 : Sko og læder
01-01-2001 31-12-9999 35390646 : Tekstil, detail
01-01-2001 31-12-9999 35390650 : Møbler og boligudstyr
01-01-2001 31-12-9999 35390653 : Boligtekstil og montering
01-01-2001 31-12-9999 35390656 : El-installation
01-01-2005 31-12-9999 35390657 : Forbrugerelektronik
01-01-2001 31-12-9999 35390659 : Legetøj og hobby
01-01-2001 31-12-9999 35390661 : Vin og tobak
01-01-2001 31-12-9999 35390663 : Hårde hvidevarer
01-01-2001 31-12-9999 35390666 : Byggemarked
01-01-2001 31-12-9999 35390669 : Servicestation og kiosk
01-01-2001 31-12-9999 35390672 : Babyudstyr og børnekonfektion
01-01-2001 31-12-9999 35390675 : Dameekvipering
01-01-2001 31-12-9999 35390678 : Herreekvipering
01-01-2001 31-12-9999 35390681 : Hvidevarer og sengeudstyr
01-01-2001 31-12-9999 35390684 : Fisk
01-01-2001 31-12-9999 35390687 : Automobiler
01-01-2001 31-12-9999 35390690 : Bageri
01-01-2002 31-12-9999 35390691 : Stormagasin
01-01-2001 31-12-9999 35390692 : Kædebutik
01-01-2001 31-12-9999 35390694 : Nærbutik
01-01-2005 31-12-9999 35390695 : Butiksmedhjælper
01-01-2001 31-12-9999 35390696 : Salgsassistent
01-01-2001 31-12-9999 35390699 : Dekoratør
01-01-2011 31-12-9999 35390905 : Handelsuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35390910 : Korn og foderstof
01-01-2001 31-12-9999 35390915 : Kolonial (engroshandel)
01-01-2001 31-12-9999 35390920 : Manufaktur
01-01-2009 31-12-9999 35390922 : Tekstil, engros
01-01-2001 31-12-9999 35390925 : Trælast
01-01-2001 31-12-9999 35390930 : Værktøj og maskiner
01-01-2001 31-12-9999 35390935 : Jern og stål
01-01-2001 31-12-9999 35390940 : Automobiler og reservedele
01-01-2001 31-12-9999 35390945 : Landbrugsmaskiner
01-01-2001 31-12-9999 35390950 : El-artikler
01-01-2001 31-12-9999 35390955 : Vvs branchen
01-01-2001 31-12-9999 35390960 : Isenkram
01-01-2001 31-12-9999 35390965 : Engroshandel med detail
01-01-2001 31-12-9999 35390970 : Engroshandel med kontor
01-01-2001 31-12-9999 35390972 : Logistikassistent
01-01-2001 31-12-9999 35390974 : Indkøbsassistent
01-01-2001 31-12-9999 35390976 : Handelsassistent, salg
01-01-2001 31-12-9999 35390978 : Handelsassistent, service
01-01-2011 31-12-9999 35392610 : Kontoruddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35392615 : Kontor all round
01-01-2005 31-12-9999 35392617 : Kontorserviceuddannelse
01-01-2001 31-12-9999 35392620 : Kontor, regnskab og revision
01-01-2002 31-12-9999 35392622 : Kontor, økonomi
01-01-2001 31-12-9999 35392625 : Kontor, korrespondance
01-01-2001 31-12-9999 35392630 : Kontor, rejsebranche
01-01-2003 31-12-9999 35392632 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
01-01-2001 31-12-9999 35392635 : Spedition og shipping
01-01-2001 31-12-9999 35392640 : Kontor, kommune og amtskommune
01-01-2001 31-12-9999 35392645 : Kontor, stat
01-01-2001 31-12-9999 35392650 : Kontor, administration
01-01-2005 31-12-9999 35392652 : Kontor, offentlig administration
01-01-2001 31-12-9999 35392655 : Lægesekretær
01-01-2005 31-12-9999 35392657 : Sundhedsservicesekretær
01-01-2001 31-12-9999 35392660 : Advokatsekretær
01-01-2001 31-12-9999 35392665 : Informatikassistent
01-01-2001 31-12-9999 35392680 : Postelev
01-01-2001 31-12-9999 35392684 : Teleelev
01-01-2001 31-12-9999 35392688 : Postassistent
01-01-2011 31-12-9999 35392910 : Toldfunktionær mv.
01-01-2003 31-12-9999 35393210 : Finansuddannelse
01-01-2011 31-12-9999 35393215 : Kundemedarbejder
01-01-2001 31-12-9999 35393220 : Bank
01-01-2001 31-12-9999 35393230 : Forsikring
01-01-2001 31-12-9999 35393240 : Realkredit
01-01-2009 31-12-9999 35393250 : Finansassistent
01-01-2010 31-12-9999 35393510 : Eventkoordinator
01-01-2011 31-12-9999 35393511 : Eventassistent
01-01-2001 31-12-9999 35394010 : Edb-assistent
01-01-2005 31-12-9999 35394020 : Kundekontaktcenteruddannelse
01-01-2008 31-12-2009 35404830 : Greenkeeperassistent
01-01-2001 31-12-9999 35530005 : Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
01-01-2013 31-12-9999 35530010 : Bygge og anlæg, individuel eud
01-01-2013 31-12-9999 35530015 : Strøm, styring og it, individuel eud
01-01-2001 31-12-9999 35530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35531510 : Mureruddannelse u.n.a.
01-01-2009 31-12-9999 35531512 : Flisemontør
01-01-2011 31-12-9999 35532010 : Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35532020 : Brolægger
01-01-2001 31-12-9999 35532030 : Anlægsstruktør
01-01-2001 31-12-9999 35532040 : Bygningsstruktør
01-01-2011 31-12-9999 35532050 : Kloakrørlægger
01-01-2001 31-12-9999 35532510 : Stenhugger
01-01-2013 31-12-9999 35532515 : Stenindustriarbejder
01-01-2013 31-12-9999 35532520 : Stentekniker
01-01-2011 31-12-9999 35533510 : Træfagenes byggeuddannelse
01-01-2001 31-12-9999 35533520 : Tømrer
01-01-2002 31-12-9999 35533525 : Glarmester, aluminium
01-01-2001 31-12-9999 35533530 : Gulvlægger
01-01-2002 31-12-9999 35533535 : Tækkemand
01-01-2001 31-12-9999 35533540 : Gulvbelægningsarbejder
01-01-2005 31-12-9999 35533545 : Byggemontagetekniker
01-01-2011 31-12-9999 35534005 : Snedkeruddannelsen
01-01-2001 31-12-9999 35534010 : Bygningssnedker
01-01-2008 31-12-9999 35534012 : Bygningsmontør
01-01-2001 31-12-9999 35534015 : Møbelsnedker
01-01-2013 31-12-9999 35534016 : Træoperatør
01-01-2001 31-12-9999 35534020 : Bødker
01-01-2001 31-12-9999 35534025 : Orgelbygger
01-01-2001 31-12-9999 35534030 : Violinbygger
01-01-2001 31-12-9999 35534040 : Modelsnedker
01-01-2001 31-12-9999 35534043 : Billedskærer
01-01-2001 31-12-9999 35534050 : Forgylder
01-01-2011 31-12-9999 35534052 : Maskinsnedker mm. u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35534053 : Maskinsnedker
01-01-2005 31-12-9999 35534054 : Produktassistent, døre og vinduer
01-01-2005 31-12-9999 35534056 : Produktionsassistent, plademøbler
01-01-2005 31-12-9999 35534057 : Produktionsassistent, massivtræsmøbler
01-01-2001 31-12-9999 35534060 : Trædrejer
01-01-2001 31-12-9999 35534067 : Børstenbinder
01-01-2001 31-12-9999 35534070 : Kurvemager
01-01-2011 31-12-9999 35535010 : Vvs-uddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35535020 : Vvs og blikkenslager
01-01-2001 31-12-9999 35535030 : Rustfast industriblikkenslager
01-01-2001 31-12-9999 35535040 : Vvs-montør
01-01-2005 31-12-9999 35535045 : Forsyningsoperatør
01-01-2010 31-12-9999 35535046 : Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
01-01-2011 31-12-9999 35535047 : Forsyningsoperatør, el-forsyning
01-01-2001 31-12-9999 35535050 : Teknisk isolatør
01-01-2005 31-12-9999 35535055 : Ventilationstekniker
01-01-2001 31-12-9999 35535060 : Vvs- og energispecialist
01-01-2001 31-12-9999 35535070 : Rustfast industrimontør
01-01-2001 31-12-9999 35535080 : Vvs- og ventilationsmontør
01-01-2005 31-12-9999 35535085 : Oliefyrstekniker
01-01-2001 31-12-9999 35535510 : Bygningsmaler
01-01-2001 31-12-9999 35535520 : Skiltetekniker
01-01-2001 31-12-9999 35535530 : Vognmaler
01-01-2005 31-12-9999 35535542 : Overfladebehandler
01-01-2005 31-12-9999 35535544 : Overfladebehandler, konstruktion
01-01-2005 31-12-9999 35535546 : Overfladebehandler, komponenter
01-01-2011 31-12-9999 35536510 : Elektriker u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35536520 : Elektriker, installationsteknik
01-01-2001 31-12-9999 35536530 : Elektriker, kommunikationsteknik
01-01-2001 31-12-9999 35536540 : Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
01-01-2004 31-12-9999 35536550 : El-montør
01-01-2006 31-12-9999 35536555 : Elektriker, bygningsautomatik
01-01-2001 31-12-9999 35537510 : Stukkatør
01-01-2001 31-12-9999 35537520 : Glarmester
01-01-2001 31-12-9999 35537530 : Skorstensfejer
01-01-2012 31-12-9999 35537531 : Kedelanlægstekniker
01-01-2001 31-12-9999 35537540 : Tagdækker
01-01-2001 31-12-9999 35537550 : Kloakmester
01-01-2001 31-12-9999 35540005 : Jern og metal, indgangsår (gl)
01-01-2010 31-12-9999 35540010 : Produktion og udvikling, individuel eud
01-01-2001 31-12-9999 35540090 : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35543005 : Vvs-rørsmed
01-01-2012 31-12-9999 35543007 : Vindmølleoperatør, vingeproduktion
01-01-2001 31-12-9999 35543008 : Ventilationssmed
01-01-2011 31-12-9999 35543009 : Vindmølleoperatør, mekanik og montage
01-01-2011 31-12-9999 35543010 : Smedeuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35543011 : Industriel rørsmed
01-01-2005 31-12-9999 35543012 : Vindmølleoperatør
01-01-2005 31-12-9999 35543013 : Smed, rustfast
01-01-2001 31-12-9999 35543014 : Plade- og konstruktionssmed
01-01-2005 31-12-9999 35543015 : Vvs-energiteknik
01-01-2010 31-12-9999 35543016 : Smed, bearbejdning
01-01-2001 31-12-9999 35543017 : Kedelsmed
01-01-2011 31-12-9999 35543019 : Skibstekniker u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35543020 : Skibsbygger
01-01-2010 31-12-9999 35543021 : Skibstekniker, reparation
01-01-2010 31-12-9999 35543022 : Skibstekniker, konstruktion
01-01-2010 31-12-9999 35543023 : Skibstekniker, maritime rør
01-01-2001 31-12-9999 35543024 : Skibsbygningsarbejder
01-01-2013 31-12-9999 35543025 : Skibsteknikerassistent
01-01-2013 31-12-9999 35543026 : Skibstekniker, design
01-01-2001 31-12-9999 35543027 : Grovsmed
01-01-2001 31-12-9999 35543030 : Skibsmontør
01-01-2011 31-12-9999 35543031 : Støberitekniker, sandstøbning
01-01-2005 31-12-9999 35543032 : Industrimontør
01-01-2001 31-12-9999 35543033 : Bygnings- og landbrugssmed
01-01-2011 31-12-9999 35543034 : Støberiassistent
01-01-2011 31-12-9999 35543035 : Støberitekniker, støbning i permanente forme
01-01-2001 31-12-9999 35543036 : Klejnsmed
01-01-2005 31-12-9999 35543037 : Smed, aluminium
01-01-2010 31-12-9999 35543038 : Smed, energiteknik
01-01-2001 31-12-9999 35543039 : Klejnsmed, rustfast
01-01-2001 31-12-9999 35543042 : Svejser
01-01-2005 31-12-9999 35543044 : Plastsvejser
01-01-2005 31-12-9999 35543046 : Industrisvejser
01-01-2001 31-12-9999 35543050 : Beslagsmed
01-01-2001 31-12-9999 35543065 : Karrosserismed
01-01-2009 31-12-9999 35543066 : Karrosseriopretter
01-01-2010 31-12-9999 35543067 : Karrosseribygger
01-01-2001 31-12-9999 35543068 : Karetmager og karrosseribygger
01-01-2001 31-12-9999 35543074 : Gravør
01-01-2001 31-12-9999 35543082 : Kobbersmed
01-01-2001 31-12-9999 35543085 : Gørtler
01-01-2001 31-12-9999 35543090 : Gørtler, armatur
01-01-2001 31-12-9999 35543094 : Metaltrykker
01-01-2001 31-12-9999 35543096 : Jern- og metalsliber
01-01-2001 31-12-9999 35543520 : Sølvsmed, bestik
01-01-2001 31-12-9999 35543525 : Sølvsmed, korpus
01-01-2001 31-12-9999 35543535 : Guldsmed
01-01-2009 31-12-9999 35543537 : Butiksguldsmed
01-01-2001 31-12-9999 35543540 : Ciselør
01-01-2005 31-12-9999 35543542 : Ædelstensfatter
01-01-2005 31-12-9999 35543544 : Ædelmetalstøber
01-01-2011 31-12-9999 35543550 : Ædelsmed u.n.a.
01-01-2011 31-12-9999 35544015 : Maritime håndværksfag u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35544020 : Bådebygger, træ og plast
01-01-2001 31-12-9999 35544030 : Bådebygger, træ
01-01-2001 31-12-9999 35544040 : Bådebygger, plast
01-01-2001 31-12-9999 35544050 : Træskibstømrer
01-01-2005 31-12-9999 35544055 : Bådserviceassistent
01-01-2001 31-12-9999 35544060 : Skibssnedker
01-01-2001 31-12-9999 35544070 : Jernskibstømrer
01-01-2011 31-12-9999 35545005 : Maskinuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-2012 35545010 : Maskinarbejder
01-01-2001 31-12-9999 35545015 : Nitter og stemmer
01-01-2001 31-12-9999 35545020 : Industritekniker, plast
01-01-2010 31-12-9999 35545022 : Industriassistent
01-01-2001 31-12-9999 35545025 : CNC-drejer
01-01-2001 31-12-9999 35545030 : CNC-fræser
01-01-2005 31-12-9999 35545033 : CNC-tekniker
01-01-2005 31-12-9999 35545034 : NDT tekniker
01-01-2001 31-12-9999 35545035 : Skruestikarbejder
01-01-2005 31-12-9999 35545036 : CNC-assistent
01-01-2001 31-12-9999 35545040 : Værktøjstekniker
01-01-2011 31-12-9999 35545042 : Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35545045 : Værktøjsmager
01-01-2005 31-12-9999 35545047 : Værktøjssliber
01-01-2001 31-12-9999 35545060 : Industriformer
01-01-2001 31-12-9999 35545065 : Former
01-01-2001 31-12-9999 35545070 : Metalstøber
01-01-2011 31-12-9999 35545072 : Støberitekniker, sandstøbning
01-01-2005 31-12-9999 35545074 : Montageoperatør
01-01-2001 31-12-9999 35545075 : Køletekniker
01-01-2005 31-12-9999 35545077 : Køleassistent
01-01-2011 31-12-9999 35545080 : Industriteknikudd. u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35545082 : Industritekniker, produktion
01-01-2001 31-12-9999 35545085 : Industrimekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35545087 : Industritekniker, maskin
01-01-2005 31-12-9999 35545088 : Industriel reparatør
01-01-2001 31-12-9999 35545090 : Industrioperatør
01-01-2005 31-12-9999 35545091 : Aluminiumsoperatøruddannelse
01-01-2001 31-12-9999 35546005 : Automekaniker
01-01-2005 31-12-9999 35546007 : Automontør
01-01-2001 31-12-9999 35546010 : Autoelektromekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546015 : Cykelmekaniker
01-01-2005 31-12-9999 35546017 : Cykelmontør
01-01-2001 31-12-9999 35546020 : Knallertmekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546025 : Motorcykelmekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546030 : Flymekaniker
01-01-2011 31-12-9999 35546033 : Personvognsmontør
01-01-2011 31-12-9999 35546034 : Personvognsmekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546035 : Lastvognsmekaniker
01-01-2009 31-12-9999 35546037 : Kranmekaniker
01-01-2009 31-12-9999 35546039 : Landbrugssmed
01-01-2001 31-12-9999 35546040 : Landbrugsmaskinmekaniker
01-01-2009 31-12-9999 35546041 : Materielmekaniker
01-01-2010 31-12-9999 35546043 : Personliftmekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546045 : Entreprenørmaskinmekaniker
01-01-2005 31-12-9999 35546047 : Motormekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546050 : Traktormekaniker
01-01-2011 31-12-9999 35546052 : Bådmekaniker
01-01-2011 31-12-9999 35546053 : Bådassistent
01-01-2001 31-12-9999 35546055 : Skibsmekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546060 : Finmekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546065 : Låsesmed
01-01-2001 31-12-9999 35546070 : Finmekaniker, måleinstrumenter
01-01-2005 31-12-9999 35546072 : Låseassistent
01-01-2001 31-12-9999 35546075 : Våbenmekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35546080 : Instrumentmager
01-01-2010 31-12-9999 35546085 : Finmekanikassistent
01-01-2011 31-12-9999 35546090 : Mekaniker u.n.a.
01-01-2011 31-12-9999 35546092 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
01-01-2011 31-12-9999 35546094 : Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
01-01-2011 31-12-9999 35547010 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35547020 : Radio- og tv fagtekniker
01-01-2005 31-12-9999 35547025 : Frontline radio-TV-supporter
01-01-2001 31-12-9999 35547030 : Kontorservicetekniker
01-01-2001 31-12-9999 35547040 : Elektronikfagtekniker
01-01-2001 31-12-9999 35547050 : Telesystemtekniker
01-01-2008 31-12-9999 35547055 : Teleinstallationstekniker
01-01-2001 31-12-9999 35547060 : Stærkstrømsmekaniker
01-01-2013 31-12-9999 35547070 : Medicotekniker
01-01-2013 31-12-9999 35547075 : Elektronik udviklingstekniker
01-01-2005 31-12-9999 35547090 : Elektronikoperatør
01-01-2008 31-12-9999 35547510 : Teknologi og kommunikation, individuel eud
01-01-2011 31-12-9999 35548010 : Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35548020 : Automatiktekniker
01-01-2010 31-12-9999 35548025 : Automatikmontør
01-01-2001 31-12-9999 35548030 : Elektrotekniker
01-01-2011 31-12-9999 35548040 : Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35548045 : Datatekniker
01-01-2011 31-12-9999 35548047 : Datatekniker med speciale i infrastruktur
01-01-2013 31-12-9999 35548048 : Datatekniker med speciale i programmering
01-01-2001 31-12-9999 35548050 : IT-supporter
01-01-2005 31-12-9999 35548052 : Frontline PC-supporter
01-01-2011 31-12-9999 35549010 : Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35549020 : Plastmager
01-01-2011 31-12-9999 35549021 : Plastspecialist
01-01-2012 31-12-9999 35549022 : Plastmedhjælper
01-01-2001 31-12-9999 35549030 : Procesoperatør
01-01-2003 31-12-9999 35549040 : Procesarbejder
01-01-2001 31-12-9999 35550005 : Grafisk, indgangsår (gl)
01-01-2010 31-12-9999 35550025 : Medieproduktion, individuel eud
01-01-2003 31-12-9999 35550090 : Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35551010 : Typotekniker
01-01-2001 31-12-9999 35551020 : Grafiker, layout og montage
01-01-2001 31-12-9999 35551030 : Litograf
01-01-2001 31-12-9999 35551040 : Reprofotograf
01-01-2001 31-12-9999 35551045 : Mediegrafiker
01-01-2002 31-12-9999 35551047 : Mediegrafisk assistent
01-01-2001 31-12-9999 35551050 : Klichefotograf
01-01-2001 31-12-9999 35551060 : Retouchør, fotograf
01-01-2001 31-12-9999 35551070 : Reprokopist
01-01-2001 31-12-9999 35551080 : Offsetfotograf
01-01-2001 31-12-9999 35551090 : Ætser
01-01-2011 31-12-9999 35552010 : Digital media uddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35552020 : Grafisk integrator
01-01-2001 31-12-9999 35552030 : Digital integrator
01-01-2001 31-12-9999 35552040 : Multimedie integrator
01-01-2001 31-12-9999 35552050 : Multimedie animator
01-01-2005 31-12-9999 35552070 : Web-integrator
01-01-2010 31-12-9999 35552090 : 3D grafiker og animator
01-01-2001 31-12-9999 35553010 : Trykker
01-01-2001 31-12-9999 35553030 : Offsetkopist
01-01-2001 31-12-9999 35553040 : Grafisk tekniker
01-01-2001 31-12-9999 35553050 : Tryktekniker
01-01-2001 31-12-9999 35553070 : Håndbogbinder
01-01-2001 31-12-9999 35553080 : Industribogbinder
01-01-2001 31-12-9999 35553090 : Serigraf
01-01-2011 31-12-9999 35556010 : Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35556020 : Film- og TV-assistent
01-01-2001 31-12-9999 35556030 : Film- og TV-produktionstekniker
01-01-2001 31-12-9999 35557020 : Fotograf
01-01-2001 31-12-2014 35557030 : Pressefotograf
01-01-2001 31-12-9999 35580005 : Teknik og industri, indgangsår (gl)
01-01-2001 31-12-9999 35580010 : Tekniske grundfag
01-01-2001 31-12-9999 35580020 : Tekniske område- og specialefag
01-01-2001 31-12-9999 35580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35583010 : Teknisk designer
01-01-2001 31-12-9999 35583020 : Teknisk tegner
01-01-2001 31-12-9999 35583040 : Teknisk designer, industriel produktion
01-01-2001 31-12-9999 35583050 : Teknisk designer, bygge og anlæg
01-01-2001 31-12-9999 35583070 : Teknisk assistent, driftsteknik
01-01-2001 31-12-9999 35583090 : Teater-, udstillings- og eventtekniker
01-01-2010 31-12-9999 35583091 : Eventtekniker, illuminationsteknik
01-01-2009 31-12-9999 35583092 : Eventtekniker, audioteknik
01-01-2010 31-12-9999 35583093 : Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
01-01-2009 31-12-9999 35583094 : Teatertekniker
01-01-2001 31-12-9999 35583095 : Arbejdsstudietekniker
01-01-2011 31-12-9999 35583096 : Udstillingstekniker
01-01-2001 31-12-9999 35585020 : Pottemager
01-01-2001 31-12-9999 35585030 : Modellør
01-01-2001 31-12-9999 35585040 : Keramisk former
01-01-2001 31-12-9999 35585050 : Modelindretter
01-01-2011 31-12-9999 35585060 : Porcelænsmaler u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35585070 : Blåmaler
01-01-2001 31-12-9999 35585080 : Figur- og vasemaler
01-01-2001 31-12-9999 35585090 : Overglasurmaler
01-01-2001 31-12-9999 35586020 : Glasmager
01-01-2001 31-12-9999 35586030 : Glassliber
01-01-2001 31-12-9999 35586040 : Glasrørsblæser
01-01-2001 31-12-9999 35588005 : Beklædningsoperatør
01-01-2006 31-12-9999 35588007 : Beklædningshåndværker
01-01-2001 31-12-9999 35588015 : Modist
01-01-2006 31-12-9999 35588017 : Textil- og beklædningsassistent
01-01-2001 31-12-9999 35588020 : Hue- og kasketmager
01-01-2001 31-12-9999 35588025 : Handskemager
01-01-2001 31-12-9999 35588030 : Håndsyer
01-01-2001 31-12-9999 35588035 : Tilskærer
01-01-2001 31-12-9999 35588040 : Skrædder
01-01-2007 31-12-9999 35588041 : Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
01-01-2001 31-12-9999 35588045 : Modelsyer
01-01-2001 31-12-9999 35588050 : Buntmager
01-01-2001 31-12-9999 35588055 : Buntmagersyer
01-01-2001 31-12-9999 35588060 : Garver
01-01-2011 31-12-9999 35588065 : Skomager u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35588070 : Ortopædiskomager
01-01-2001 31-12-9999 35588075 : Serviceskomager
01-01-2001 31-12-9999 35588080 : Nådler
01-01-2001 31-12-9999 35588085 : Porteføljemager
01-01-2011 31-12-9999 35589005 : Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35589010 : Strikkeoperatør
01-01-2001 31-12-9999 35589015 : Farverioperatør
01-01-2001 31-12-9999 35589020 : Tekstiloperatør
01-01-2001 31-12-9999 35589025 : Tekstilarbejder
01-01-2001 31-12-9999 35589030 : Trikotageassistent
01-01-2001 31-12-9999 35589035 : Konfektionsassistent
01-01-2001 31-12-9999 35589045 : Autopolstrer
01-01-2001 31-12-9999 35589050 : Gardindekoratør
01-01-2011 31-12-9999 35589051 : Gardinmontør
01-01-2001 31-12-9999 35589055 : Møbelpolstrer
01-01-2001 31-12-9999 35589060 : Autosadelmager
01-01-2001 31-12-9999 35589065 : Sejlmager
01-01-2001 31-12-9999 35600005 : Service, indgangsår (gl)
01-01-2007 31-12-9999 35600007 : Sikkerhed, indgangsår
01-01-2001 31-12-9999 35600090 : Service Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2009 31-12-9999 35601010 : Krop og stil, individuel eud
01-01-2009 31-12-9999 35601015 : Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
01-01-2001 31-12-9999 35602010 : Urmager
01-01-2001 31-12-9999 35605010 : Frisør
01-01-2010 31-12-9999 35605015 : Frisøraspirant
01-01-2001 31-12-9999 35605020 : Kosmetiker
01-01-2001 31-12-9999 35605030 : Kosmetolog
01-01-2009 31-12-9999 35605040 : Kosmetikerassistent
01-01-2009 31-12-9999 35605050 : Fitnessinstruktør
01-01-2001 31-12-2014 35608010 : Optometrist
01-01-2001 31-12-9999 35608030 : Ortopædisadelmager
01-01-2001 31-12-9999 35608040 : Ortopædimekaniker
01-01-2001 31-12-9999 35608050 : Ortopædist
01-01-2001 31-12-9999 35608070 : Laboratorietandtekniker
01-01-2001 31-12-9999 35608080 : Tandtekniker, aftagelig protetik
01-01-2010 31-12-9999 35608085 : Basistandtekniker
01-01-2011 31-12-9999 35609010 : Ejendomsservice u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35609020 : Ejendomsservicetekniker, boligservice
01-01-2001 31-12-9999 35609030 : Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
01-01-2005 31-12-9999 35609035 : Ejendomsmedhjælper
01-01-2001 31-12-9999 35609040 : Pianostemmer
01-01-2011 31-12-9999 35609041 : Kordegn
01-01-2007 31-12-9999 35609042 : Kirkesanger
01-01-2007 31-12-9999 35609045 : Sikkerhedsvagt
01-01-2001 31-12-9999 35750005 : Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
01-01-2013 31-12-9999 35750010 : Mad til mennesker, individuel eud
01-01-2001 31-12-9999 35750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35751510 : Mejerist
01-01-2002 31-12-9999 35751515 : Mejerioperatør
01-01-2011 31-12-9999 35754005 : Detailslagter u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35754010 : Slagter
01-01-2006 31-12-9999 35754013 : Detailslagteraspirant
01-01-2001 31-12-9999 35754015 : Butiksslagter
01-01-2001 31-12-9999 35754017 : Forædler
01-01-2001 31-12-9999 35754020 : Delikatesseassistent
01-01-2002 31-12-9999 35754022 : Detailslagter, fisk og vildt
01-01-2001 31-12-9999 35754030 : Pølsemager
01-01-2001 31-12-9999 35754035 : Industripølsemager
01-01-2006 31-12-9999 35754037 : Industrislagter
01-01-2001 31-12-9999 35754040 : Slagter, privat mester
01-01-2001 31-12-9999 35754045 : Bacontilvirker
01-01-2001 31-12-9999 35754050 : Svineslagter
01-01-2001 31-12-9999 35754055 : Kreaturslagter
01-01-2001 31-12-9999 35754060 : Tarmrenser
01-01-2005 31-12-9999 35754062 : Industritarmrenser
01-01-2005 31-12-9999 35754065 : Ferskvareassistent
01-01-2011 31-12-9999 35754510 : Bager og konditor u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35754515 : Bager
01-01-2006 31-12-9999 35754517 : Brødbager
01-01-2006 31-12-9999 35754519 : Brødbager med profil
01-01-2001 31-12-9999 35754525 : Konditor
01-01-2011 31-12-9999 35754526 : Kagekonditor med profil
01-01-2013 31-12-9999 35754527 : Kagekonditor
01-01-2001 31-12-9999 35754530 : Chokolade- og konfektureassistent
01-01-2001 31-12-9999 35754535 : Dropskoger
01-01-2001 31-12-9999 35754540 : Møller
01-01-2011 31-12-9999 35755515 : Serviceassistent u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35755520 : Ernæringsassistent
01-01-2009 31-12-9999 35755522 : Ernæringshjælper
01-01-2001 31-12-9999 35755525 : Kantinemedhjælper
01-01-2001 31-12-9999 35755530 : Køkkenhjælper
01-01-2001 31-12-2014 35755535 : Cafeteria- og kantineassistent
01-01-2001 31-12-9999 35755545 : Hjemmeserviceassistent
01-01-2010 31-12-9999 35755547 : Rengøringstekniker
01-01-2001 31-12-9999 35755550 : Serviceassistent, hospitalservice
01-01-2001 31-12-9999 35755560 : Fritidsserviceassistent
01-01-2001 31-12-9999 35755570 : Serviceassistent, virksomhedsservice
01-01-2001 31-12-9999 35755580 : Hotel- og fritidsassistent
01-01-2011 31-12-9999 35756010 : Gastronom u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35756020 : Kok
01-01-2002 31-12-9999 35756025 : Gastronomassistent
01-01-2001 31-12-9999 35756030 : Skibskok, grundkursus
01-01-2001 31-12-9999 35756035 : Skibskok, afslutningskursus
01-01-2001 31-12-9999 35756040 : Kogejomfru
01-01-2001 31-12-9999 35756050 : Smørrebrødsjomfru
01-01-2001 31-12-9999 35756055 : Cater
01-01-2009 31-12-9999 35756210 : Jord til bord, individuel eud
01-01-2001 31-12-2003 35756510 : Tjener
01-01-2003 31-12-9999 35756512 : Tjener
01-01-2003 31-12-9999 35756515 : Juniortjener
01-01-2006 31-12-9999 35756517 : Selskabstjener
01-01-2001 31-12-2003 35756520 : Receptionist
01-01-2003 31-12-9999 35756525 : Receptionist
01-01-2003 31-12-9999 35756530 : Juniorreceptionist
01-01-2001 31-12-9999 35756580 : Steward/stewardesse
01-01-2001 31-12-2008 35757010 : Husholdningsskole, efterudd.kursus
01-01-2001 31-12-2008 35757020 : Køkkenleder 2
01-01-2001 31-12-9999 35758010 : Levnedsmiddelassistent
01-01-2001 31-12-9999 35758020 : Tilsynstekniker
01-01-2001 31-12-9999 35758030 : Tobaksarbejder faglært
01-01-2008 31-12-2013 35758040 : Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
01-01-2008 31-12-9999 35758050 : Køkkenleder 2
01-01-2001 31-12-9999 35800005 : Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
01-01-2010 31-12-9999 35800010 : Dyr, planter og natur, individuel eud
01-01-2001 31-12-9999 35800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35801010 : Veterinærsygeplejerske
01-01-2008 31-12-9999 35801020 : Veterinærsygehjælper
01-01-2010 31-12-9999 35801030 : Veterinærsygeplejerske, heste
01-01-2010 31-12-9999 35801040 : Veterinærsygeplejerske, smådyr
01-01-2001 31-12-9999 35802004 : Dyrepasser u.n.a.
01-01-2010 31-12-2011 35802005 : Landbrugsuddannelse
01-01-2001 31-12-9999 35802008 : Jordbrugsmaskinfører
01-01-2011 31-12-9999 35802010 : Landbrugsuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35802012 : Markbruger
01-01-2001 31-12-9999 35802016 : Jordbrugsassistent
01-01-2005 31-12-9999 35802018 : Dyrepasser, ZOO
01-01-2005 31-12-9999 35802019 : Dyrepasser, forsøgsdyr
01-01-2006 31-12-9999 35802022 : Dyrepasserassistent
01-01-2005 31-12-9999 35802024 : Dyrepasser, heste
01-01-2009 31-12-9999 35802027 : Landbrugsassistent
01-01-2009 31-12-9999 35802029 : Landmand, husdyr
01-01-2009 31-12-9999 35802031 : Landmand, planter
01-01-2001 31-12-9999 35802515 : Landmand faglært modul 1a
01-01-2001 31-12-9999 35802520 : Landmand faglært modul 1b
01-01-2001 31-12-9999 35802525 : Landmand faglært modul 2
01-01-2001 31-12-9999 35802530 : Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
01-01-2001 31-12-9999 35802535 : Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
01-01-2005 31-12-2007 35802810 : Driftsleder grønt bevis
01-01-2011 31-12-9999 35803010 : Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35803015 : Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
01-01-2011 31-12-9999 35803017 : Driftsleder grønt diplom/bevis
01-01-2001 31-12-9999 35803020 : Landmand, efteruddannelse
01-01-2001 31-12-9999 35803025 : Landbrugskurser, andre
01-01-2001 31-12-9999 35803030 : Mejeriskolekurser, andre
01-01-2001 31-12-9999 35803035 : Landbrugets overbygningsuddannelse
01-01-2011 31-12-9999 35803038 : Produktionsleder landbrug
01-01-2011 31-12-9999 35803039 : Virksomhedsleder landbrug
01-01-2011 31-12-9999 35803040 : Agrarøkonom
01-01-2001 31-12-2003 35804005 : Væksthusgartner
01-01-2003 31-12-9999 35804010 : Væksthusgartner
01-01-2003 31-12-9999 35804012 : Væksthusgartnerassistent
01-01-2001 31-12-9999 35804015 : Frilandsgartner
01-01-2001 31-12-9999 35804020 : Frugt- og bæravler
01-01-2001 31-12-9999 35804025 : Planteskolegartner
01-01-2010 31-12-9999 35804027 : Planteskolegartnerassistent
01-01-2011 31-12-9999 35804028 : Produktionsgartner u.n.a.
01-01-2001 31-12-2013 35804030 : Produktionsgartner, handel
01-01-2011 31-12-9999 35804032 : Anlægsgartner u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35804035 : Anlægsgartner, plejeteknik
01-01-2001 31-12-9999 35804040 : Anlægsgartner, anlægsteknik
01-01-2008 31-12-9999 35804042 : Anlægsgartnerassistent
01-01-2009 31-12-2013 35804044 : Væksthusgartner, handel
01-01-2005 31-12-2009 35804055 : Greenkeeperassistent
01-01-2001 31-12-9999 35804515 : Blomsterdekoratørkursus
01-01-2001 31-12-9999 35804520 : Gartner, driftslederkursus
01-01-2001 31-12-9999 35804525 : Gartnerskolekursus, frugtavler
01-01-2001 31-12-9999 35804530 : Gartnerskolekursus, væksthus
01-01-2001 31-12-9999 35804535 : Gartnerskolekursus, planteskole
01-01-2001 31-12-9999 35804545 : Gartnerskolekursus, anlæg
01-01-2001 31-12-9999 35804550 : Gartnerskolekurser andre
01-01-2009 31-12-9999 35804810 : Greenkeeper
01-01-2009 31-12-9999 35804820 : Groundman
01-01-2008 31-12-9999 35804830 : Greenkeeperassistent
01-01-2010 31-12-9999 35804840 : Groundsmanassistent
01-01-2011 31-12-9999 35805010 : Skov- og naturtekniker u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35805020 : Skov- og naturtekniker, skovbrug
01-01-2001 31-12-9999 35805030 : Godsarbejder
01-01-2001 31-12-9999 35805040 : Skovbrugsmaskinfører
01-01-2001 31-12-9999 35805050 : Savværks- og træindustriarbejder
01-01-2001 31-12-9999 35805060 : Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
01-01-2001 31-12-9999 35805070 : Skov- og naturtekniker, naturformidler
01-01-2001 31-12-9999 35805072 : Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
01-01-2001 31-12-9999 35805074 : Skov- og naturassistent
01-01-2010 31-12-9999 35805076 : Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
01-01-2010 31-12-9999 35805078 : Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
01-01-2001 31-12-9999 35805280 : Herregårdsskytte
01-01-2001 31-12-9999 35805510 : Skovbrug, efteruddannelse
01-01-2001 31-12-9999 35806010 : Fiskeassistent
01-01-2001 31-12-9999 35806020 : Erhvervsfisker
01-01-2001 31-12-2011 35806030 : Kyst- og fiskeskipper af 3. grad
01-01-2001 31-12-2011 35806035 : Fiskeskipper af 3. grad
01-01-2001 31-12-2011 35806040 : Kystskipper
01-01-2001 31-12-9999 35806045 : Kyst-, fiske- og sætteskipper
01-01-2001 31-12-9999 35850005 : Transport, indgangsår (gl)
01-01-2008 31-12-9999 35850080 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
01-01-2010 31-12-9999 35850085 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
01-01-2001 31-12-9999 35850090 : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35854010 : Skibsassistent, grundkursus
01-01-2013 31-12-9999 35854015 : Styrmand
01-01-2001 31-12-9999 35854025 : Skibsassistent befaren, modul 3
01-01-2001 31-12-9999 35854030 : Maskinist
01-01-2001 31-12-9999 35854040 : Matros befaren, afslutningskursus
01-01-2001 31-12-9999 35854050 : Motormand befaren, afslutningskursus
01-01-2001 31-12-9999 35854065 : Søfartsskole u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35854070 : Maritimt forberedelseskursus
01-01-2001 31-12-2006 35854075 : Juniorofficer, 1. teoridel
01-01-2001 31-12-9999 35854092 : Radiotelegrafist
01-01-2001 31-12-9999 35854095 : Kommunikationsoperatør, søværnet
01-01-2007 31-12-9999 35855005 : Trafikflyver
01-01-2011 31-12-9999 35855011 : Lufthavnsoperatør, cargo
01-01-2011 31-12-9999 35855012 : Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
01-01-2011 31-12-9999 35855013 : Lufthavnsoperatør, airport service
01-01-2011 31-12-9999 35855014 : Lufthavnsoperatør, fuel
01-01-2011 31-12-9999 35855015 : Lufthavnsoperatør, cleaning
01-01-2011 31-12-9999 35855016 : Lufthavnsoperatør, ground handling
01-01-2011 31-12-9999 35855017 : Lufthavnsoperatør, rampe service
01-01-2013 31-12-9999 35855018 : Lufthavnsoperatør, brand og redning
01-01-2005 31-12-9999 35855020 : Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
01-01-2013 31-12-9999 35855021 : Lufthavnsoperatør, bagage loading
01-01-2013 31-12-9999 35855022 : Lufthavnsoperatør, bagage sorting
01-01-2005 31-12-9999 35855025 : Lufthavnsoperatør, service
01-01-2008 31-12-9999 35855035 : Transportarbejder, lufthavn
01-01-2010 31-12-9999 35855040 : Lufthavnsoperatør
01-01-2011 31-12-9999 35856005 : Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
01-01-2010 31-12-2011 35856006 : Personbefordringsudd. u.n.a.
01-01-2011 31-12-9999 35856007 : Personbefordringsuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35856010 : Flyttearbejder
01-01-2008 31-12-9999 35856012 : Lastbilchauffør
01-01-2001 31-12-9999 35856015 : Chauffør, dagligvaretransport
01-01-2001 31-12-9999 35856020 : Chauffør, containertransport
01-01-2001 31-12-9999 35856025 : Chauffør, temperaturtransport
01-01-2001 31-12-9999 35856030 : Chauffør, entreprenørkørsel
01-01-2001 31-12-9999 35856035 : Chauffør, tankbilchauffør
01-01-2001 31-12-9999 35856040 : Chauffør, specialtransport
01-01-2001 31-12-9999 35856045 : Chauffør, transport af levende dyr
01-01-2001 31-12-9999 35856050 : Chauffør, renovation
01-01-2001 31-12-9999 35856055 : Chauffør, persontransport
01-01-2001 31-12-9999 35856060 : Chauffør, all round
01-01-2004 31-12-9999 35856062 : Chaufførmedhjælper
01-01-2001 31-12-9999 35856065 : Flyttechauffør
01-01-2001 31-12-9999 35856070 : Eksportchauffør
01-01-2001 31-12-9999 35856075 : Fragtchauffør
01-01-2009 31-12-9999 35856076 : Buschauffør med speciale
01-01-2001 31-12-9999 35856078 : Buschauffør
01-01-2005 31-12-9999 35856079 : Rutebilchauffør
01-01-2001 31-12-9999 35856080 : Salgschauffør
01-01-2001 31-12-9999 35856085 : Godschauffør
01-01-2001 31-12-9999 35856090 : Redder
01-01-2013 31-12-9999 35856091 : Autohjælp
01-01-2009 31-12-9999 35856092 : Ambulanceassistent
01-01-2010 31-12-9999 35856094 : Kørselsdisponent
01-01-2010 31-12-9999 35856097 : Buschauffør, international kørsel
01-01-2011 31-12-9999 35857005 : Transportuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35857010 : Kranfører
01-01-2001 31-12-9999 35857020 : Lager- og transportoperatør
01-01-2001 31-12-9999 35857025 : Transportarbejder
01-01-2001 31-12-9999 35857030 : Lagerarbejder
01-01-2001 31-12-9999 35857035 : Havne- og terminalarbejder
01-01-2011 31-12-9999 35857037 : Postuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35857040 : Postoperatør, center
01-01-2005 31-12-9999 35857041 : Postoperatør,distribution
01-01-2005 31-12-9999 35857042 : Postoperatør, transport
01-01-2010 31-12-2011 35857043 : Kørselsdisponent
01-01-2001 31-12-9999 35857045 : Lager- og produktionsassistent
01-01-2005 31-12-9999 35857046 : Lager- og procesoperatør
01-01-2001 31-12-9999 35857047 : Lager- og logistikoperatør
01-01-2011 31-12-9999 35857048 : Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35857049 : Lagermedhjælper
01-01-2010 31-12-9999 35857050 : Lager- og terminaldisponent
01-01-2011 31-12-9999 35857051 : Havnemedhjælper
01-01-2001 31-12-9999 35857060 : Togklargøring
01-01-2001 31-12-9999 35857065 : Togbetjent
01-01-2001 31-12-9999 35857070 : Stationsbetjent
01-01-2011 31-12-9999 35857080 : Lokomotivfører
01-01-2000 31-12-2001 35858025 : lagermedhjælper
01-01-2001 31-12-9999 35900005 : Sundhed, indgangsår (gl)
01-01-2011 31-12-9999 35900010 : Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
01-01-2015 31-12-9999 35900015 : Optometrist
01-01-2010 31-12-9999 35900080 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
01-01-2001 31-12-9999 35900090 : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-2001 31-12-9999 35901520 : Social- og sundhedshjælper
01-01-2001 31-12-9999 35901525 : Hjemmehjælper
01-01-2001 31-12-9999 35901530 : Sygehjælper
01-01-2001 31-12-9999 35901540 : Beskæftigelsesvejleder
01-01-2001 31-12-9999 35901545 : Plejehjemsassistent
01-01-2001 31-12-9999 35901550 : Plejer
01-01-2001 31-12-9999 35901560 : Barneplejerske
01-01-2001 31-12-9999 35902010 : Social- og sundhedsassistent
01-01-2001 31-12-9999 35906010 : Tandklinikassistent
01-01-2011 31-12-2012 35906020 : Klinisk tandtekniker
01-01-2001 31-12-9999 35906510 : Defektrice
01-01-2011 31-12-9999 35909510 : Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 35909520 : Audiologiassistent
01-01-2001 31-12-9999 35909530 : Neurofysiologiassistent
01-01-2001 31-12-9999 35909540 : Fodterapeut
01-01-2013 31-12-9999 35909550 : Audiometrist
01-01-2005 31-12-2007 35950005 : Sikkerhed, indgangsår
01-01-2001 31-12-2007 35950510 : Sikkerhedsvagt
01-01-2003 31-12-9999 35951010 : Sikkerhedsfunktionær
01-01-2014 31-12-9999 35951011 : Værkmester, fængselsvæsenet
01-01-2001 31-12-9999 35952010 : Konstabel, hæren
01-01-2001 31-12-9999 35952015 : Sergent, hæren
01-01-2001 31-12-9999 35952020 : Konstabel, søværnet
01-01-2001 31-12-9999 35952025 : Sergent, søværnet
01-01-2001 31-12-9999 35952030 : Konstabel, flyvevåbnet
01-01-2001 31-12-9999 35952035 : Sergent, flyvevåbnet
01-01-2001 31-12-9999 35979710 : Korte kurser ved erhvervsskoler
01-01-2001 31-12-9999 35979720 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
01-01-2001 31-12-9999 35979730 : Fagspecifikke kurser
01-01-2001 31-12-9999 39200090 : Pædagogik Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39201010 : Pædagogisk euu, AMU pæd./soc.
01-01-2001 31-12-2006 39390005 : Handel/kontorfag. euu, AMU handel/adm.
01-01-2001 31-12-2006 39390010 : Handel, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390015 : Detailhandel, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390020 : Engrosvirksomhed, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390025 : Kontorteknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390030 : Handel edb-teknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390035 : Statsligt udd. euu, AMU handel/adm.
01-01-2001 31-12-2006 39390040 : Administration, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390045 : Organisation, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390050 : Salg og markedsføring, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390055 : Økonomi og regnskab, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390060 : Finanssektorens euu, AMU handel/adm.
01-01-2001 31-12-2006 39390065 : Finanssektoren, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390070 : Kontor andet, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390075 : Reklamevirksomhed, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39390080 : Mediegrafisk udd.udv., AMU handel/adm.
01-01-2001 31-12-2006 39390085 : Teaterteknik, AMU handel/kt.
01-01-2001 31-12-9999 39390090 : Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39530010 : Byg/anl/tekn. lederudd., AMU bygge/anl
01-01-2001 31-12-2006 39530020 : Bygge/anlæg, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39530030 : Naturgas, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39530040 : Entreprenørbranchen, AMU bygge/anl.
01-01-2001 31-12-9999 39530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39531005 : Bygge/anl. forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531010 : Byggeri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531015 : Anlæg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531020 : Maskinfører, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531025 : Kranfører, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531030 : Asfaltbranchens euu, AMU byg./ind.
01-01-2001 31-12-2006 39531035 : Betonindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531040 : Tagdækning, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531045 : Gulvbelægning, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531050 : Isolering, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531055 : Isoleringsfag fagl. udv., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39531060 : Stillads bygge/anlæg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531065 : Dykning bygge/anlæg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531070 : Bygge/anlæg andet, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531075 : Byggeriets teknik. euu, AMU byg./ind.
01-01-2001 31-12-2006 39531510 : Murerarbejdsmand, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39531520 : Murer, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39532510 : Murer/stenhug/stukkatør, AMU bygge/anl
01-01-2001 31-12-2006 39532520 : Stenhugger, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39534510 : Snedker-tømrerfaget euu, AMU byg./ind.
01-01-2001 31-12-2006 39534520 : Snedker-tømrerfagets euu, AMU træind.
01-01-2001 31-12-2006 39534530 : Snedker, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39534540 : Tømrer, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39534550 : Maskinsnedker, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39534560 : Snedker/tømrer, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39535010 : Vvs-branch. udd.nævn, AMU inst./energi
01-01-2001 31-12-2006 39535020 : Blikkenslager, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39535510 : Malerfagets euu, AMU byg./ind.
01-01-2001 31-12-2006 39535520 : Bygningsmaler, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39535530 : Skiltemaler, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39535540 : Vognmaler, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39535550 : Maler, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39537010 : Træind./mask. fors./gen., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39537020 : Råtræsforarb. træindu., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39537030 : Træind/mask. vid.forarb., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39537040 : Træindustri/maskinsnedk., AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39537050 : Træindustr. udd.udvalg, AMU træind.
01-01-2001 31-12-2006 39537510 : Glarmester, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39537520 : Skorstensf.fag. euu, AMU inst./energi
01-01-2001 31-12-2006 39537530 : Skorstensfejer, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39540010 : Jern/metal forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39540020 : Metalindustriens euu, AMU metal
01-01-2001 31-12-2006 39540030 : Metalind. brancheudv., AMU ind.arbm
01-01-2001 31-12-2004 39540040 : Transporterhverv. udd.råd, AMU transp.
01-01-2001 31-12-2006 39540050 : Ind./metalind.fællespl., AMU ind/metal
01-01-2001 31-12-9999 39540090 : Jern/metal Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39541004 : Stålværksteknik, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541008 : Lysbuesvejsning, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541012 : Flammeskæring/gassvejs., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541016 : Beskyttelsesgassvejsn., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541020 : Pladearbejde, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541024 : Skibsværftsarbejde, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541028 : Spåntagende bearbejdn., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541032 : Montage og måleteknik, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541036 : Naturgasteknik, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39541040 : Jern/metal andre teknik., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39541044 : Smede- og svejseteknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39541048 : Vvs-teknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2002 39541052 : Fyringsteknisk euu, AMU industri
01-01-2001 31-12-2006 39541056 : Guld/sølv/gravørfag, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39541060 : Maskin-/værktøjsteknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2004 39541064 : Landtransportteknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39541068 : Flyteknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39541072 : Elektronik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39541076 : Jern/metal edb-teknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39541080 : Jern/metal andre teknik., AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39541084 : Auto/karosseriteknik, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39541088 : Maskin-/værktøjsteknik, AMU andre grup
01-01-2001 31-12-2006 39541092 : Autoteknik, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39542010 : Kedel-/maskinp. forsøg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39542020 : Kedel- og maskinpasser, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39547010 : Elfagets udd.nævn, AMU instal./energi
01-01-2001 31-12-2006 39547020 : El-teknik, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39547030 : Elektriker, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39547040 : Elektronik, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39547050 : El-teknik, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39549010 : Plastindustriens euu, AMU ind.arbm
01-01-2001 31-12-2006 39549020 : Plastteknik, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39549030 : Plastindustri forsøg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39549040 : Plastindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39549050 : Plastindustri, AMU andre grup.
01-01-2000 31-12-2001 39549060 : AMU Andre Grup.,plastindustri plastind
01-01-2001 31-12-2006 39550010 : Grafisk euu, AMU handel/adm.
01-01-2001 31-12-2006 39550020 : Grafisk ind. generelt, AMU andre grup.
01-01-2005 31-12-9999 39550090 : Grafisk Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39551010 : Sætter, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39551020 : Reprotekniker, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39551030 : Bogtr./repro fælleskurs., AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39553010 : Film-/medieoperatør. euu, AMU transp.
01-01-2001 31-12-2006 39553020 : Filmoperatør, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39553030 : Trykkeri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39553040 : Bogtryk/repro fors./gen., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39553050 : Bogbinderi forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39553060 : Trykker, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39553070 : Offsettrykker, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39553080 : Bogbinder, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39553090 : Serigraf, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39557010 : Pressefoto film/video, AMU handel/kt.
01-01-2001 31-12-2006 39557020 : Fotograffagets euu, AMU handel/adm.
01-01-2001 31-12-2006 39557030 : Fotograf, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39580005 : Sikkerhed almene kurs., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39580010 : Teknik/ind. øvr. forsøg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39580015 : Produktion/samarbejde, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39580020 : Industr. lederudd.udvalg, AMU industri
01-01-2001 31-12-2006 39580025 : Ledelsesteknik, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39580030 : Vedligeholdelsestekn., AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39580035 : Procesindustri, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39580040 : Procesindustriens euu, AMU ind.arbm
01-01-2001 31-12-2006 39580045 : Teknikere/tekn. ass. euu, AMU industri
01-01-2001 31-12-2006 39580050 : Vidg. tekn. fremstill., AMU industri
01-01-2001 31-12-9999 39580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39582010 : Labor./ind.tekn. euu, AMU lab./tekn.
01-01-2001 31-12-2006 39582020 : Laboranter, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39583010 : Teknisk tegner/assistent, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39583020 : Teknisk tegner/ass., AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39585010 : Keramik-/porcelænsind., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39586010 : Kunst-/brugsglasindustri, AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39586020 : Emballageglasindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587004 : Beklædn./tekstilind.euu, AMU ind.arbm
01-01-2001 31-12-2006 39587008 : Bekl./tekstil fors./gen., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39587012 : Konfekt.-/trikot.syning, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587016 : Trikotage, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587020 : Tilskæring, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587024 : Skind- og rulamsyning, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587028 : Spinderi, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587032 : Væveri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587036 : Farveri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587040 : Tæpper, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587044 : Vodbinderierhvervets euu, AMU ind.arbm
01-01-2001 31-12-2006 39587048 : Vodbinderierhvervet, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587052 : Garveri/læderv. forsøg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587056 : Garveri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587060 : Møbelpolstr./autosadelm., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39587064 : Møbelbetræksyning, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587068 : Gardindekoratør, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587072 : Beklædn./tekst. forsøg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587076 : Skoindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39587080 : Auto/ort./boligm/polst.møb, AMUbyg/ind
01-01-2001 31-12-2006 39587084 : Møbelpolstrer/sadelmager, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39587088 : Beklædning, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39587092 : Skrædder, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39587096 : Beklædn./tekstil iøvr., AMU andre grup
01-01-2001 31-12-2006 39589505 : Procesind. forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589510 : Kemisk industri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589515 : Farve- og lakindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589520 : Gødningsindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589525 : Medicinalindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589530 : Mineralindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589535 : Karto./bølgep./papir euu, AMU ind.arbm
01-01-2001 31-12-2006 39589540 : Papirvareindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589545 : Papir-/støbepapindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589550 : Eternit-/mineraluld.ind., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39589555 : Nærings/nydels.md.ind., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39589560 : Vidg.tekn.proces/levn.md., AMU indust.
01-01-2001 31-12-2006 39589565 : Procesindustri andre, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39600005 : Lederuddannelsesudvalg, AMU handel/adm
01-01-2001 31-12-2006 39600010 : Handel/service lederudv, AMU handel/kt
01-01-2001 31-12-2006 39600020 : Handel og service, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39600030 : Serviceerhvervenes euu, AMU service
01-01-2001 31-12-9999 39600090 : Service Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39602010 : Urmagerfagets fagl.udv., AMU service
01-01-2001 31-12-2006 39602020 : Urmager, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39605010 : Frisør og kosmetik euu, AMU service
01-01-2001 31-12-2006 39605020 : Frisør, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39607010 : Vaskeriind. forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39607020 : Vaskeriindustriens euu, AMU service
01-01-2001 31-12-2006 39607030 : Vaskeriindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39608010 : Optikerfagets euu, AMU service
01-01-2001 31-12-2006 39608020 : Optiker, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39608030 : Tandteknikernes euu, AMU service
01-01-2001 31-12-2006 39608040 : Tandtekniker, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39609010 : Rengøring mv forsøg/gen., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39609020 : Rengøringsservice, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39609030 : Ejendomsservice, AMU spec.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39615410 : Metalindustrien, AMU ind.arb.
01-01-2006 31-12-2007 39615411 : Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr
01-01-2006 31-12-9999 39615425 : Plastindustrien, AMU ind.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39615815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39615816 : Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
01-01-2011 31-12-9999 39615817 : Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39615818 : Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39615819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
01-01-2012 31-12-9999 39615820 : Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39615822 : Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39615830 : Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39625410 : Jern- og metalindustrien, AMU metal
01-01-2006 31-12-9999 39625474 : Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
01-01-2006 31-12-9999 39635410 : Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
01-01-2006 31-12-9999 39643950 : Handel og administration, AMU hand/adm
01-01-2006 31-12-9999 39643965 : Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
01-01-2013 31-12-9999 39643970 : Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
01-01-2006 31-12-9999 39643974 : Ledelse, AMU hand/adm
01-01-2006 31-12-9999 39643975 : Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
01-01-2006 31-12-9999 39643985 : Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
01-01-2011 31-12-9999 39643986 : Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
01-01-2006 31-12-9999 39645521 : Grafisk produktion, AMU hand/adm
01-01-2006 31-12-9999 39645574 : Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
01-01-2006 31-12-9999 39656050 : Urmageri, AMU service
01-01-2006 31-12-9999 39656051 : Optometri, AMU service
01-01-2006 31-12-9999 39656070 : Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
01-01-2009 31-12-9999 39656075 : Teltmontage, AMU service
01-01-2006 31-12-9999 39656085 : Tandteknik, AMU service
01-01-2006 31-12-9999 39656090 : Frisør og kosmetik, AMU service
01-01-2006 31-12-9999 39656091 : Vaskeriindustri, AMU service
01-01-2006 31-12-9999 39665345 : Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
01-01-2006 31-12-9999 39665346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
01-01-2006 31-12-9999 39665347 : Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
01-01-2006 31-12-9999 39665348 : Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
01-01-2006 31-12-9999 39665374 : Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
01-01-2006 31-12-9999 39665390 : Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
01-01-2006 31-12-9999 39675345 : El-teknik installation og service, AMU energi
01-01-2006 31-12-9999 39675370 : Skorstensfejerarbejde, AMU energi
01-01-2006 31-12-9999 39675440 : Vvs-installation og servicering, AMU energi
01-01-2006 31-12-9999 39685820 : Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
01-01-2006 31-12-9999 39697515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
01-01-2006 31-12-9999 39698001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
01-01-2008 31-12-2009 39698002 : Drift af gartneri, havecenter og planteskole, AMU mej/jord
01-01-2006 31-12-9999 39707515 : Kødbranchen, AMU lev.mid.
01-01-2006 31-12-9999 39707516 : Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
01-01-2006 31-12-9999 39707555 : Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
01-01-2006 31-12-9999 39718005 : Erhvervsfiskere, AMU transp.
01-01-2006 31-12-9999 39718560 : Transportvirksomhed, AMU transp.
01-01-2006 31-12-9999 39722085 : Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
01-01-2006 31-12-9999 39729085 : Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
01-01-2006 31-12-9999 39730099 : Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
01-01-2006 31-12-9999 39740098 : Fælleskataloget, AMU
01-01-2006 31-12-9999 39740099 : Individuel kompetenceafklaring, AMU
01-01-2001 31-12-9999 39750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39751510 : Mejeriindustr. euu, AMU mejeri/jordbr.
01-01-2001 31-12-2006 39751520 : Mejeriind. forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39751530 : Mejeriindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39751540 : Mejeri, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39751550 : Mejerierhvervet, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39752510 : Fiskeindustri forsøg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39752520 : Fiskeindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39753010 : Fjerkræindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39753020 : Fiske-/fjerkræind. euu, AMU ind.arbm
01-01-2001 31-12-2006 39753510 : Bryggeri/brænderiind.euu, AMU ind.arbm
01-01-2001 31-12-2006 39753520 : Bryggeriindust. forsøg, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39753530 : Bryggeriindustri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39754005 : Kødbranchens euu, AMU levn.mid.
01-01-2001 31-12-2006 39754010 : Kødbranch.SALA mejeriind., AMU indust.
01-01-2001 31-12-2006 39754015 : Kødindustri forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39754020 : Slagteri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39754025 : Tarmrenseri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39754030 : Pølsemageri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39754035 : Kødindustri detailhandl., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39754040 : Kødindustri el-teknik, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39754045 : Slagter, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39754050 : Kødind. andre teknik., AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39754055 : Industrislagter, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39754060 : Butiksslagter, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39754065 : Kødindustri, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39754510 : Bager/kondi./møller euu, AMU levn.mid.
01-01-2001 31-12-2006 39754520 : Bager/konditor, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39754530 : Bager, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39754540 : Konditor, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39754550 : Industribager, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39755510 : Hotel/restaur.fors./gen., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39755520 : Køkken/hotel/rest. euu, AMU levn.mid.
01-01-2001 31-12-2006 39755530 : Køkken, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39756010 : Servering, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39756020 : Kok, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39756030 : Hotel/restauration, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39756040 : Kok/smørrebrødsjomfru, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39756510 : Receptionist, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39756520 : Tjener, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39758010 : Tobaksindustriens euu, AMU ind.arbm
01-01-2008 31-12-9999 39765410 : Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
01-01-2001 31-12-9999 39800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39802010 : Vidg.tekn.SALA jordbrug, AMU bygge/anl
01-01-2001 31-12-2006 39802020 : Jordbrug forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39802030 : Jordbrugets euu, AMU mejeri/jordbr.
01-01-2001 31-12-2006 39802040 : Landbrug, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39802060 : Jordbrug i øvrigt, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39802070 : Landbrug, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39802080 : Jordbrug, AMU andre grup.
01-01-2001 31-12-2006 39804010 : Gartner, AMU faglærte
01-01-2000 31-12-2001 39804020 : AMU Faglærte,jordbrug fiskeri gartner
01-01-2001 31-12-2006 39804030 : Væksthusgartner, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39804040 : Gartneri, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39806010 : Fiskerierhv. forsøg/gen., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39806020 : Erhvervsfiskere euu, AMU handel/kt.
01-01-2001 31-12-2006 39806030 : Fiskerierhvervet, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-9999 39850090 : Transport mv. Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39856040 : Chauffør ekstern transp., AMU spec.arb
01-01-2001 31-12-2006 39856050 : Redningstjeneste, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39857010 : Landtransp. forsøg/gen., AMU spec.arb.
01-01-2005 31-12-2006 39857015 : Jern/metal landtransport, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39857020 : Intern transport, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39857030 : Havne-/terminalarbejde, AMU spec.arb.
01-01-2001 31-12-2006 39857060 : Landtransp. serviceomr., AMU spec.arb.
01-01-2004 31-12-2006 39857070 : Transport/logistik euu, AMU handel/kt.
01-01-2004 31-12-2005 39857575 : Jern/metal landtransport, AMU faglærte
01-01-2001 31-12-2006 39900010 : Social-/sundhedsomr.euu, AMU pæd./soc.
01-01-2001 31-12-9999 39900090 : Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
01-01-2001 31-12-2006 39951010 : Sikkerhedsservice, AMU spec.arb.
01-01-2006 31-12-9999 39983950 : Handel og administration, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39983965 : Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39983974 : Ledelse, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985344 : El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985345 : Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
01-01-2006 31-12-9999 39985346 : Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985347 : Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985370 : Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985410 : Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985425 : Plastindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985440 : Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
01-01-2006 31-12-9999 39985474 : Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
01-01-2006 31-12-9999 39985521 : Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985574 : Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985815 : Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
01-01-2006 31-12-9999 39985816 : Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985818 : Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985819 : Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985820 : Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985822 : Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39985830 : Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39986050 : Urmageri, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39986051 : Optometri, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39986070 : Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
01-01-2006 31-12-9999 39986085 : Tandteknik, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39986090 : Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39986091 : Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39987515 : Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
01-01-2006 31-12-9999 39987516 : Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39987517 : Kødbranchen, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39987555 : Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39988001 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
01-01-2006 31-12-9999 39988005 : Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
01-01-2006 31-12-9999 39988560 : Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
01-01-2007 31-12-9999 40201012 : Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
01-01-2013 31-12-9999 40201015 : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
01-01-2001 31-12-9999 40201030 : Småbørnslærerinde
01-01-2001 31-12-2003 40201070 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
01-01-2001 31-12-2003 40201080 : Omsorgspers., fortsætterudd. 10 mdr.
01-01-2005 31-12-2013 40202010 : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
01-01-2005 31-12-9999 40204010 : Friluftsvejleder
01-01-2005 31-12-9999 40204020 : Almen uddannelse i sløjd
01-01-2005 31-12-9999 40204030 : Voksenunderviser
01-01-2013 31-12-9999 40204035 : Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
01-01-2005 31-12-9999 40204040 : Voksenvejleder
01-01-2014 31-12-9999 40204045 : Akademiudd., socialpædagogik
01-01-2007 31-12-9999 40204046 : Bevægelsespædagog
01-01-2012 31-12-9999 40250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
01-01-2001 31-12-2011 40250410 : Kordegn
01-01-2001 31-12-9999 40253010 : Multimediedesigner
01-01-2001 31-12-9999 40253020 : Mediekoordinator
01-01-2001 31-12-9999 40253034 : Mikroinstruktør
01-01-2001 31-12-9999 40253038 : Systemprogrammør
01-01-2001 31-12-9999 40253040 : Visualizer
01-01-2001 31-12-9999 40253055 : Akademiuddannelse, kreativitet og design
01-01-2001 31-12-9999 40253060 : Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
01-01-2001 31-12-2008 40253065 : Akademiøkonom, internat. erhvervsinformation
01-01-2001 31-12-9999 40253070 : Akademiøkonom, designmanagement
01-01-2001 31-12-9999 40253075 : Akademiøkonom, international telefommunikation
01-01-2001 31-12-9999 40253080 : Akademiøkonom, kommunikation/formidling
01-01-2001 31-12-9999 40253085 : Akademiøkonom, markedskommunikation
01-01-2001 31-12-9999 40253090 : Akademiøkonom, grafisk kommunikation
01-01-2004 31-12-2005 40253510 : Akademiuddannelse i informationsteknologi
01-01-2001 31-12-9999 40256104 : Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
01-01-2001 31-12-9999 40256108 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
01-01-2001 31-12-9999 40256112 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
01-01-2001 31-12-9999 40256116 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
01-01-2003 31-12-9999 40256118 : Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40256120 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
01-01-2001 31-12-9999 40256124 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
01-01-2001 31-12-9999 40256128 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
01-01-2001 31-12-9999 40256132 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
01-01-2001 31-12-9999 40256136 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
01-01-2001 31-12-9999 40256140 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
01-01-2001 31-12-9999 40256144 : Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
01-01-2001 31-12-9999 40256152 : Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
01-01-2001 31-12-2011 40256180 : Tegnsprogstolk
01-01-2005 31-12-9999 40256182 : Statsprøvet tolk
01-01-2011 31-12-9999 40256185 : Akademiuddannelse, tolkning
01-01-2001 31-12-2014 40258403 : Tresproglig korrespondent
01-01-2001 31-12-9999 40258406 : Korrespondent
01-01-2001 31-12-9999 40258409 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
01-01-2001 31-12-9999 40258412 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
01-01-2001 31-12-9999 40258415 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
01-01-2001 31-12-9999 40258418 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
01-01-2001 31-12-9999 40258421 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
01-01-2001 31-12-9999 40258424 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
01-01-2001 31-12-9999 40258427 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
01-01-2001 31-12-9999 40258430 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
01-01-2001 31-12-9999 40258433 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
01-01-2001 31-12-9999 40258436 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
01-01-2001 31-12-9999 40258439 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
01-01-2001 31-12-9999 40258442 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
01-01-2001 31-12-9999 40258445 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
01-01-2001 31-12-9999 40258448 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
01-01-2001 31-12-9999 40258451 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
01-01-2001 31-12-9999 40258454 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
01-01-2001 31-12-9999 40258457 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
01-01-2001 31-12-9999 40258460 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
01-01-2001 31-12-9999 40258463 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
01-01-2001 31-12-9999 40258466 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
01-01-2001 31-12-9999 40258469 : Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
01-01-2001 31-12-9999 40258472 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
01-01-2001 31-12-9999 40258475 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
01-01-2001 31-12-9999 40258478 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
01-01-2001 31-12-9999 40258481 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
01-01-2001 31-12-9999 40258484 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
01-01-2001 31-12-9999 40258487 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
01-01-2012 31-12-9999 40300010 : Forfatteruddannelsen
01-01-2001 31-12-9999 40300090 : Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
01-01-2008 31-12-2010 40301010 : Designer, grundudd.
01-01-2007 31-12-9999 40301012 : Billedkunst
01-01-2004 31-12-2010 40301015 : Designer visuel kommunikation, grundudd.
01-01-2014 31-12-9999 40301016 : Smykkeformgiver
01-01-2001 31-12-2010 40301020 : Designer grafisk, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 40301025 : Designer digital, grundudd.
01-01-2001 31-12-9999 40301030 : Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
01-01-2004 31-12-2010 40301035 : Designer rum og produktion, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40301040 : Designer keramik og glas, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 40301045 : Designer illustration, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40301050 : Designer møbel og rum, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 40301055 : Designer interaktive medier, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40301060 : Designer tekstil, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 40301065 : Designer industriel, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40301070 : Designer beklædning, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40301080 : Designer indretning
01-01-2004 31-12-2010 40301085 : Designer mode, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40301090 : Kunsthåndværker u.n.a.
01-01-2001 31-12-2011 40302010 : Præliminær orgelprøve
01-01-2007 31-12-9999 40302012 : Præliminær organistuddannelse
01-01-2015 31-12-9999 40302013 : Musikprofil
01-01-2001 31-12-2010 40304010 : Skuespiller
01-01-2007 31-12-2012 40304015 : Musicalperformer
01-01-2001 31-12-2010 40304020 : Scenografi
01-01-2001 31-12-2010 40304030 : Teaterteknik lys
01-01-2001 31-12-2010 40304040 : Teaterteknik lyd
01-01-2001 31-12-2010 40304050 : Teaterteknik scene
01-01-2001 31-12-2010 40304060 : Teaterinstruktør
01-01-2001 31-12-2010 40304070 : Regi
01-01-2001 31-12-2010 40306010 : Film fotografering, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40306015 : Film lydteknik, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40306020 : Film instruktion/manus, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40306025 : Film klip, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40306030 : Film manuskriptskrivning, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40306035 : Film produktion, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 40306040 : Tegnefilmsinstruktør (animation)
01-01-2001 31-12-2010 40306045 : Tv-producer
01-01-2001 31-12-2010 40306050 : Tv-tilrettelægger og -instruktør
01-01-2001 31-12-2010 40306055 : Filmskoleuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40308010 : Restaureringstekniker
01-01-2001 31-12-2004 40308020 : Konserveringstekniker, monumental
01-01-2001 31-12-2004 40308030 : Konserveringstekniker, naturhistorisk
01-01-2001 31-12-2004 40308040 : Konserveringstekniker, kunst
01-01-2001 31-12-2004 40308050 : Konserveringstekniker, kulturhistorisk
01-01-2001 31-12-2004 40308060 : Konserveringstekniker, grafisk
01-01-2001 31-12-2002 40384021 : Datanom, una.
01-01-2012 31-12-9999 40390010 : Samfundsfaglig u.n.a.
01-01-2014 31-12-9999 40390015 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
01-01-2001 31-12-9999 40390070 : Forvaltningsfagligt specialkursus
01-01-2001 31-12-9999 40390071 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40390072 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
01-01-2001 31-12-9999 40390073 : Forvaltningshøjskole, staten
01-01-2001 31-12-9999 40390074 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
01-01-2001 31-12-9999 40390075 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
01-01-2001 31-12-9999 40390076 : Socialforvaltning 1
01-01-2001 31-12-9999 40390077 : Socialforvaltning 2
01-01-2001 31-12-9999 40390078 : Skatteforvaltning 1
01-01-2001 31-12-9999 40390079 : Skatteforvaltning 2
01-01-2001 31-12-9999 40390081 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
01-01-2001 31-12-9999 40390090 : Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
01-01-2001 31-12-9999 40391210 : Ejendomsmægler
01-01-2001 31-12-9999 40391510 : Markedsføringsøkonom
01-01-2001 31-12-9999 40391520 : Markedsøkonom
01-01-2014 31-12-9999 40391525 : Akademiudd., international handel og markedsføring
01-01-2001 31-12-9999 40391535 : Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
01-01-2001 31-12-9999 40391540 : Akademiøkonom, markedsføring/service
01-01-2001 31-12-9999 40391545 : Akademiøkonom, kommunikation/reklame
01-01-2001 31-12-9999 40391550 : Akademiøkonom, eksport
01-01-2001 31-12-9999 40391555 : Akademiøkonom, sprog og økonomi
01-01-2008 31-12-9999 40391560 : Akademiøkonom, økonomi og informatik
01-01-2008 31-12-9999 40391565 : Akademiøkonom, international markedsføring
01-01-2001 31-12-9999 40391810 : Handelsøkonom
01-01-2001 31-12-9999 40391822 : Akademiøkonom, detailhandel
01-01-2008 31-12-9999 40391823 : Akademiøkonom, international erhvervsinformation
01-01-2001 31-12-9999 40391824 : Akademiøkonom, international handel
01-01-2005 31-12-9999 40391825 : Akademiøkonom, miljø og økonomi
01-01-2001 31-12-9999 40391826 : Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
01-01-2001 31-12-9999 40391828 : Akademiøkonom, salgskonsulent
01-01-2001 31-12-9999 40391830 : Akademiøkonom, udenrigshandel
01-01-2001 31-12-9999 40391832 : Akademiøkonom, indkøb og import
01-01-2001 31-12-9999 40391834 : Akademiøkonom, østeuropæisk handel
01-01-2001 31-12-9999 40391836 : Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
01-01-2001 31-12-9999 40391838 : Akademiøkonom, internationalt salg
01-01-2008 31-12-9999 40391839 : Akademiuddannelse, retail
01-01-2001 31-12-2008 40391840 : Akademiøkonom u.n.a.
01-01-2007 31-12-2008 40391842 : Akademiuddannelse uden profil
01-01-2008 31-12-9999 40391843 : Akademiøkonom u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40391850 : Eksportkonsulent
01-01-2001 31-12-9999 40391860 : Eksporttekniker
01-01-2001 31-12-9999 40391870 : Innovation og entrepreneurship
01-01-2005 31-12-9999 40391880 : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
01-01-2004 31-12-2005 40392010 : Akademiuddannelse i innovation og produktionsoptimering
01-01-2001 31-12-9999 40392110 : Eksportør, eksamineret
01-01-2001 31-12-2015 40392610 : Lederuddannelse, erhvervsdiplom
01-01-2001 31-12-2015 40392620 : Erhvervsdiplom, human resource development
01-01-2001 31-12-9999 40392630 : Akademiuddannelse, human ressource
01-01-2008 31-12-9999 40392640 : Akademiuddannelse uden profil
01-01-2013 31-12-9999 40392645 : Akademiuddannelse, beskæftigelse
01-01-2013 31-12-9999 40392650 : Akademiuddannelse, skatter og afgifter
01-01-2014 31-12-9999 40392655 : Akademiuddannelse, socialt arbejde
01-01-2001 31-12-2011 40392920 : Toldassistent
01-01-2001 31-12-2011 40392930 : Toldfaglig, grundudd.
01-01-2001 31-12-2011 40392940 : Toldbetjent
01-01-2001 31-12-2011 40392950 : Toldsekretær
01-01-2001 31-12-2011 40392960 : Toldfuldmægtig
01-01-2004 31-12-9999 40393010 : Administrationsøkonom
01-01-2001 31-12-9999 40393210 : Finansøkonom
01-01-2001 31-12-9999 40393220 : Akademiøkonom, handel med fast ejendom
01-01-2005 31-12-9999 40393230 : AK, offentlig forvaltning og administration
01-01-2005 31-12-9999 40393240 : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
01-01-2008 31-12-9999 40393250 : Finansiel videreuddannelse
01-01-2001 31-12-2008 40393350 : Finansiel videreuddannelse
01-01-2004 31-12-2005 40393410 : Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
01-01-2001 31-12-9999 40393505 : Revision
01-01-2012 31-12-9999 40393510 : Financial controller
01-01-2001 31-12-9999 40394010 : Datamatiker
01-01-2001 31-12-2004 40394020 : Datanom
01-01-2002 31-12-9999 40394021 : Datanom u.n.a.
01-01-2002 31-12-9999 40394022 : Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
01-01-2003 31-12-9999 40394023 : Datanom, programmering
01-01-2002 31-12-9999 40394024 : Datanom, systemteknik og drift
01-01-2002 31-12-9999 40394026 : Datanom, systemudvikling
01-01-2001 31-12-9999 40394030 : IT-administrator
01-01-2005 31-12-9999 40394040 : Akademiuddannelse, informationsteknologi
01-01-2001 31-12-9999 40394503 : Merkonom u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40394506 : Merkonom, international marketing - engelsk
01-01-2001 31-12-9999 40394509 : Merkonom, international marketing - fransk
01-01-2001 31-12-9999 40394512 : Merkonom, international marketing - tysk
01-01-2001 31-12-9999 40394515 : Merkonom, revision
01-01-2001 31-12-9999 40394518 : Merkonom, butiksledelse
01-01-2001 31-12-9999 40394521 : Merkonom, driftsledelse
01-01-2001 31-12-9999 40394524 : Merkonom, eksport
01-01-2001 31-12-9999 40394527 : Merkonom, finansiering
01-01-2001 31-12-9999 40394530 : Merkonom, indkøb
01-01-2001 31-12-9999 40394533 : Merkonom, informatik
01-01-2001 31-12-9999 40394536 : Merkonom, markedsføring
01-01-2001 31-12-9999 40394539 : Merkonom, transport
01-01-2001 31-12-9999 40394542 : Merkonom, turisme
01-01-2001 31-12-9999 40394545 : Merkonom, regnskabsvæsen
01-01-2001 31-12-9999 40394548 : Merkonom, organisation
01-01-2001 31-12-9999 40394551 : Merkonom, personaleadministration
01-01-2001 31-12-9999 40394554 : Merkonom, landbrugsledelse
01-01-2001 31-12-9999 40394557 : Merkonom, miljøledelse
01-01-2001 31-12-9999 40394560 : Merkonom, innovation
01-01-2002 31-12-9999 40394563 : Merkonom, administration
01-01-2002 31-12-9999 40394566 : Merkonom, international handel
01-01-2002 31-12-9999 40394569 : Merkonom, logistik
01-01-2002 31-12-9999 40394572 : Merkonom, personaleudvikling
01-01-2002 31-12-9999 40394575 : Merkonom, økonomistyring
01-01-2008 31-12-9999 40394576 : Merkonom, erhvervsdiplom
01-01-2001 31-12-2008 40394610 : Erhvervsdiplom for merkonomer
01-01-2003 31-12-9999 40394705 : Akademimerkonom, kommunikation og formidling
01-01-2003 31-12-9999 40394710 : Akademimerkonom, international handel og markedsføring
01-01-2003 31-12-9999 40394715 : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
01-01-2003 31-12-9999 40394720 : Akademiuddannelse, ledelse
01-01-2011 31-12-9999 40394725 : Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
01-01-2011 31-12-9999 40394726 : Merkonom, oplevelsesøkonomi
01-01-2001 31-12-9999 40395110 : Serviceøkonom
01-01-2001 31-12-9999 40395122 : Akademiøkonom, turisme
01-01-2001 31-12-9999 40395124 : Akademiøkonom, sport og fritid
01-01-2001 31-12-9999 40395126 : Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
01-01-2001 31-12-9999 40395128 : Akademiøkonom, servicesektor management
01-01-2001 31-12-9999 40395145 : Hotel- og restaurationstekniker
01-01-2001 31-12-9999 40395150 : Rejselivstekniker
01-01-2001 31-12-2008 40395610 : Transportlogistiker
01-01-2001 31-12-2008 40395625 : Akademiøkonom, transport
01-01-2001 31-12-2008 40395630 : Akademiøkonom, logistik/internat. transport
01-01-2005 31-12-2008 40395640 : Akademiuddannelse, international transport og logistik
01-01-2004 31-12-2005 40395710 : Akademiuddannelse i international transport og logistik
01-01-2001 31-12-9999 40590010 : Teknisk u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40590090 : Teknisk Indv.udd. kort vidg.
01-01-2001 31-12-9999 40591003 : Teknonom u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40591006 : Teknonom, håndværk
01-01-2001 31-12-9999 40591009 : Teknonom, ledelsesteknik
01-01-2001 31-12-9999 40591012 : Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
01-01-2001 31-12-9999 40591015 : Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
01-01-2001 31-12-9999 40591018 : Teknonom, kvalitetsstyring
01-01-2003 31-12-9999 40591020 : Teknonom, miljøstyring
01-01-2001 31-12-9999 40591021 : Teknonom, produktionsstyring
01-01-2001 31-12-9999 40591024 : Teknonom, produktionsteknik
01-01-2001 31-12-9999 40591027 : Teknonom, produktionsteknik edb
01-01-2002 31-12-9999 40591029 : Teknonom, info teknologi i virksomhed
01-01-2005 31-12-9999 40591030 : Teknonom, indkøb- og materialestyring
01-01-2001 31-12-9999 40592010 : Produktionsteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40592032 : Maskintekniker u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40592034 : Maskintekniker, værktøjskonstruktion
01-01-2001 31-12-9999 40592036 : Maskintekniker, konstruktion
01-01-2001 31-12-9999 40592038 : Maskintekniker, driftsteknik
01-01-2001 31-12-9999 40592039 : Maskintekniker, stålkonstruktion
01-01-2001 31-12-9999 40592040 : Plasttekniker
01-01-2001 31-12-9999 40592050 : Kvalitets- og måletekniker
01-01-2001 31-12-9999 40592060 : Trætekniker
01-01-2001 31-12-9999 40592210 : Værkstedsfunktionær
01-01-2001 31-12-9999 40592410 : Installatør u.n.a.
01-01-2004 31-12-2011 40592415 : Installatør u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40592425 : El-installatør
01-01-2001 31-12-9999 40592435 : Installatør, stærkstrøm
01-01-2001 31-12-9999 40592440 : Installatør, vvs
01-01-2001 31-12-9999 40592445 : Gastekniker
01-01-2001 31-12-9999 40592450 : Gas-, vand- og sanitetsmester
01-01-2010 31-12-9999 40592460 : Energiteknolog AK
01-01-2014 31-12-9999 40592461 : Akademiuddannelse i energiteknologi
01-01-2001 31-12-9999 40592510 : IT- og elektronikteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40592520 : Elektroniktekniker
01-01-2010 31-12-9999 40592530 : Automationsteknolog
01-01-2010 31-12-9999 40592610 : Autoteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40593010 : Laborant
01-01-2001 31-12-9999 40593020 : Miljøtekniker
01-01-2001 31-12-2005 40593030 : Akademiøkonom, miljø og økonomi
01-01-2005 31-12-9999 40593040 : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
01-01-2004 31-12-2005 40593510 : Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi
01-01-2012 31-12-9999 40595015 : Miljøteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40595025 : Byggetekniker
01-01-2001 31-12-9999 40595030 : Anlægstekniker
01-01-2014 31-12-9999 40595035 : Byggekoordinator
01-01-2001 31-12-9999 40595040 : Kort- og landmålingstekniker
01-01-2001 31-12-9999 40595510 : Maler, videreuddannelse
01-01-2001 31-12-2002 40598020 : Grafonom, grafisk teknologi og ledelse
01-01-2001 31-12-2002 40598030 : Grafonom, grafisk kommunikation
01-01-2011 31-12-9999 40598505 : Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40598510 : Designteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40598525 : Konfektionstekniker
01-01-2001 31-12-9999 40598527 : Trikotagetekniker
01-01-2001 31-12-9999 40598529 : Tekstiltekniker
01-01-2001 31-12-9999 40598535 : Farveritekniker
01-01-2001 31-12-9999 40598540 : Indkøbstekniker
01-01-2001 31-12-9999 40598545 : Industriel designer
01-01-2001 31-12-9999 40598550 : Modeltekniker
01-01-2001 31-12-9999 40598555 : Produktudvikler
01-01-2001 31-12-9999 40598560 : Modelkonstruktør
01-01-2005 31-12-2013 40598610 : Industriel designer, overbygning på designteknolog
01-01-2006 31-12-2013 40598710 : Driftsteknolog offshore
01-01-2013 31-12-9999 40598712 : Driftsteknolog offshore
01-01-2006 31-12-2013 40598810 : Teknisk manager offshore
01-01-2003 31-12-9999 40599010 : E-designer
01-01-2012 31-12-9999 40750010 : Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
01-01-2011 31-12-9999 40751005 : Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40751010 : Procesteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40751020 : Fødevareteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40751030 : Mejeriteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40751035 : Procesteknolog, kemoteknik
01-01-2001 31-12-9999 40751039 : Laboratorietekniker, biologi
01-01-2001 31-12-9999 40751041 : Laboratorietekniker, kemi
01-01-2001 31-12-9999 40751045 : Laboratorietekniker
01-01-2001 31-12-9999 40751050 : Food business engineer
01-01-2010 31-12-9999 40751055 : Ernæringsteknolog
01-01-2004 31-12-2005 40752010 : Akademigastronom
01-01-2014 31-12-9999 40755010 : Akademiuddannelse i ernæring
01-01-2005 31-12-9999 40756010 : Akademigastronom
01-01-2001 31-12-9999 40757010 : Husholdningstekniker
01-01-2001 31-12-9999 40757510 : Økonoma
01-01-2001 31-12-9999 40800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
01-01-2001 31-12-9999 40802010 : Jordbrugsteknolog
01-01-2001 31-12-9999 40802012 : Landbrugstekniker, biologi
01-01-2001 31-12-9999 40802014 : Landbrugstekniker, teknisk speciale
01-01-2001 31-12-9999 40802016 : Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
01-01-2001 31-12-9999 40802018 : Landbrugstekniker, regnskab
01-01-2001 31-12-9999 40802022 : Landbrugstekniker, husdyrbrug
01-01-2001 31-12-9999 40802024 : Landbrugstekniker, maskiner
01-01-2001 31-12-9999 40802028 : Landbrugstekniker, planteavl
01-01-2001 31-12-9999 40802030 : Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
01-01-2001 31-12-9999 40802042 : Gartneritekniker, anlæg
01-01-2001 31-12-9999 40802044 : Gartneritekniker, planteskole
01-01-2001 31-12-9999 40802046 : Gartneritekniker, væksthus
01-01-2001 31-12-9999 40802048 : Gartneritekniker, grøntsager
01-01-2001 31-12-9999 40802050 : Gartneritekniker, produktion
01-01-2011 31-12-9999 40802055 : Jordbrugstekniker u.n.a.
01-01-2010 31-12-9999 40802060 : Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
01-01-2010 31-12-9999 40802061 : Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
01-01-2010 31-12-9999 40802062 : Jordbrugsteknolog, planteproduktion
01-01-2010 31-12-9999 40802063 : Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
01-01-2010 31-12-9999 40802064 : Jordbrugsteknolog, miljø og natur
01-01-2001 31-12-2011 40802810 : Driftsleder grønt diplom
01-01-2007 31-12-2011 40803010 : Driftsleder, grønt bevis
01-01-2009 31-12-2011 40803212 : Produktionsleder
01-01-2009 31-12-2011 40803214 : Virksomhedsleder
01-01-2001 31-12-2011 40803220 : Agrarøkonom
01-01-2001 31-12-2011 40803230 : Inseminør, kvæg
01-01-2001 31-12-2011 40803240 : Produktionsassistent
01-01-2001 31-12-2011 40803250 : Landbrugslærere/konsulenter m.fl., efterudd.
01-01-2009 31-12-9999 40805210 : Vildtforvalter
01-01-2001 31-12-2011 40806015 : Fiske- og sætteskipper af 1.grad
01-01-2001 31-12-2011 40806020 : Fiskeskipper af 1. grad
01-01-2001 31-12-2011 40806030 : Sætteskipper af 1.grad
01-01-2001 31-12-9999 40806040 : Fiskeriteknolog
01-01-2012 31-12-9999 40850010 : Transport mv. u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 40850090 : Transport mv. Indv.udd. kort videregående
01-01-2008 31-12-9999 40852010 : Logistikøkonom
01-01-2008 31-12-9999 40852025 : Akademiøkonom i logistik
01-01-2008 31-12-9999 40852030 : Akademiøkonom, logistik - international transport
01-01-2008 31-12-9999 40852040 : Akademiuddannelse, international transport og logistik
01-01-2001 31-12-9999 40854010 : Vagtofficer
01-01-2003 31-12-2013 40854015 : Styrmand, 1 årig
01-01-2006 31-12-9999 40854025 : Juniorofficer, 1. teoridel
01-01-2001 31-12-9999 40854030 : Juniorofficer, 2.teoridel
01-01-2001 31-12-9999 40854040 : Juniorofficer, 3.teoridel
01-01-2001 31-12-9999 40854050 : Skibsmaskinist
01-01-2007 31-12-9999 40854060 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
01-01-2011 31-12-9999 40856010 : Beredskabstekniker, akademiuddannelse
01-01-2001 31-12-2007 40857010 : Trafikflyver
01-01-2001 31-12-2011 40857075 : Elektro- og lokomotivfører
01-01-2007 31-12-9999 40900010 : Danish addiction counselor (DAC)
01-01-2013 31-12-9999 40900015 : Akademiuddannelse, sundhedspraksis
01-01-2001 31-12-9999 40900090 : Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
01-01-2001 31-12-2011 40901010 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
01-01-2010 31-12-2013 40902010 : Akademiuddannelse, sundhedspraksis
01-01-2001 31-12-2002 40902510 : Bioanalytiker
01-01-2001 31-12-9999 40904510 : Kiropraktor, forskole
01-01-2001 31-12-2004 40904520 : Bandagist
01-01-2001 31-12-2011 40906010 : Tandplejer
01-01-2001 31-12-2011 40906020 : Klinisk tandtekniker
01-01-2012 31-12-9999 40906030 : klinisk tandtekniker
01-01-2013 31-12-9999 40906035 : Videreuddannelse i odontologisk praksis
01-01-2001 31-12-9999 40906510 : Farmakonom
01-01-2001 31-12-9999 40950090 : Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
01-01-2001 31-12-2014 40951010 : Polititjenestemand
01-01-2001 31-12-9999 40951510 : Fængselsfunktionær
01-01-2001 31-12-2014 40951530 : Værkmester, fængselsvæsenet
01-01-2001 31-12-9999 40951540 : Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
01-01-2001 31-12-2015 40952010 : Officer (kort vidg. udd.), hæren
01-01-2001 31-12-2015 40952020 : Officer (kort vidg. udd.), søværnet
01-01-2001 31-12-2015 40952030 : Officer (kort vidg. udd.), flyvevåbnet
01-01-2014 31-12-9999 40979730 : Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
01-01-2008 31-12-2012 5010010 : Børnehaveklasse
01-01-2012 31-12-9999 50200010 : Pædagogisk u.n.a.
01-01-2004 31-12-9999 50200080 : Kursus, lærer-pædagog
01-01-2001 31-12-9999 50200090 : Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2003 31-12-9999 50201005 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
01-01-2003 31-12-9999 50201007 : Pædagogiske
01-01-2001 31-12-9999 50201010 : Pædagog, prof.bach.
01-01-2007 31-12-9999 50201012 : Pædagog (Rudolf Steiner)
01-01-2011 31-12-9999 50201015 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
01-01-2001 31-12-9999 50201020 : Socialpædagogik, videregående uddannelse
01-01-2007 31-12-2012 50201025 : Kriminologi, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50201030 : Pædagogisk arbejde, diplomudd.
01-01-2006 31-12-9999 50201040 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
01-01-2002 31-12-9999 50201060 : Pædagogik, diplomudd.
01-01-2004 31-12-9999 50201061 : Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
01-01-2004 31-12-9999 50201062 : Matematik-pædagogik, diplomudd.
01-01-2004 31-12-9999 50201063 : Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
01-01-2001 31-12-9999 50202010 : Folkeskolelærer, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50202015 : Dansk andetsprog for voksne
01-01-2001 31-12-9999 50202020 : Folkeskolelærer, årskursus
01-01-2004 31-12-9999 50202025 : Den frie læreruddannelse
01-01-2005 31-12-9999 50202030 : Praktiklærer til læreruddannelsen
01-01-2006 31-12-9999 50202035 : Naturfagsdidaktik, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50203010 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
01-01-2001 31-12-2002 50204010 : Læreprocesser, master
01-01-2001 31-12-9999 50204020 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
01-01-2001 31-12-9999 50204025 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
01-01-2001 31-12-9999 50204030 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
01-01-2011 31-12-9999 50204032 : Erhvervspædagogik, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50204035 : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
01-01-2001 31-12-9999 50204040 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
01-01-2001 31-12-9999 50204045 : Speciallærer
01-01-2006 31-12-9999 50204050 : Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
01-01-2014 31-12-9999 50204060 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
01-01-2004 31-12-2011 50205010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
01-01-2007 31-12-9999 50205012 : Holistisk afspændingspædagog
01-01-2011 31-12-9999 50250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-2012 31-12-9999 50250015 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2002 31-12-2004 50250260 : Hum.-pædagogik (dpu), diplomuddannelse
01-01-2001 31-12-9999 50253010 : Journalist, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50253020 : Fotojournalist, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50253030 : Journalistisk arbejde, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50253040 : Journalistik, diplomudd.
01-01-2005 31-12-9999 50253050 : Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
01-01-2011 31-12-9999 50253055 : Kommunikation, prof.bach.
01-01-2014 31-12-2014 50253060 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
01-01-2014 31-12-9999 50253061 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50253510 : Bibliotekar
01-01-2001 31-12-9999 50253520 : Bibliotekar DB
01-01-2001 31-12-9999 50253540 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
01-01-2001 31-12-9999 50256110 : Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 50256120 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-2001 31-12-9999 50256130 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-2001 31-12-9999 50256140 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-2001 31-12-9999 50256150 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-2001 31-12-9999 50256160 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-2001 31-12-9999 50256170 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-2001 31-12-9999 50256180 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
01-01-2001 31-12-9999 50256190 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
01-01-2011 31-12-9999 50256195 : Tegnsprogstolk, overbygning
01-01-2011 31-12-9999 50257510 : Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50258404 : Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 50258408 : Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2013 31-12-9999 50258411 : Ervervssprog flere sprog, korrespondent
01-01-2001 31-12-9999 50258412 : Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2001 31-12-9999 50258416 : Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2001 31-12-9999 50258420 : Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2001 31-12-9999 50258424 : Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2013 31-12-9999 50258426 : Engelsk-russisk, korrespondent
01-01-2001 31-12-9999 50258428 : Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2013 31-12-9999 50258429 : Engelsk-fransk, korrespondent
01-01-2001 31-12-9999 50258432 : Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2008 31-12-9999 50258435 : Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50258436 : Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2013 31-12-2014 50258438 : Engelsk-tysk, korrespondent
01-01-2014 31-12-9999 50258439 : Engelsk-tysk, korrespondent
01-01-2001 31-12-9999 50258440 : Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2001 31-12-9999 50258444 : Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2013 31-12-9999 50258445 : Fransk-tysk, korrespondent
01-01-2001 31-12-9999 50258448 : Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-2013 31-12-9999 50258449 : Engelsk-spansk, korrespondent
01-01-2013 31-12-9999 50258456 : Fransk-spansk, korrespondent
01-01-2013 31-12-9999 50258462 : Tysk-spansk, korrespondent
01-01-2013 31-12-9999 50258463 : Engelsk-italiensk, korrespondent
01-01-2013 31-12-9999 50258464 : Fransk-italiensk, korrespondent
01-01-2013 31-12-9999 50258468 : Tysk-italiensk, korrespondent
01-01-2012 31-12-9999 50300010 : Kunstnerisk u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 50300090 : Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2010 31-12-2012 50301011 : Designer, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 50301015 : Designer grafisk, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301016 : Designer visuel kommunikation, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 50301020 : Designer visuel kommunikation, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301021 : Designer grafisk, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 50301025 : Designer digital, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301026 : Designer digital, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 50301030 : Designer møbel og rum, overbygn.
01-01-2004 31-12-2010 50301035 : Designer rum og produktion, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301036 : Designer rum og produktion, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 50301040 : Designer unika design
01-01-2010 31-12-2012 50301041 : Designer keramik og glas, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 50301043 : Designer keramik og glas, overbygn.
01-01-2004 31-12-2010 50301045 : Designer illustration, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301046 : Designer illustration, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 50301050 : Designer industriel, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301051 : Designer møbel og rum, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 50301053 : Designer mode, overbygn.
01-01-2004 31-12-2010 50301055 : Designer interaktive medier, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301056 : Designer interaktive medier, grundudd.
01-01-2001 31-12-2010 50301060 : Designer guld og sølv
01-01-2010 31-12-2012 50301061 : Designer tekstil, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 50301065 : Designer tekstil, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301066 : Designer industriel, grundudd.
01-01-2004 31-12-2010 50301070 : Designer beklædning, overbygn.
01-01-2010 31-12-2012 50301071 : Designer beklædning, grundudd.
01-01-2010 31-12-2012 50301081 : Designer indretning
01-01-2010 31-12-2012 50301086 : Designer mode, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301111 : Designer, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301116 : Designer visuel kommunikation, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301121 : Designer grafisk, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301126 : Designer digital, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301136 : Designer rum og produktion, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301141 : Designer keramik og glas, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301146 : Designer illustration, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301151 : Designer møbel og rum, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301156 : Designer interaktive medier, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301161 : Designer tekstil, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301166 : Designer industriel, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301171 : Designer beklædning, grundudd.
01-01-2012 31-12-2013 50301181 : Designer indretning
01-01-2012 31-12-2013 50301186 : Designer mode, grundudd.
01-01-2010 31-12-9999 50301510 : Design og business, prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50302005 : Forskole - musikkonservatorium
01-01-2001 31-12-9999 50302010 : Klassisk musik, musikpædagog
01-01-2001 31-12-2015 50302015 : Musikprofil
01-01-2001 31-12-9999 50302020 : Folkemusik
01-01-2011 31-12-9999 50302022 : Kirkemusik, diplomudd.
01-01-2001 31-12-2011 50302025 : Tidlig musik
01-01-2011 31-12-9999 50302040 : Music management, diplomudd.
01-01-2011 31-12-9999 50302045 : Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
01-01-2014 31-12-9999 50302047 : Rytmisk korledelse, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50302050 : Rytmisk musik udøvende
01-01-2001 31-12-9999 50302060 : Rytmisk musik, musikpædagog
01-01-2008 31-12-9999 50302061 : Rytmisk musik individuelt forløb
01-01-2001 31-12-9999 50302070 : Tonemester (gl.)
01-01-2003 31-12-2014 50302075 : Lydtekniker, rytmisk musik (gl.)
01-01-2003 31-12-2011 50302080 : Music management
01-01-2001 31-12-9999 50303010 : Danser
01-01-2009 31-12-9999 50303011 : Koreograf
01-01-2008 31-12-9999 50303015 : Danseformidling
01-01-2005 31-12-9999 50303020 : Dansepædagog
01-01-2009 31-12-9999 50304010 : Skuespiller
01-01-2012 31-12-9999 50304015 : Musicalperformer
01-01-2009 31-12-9999 50304020 : Scenografi
01-01-2009 31-12-9999 50304030 : Teaterteknik, lys
01-01-2009 31-12-9999 50304040 : Teaterteknik lyd
01-01-2009 31-12-9999 50304050 : Teaterteknik, produktion (scene)
01-01-2009 31-12-9999 50304060 : Teaterinstruktør
01-01-2009 31-12-9999 50304070 : Teaterteknik, regi
01-01-2001 31-12-9999 50305020 : Billedkunst, grund- normaludd.
01-01-2001 31-12-9999 50305050 : Kunstakademiuddannelse u.n.a.
01-01-2004 31-12-9999 50306010 : Karakteranimation, prof.bach.
01-01-2010 31-12-9999 50306012 : Fotograf - film og tv produktion
01-01-2010 31-12-9999 50306015 : Tonemester - film og tv produktion
01-01-2010 31-12-9999 50306020 : Instruktør - film og tv produktion
01-01-2010 31-12-9999 50306025 : Filmklipper
01-01-2010 31-12-9999 50306030 : Manuskriptforfatter - film og tv produktion
01-01-2010 31-12-9999 50306035 : Filmproducer - film og tv produktion
01-01-2010 31-12-9999 50306040 : Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
01-01-2010 31-12-9999 50306047 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
01-01-2010 31-12-9999 50306050 : Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
01-01-2010 31-12-9999 50306055 : Filmskoleuddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-2011 50308020 : Konserveringsteknik, monumental
01-01-2004 31-12-2011 50308030 : Konserveringsteknik, naturhistorisk
01-01-2004 31-12-2011 50308040 : Konserveringsteknik, kunst
01-01-2004 31-12-2011 50308050 : Konserveringsteknik, kulturhistorisk
01-01-2004 31-12-2011 50308060 : Konserveringsteknik, grafisk
01-01-2012 31-12-9999 50350010 : Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-2003 31-12-9999 50350090 : Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2002 31-12-2004 50351040 : Matematik (dpu), diplomuddannelse
01-01-2001 31-12-9999 50352010 : IT (DIT), diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50352020 : Software, diplomudd.
01-01-2010 31-12-9999 50352030 : Softwareudvikling, prof.bach.
01-01-2010 31-12-9999 50352031 : Softwareudvikling, diplomudd.
01-01-2010 31-12-9999 50353010 : Webudvikling, prof.bach.
01-01-2010 31-12-9999 50353011 : Webudvikling, diplomudd.
01-01-2000 31-12-2001 50358010 : biologi,industribachelor
01-01-2005 31-12-9999 50358510 : Konkurrenceidræt, diplomudd.
01-01-2011 31-12-9999 50358520 : Legemsøvelser, faglærer
01-01-2011 31-12-9999 50390010 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-2012 31-12-9999 50390015 : Fleksibelt forløb, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2010 31-12-9999 50391510 : International handel og markedsføring, prof.bach.
01-01-2010 31-12-9999 50391520 : E-konceptudvikling, prof.bach.
01-01-2014 31-12-9999 50391525 : E-konceptudvikling, diplomudd.
01-01-2010 31-12-9999 50392110 : Eksport og teknologi, prof.bach.
01-01-2005 31-12-9999 50392905 : Skattefaglig diplomudd.
01-01-2005 31-12-9999 50392910 : Offentlig administration, prof.bach.
01-01-2005 31-12-9999 50392915 : Offentlig administration, diplomudd.
01-01-2005 31-12-9999 50392920 : Inkasso, diplomudd.
01-01-2010 31-12-9999 50393010 : Sportsmanagement, prof.bach.
01-01-2011 31-12-9999 50393015 : Sportsmanagement, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50393510 : Registreret revisor
01-01-2010 31-12-9999 50396100 : International hospitality management, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50396105 : HD-2.del u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 50396110 : HD-1.del
01-01-2001 31-12-9999 50396112 : Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396115 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396120 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
01-01-2014 31-12-9999 50396121 : Marketing management, HD-2.del
01-01-2011 31-12-9999 50396122 : Merkantil, diplomudd.
01-01-2014 31-12-9999 50396123 : Supply chain management, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396125 : Finansiering, HD-2.del
01-01-2006 31-12-9999 50396126 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396130 : Forsikring, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396135 : Organisation, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396140 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396145 : Udenrigshandel, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396150 : Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
01-01-2001 31-12-9999 50396155 : Informatik, HD-2.del
01-01-2010 31-12-9999 50396156 : Finans, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50396160 : Miljø/revision, HD-2.del
01-01-2007 31-12-9999 50396162 : Projektledelse og lederskab (kaospilot)
01-01-2004 31-12-9999 50396165 : Ledelse, diplomudd.
01-01-2011 31-12-9999 50396166 : Vurdering, diplomudd.
01-01-2011 31-12-9999 50396167 : Globalisering og forandring, diplomudd.
01-01-2015 31-12-9999 50396168 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
01-01-2004 31-12-9999 50396170 : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
01-01-2012 31-12-9999 50396171 : Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50396172 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50396173 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
01-01-2005 31-12-9999 50396175 : International bachelor leisure management, prof.bach.
01-01-2005 31-12-9999 50396180 : Retail and key account, HD 2.del
01-01-2001 31-12-2005 50396310 : Diplomuddannelse i offentlig administration
01-01-2001 31-12-2002 50396320 : Public administration (MPA), master
01-01-2001 31-12-2002 50396330 : Public management (MPM), master
01-01-2001 31-12-2002 50396340 : Public policy (MPP), master
01-01-2004 31-12-2005 50396510 : Den skattefaglige diplomuddannelse
01-01-2004 31-12-2005 50396520 : Diplomuddannelsen i inkasso
01-01-2005 31-12-9999 50397010 : Turistfører, diplomudd.
01-01-2008 31-12-9999 50397015 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50397410 : Socialrådgiver, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50397412 : Socialformidleruddannelse
01-01-2001 31-12-9999 50397420 : Socialrådgiver (socionom), årskursus
01-01-2004 31-12-2005 50397425 : De sociale diplomuddannelser
01-01-2005 31-12-9999 50397430 : Social diplomuddannelse
01-01-2005 31-12-9999 50397435 : Socialformidling, diplomudd.
01-01-2005 31-12-9999 50397440 : Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
01-01-2012 31-12-9999 50397445 : Krimonologi, diplomudd.
01-01-2007 31-12-9999 50397510 : Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
01-01-2008 31-12-9999 50397515 : Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
01-01-2004 31-12-2005 50397610 : De sociale diplomuddannelser
01-01-2004 31-12-2005 50397620 : Diplomuddannelsen i socialformidling
01-01-2002 31-12-2004 50398670 : Psykologi-pæd. (dpu), exam.psyk.pæd.
01-01-2012 31-12-9999 50590005 : Teknisk u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 50590010 : Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
01-01-2009 31-12-9999 50590015 : Proces og innovation, diploming.prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50590090 : Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2001 31-12-2002 50590210 : Technology management (MTM), master
01-01-2005 31-12-9999 50591010 : Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
01-01-2005 31-12-9999 50591020 : Teknologileder
01-01-2005 31-12-9999 50591030 : Projektledelse, diplomudd.
01-01-2005 31-12-9999 50591040 : Teknologisk, diplomudd.
01-01-2007 31-12-9999 50591050 : Operations og supply chain management, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50591210 : Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50591410 : Levnedsmiddelingeniør
01-01-2012 31-12-9999 50591415 : Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50591510 : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-2004 31-12-9999 50591610 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50591615 : Parkvirksomhed, diplomudd.
01-01-2010 31-12-2011 50591620 : PB i have- og parkvirksomhed
01-01-2001 31-12-9999 50592010 : Maskin, diploming.prof.bach.
01-01-2010 31-12-2013 50592020 : Teknisk manager offshore, prof.bach.
01-01-2012 31-12-9999 50592025 : Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-2012 31-12-9999 50592030 : Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50592510 : Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
01-01-2006 31-12-9999 50592512 : Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
01-01-2006 31-12-9999 50592513 : Automation, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50592515 : IT, diploming. prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50592516 : IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50592520 : Datamatik, diploming.prof.bach.
01-01-2011 31-12-9999 50592525 : Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50592530 : Information, diploming.prof.bach.
01-01-2001 31-12-2004 50592540 : Datateknik, bach.scient
01-01-2003 31-12-9999 50592545 : IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
01-01-2010 31-12-9999 50592550 : Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
01-01-2012 31-12-9999 50592555 : Trafik og transport, diploming.prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50593010 : Kemi, diploming.prof.bach.
01-01-2009 31-12-9999 50593015 : Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
01-01-2006 31-12-9999 50593030 : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
01-01-2013 31-12-9999 50593035 : Bioteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-2014 31-12-9999 50593040 : Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50594510 : Bygning, diploming.prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50594520 : Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
01-01-2004 31-12-9999 50594525 : Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
01-01-2005 31-12-9999 50594530 : Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
01-01-2006 31-12-9999 50594535 : Vedligehold, diplomudd.
01-01-2006 31-12-9999 50594540 : Projektledelse, byggeriets diplomudd.
01-01-2014 31-12-9999 50594545 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
01-01-2011 31-12-9999 50595005 : Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 50595010 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50596010 : Design - innovation, diploming.prof.bach.
01-01-2013 31-12-2014 50596015 : Industriel designer, overbygning på designteknolog
01-01-2014 31-12-9999 50596020 : Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
01-01-2014 31-12-9999 50596025 : Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
01-01-2014 31-12-9999 50598015 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
01-01-2002 31-12-9999 50598020 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
01-01-2014 31-12-9999 50598025 : Grafisk fortælling, prof.bach.
01-01-2002 31-12-9999 50598030 : Visuel kommunikation, prof.bach.
01-01-2007 31-12-9999 50598035 : TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50598036 : Media management (GÅU)
01-01-2008 31-12-9999 50598037 : Grafisk åben udd. (GÅU)
01-01-2013 31-12-9999 50598710 : Teknisk manager offshore, prof.bach.
01-01-2012 31-12-9999 50750010 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
01-01-2010 31-12-2011 50750080 : Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (PB)
01-01-2001 31-12-9999 50750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2001 31-12-9999 50757010 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50757015 : Årskursus i forbrugerøkonomi
01-01-2001 31-12-9999 50757016 : Årskursus i ernæring
01-01-2001 31-12-9999 50757020 : Klinisk diætist
01-01-2012 31-12-9999 50757025 : Mejeriteknologi, prof.bach.
01-01-2003 31-12-9999 50757030 : Ernæring-sundhed, prof.bach.
01-01-2009 31-12-9999 50757035 : Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
01-01-2006 31-12-9999 50757040 : Ernæringsdiplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2012 31-12-9999 50802010 : Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
01-01-2012 31-12-9999 50802011 : Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
01-01-2011 31-12-9999 50804010 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
01-01-2001 31-12-2004 50805010 : Skov- og landskabsingeniør
01-01-2001 31-12-9999 50850090 : Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2001 31-12-9999 50853010 : Maskinmester
01-01-2005 31-12-9999 50853030 : Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
01-01-2007 31-12-9999 50853045 : Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
01-01-2007 31-12-2012 50853050 : Skibsfører, seniorofficer
01-01-2007 31-12-2012 50853052 : Skibschef Dual-Purpose, seniorofficer
01-01-2001 31-12-9999 50854010 : Skibsfører, prof.bach.
01-01-2001 31-12-2011 50854020 : Skibsfører, seniorofficer
01-01-2009 31-12-9999 50854030 : Juniorofficer (maritim), prof.bach.
01-01-2012 31-12-9999 50854040 : Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
01-01-2012 31-12-9999 50854045 : Seniorofficer, dual purpose skibschef
01-01-2003 31-12-2012 50855010 : Dual-purpose skibsofficer, prof.bach.
01-01-2005 31-12-2006 50855020 : Dual skibschef, seniorofficer
01-01-2011 31-12-9999 50856010 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
01-01-2012 31-12-9999 50900010 : Sundhed u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 50900090 : Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2001 31-12-9999 50901010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
01-01-2002 31-12-9999 50902510 : Bioanalytiker, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50903010 : Sygeplejerske, prof.bach.
01-01-2002 31-12-9999 50903030 : Sygeplejerske, suppleringsudd.
01-01-2001 31-12-2009 50903105 : Sundheds-/sygeplejerske, videregående udd.
01-01-2001 31-12-9999 50903110 : Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
01-01-2001 31-12-9999 50903115 : Psykiatri, diplomudd.
01-01-2011 31-12-9999 50903116 : Familieterapi, diplomudd.
01-01-2011 31-12-9999 50903117 : Ældrearbejde, diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50903120 : Afdelingssygeplejerske
01-01-2001 31-12-2009 50903125 : Sygeplejerske, undervisende
01-01-2001 31-12-9999 50903130 : Sundhedsplejerske, diplomeksamen
01-01-2001 31-12-9999 50903135 : Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
01-01-2001 31-12-9999 50903140 : Hygiejnesygeplejerske
01-01-2001 31-12-9999 50903141 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
01-01-2001 31-12-9999 50903142 : Anæstesisygeplejerske
01-01-2010 31-12-9999 50903143 : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
01-01-2010 31-12-9999 50903144 : Stråleterapeut
01-01-2002 31-12-9999 50903145 : Sundhedsfaglige diplomudd.
01-01-2001 31-12-9999 50903610 : Radiograf, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50904010 : Ergoterapi, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50904510 : Fysioterapi, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50904710 : Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
01-01-2004 31-12-9999 50904810 : Bandagist, prof.bach.
01-01-2008 31-12-9999 50904910 : Optometrist, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50905010 : Jordemoder, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50905020 : Jordemoder, ledende og undervisende
01-01-2010 31-12-9999 50906010 : Oral helse, diplomudd.
01-01-2011 31-12-9999 50906015 : Tandplejer, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50950090 : Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-2014 31-12-9999 50951010 : Politivirksomhed, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50952010 : Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
01-01-2001 31-12-9999 50952020 : Officer i hæren, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50952030 : Officer i søværnet, prof.bach.
01-01-2001 31-12-9999 50952040 : Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
01-01-2014 31-12-9999 5101010 : Vuggestue mv., førskoleuddannelser
01-01-2014 31-12-9999 5101020 : Børnehave mv.,førskoleudd.
01-01-2008 31-12-9999 60020090 : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250010 : Humanistisk u.n.a., bach.
01-01-2012 31-12-9999 60250011 : Kommunikation, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60250012 : Kultur- og sprogmødestudier, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60250013 : Performance-design, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250015 : Humanistisk, grundudd. bach.
01-01-2012 31-12-9999 60250016 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250020 : Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
01-01-2001 31-12-9999 60250030 : Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
01-01-2001 31-12-9999 60250040 : Humanistisk, basis
01-01-2001 31-12-9999 60250050 : Humanistisk, bach. fællessemester
01-01-2008 31-12-9999 60250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250210 : Pædagogik, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60250211 : Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250410 : Teologi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250420 : Religion studier/videnskab,bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250430 : Religionshistorie, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250610 : Filosofi, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60250612 : Anvendt filosofi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250620 : Idehistorie, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60250810 : Historie, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60251010 : Arkæologi klassisk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60251020 : Arkæologi forhistorisk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60251030 : Arkæologi middelalder, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60251040 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60251210 : Litteraturvidenskab, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60251410 : Teatervidenskab, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60251420 : Dramaturgi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60251810 : Musik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60252010 : Kunsthistorie, bach.
01-01-2007 31-12-2008 60252510 : Design-kulturøkonomi, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60252610 : Designkultur og økonomi, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60252615 : Oplevelsesteknologi, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60252620 : Designkultur, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60253010 : Film- og medievidenskab, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60253015 : Medievidenskab, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60253020 : Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60253022 : Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
01-01-2009 31-12-9999 60253025 : Kommunikation og IT, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60253030 : Journalistik, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60253035 : Informatik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60253040 : Multimedia, bach.
01-01-2009 31-12-9999 60253505 : Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
01-01-2009 31-12-9999 60253510 : Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254010 : Filologi klassisk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254210 : Dansk, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60254215 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254410 : Engelsk, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60254415 : Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254610 : Tysk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254620 : Nederlandsk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254810 : Fransk studier, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254820 : Italiensk, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60254825 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254830 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
01-01-2011 31-12-2012 60254835 : Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur,bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254840 : Rumænsk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60254850 : Portugisisk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60255010 : Slavisk sprog og kultur, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60255020 : Balkanstudier, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60255210 : Indologi-indisk, bach.
01-01-2001 31-12-2015 60255220 : Iransk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60255230 : Semitisk, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60255240 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60255406 : Kinastudier, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60255410 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60255415 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60255430 : Japanstudier, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60255445 : Koreastudier, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60255450 : Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60255454 : Thai/sydøstasienstudier, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60255469 : Tibetologi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60255610 : Finsk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60255620 : Ungarsk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60255630 : Indianske sprog og kulturer, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60255635 : Amerikanske studier, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60256010 : Erhvervssprog og kommunikation, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60256020 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60256030 : Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-2011 31-12-9999 60256035 : Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-2001 31-12-9999 60257110 : Engelsk, bach.negot.
01-01-2001 31-12-9999 60257120 : Fransk, bach.negot.
01-01-2001 31-12-9999 60257130 : Spansk, bach.negot.
01-01-2001 31-12-9999 60257140 : Tysk, bach.negot.
01-01-2001 31-12-9999 60257150 : Arabisk, bach.negot.
01-01-2008 31-12-9999 60257155 : Kinesisk, bach.negot.
01-01-2001 31-12-9999 60257160 : Polsk, bach.negot.
01-01-2004 31-12-9999 60257165 : International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
01-01-2008 31-12-9999 60257166 : Hotelmanagement, bach.negot.
01-01-2002 31-12-9999 60258402 : Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258403 : Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258405 : Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
01-01-2011 31-12-9999 60258406 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
01-01-2007 31-12-9999 60258407 : Information management, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60258408 : Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60258409 : Europæisk business, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258411 : Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258414 : Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258417 : Engelsk-fransk, erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258420 : Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258423 : Engelsk-ital., erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258426 : Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258429 : Engelsk-russisk, erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258432 : Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258435 : Engelsk-spansk, erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258438 : Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-2002 31-12-9999 60258442 : Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258444 : Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258447 : Fransk-ital., erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258450 : Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258453 : Fransk-tysk, erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258456 : Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258459 : Fransk-spansk, erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258462 : Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258465 : Tysk-spansk, erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258468 : Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258471 : Tysk-italiensk, erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258474 : Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-2004 60258477 : Tysk-russisk, erhv.spr. bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258480 : Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-2004 31-12-9999 60258481 : Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-2008 31-12-9999 60258482 : Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258483 : International marketing, erhv.sprog.bach.
01-01-2005 31-12-9999 60258484 : Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
01-01-2008 31-12-9999 60258485 : Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258486 : Kommunikation, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60258487 : Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258489 : Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-2003 31-12-2008 60258492 : Engelsk-tysk web markedskommunikation, prof.bach.
01-01-2003 31-12-9999 60258493 : Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258910 : Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60258915 : Indoeuropæisk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258920 : Retorik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60258930 : Audiologopædi, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60300010 : Kunstnerisk u.n.a., bach.
01-01-2008 31-12-9999 60300090 : Kunstnerisk Indv.udd., bach.
01-01-2005 31-12-9999 60300510 : Folkemusik, bach.
01-01-2005 31-12-2011 60301010 : Elektronisk musik, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60301510 : Kirkemusik, bach.
01-01-2005 31-12-2011 60302010 : Klassisk instrumental./sanger-ensemble, bach.
01-01-2005 31-12-2011 60302020 : Klassisk - musikpædagogik (AM), bach.
01-01-2005 31-12-2011 60302510 : Komponist, bach.
01-01-2009 31-12-2011 60302515 : Sangskriver, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60302520 : Tonemester, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60302521 : Lydtekniker, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60302530 : Musikformidling, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60302535 : Musikteori, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60302540 : Music management, bach.
01-01-2005 31-12-2011 60303010 : Rytmisk instrumental./sanger-ensemble, bach.
01-01-2005 31-12-2011 60303020 : Rytmisk - musikpædagogik (AM) , bach.
01-01-2011 31-12-9999 60303510 : Instrumentalist/sanger, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60304010 : Almen musikpædagogik AM, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60304015 : Musikpædagogisk brobygning, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60304025 : Klassisk musik, musikpædagog
01-01-2015 31-12-9999 60304027 : Musik og musikpædagogik, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60304510 : Musik og bevægelse/performance, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60305010 : Komposistion, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60305015 : Sangskrivning, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60305510 : Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60307010 : Billedkunst, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60308010 : Konserveringsteknik, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60308020 : Konserveringsteknik-kunst, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60308030 : Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60308040 : Konserveringsteknik-grafisk, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60308050 : Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60308060 : Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60350010 : Naturvidenskab u.n.a., bach.
01-01-2001 31-12-9999 60350020 : Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
01-01-2001 31-12-9999 60350030 : Naturvidenskab, basis
01-01-2003 31-12-9999 60350090 : Naturvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-2001 31-12-9999 60351010 : Matematik, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60351015 : Matematiske fag, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60351030 : Matematik-økonomi, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60351040 : Forsikringsmatematik, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60351045 : Anvendt matematik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60352010 : Datalogi, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60352011 : Informationsteknologi, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60352012 : Informatik (datalogi), bach.
01-01-2004 31-12-9999 60352015 : Medialogi, bach.
01-01-2009 31-12-9999 60352016 : Digitale medier og design, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60352017 : Interaktionsdesign, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60352020 : Softwareudvikling, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60352025 : Naturvidenskab og it, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60352030 : Global virksomhedsinformatik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60352510 : Statistik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60353020 : Forsikringsvidenskab, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60354010 : Fysik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60354020 : Biofysik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60354030 : Geofysik, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60354035 : Teknisk fysik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60354510 : Astronomi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60355010 : Kemi, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60355015 : Kemi og teknologi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60355020 : Miljøkemi, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60355025 : Medicinalkemi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60355030 : Biokemi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60356010 : Geografi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60356020 : Kulturgeografi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60356030 : Naturgeografi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60356040 : Geoinformatik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60356510 : Geologi, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60356515 : Geologi-geoscience, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60357010 : Meteorologi, bach.
01-01-2006 31-12-9999 60357510 : Nanoteknologi, bach.
01-01-2014 31-12-9999 60357511 : Nanoscience, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60358010 : Biologi, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60358015 : Almen biologi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60358020 : Biologi, industribach.
01-01-2013 31-12-9999 60358024 : Naturressourcer, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60358025 : Miljøbiologi, bach.
01-01-2003 31-12-9999 60358030 : Molekylærbiologi, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60358035 : Biologi-bioteknologi, bach.
01-01-2003 31-12-9999 60358040 : Bioteknologi, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60358044 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60358045 : Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60358046 : Medicinalbiologi, bach.
01-01-2011 31-12-2012 60358050 : Biomedicin, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60358510 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60390010 : Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
01-01-2012 31-12-9999 60390011 : EU-studier, bach
01-01-2012 31-12-9999 60390013 : Globale studier, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60390014 : Internationale udviklingsstudier, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60390015 : Samfundsvidenskab, grundudd.
01-01-2012 31-12-9999 60390016 : Plan, by og proces, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60390017 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60390018 : Virksomhedsstudier, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60390020 : Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
01-01-2001 31-12-9999 60390030 : Samfundsvidenskab, basis
01-01-2010 31-12-9999 60390035 : Uddannelsesvidenskab, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-2011 31-12-9999 60392610 : Politik og administration, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60392615 : Socialvidenskab, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60392620 : Offentlig innovation og digitalisering, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396105 : Erhvervsøkonomi HA, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60396107 : HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396110 : HA informatik, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60396112 : HA sport management, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396115 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396120 : HA erhvervsanalytiker, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396125 : HA turisme, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60396126 : HA international shipping, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396130 : HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60396133 : HA psykologi, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60396134 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396135 : HA international business, bach.
01-01-2009 31-12-9999 60396136 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
01-01-2009 31-12-9999 60396137 : Business administration and sociology, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60396138 : Organisatorisk læring, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396140 : HA japansk, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60396141 : HA kinesisk
01-01-2001 31-12-9999 60396145 : HA erhvervsret, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396150 : HA datalogi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396155 : HA matematik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396160 : HA sprog, bach.
01-01-2003 31-12-9999 60396165 : HA kommunikation, bach.
01-01-2003 31-12-2008 60396170 : IT-økonomi, prof.bach.
01-01-2005 31-12-9999 60396175 : HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60396810 : Økonomi, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60396815 : Miljøplanlægning, bach.
01-01-2009 31-12-2011 60396816 : Plan, by og proces, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60397610 : Jura, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60397810 : Statskundskab, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60397815 : Samfundsfag, bach.
01-01-2007 31-12-9999 60397820 : Europæiske studier, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60397825 : Public policy, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60398010 : Sociologi, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60398011 : Arbejdslivsstudier, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60398015 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60398210 : Etnografi/antropologi, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60398215 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60398220 : Etnologi europæisk, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60398230 : Eskimologi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60398240 : Nordisk folkemindevidenskab, bach.
01-01-2015 31-12-9999 60398410 : Kognitionsvidenskab,bach.
01-01-2001 31-12-9999 60398610 : Psykologi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60398810 : Musikterapi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60398820 : Musik/musikterapi, bach. fællessemester
01-01-2006 31-12-9999 60590010 : Teknisk u.n.a., bach.
01-01-2011 31-12-2012 60590011 : Geografi, bach.
01-01-2007 31-12-2008 60590015 : Humanistisk-teknologisk, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60590016 : Humanistisk-teknologisk, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60590020 : Produktionsudvikling, civiling.bach.
01-01-2008 31-12-9999 60590090 : Teknisk Indv.udd., bach.
01-01-2010 31-12-9999 60590510 : Teknoantropologi, bach.
01-01-2011 31-12-2012 60591405 : Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
01-01-2010 31-12-9999 60591505 : Sundhedsteknologi, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60592010 : Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
01-01-2010 31-12-9999 60592015 : Energi, bach.
01-01-2010 31-12-2011 60592020 : Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
01-01-2014 31-12-9999 60592524 : Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
01-01-2011 31-12-9999 60592525 : Software engineering, ingeniør bach.
01-01-2012 31-12-9999 60592526 : Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
01-01-2012 31-12-9999 60592527 : Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
01-01-2013 31-12-9999 60592528 : Fysik og teknologi, ingeniør bach.
01-01-2013 31-12-9999 60592529 : Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
01-01-2009 31-12-9999 60592530 : IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
01-01-2012 31-12-9999 60592531 : IT og kommunikationsteknologi, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60592532 : Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
01-01-2012 31-12-9999 60592533 : Robotteknologi, ingeniør bach.
01-01-2007 31-12-9999 60592535 : IT-informatik, ingeniør bach.
01-01-2004 31-12-9999 60592540 : Datateknik, bach.scient.
01-01-2012 31-12-9999 60592542 : Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
01-01-2005 31-12-9999 60592545 : Elektronik - IT, ingeniør bach.
01-01-2012 31-12-9999 60592546 : Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
01-01-2007 31-12-9999 60592550 : Produkt-designpsykologi, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60592560 : Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
01-01-2010 31-12-9999 60592565 : Energiteknologi, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60594010 : Kemi - miljø, ingeniør bach.
01-01-2013 31-12-9999 60594015 : Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-2010 31-12-9999 60594020 : Kemiteknologi, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60594030 : Miljøteknologi, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60594510 : Bygge - anlæg, ingeniør bach.
01-01-2009 31-12-9999 60594515 : Infrastruktur, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60594520 : Bygningsdesign, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60594525 : Indeklima og energi, ingeniør bach.
01-01-2011 31-12-9999 60594530 : Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
01-01-2011 31-12-9999 60594535 : Veje og trafik, ingeniør bach.
01-01-2011 31-12-9999 60594540 : Vand og miljø, ingeniør bach.
01-01-2004 31-12-9999 60595010 : Medicin og teknologi, ingeniør bach.
01-01-2005 31-12-9999 60595510 : Bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-2010 31-12-9999 60595515 : Bæredygtig bioteknologi, bach
01-01-2012 31-12-9999 60595520 : Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
01-01-2011 31-12-9999 60596005 : Arkitektur og design, ingeniør bach.
01-01-2005 31-12-2011 60596010 : Design - innovation, ingeniør bach.
01-01-2011 31-12-9999 60596015 : Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
01-01-2010 31-12-2011 60596020 : Bygningsdesign, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60596025 : Bæredygtigt design, ingeniør bach.
01-01-2014 31-12-9999 60596030 : Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
01-01-2014 31-12-9999 60596031 : Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
01-01-2004 31-12-9999 60596510 : Arkitekt, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60597010 : Landinspektør, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60597510 : Nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-2013 31-12-9999 60597511 : Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-2001 31-12-9999 60750010 : Fødevarer og ernæring, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60750015 : Fødevarevidenskab, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60750020 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60750090 : Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
01-01-2012 31-12-9999 60800005 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
01-01-2006 31-12-2013 60800010 : Naturressourcer, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-2005 31-12-9999 60801010 : Veterinær, bach.
01-01-2010 31-12-9999 60801015 : Husdyrvidenskab, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60802010 : Landbrugsvidenskab, bach.
01-01-2013 31-12-9999 60802015 : Agrobiologi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60803220 : Jordbrugsøkonomi, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60804020 : Landskabsarkitektur, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60805010 : Skovbrugsvidenskab, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60900010 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60900015 : IT og sundhed, bach.
01-01-2012 31-12-9999 60900020 : Biomedicin, bach.
01-01-2008 31-12-9999 60900090 : Sundhed Indv.udd., bach.
01-01-2001 31-12-9999 60905210 : Biomekanik, bach.
01-01-2011 31-12-9999 60905215 : Klinisk biomekanik, bach.
01-01-2001 31-12-9999 60905510 : Medicin, bach.
01-01-2005 31-12-9999 60906010 : Tandlæge, bach.
01-01-2004 31-12-9999 60906510 : Farmaceut, bach.
01-01-2007 31-12-9999 60906520 : Medicin med industriel speciale, bach.
01-01-2007 31-12-9999 60906525 : Lægemiddelvidenskab, bach.
01-01-2008 31-12-9999 65020090 : Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
01-01-2010 31-12-9999 65200005 : Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
01-01-2005 31-12-9999 65200010 : Pædagogisk-fleksibel forløb, master
01-01-2012 31-12-9999 65200015 : Pædagogisk u.n.a., kand.
01-01-2001 31-12-9999 65200090 : Pædagogik Indv.udd. lang videregående
01-01-2001 31-12-2004 65201010 : Pædagogik (dpu), c.pæd.
01-01-2003 31-12-9999 65201015 : Pædagogik, cand.pæd.
01-01-2001 31-12-2002 65201020 : Pædagogik (DPU), eksamineret
01-01-2000 31-12-2001 65201021 : Pædagogik (DPU), examineret
01-01-2003 31-12-9999 65201025 : Dansk-pædagogik, cand.pæd.
01-01-2001 31-12-9999 65201030 : Didaktik, kand.
01-01-2010 31-12-9999 65201031 : IT-didaktisk design, cand.pæd.
01-01-2010 31-12-9999 65201032 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
01-01-2010 31-12-9999 65201033 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
01-01-2010 31-12-9999 65201034 : Naturfagsundervisning, master
01-01-2003 31-12-9999 65201035 : Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
01-01-2011 31-12-9999 65201036 : Uddannelse og læring, master
01-01-2010 31-12-2011 65201037 : Grundskoleundervisning, master
01-01-2001 31-12-9999 65201040 : Pædagogik, sidefag
01-01-2003 31-12-9999 65201045 : Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
01-01-2001 31-12-9999 65201050 : Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
01-01-2003 31-12-9999 65201055 : Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
01-01-2007 31-12-9999 65201058 : Lifelong learning, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65201060 : Pædagogik, grundudd. kand.
01-01-2004 31-12-9999 65201061 : Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
01-01-2004 31-12-9999 65201062 : Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
01-01-2004 31-12-9999 65201063 : Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
01-01-2001 31-12-9999 65201065 : Pædagogik, supplering
01-01-2003 31-12-9999 65201070 : Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
01-01-2003 31-12-9999 65201075 : Matematik-pædagogik, cand.pæd.
01-01-2003 31-12-9999 65201080 : Kandidatsupplering
01-01-2004 31-12-9999 65204005 : Sundhedspædagogik, master
01-01-2002 31-12-9999 65204010 : Læreprocesser (MLP), master
01-01-2009 31-12-9999 65204011 : Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
01-01-2006 31-12-9999 65204012 : Sprogtilegnelse, master
01-01-2004 31-12-9999 65204015 : Pædagogisk IT, master
01-01-2013 31-12-9999 65204016 : Organisatorisk coaching og læring, master
01-01-2007 31-12-9999 65204020 : Problem based learning in science (MPBL), master
01-01-2008 31-12-9999 65204022 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
01-01-2008 31-12-9999 65204023 : Naturfagenes didaktik, master
01-01-2004 31-12-9999 65204025 : Professionsudvikling, master
01-01-2007 31-12-9999 65204030 : Socialpædagogik, master
01-01-2004 31-12-9999 65204035 : Medborgerskab, master
01-01-2007 31-12-9999 65204040 : Interkulturel pædagogik, master
01-01-2007 31-12-9999 65204043 : Drama- og teaterpædagogik, master
01-01-2002 31-12-9999 65204045 : Gymnasiepædagogik, master
01-01-2004 31-12-9999 65204050 : Specialpædagogik, master
01-01-2010 31-12-9999 65204052 : Dansk som andetsprog, master
01-01-2004 31-12-9999 65204055 : Voksenuddannelse, master
01-01-2005 31-12-9999 65204060 : Fremmedsprogspædagogik, master
01-01-2006 31-12-9999 65204065 : Vejledning, master
01-01-2010 31-12-2011 65204070 : Pædagogik-udd.studier og komb.fag (samf), cand.soc.
01-01-2011 31-12-9999 65204071 : Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
01-01-2011 31-12-2012 65204072 : Pædagogik-udd.studier, kombineret samfundsvid., cand.soc.
01-01-2011 31-12-2012 65204073 : Pædagogik-udd.studier, kombineret naturvid., cand.scient.
01-01-2011 31-12-9999 65204074 : Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
01-01-2011 31-12-2012 65204075 : Pædagogik-udd.studier og journalistik, cand.comm.
01-01-2001 31-12-9999 65250004 : Universitetsuddannelse u.n.a.
01-01-2008 31-12-9999 65250007 : Humanistisk u.n.a., master
01-01-2001 31-12-9999 65250008 : Humanistisk u.n.a., kand.
01-01-2012 31-12-9999 65250009 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
01-01-2011 31-12-9999 65250010 : Humanistisk palliation, master
01-01-2011 31-12-9999 65250011 : Sundhedsfremme, master
01-01-2001 31-12-9999 65250012 : Cand.phil. u.n.a.
01-01-2012 31-12-9999 65250013 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65250016 : Mag.art. u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 65250020 : Humanistisk kombination, cand.mag.
01-01-2002 31-12-9999 65250021 : Humanistisk kombination, overbygn.
01-01-2001 31-12-2004 65250022 : Humanistisk kombination, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65250023 : Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65250024 : Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
01-01-2006 31-12-9999 65250026 : Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250028 : Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
01-01-2014 31-12-9999 65250029 : Kultur- og sprogmodestudier, kand.
01-01-2013 31-12-9999 65250030 : Migrationsstudier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250032 : Humanistisk, sidefag
01-01-2001 31-12-9999 65250034 : Humanistisk, grundudd. kand.
01-01-2001 31-12-9999 65250036 : Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
01-01-2001 31-12-9999 65250040 : Humanistisk, supplering
01-01-2001 31-12-9999 65250046 : Humanistisk, basis
01-01-2001 31-12-9999 65250054 : Humanistisk, indledende fællessemester
01-01-2001 31-12-9999 65250056 : Musisk-æstetisk, basis 1-årig
01-01-2001 31-12-9999 65250060 : Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
01-01-2001 31-12-9999 65250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
01-01-2001 31-12-9999 65250205 : Pædagogik, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65250210 : Pædagogik, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250215 : Pædagogik, cand.phil.
01-01-2001 31-12-2012 65250220 : Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
01-01-2013 31-12-9999 65250221 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
01-01-2011 31-12-9999 65250225 : Grundskoleundervisning, master
01-01-2001 31-12-9999 65250230 : Ulandspædagogik, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250235 : Ulandspædagogik, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65250245 : Voksenpædagogik, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250250 : Voksenpædagogik, cand.phil.
01-01-2001 31-12-2004 65250255 : Hum.-pædagogik (dpu), c.hum.pæd.
01-01-2001 31-12-9999 65250260 : Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
01-01-2000 31-12-2001 65250261 : Pædagogik-human. (DPU), examineret
01-01-2011 31-12-9999 65250265 : International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
01-01-2001 31-12-9999 65250405 : Teologi, cand.theol.
01-01-2001 31-12-9999 65250407 : Præsteuddannelse af lærere
01-01-2001 31-12-2008 65250412 : Religionshistorie, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65250414 : Religionshistorie, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250416 : Religionshistorie, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65250418 : Religionshistorie, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65250432 : Religion studier/videnskab,c.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250434 : Religion, cand.phil.
01-01-2007 31-12-9999 65250435 : Religion, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65250436 : Religion, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65250440 : Kristendomskundskab, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65250442 : Kristendomskundskab, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250446 : Kristendomshistorie, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65250456 : Religionssociologi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65250460 : Religionssociologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250464 : Religionssociologi, cand.phil.
01-01-2013 31-12-9999 65250465 : Diakoni, cand.mag.
01-01-2010 31-12-9999 65250470 : Europas religiøse rødder, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250613 : Filosofi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65250616 : Filosofi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250619 : Filosofi, cand.phil.
01-01-2001 31-12-2009 65250622 : Filosofi, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65250625 : Filosofi, overbygn.
01-01-2010 31-12-9999 65250626 : Anvendt filosofi, cand.mag.
01-01-2004 31-12-9999 65250628 : Etik og værdier i organisationer, master
01-01-2001 31-12-9999 65250633 : Idehistorie, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65250636 : Idehistorie, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250639 : Idehistorie, cand.phil.
01-01-2004 31-12-9999 65250651 : Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
01-01-2001 31-12-9999 65250810 : Historie, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65250816 : Historie, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65250819 : Historie, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65250822 : Historie, overbygn.
01-01-2010 31-12-9999 65250825 : Informationsforvaltning, master
01-01-2007 31-12-9999 65251002 : Marinarkæologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251004 : Arkæologi klassisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251008 : Arkæologi klassisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251012 : Arkæologi klassisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65251024 : Arkæologi forhistorisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251028 : Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251032 : Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65251044 : Arkæologi middelalder, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251048 : Arkæologi middelalder, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251052 : Arkæologi middelalder, cand.phil.
01-01-2006 31-12-9999 65251056 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
01-01-2013 31-12-9999 65251057 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251064 : Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251072 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251076 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65251215 : Litteraturvidenskab, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251220 : Litteraturvidenskab, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251225 : Litteraturvidenskab, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65251230 : Litteraturvidenskab, overbygn.
01-01-2007 31-12-9999 65251235 : Børnelitteratur, master
01-01-2001 31-12-9999 65251415 : Teatervidenskab, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251420 : Teatervidenskab, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251425 : Teatervidenskab, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65251427 : Teatervidenskab, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65251435 : Dramaturgi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251440 : Dramaturgi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251445 : Dramaturgi, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65251450 : Dramaturgi, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65251610 : Filmvidenskab, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251620 : Filmvidenskab, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251630 : Filmvidenskab, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65251640 : Filmvidenskab, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65251820 : Musikvidenskab, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65251830 : Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65251840 : Musikvidenskab, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65251850 : Musikvidenskab, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65252020 : Kunsthistorie, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65252030 : Kunsthistorie, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65252040 : Kunsthistorie, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65252050 : Kunsthistorie, overbygn.
01-01-2011 31-12-9999 65252055 : Visuel kultur, cand.mag.
01-01-2015 31-12-9999 65252060 : Kuratering, master
01-01-2001 31-12-9999 65252515 : Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65252520 : Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
01-01-2005 31-12-9999 65252525 : Turisme, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65252535 : Kultur og kulturformidling, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65252540 : Kultur og kulturformidling, cand.phil.
01-01-2004 31-12-9999 65252545 : Kulturhistorisk informatik, master
01-01-2004 31-12-9999 65252550 : Køn og kultur, master
01-01-2005 31-12-9999 65252555 : Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
01-01-2008 31-12-9999 65252560 : Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
01-01-2012 31-12-9999 65252562 : Designstudier, cand.mag.
01-01-2009 31-12-9999 65252565 : Tværkulturelle studier, cand.mag.
01-01-2012 31-12-9999 65252570 : Internationale studier, cand.mag.
01-01-2013 31-12-9999 65252571 : Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
01-01-2008 31-12-9999 65252610 : Designledelse, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65253005 : Kommunikation, cand.mag.
01-01-2012 31-12-9999 65253006 : Kommunikation, cand.comm.
01-01-2014 31-12-9999 65253007 : Journalistik, cand.mag.
01-01-2002 31-12-9999 65253011 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
01-01-2008 31-12-2014 65253012 : IT og kognition, cand.mag.
01-01-2009 31-12-9999 65253013 : Kognition og kommunikation, cand.mag.
01-01-2009 31-12-9999 65253014 : Cognition and communication, master
01-01-2001 31-12-9999 65253015 : Kommunikation, cand.phil.
01-01-2011 31-12-9999 65253016 : Journalistik, cand.mag.
01-01-2003 31-12-9999 65253017 : Journalistik, cand.public.
01-01-2010 31-12-9999 65253018 : Journalistik, master
01-01-2011 31-12-2012 65253019 : Journalistik (komb.hum), cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65253020 : Kommunikation, overbygn.
01-01-2011 31-12-2012 65253021 : Journalistik, kombineret samfundsvid., cand.soc.
01-01-2011 31-12-2012 65253022 : Journalistik, kombineret naturvid./teknisk, cand.scient.
01-01-2005 31-12-9999 65253023 : European journalism, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65253025 : Journalistik, overbygn.
01-01-2009 31-12-9999 65253026 : Kommunikation og IT, cand.mag.
01-01-2004 31-12-9999 65253030 : Professionel kommunikation, master
01-01-2007 31-12-9999 65253031 : Cross-media communication, master
01-01-2008 31-12-9999 65253032 : Redaktionel ledelse, master
01-01-2001 31-12-9999 65253035 : Medievidenskab, cand.mag.
01-01-2002 31-12-9999 65253038 : Language administration (MLA), master
01-01-2002 31-12-9999 65253039 : Multimedia arts (MMA), master
01-01-2001 31-12-9999 65253040 : Multimedia arts, cand.mag.
01-01-2005 31-12-9999 65253045 : Performance-design, overbygn.
01-01-2012 31-12-9999 65253046 : Performance-design, cand.mag.
01-01-2012 31-12-9999 65253050 : Informatik, cand.mag.
01-01-2001 31-12-2012 65253055 : Datalogi-humanistisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65253060 : Datalogi-humanistisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65253065 : Informatik, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65253510 : Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
01-01-2014 31-12-9999 65253511 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
01-01-2001 31-12-9999 65253520 : Bibliotekar, cand.scient.bibl.
01-01-2001 31-12-9999 65254004 : Filologi klassisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254008 : Filologi klassisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254012 : Filologi klassisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254020 : Latin, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254024 : Latin, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254028 : Latin, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254032 : Latin, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65254036 : Latin middelalder, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254040 : Latin middelalder, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254044 : Græsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254048 : Græsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254052 : Græsk, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65254056 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254060 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254064 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254068 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254072 : Oldtidskundskab, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254076 : Oldtidskundskab, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254080 : Oldtidskundskab, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65254084 : Nylatin, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254088 : Nylatin, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254204 : Nordisk litteratur, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254208 : Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254212 : Nordisk litteratur, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254216 : Nordisk filologi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254220 : Nordisk filologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254224 : Nordisk filologi, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254228 : Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254236 : Nordisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254240 : Nyere dansk sprog, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254244 : Dansk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254248 : Dansk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254252 : Dansk, overbygn.
01-01-2004 31-12-9999 65254256 : Danskfagets didaktik, master
01-01-2001 31-12-9999 65254264 : Norrøn filologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254268 : Norrøn filologi, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254405 : Engelsk, mag.art.
01-01-2002 31-12-9999 65254411 : Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254415 : Engelsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254420 : Engelsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254425 : Engelsk, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65254440 : Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254605 : Germansk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254615 : Tysk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254620 : Tysk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254625 : Tysk, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65254645 : Nederlandsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254650 : Nederlandsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254802 : Fransk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254804 : Fransk studier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254806 : Fransk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254808 : Fransk, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65254814 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254816 : Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254822 : Spansk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254824 : Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
01-01-2011 31-12-2012 65254825 : Spansk/spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur,cand.mag
01-01-2001 31-12-9999 65254826 : Spansk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254828 : Spansk, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65254842 : Italiensk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254844 : Italiensk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254846 : Italiensk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254848 : Italiensk, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65254858 : Portugisisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254861 : Portugisisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254864 : Portugisisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65254873 : Rumænsk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65254876 : Rumænsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65254879 : Rumænsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255002 : Russisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255004 : Russisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255006 : Russisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255008 : Russisk, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65255016 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255018 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255020 : Serbokroatisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255022 : Serbokroatisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255024 : Serbokroatisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255026 : Polsk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255028 : Polsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255030 : Polsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255034 : Tjekkisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255036 : Tjekkisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255038 : Tjekkisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255042 : Bulgarsk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255044 : Bulgarsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255046 : Bulgarsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255052 : Balkanistik, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255054 : Balkanistik, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255058 : Øststatskundskab, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255060 : Øststatskundskab, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255062 : Øststatskundskab, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255072 : Nygræsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255074 : Nygræsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255202 : Indisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255204 : Indologi-indisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255206 : Indologi-indisk, cand.phil.
01-01-2012 31-12-9999 65255211 : Mellemøststudier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255214 : Nyindisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255216 : Nyindisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255218 : Sanskrit, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255220 : Sanskrit, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255233 : Iransk, mag.art.
01-01-2012 31-12-9999 65255235 : Islamiske studier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255236 : Iransk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255239 : Iransk, cand.phil.
01-01-2013 31-12-9999 65255240 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-2001 31-12-2013 65255252 : Arabisk som hovedsprog, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255254 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-2001 31-12-2013 65255256 : Arabisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255262 : Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
01-01-2001 31-12-2013 65255266 : Hebraisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255268 : Hebraisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255274 : Ægyptologi-realia, mag.art.
01-01-2001 31-12-2011 65255278 : Ægyptologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-2011 65255280 : Ægyptologi, cand.phil.
01-01-2001 31-12-2011 65255284 : Assyriologi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255296 : Sumerologi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255403 : Sinologi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255406 : Kinastudier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255409 : Kinesisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255415 : Kinesisk kultur, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255418 : Kinesisk kultur, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255421 : Kinesisk kultur, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255424 : Japansk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255427 : Japansk-kinesisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255430 : Japanstudier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255433 : Japansk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255436 : Japansk, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65255442 : Koreansk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255445 : Koreastudier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255448 : Koreansk, cand.phil.
01-01-2010 31-12-9999 65255450 : Indonesisk, cand.mag.
01-01-2013 31-12-9999 65255451 : Asienstudier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255454 : Thai, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255457 : Thai, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255466 : Tibetansk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255469 : Tibetologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255472 : Tibetansk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255478 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255481 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255605 : Finsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255615 : Finsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255635 : Ungarsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255640 : Ungarsk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65255660 : Grønlandsk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255665 : Grønlandsk, cand.phil.
01-01-2007 31-12-9999 65255670 : Afrikastudier, cand.mag.
01-01-2010 31-12-2011 65255672 : Amerikanske studier, bach.
01-01-2014 31-12-9999 65255680 : Amerikanske studier, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255682 : Indiansk sprog og kultur, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65255684 : Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65255686 : Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-2011 31-12-9999 65256010 : Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65256105 : Cand.ling.merc. u.n.a.
01-01-2001 31-12-9999 65256110 : Engelsk, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256115 : Fransk, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256120 : Italiensk, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256125 : Kommunikation, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256130 : Russisk, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256135 : Spansk, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256140 : Tysk, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256145 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256150 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256155 : Translatør
01-01-2011 31-12-9999 65256168 : Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
01-01-2010 31-12-9999 65256170 : Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65256610 : Engelsk, cand.interpret.
01-01-2001 31-12-9999 65256620 : Fransk, cand.interpret.
01-01-2001 31-12-9999 65256630 : Spansk, cand.interpret.
01-01-2001 31-12-9999 65256640 : Tysk, cand.interpret.
01-01-2001 31-12-9999 65257110 : Engelsk, cand.negot.
01-01-2001 31-12-9999 65257120 : Fransk, cand.negot.
01-01-2001 31-12-9999 65257130 : Tysk, cand.negot.
01-01-2001 31-12-9999 65257140 : Spansk, cand.negot.
01-01-2001 31-12-9999 65257150 : Arabisk, cand.negot.
01-01-2010 31-12-9999 65257155 : Kinesisk, cand.negot.
01-01-2001 31-12-9999 65257160 : Polsk, cand.negot.
01-01-2004 31-12-9999 65257165 : International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
01-01-2001 31-12-9999 65257310 : Konferencetolk
01-01-2001 31-12-9999 65258903 : Lingvistik sammenlignende, mag.art.
01-01-2004 31-12-9999 65258906 : Sprogvidenskab, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65258909 : Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258915 : Lingvistik almen, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65258936 : Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65258939 : Indoeuropæisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258942 : Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65258948 : Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65258954 : Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65258957 : Datalingvistik, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258963 : Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258966 : Datalingvistik italiensk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258969 : Datalingvistik spansk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258972 : Audiologopædi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258975 : Audiologopædi, cand.phil.
01-01-2012 31-12-9999 65258977 : Sprogpsykologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258981 : Retorik, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65258984 : Retorik, cand.phil.
01-01-2004 31-12-9999 65258985 : Retorik og formidling, master
01-01-2001 31-12-9999 65259830 : Pædagogikum i religion
01-01-2001 31-12-9999 65259834 : Pædagogikum i historie
01-01-2001 31-12-9999 65259836 : Pædagogikum i oltidskundskab
01-01-2001 31-12-9999 65259838 : Pædagogikum i dramatik
01-01-2001 31-12-9999 65259840 : Pædagogikum i filmkundskab
01-01-2001 31-12-9999 65259842 : Pædagogikum i musik
01-01-2001 31-12-9999 65259844 : Pædagogikum i kunsthistorie
01-01-2001 31-12-9999 65259846 : Pædagogikum i latin
01-01-2001 31-12-9999 65259848 : Pædagogikum i græsk
01-01-2001 31-12-9999 65259850 : Pædagogikum i dansk
01-01-2001 31-12-9999 65259852 : Pædagogikum i engelsk
01-01-2001 31-12-9999 65259854 : Pædagogikum i tysk
01-01-2001 31-12-9999 65259856 : Pædagogikum i fransk
01-01-2001 31-12-9999 65259858 : Pædagogikum i spansk
01-01-2001 31-12-9999 65259860 : Pædagogikum i italiensk
01-01-2001 31-12-9999 65259862 : Pædagogikum i russisk
01-01-2012 31-12-9999 65300005 : Kunstnerisk u.n.a., kand.
01-01-2001 31-12-9999 65300010 : Kultur, bifag/sidefag 2 år
01-01-2001 31-12-9999 65300020 : Kultur, sidefag
01-01-2001 31-12-9999 65300030 : Kultur, supplering
01-01-2001 31-12-9999 65300040 : Kunstnerisk, grundudd. kand.
01-01-2001 31-12-9999 65300090 : Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
01-01-2005 31-12-2010 65300510 : Folkemusik, kand.
01-01-2005 31-12-2010 65301010 : Elektronisk musik, kand.
01-01-2011 31-12-9999 65301012 : Designer u.n.a., cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301015 : Designer grafisk, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301020 : Designer visuel kommunikation, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301025 : Designer digital, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301030 : Designer møbel og rum, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301035 : Designer rum og produktion, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301040 : Designer unika design, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301043 : Designer keramik og glas, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301045 : Designer illustration, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301050 : Designer industriel, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301053 : Designer mode, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301055 : Designer interaktive medier, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301060 : Designer guld og sølv, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301065 : Designer tekstil, cand.design
01-01-2010 31-12-9999 65301070 : Designer beklædning, cand.design
01-01-2005 31-12-2010 65301510 : Kirkemusik, kand.
01-01-2011 31-12-9999 65301910 : Musikuddannelse u.n.a., kand.
01-01-2001 31-12-2011 65302010 : Klassisk musik udøvende, diplomeks.
01-01-2009 31-12-2010 65302012 : Elektronisk musik, kand.
01-01-2009 31-12-2011 65302015 : Tidlig musik, cand.musicae.
01-01-2004 31-12-2011 65302020 : Klassisk, pædagogisk
01-01-2001 31-12-2011 65302025 : Musikpædagog 2-årig
01-01-2001 31-12-2011 65302030 : Musikledelse, musikpædagog
01-01-2001 31-12-2011 65302035 : Musikpædagogik almen, musikpædagog
01-01-2001 31-12-2011 65302040 : Musikpædagogisk kursus, organist
01-01-2005 31-12-2011 65302045 : Klassisk instrumental./sanger-ensemble, kand.
01-01-2005 31-12-2011 65302050 : Klassisk - musikpædagogik (AM), kand.
01-01-2010 31-12-2011 65302110 : Elektronisk musik, kand.
01-01-2010 31-12-9999 65302210 : Kirkemusik, kand.
01-01-2015 31-12-9999 65302215 : Kirkemusik, master
01-01-2010 31-12-9999 65302310 : Folkemusik, kand.
01-01-2005 31-12-2011 65302510 : Komponist, kand.
01-01-2009 31-12-2011 65302515 : Musikledelse, cand.musicae.
01-01-2005 31-12-9999 65302520 : Tonemester, cand.musicae
01-01-2011 31-12-9999 65302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
01-01-2005 31-12-9999 65302530 : Musikformidling, kand.
01-01-2011 31-12-9999 65302535 : Musikteori, kand.
01-01-2015 31-12-9999 65302540 : Klassisk hørelærepædagogik, master
01-01-2008 31-12-9999 65302570 : Musikformidling, master
01-01-2001 31-12-2011 65303010 : Rytmisk musik udøvende, diplomeks.
01-01-2001 31-12-9999 65303020 : Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
01-01-2003 31-12-2008 65303030 : Rytmisk musik individuelt forløb
01-01-2005 31-12-2011 65303035 : Rytmisk instrumental./sanger-ensemble, kand.
01-01-2005 31-12-2011 65303040 : Rytmisk - musikpædagogik (AM), kand.
01-01-2010 31-12-2011 65303041 : Børnemusik, master
01-01-2011 31-12-9999 65303510 : Instrumentalist/sanger, cand.musicae
01-01-2011 31-12-9999 65303515 : Tidlig musik, kand.
01-01-2011 31-12-9999 65303540 : Instrumentalist/sanger, master
01-01-2011 31-12-9999 65304010 : Almen musikpædagogik AM, kand.
01-01-2011 31-12-9999 65304015 : Musikpædagogisk brobygning, kand.
01-01-2011 31-12-9999 65304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
01-01-2010 31-12-2011 65304025 : Musikpædagog, kand.
01-01-2015 31-12-9999 65304027 : Musik og musikpædagogik,kand
01-01-2015 31-12-9999 65304030 : Elite sangpædagogik, master
01-01-2011 31-12-9999 65304070 : Børnemusik, master
01-01-2011 31-12-9999 65304210 : Musik og bevægelse/performance, kand.
01-01-2011 31-12-9999 65304510 : Komposition, cand.musicae
01-01-2011 31-12-9999 65304710 : Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
01-01-2015 31-12-9999 65304715 : Rytmisk korledelse, master
01-01-2004 31-12-9999 65305010 : Billedkunst, videregående uddannelse
01-01-2011 31-12-9999 65305015 : Billedkunst, cand.art.perit.
01-01-2001 31-12-9999 65305020 : Grafik, videregående uddannelse
01-01-2001 31-12-9999 65305030 : Maleri, videregående uddannelse
01-01-2001 31-12-9999 65305040 : Skulptur, videregående uddannelse
01-01-2001 31-12-9999 65305050 : Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
01-01-2001 31-12-9999 65305060 : Mediekunst, videregående uddannelse
01-01-2011 31-12-9999 65305065 : Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65305070 : Kunstformidling, cand.phil.
01-01-2010 31-12-2011 65305510 : Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65308010 : Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
01-01-2001 31-12-9999 65308020 : Konservator-kunst, cand.scient.cons.
01-01-2001 31-12-9999 65308030 : Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-2001 31-12-9999 65308040 : Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
01-01-2001 31-12-9999 65308050 : Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
01-01-2001 31-12-9999 65308060 : Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-2006 31-12-9999 65308070 : Museologi, master
01-01-2001 31-12-9999 65350005 : Mag.scient. u.n.a.
01-01-2008 31-12-9999 65350007 : Naturvidenskab u.n.a., master
01-01-2001 31-12-9999 65350010 : Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65350012 : Klimaforandringer, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65350015 : Naturvidenskab kombination, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65350020 : Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
01-01-2001 31-12-9999 65350025 : Naturvidenskab kombination, mellemniveau
01-01-2001 31-12-9999 65350030 : Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-2001 31-12-9999 65350035 : Naturvidenskab, sidefag
01-01-2001 31-12-9999 65350040 : Naturvidenskab, supplering
01-01-2001 31-12-9999 65350045 : Naturvidenskab, basis
01-01-2001 31-12-9999 65350046 : Naturvidenskab, grundudd./bifag
01-01-2001 31-12-9999 65350050 : Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
01-01-2001 31-12-9999 65350055 : Videnskabshistorie, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65350060 : Videnskabshistorie, hovedfag
01-01-2005 31-12-2008 65350065 : PBL in engineering/science, master
01-01-2001 31-12-9999 65350090 : Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-2001 31-12-9999 65351005 : Matematik, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65351010 : Matematik, hovedfag
01-01-2001 31-12-9999 65351015 : Matematik, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65351020 : Matematik, bifag
01-01-2001 31-12-9999 65351025 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
01-01-2004 31-12-9999 65351030 : Kryptologi, master
01-01-2001 31-12-9999 65351035 : Matematik, master
01-01-2001 31-12-9999 65351040 : Forsikringsmatematik, cand.act.
01-01-2000 31-12-2001 65351041 : Matematik-pædagogik (dpu), exam.m
01-01-2012 31-12-9999 65351042 : Anvendt matematik, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65351045 : Matematisk planlægning, cand.scient.
01-01-2004 31-12-9999 65351050 : Matematisk modellering, master
01-01-2008 31-12-9999 65351055 : E-science, cand.scient.
01-01-2011 31-12-9999 65352007 : IT - organisation, master
01-01-2006 31-12-9999 65352008 : IT og softwarekonstruktion, master
01-01-2004 31-12-9999 65352009 : Softwareudvikling, master
01-01-2001 31-12-9999 65352010 : Datalogi, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65352011 : Informatik (datalogi), cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65352012 : Maskinintelligens, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65352013 : Datahåndtering, cand.scient.
01-01-2013 31-12-9999 65352014 : Interaktionsdesign, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65352015 : Datalogi, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65352020 : Datalogi, hovedfag
01-01-2001 31-12-9999 65352025 : Datalogi, bifag
01-01-2005 31-12-9999 65352027 : Medialogi, kand.
01-01-2014 31-12-9999 65352029 : It og kognition, cand.it.
01-01-2014 31-12-9999 65352030 : Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
01-01-2011 31-12-9999 65352040 : Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65352045 : Administrativ databehandling, overbygn.
01-01-2002 31-12-9999 65352048 : Teknisk informationsteknologi, kand.
01-01-2002 31-12-9999 65352049 : Information technology (MI), master
01-01-2003 31-12-9999 65352050 : IT u.n.a., cand.it.
01-01-2006 31-12-9999 65352051 : IT (MIT), master
01-01-2001 31-12-9999 65352055 : IT til organisationer, cand.it.
01-01-2004 31-12-9999 65352058 : IKT og læring, master
01-01-2001 31-12-9999 65352060 : Digital design og kommunikation, cand.it.
01-01-2010 31-12-9999 65352061 : IT-produktudvikling, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65352065 : E-business, cand.it.
01-01-2001 31-12-9999 65352070 : Tværfaglig IT, cand.it.
01-01-2004 31-12-9999 65352075 : Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
01-01-2004 31-12-9999 65352079 : IT-handel, master
01-01-2001 31-12-9999 65352080 : Multimedia science, kand.
01-01-2002 31-12-9999 65352081 : Multimedia science (MMS), master
01-01-2002 31-12-9999 65352082 : Computer-mediated communication (MCC), master
01-01-2013 31-12-9999 65352083 : It-ledelse, master
01-01-2004 31-12-9999 65352085 : Games, cand.it.
01-01-2004 31-12-9999 65352086 : Multimedieteknologi, master
01-01-2004 31-12-9999 65352087 : Design/kommunikation/medie, master
01-01-2004 31-12-9999 65352088 : Internet- og softwareudvikling, master
01-01-2009 31-12-9999 65352089 : IT, interaktionsdesign og multimedier, master
01-01-2004 31-12-2013 65352090 : IT-kommunikation-organisation (MITKO), master
01-01-2001 31-12-9999 65352510 : Statistik , cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65352520 : Statistik, hovedfag
01-01-2004 31-12-9999 65352530 : Anvendt statistik, master
01-01-2001 31-12-9999 65353020 : Forsikringsvidenskab, cand.act.
01-01-2001 31-12-9999 65354010 : Fysik, cand.scient.
01-01-2013 31-12-9999 65354011 : Lysdesign, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65354015 : Fysik, hovedfag
01-01-2001 31-12-9999 65354020 : Fysik, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65354025 : Fysik, bifag
01-01-2004 31-12-9999 65354030 : Fysik, master
01-01-2010 31-12-9999 65354035 : Teknisk fysik, kand.
01-01-2004 31-12-9999 65354045 : Material science, master
01-01-2001 31-12-9999 65354050 : Biofysik, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65354055 : Materialefysik - kemi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65354510 : Astronomi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65354520 : Astronomi, hovedfag
01-01-2001 31-12-9999 65355010 : Kemi, cand.scient.
01-01-2011 31-12-2012 65355011 : Kemi (komb.nat.), cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65355015 : Kemi, hovedfag
01-01-2001 31-12-9999 65355020 : Kemi, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65355025 : Kemi, bifag
01-01-2010 31-12-9999 65355030 : Medicinalkemi, cand.scient.
01-01-2011 31-12-9999 65355045 : Vand og miljø, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65355050 : Biokemi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65355055 : Miljøkemi, cand.scient.
01-01-2004 31-12-9999 65355060 : Miljøstudier, master
01-01-2001 31-12-9999 65356010 : Geografi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356015 : Geografi, hovedfag
01-01-2001 31-12-9999 65356020 : Geografi, overbygn.
01-01-2004 31-12-9999 65356025 : Integreret planlægning, master
01-01-2001 31-12-9999 65356030 : Geografi natur, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356035 : Geografi fysisk, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356040 : Kulturgeografi A, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356045 : Kulturgeografi B, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356050 : Geoinformatik, cand.scient.
01-01-2002 31-12-9999 65356055 : Technology management (MTM), master
01-01-2001 31-12-9999 65356510 : Geologi, cand.scient.
01-01-2010 31-12-9999 65356515 : Geologi-geoscience, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356520 : Geologi, hovedfag
01-01-2004 31-12-9999 65356530 : Geovidenskab, master
01-01-2001 31-12-9999 65356540 : Geologi endogen, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356550 : Geologi eksogen, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356560 : Geologi palæontologi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65356580 : Geologi fysisk geografi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65357010 : Geofysik, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65357020 : Geofysik meteorologi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65357030 : Geofysik oceanografi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65357040 : Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65357050 : Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65357060 : Geofysik, hovedfag
01-01-2001 31-12-9999 65357070 : Geodæsi, cand.scient.
01-01-2006 31-12-9999 65357510 : Nanoteknologi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65358003 : Biologi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-2011 65358006 : Biologi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65358009 : Biologi, hovedfag
01-01-2001 31-12-9999 65358012 : Biologi, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65358015 : Biologi, bifag
01-01-2013 31-12-9999 65358030 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
01-01-2001 31-12-9999 65358033 : Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
01-01-2004 31-12-9999 65358034 : Miljøvidenskab, master
01-01-2005 31-12-9999 65358035 : Miljøbiologi, overbygn.
01-01-2009 31-12-9999 65358036 : Miljøbiologi, cand.scient.
01-01-2011 31-12-2012 65358037 : Miljøbiologi, cand.scient.
01-01-2011 31-12-2012 65358038 : Miljøbiologi, kombineret samfundsvid., cand.soc.
01-01-2011 31-12-2012 65358039 : Miljøbiologi, kombineret, cand.comm.
01-01-2011 31-12-2012 65358040 : Miljøbiologi, kombineret teknisk, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65358042 : Omics, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65358043 : Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65358044 : Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
01-01-2005 31-12-9999 65358045 : Molekylær biologi, overbygn.
01-01-2009 31-12-2012 65358046 : Almen biologi (komb.nat/tek), cand.scient.
01-01-2011 31-12-2012 65358047 : Almen biologi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65358048 : Molekylærbiologi, cand.scient.
01-01-2010 31-12-9999 65358049 : Molekylær biomedicin, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65358050 : Humanbiologi, cand.scient.
01-01-2011 31-12-2012 65358051 : Almen biologi, kombineret samfundsvid., cand.soc.
01-01-2011 31-12-2012 65358052 : Almen biologi, kombineret, cand.comm.
01-01-2004 31-12-9999 65358053 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
01-01-2011 31-12-9999 65358055 : Bioinformatik, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65358056 : Scienceundervisning, master
01-01-2011 31-12-9999 65358060 : Miljørisiko, cand.scient.
01-01-2011 31-12-9999 65358062 : Forest ecosystems, nature and society, kand.
01-01-2011 31-12-9999 65358065 : Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
01-01-2001 31-12-9999 65358072 : Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65358075 : Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65358078 : Botanik biologi/matematik, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65358081 : Botanik biologi/geografi, cand.scient.
01-01-2011 31-12-9999 65358082 : Biologi-bioteknologi, cand.scient.
01-01-2003 31-12-9999 65358084 : Bioteknologi, cand.scient.
01-01-2005 31-12-9999 65358085 : Medicinalbiologi, overbygn.
01-01-2009 31-12-9999 65358086 : Medicinalbiologi, cand.scient.
01-01-2003 31-12-9999 65358087 : Parasitologi, cand.scient.
01-01-2010 31-12-9999 65358090 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
01-01-2008 31-12-9999 65358515 : Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
01-01-2001 31-12-9999 65358520 : Legemsøvelser, hovedfag
01-01-2004 31-12-9999 65358530 : Idræt og velfærd, master
01-01-2009 31-12-9999 65358535 : Fitness og træning, master
01-01-2001 31-12-2011 65358540 : Legemsøvelser, faglærer
01-01-2001 31-12-9999 65358550 : Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65359830 : Pædagogikum i matematik
01-01-2001 31-12-9999 65359832 : Pædagogikum i datalogi
01-01-2001 31-12-9999 65359834 : Pædagogikum i fysik
01-01-2001 31-12-9999 65359836 : Pædagogikum i kemi
01-01-2001 31-12-9999 65359838 : Pædagogikum i geografi
01-01-2001 31-12-9999 65359840 : Pædagogikum i biologi
01-01-2001 31-12-9999 65359842 : Pædagogikum i legemsøvelser
01-01-2008 31-12-9999 65390005 : Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-2008 31-12-9999 65390007 : Samfundsvidenskab u.n.a., master
01-01-2001 31-12-9999 65390010 : Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
01-01-2012 31-12-9999 65390011 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65390015 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-2001 31-12-9999 65390020 : Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65390030 : Samfundsvidenskab, sidefag
01-01-2001 31-12-9999 65390040 : Samfundsvidenskab, grundudd./basis
01-01-2001 31-12-9999 65390050 : Samfundsvidenskab, basis 1-årig
01-01-2012 31-12-9999 65390055 : Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65390060 : Samfundsvidenskab, basis
01-01-2001 31-12-9999 65390070 : Samfundsvidenskab, supplering
01-01-2001 31-12-9999 65390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-2007 31-12-9999 65392605 : Socialvidenskab, kand.
01-01-2001 31-12-2012 65392610 : Socialvidenskab, cand.rer.soc.
01-01-2010 31-12-9999 65392611 : Udsatte børn og unge, master
01-01-2011 31-12-9999 65392612 : Socialvidenskab, overbygning
01-01-2011 31-12-2012 65392613 : Socialvidenskab, kombineret, cand.comm.
01-01-2011 31-12-2012 65392614 : Socialvidenskab, kombineret naturvid./teknisk, cand.scient.
01-01-2007 31-12-2012 65392615 : Socialvidenskab, kombineret humanistisk, cand.mag.
01-01-2011 31-12-9999 65392616 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
01-01-2011 31-12-9999 65392617 : Videregående uddannelse og forskning, master
01-01-2014 31-12-9999 65392618 : Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-2012 31-12-9999 65392619 : Politik og administration, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65392620 : Miljøplanlægning, kand.
01-01-2011 31-12-2012 65392621 : Politik og administration, kombineret, cand.comm.
01-01-2011 31-12-2012 65392622 : Politik og administration, kombineret humanistisk, cand.mag.
01-01-2011 31-12-9999 65392623 : Politik og administration, cand.soc.
01-01-2011 31-12-2012 65392624 : Politik-administr., kombineret naturvid./tekn., cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65392625 : Forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-2009 31-12-9999 65392626 : Public governance (MPG), master
01-01-2007 31-12-9999 65392627 : Offentlig administration, overbygn.
01-01-2007 31-12-9999 65392628 : Offentlig administration, cand.mag.
01-01-2011 31-12-9999 65392629 : Offentlig ledelse, master
01-01-2001 31-12-9999 65392630 : Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
01-01-2012 31-12-9999 65392631 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
01-01-2012 31-12-9999 65392632 : Politivirksomhed, master
01-01-2001 31-12-9999 65392635 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
01-01-2013 31-12-2014 65392636 : Politik og international forvaltning, cand.sc.adm.
01-01-2001 31-12-9999 65392640 : Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
01-01-2012 31-12-9999 65392645 : Globalisering og integration, master
01-01-2001 31-12-9999 65392650 : Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
01-01-2006 31-12-9999 65392660 : Moms og afgifter, master
01-01-2006 31-12-9999 65392665 : Skat, master
01-01-2001 31-12-9999 65396105 : Statsautoriseret revisor
01-01-2012 31-12-9999 65396107 : Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65396110 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-2010 31-12-9999 65396112 : International business and politics, cand.merc.(pol.)
01-01-2013 31-12-9999 65396114 : E-business, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65396115 : Datalogi, cand.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65396120 : Matematik, cand.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65396125 : Erhvervsret, cand.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65396130 : Interpret, cand.merc.
01-01-2007 31-12-9999 65396133 : Psykologi, cand.merc.
01-01-2001 31-12-9999 65396135 : Japansk, cand.merc.
01-01-2012 31-12-9999 65396139 : Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65396140 : Revisorkandidat, cand.merc.aud.
01-01-2011 31-12-9999 65396141 : Bioentrepreneurskab, cand.scient.
01-01-2011 31-12-9999 65396142 : Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
01-01-2013 31-12-9999 65396143 : Rumlige design og samfund, cand.soc.
01-01-2013 31-12-9999 65396144 : It, kommunikation og organisation, cand.it.
01-01-2005 31-12-2009 65396145 : Registreret revisor
01-01-2008 31-12-9999 65396146 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
01-01-2006 31-12-9999 65396147 : Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
01-01-2006 31-12-9999 65396148 : Oplevelsesledelse (MOL), master
01-01-2009 31-12-9999 65396149 : Human resource management, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65396150 : Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-2009 31-12-9999 65396151 : Management creative business processes, cand.soc.
01-01-2009 31-12-9999 65396152 : Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
01-01-2007 31-12-9999 65396153 : Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
01-01-2008 31-12-9999 65396154 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
01-01-2001 31-12-9999 65396155 : Virksomhedsstudier, cand.soc.
01-01-2009 31-12-9999 65396156 : Service management, cand.soc.
01-01-2006 31-12-9999 65396157 : Virksomhedsledelse, cand.soc.
01-01-2008 31-12-9999 65396158 : Transport og maritim management, master
01-01-2010 31-12-9999 65396159 : IT-ledelse, cand.IT
01-01-2004 31-12-9999 65396160 : Ledelsesudvikling, master
01-01-2011 31-12-9999 65396161 : Finansiel management, master
01-01-2012 31-12-9999 65396162 : Virksomhedsstudier, overbygn.
01-01-2013 31-12-9999 65396163 : Projektledelse, master
01-01-2004 31-12-9999 65396165 : Technology/market/organisation (TMO), master
01-01-2010 31-12-9999 65396166 : Projektledelse og procesforbedring, master
01-01-2013 31-12-9999 65396167 : It, kommunikation og organisation, master
01-01-2011 31-12-9999 65396168 : Business administration executive (EMBA), master
01-01-2004 31-12-9999 65396169 : Knowledge management, master
01-01-2002 31-12-9999 65396170 : Business administration (MBA), master
01-01-2002 31-12-9999 65396171 : Public administration (MPA), master
01-01-2002 31-12-9999 65396172 : International virksomhedskommunikation, kand.
01-01-2002 31-12-9999 65396173 : International virksomhedskommunikation, master
01-01-2003 31-12-9999 65396174 : Corporate communication, master
01-01-2004 31-12-9999 65396175 : Shipping og logistik, master
01-01-2010 31-12-9999 65396176 : Corporate performance, master
01-01-2004 31-12-9999 65396177 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
01-01-2014 31-12-9999 65396178 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
01-01-2004 31-12-9999 65396180 : Byg (MBA), master
01-01-2004 31-12-9999 65396181 : Food - business administration (MBA), master
01-01-2001 31-12-9999 65396810 : Statsvidenskab, cand.polit.
01-01-2012 31-12-9999 65396814 : Plan, by og proces, overbygn.
01-01-2011 31-12-9999 65396815 : Plan, by og proces, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65396820 : Økonomi, cand.oecon.
01-01-2004 31-12-9999 65396830 : Modern economics, master
01-01-2001 31-12-9999 65397610 : Jura, cand.jur.
01-01-2015 31-12-9999 65397611 : Jura, cand.soc.
01-01-2010 31-12-9999 65397615 : International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
01-01-2004 31-12-9999 65397620 : Konfliktmægling, master
01-01-2010 31-12-9999 65397625 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
01-01-2001 31-12-2011 65397810 : Statskundskab, cand.scient.pol.
01-01-2011 31-12-9999 65397815 : Statskundskab, cand.scient.pol.
01-01-2001 31-12-9999 65397820 : Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
01-01-2012 31-12-9999 65397825 : Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
01-01-2013 31-12-9999 65397826 : Global udvikling, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65397830 : Samfundsvidenskab, cand.samf.
01-01-2001 31-12-9999 65397840 : Samfundsfag, cand.mag.
01-01-2011 31-12-9999 65397841 : Samfundsfag, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65397850 : Samfundsfag, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65397860 : Samfundsfag, cand.phil.
01-01-2008 31-12-9999 65397863 : Globale studier, cand.soc.
01-01-2008 31-12-9999 65397864 : Globale studier, overbygn.
01-01-2007 31-12-2012 65397865 : EU studier, cand.mag.
01-01-2007 31-12-9999 65397867 : EU studier, overbygn.
01-01-2004 31-12-9999 65397870 : Europastudier, master
01-01-2008 31-12-9999 65397872 : EU-studier, cand.soc.
01-01-2010 31-12-9999 65397873 : International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
01-01-2013 31-12-9999 65397874 : Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
01-01-2004 31-12-9999 65397875 : Public management (MPM), master
01-01-2008 31-12-9999 65397876 : Public quality management, master
01-01-2008 31-12-9999 65397877 : Evaluering, master
01-01-2001 31-12-9999 65397880 : Internationale udviklingsstudier, overbygn.
01-01-2007 31-12-9999 65397882 : Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
01-01-2004 31-12-9999 65397885 : Public policy (MPP), master
01-01-2005 31-12-9999 65397890 : Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65398010 : Sociologi, mag.scient.soc.
01-01-2005 31-12-9999 65398015 : Socialt arbejde, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65398020 : Sociologi, cand.scient.soc.
01-01-2013 31-12-9999 65398021 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
01-01-2008 31-12-9999 65398025 : Arbejdslivsstudier, overbygn.
01-01-2008 31-12-9999 65398026 : Arbejdslivsstudier, cand.soc.
01-01-2004 31-12-9999 65398030 : Social integration, master
01-01-2013 31-12-9999 65398031 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
01-01-2008 31-12-9999 65398032 : Køn og velfærd, master
01-01-2009 31-12-9999 65398035 : Socialt entreprenørskab (MSE), master
01-01-2001 31-12-9999 65398040 : Kultursociologi, mag.art.
01-01-2012 31-12-9999 65398045 : Kriminologi, cand.scient.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65398050 : Kultursociologi, cand.mag.
01-01-2010 31-12-9999 65398051 : Kultursociologi, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65398060 : Kultursociologi, cand.phil.
01-01-2011 31-12-9999 65398065 : By, bolig og bosætning, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65398205 : Etnografi/antropologi, mag.art.
01-01-2013 31-12-9999 65398210 : Antropologi, cand.scient.anth.
01-01-2001 31-12-9999 65398215 : Etnografi/antropologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65398220 : Etnografi/antropologi, cand.phil.
01-01-2010 31-12-9999 65398221 : Anthropology and people centred business, kand.
01-01-2004 31-12-9999 65398225 : Sundhedsantropologi, master
01-01-2009 31-12-9999 65398227 : Antropologi og velfærd, master
01-01-2001 31-12-9999 65398230 : Etnologi europæisk, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65398235 : Etnologi europæisk, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65398240 : Etnologi europæisk, cand.phil.
01-01-2010 31-12-9999 65398245 : Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65398250 : Eskimologi, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65398255 : Eskimologi, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65398260 : Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
01-01-2001 31-12-9999 65398265 : Eskimologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65398270 : Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
01-01-2001 31-12-9999 65398275 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65398280 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
01-01-2010 31-12-9999 65398290 : Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
01-01-2011 31-12-9999 65398295 : Kulturplanlægning, master
01-01-2001 31-12-9999 65398610 : Psykologi, mag.art.psych.
01-01-2011 31-12-2012 65398611 : Psykologi, cand.soc.
01-01-2001 31-12-9999 65398620 : Psykologi, cand.psych.
01-01-2001 31-12-2011 65398630 : Psykologi (RUC), cand.mag.
01-01-2007 31-12-2012 65398635 : Psykologi, cand.mag.
01-01-2001 31-12-9999 65398640 : Psykologi, overbygn.
01-01-2010 31-12-9999 65398645 : Narkotika- og alkoholindsatser, master
01-01-2013 31-12-9999 65398650 : Sociale interventionsstudier, cand.soc.
01-01-2004 31-12-9999 65398655 : Organisationspsykologi, master
01-01-2001 31-12-9999 65398660 : Positiv psykologi, master
01-01-2001 31-12-2002 65398670 : Psykologi-pæd. (DPU), exam.psyk.pæd.
01-01-2001 31-12-9999 65398810 : Musikterapi, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65398820 : Musik og musikterapi, fællesseminar
01-01-2001 31-12-9999 65398830 : Musikterapi, overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65399830 : Pædagogikum i samfundsfag
01-01-2001 31-12-9999 65399832 : Pædagogikum i psykologi
01-01-2007 31-12-9999 65590005 : Teknisk u.n.a., cand.scient.
01-01-2008 31-12-9999 65590007 : Teknisk u.n.a., master
01-01-2001 31-12-9999 65590010 : Civilingeniør kand. u.n.a.
01-01-2013 31-12-9999 65590012 : Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2010 31-12-9999 65590015 : Biosystemteknologi, civiling.kand.
01-01-2005 31-12-9999 65590020 : Teknisk kombination, kand.
01-01-2005 31-12-9999 65590025 : Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
01-01-2001 31-12-9999 65590030 : Teknik u.n.a., supplering
01-01-2012 31-12-9999 65590035 : Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
01-01-2014 31-12-9999 65590037 : Virksomhedssystemer,civiling.kand.
01-01-2004 31-12-9999 65590040 : Management of technology, master
01-01-2001 31-12-9999 65590090 : Teknisk Indv.udd. lang videregående
01-01-2010 31-12-9999 65590510 : Teknoantropologi, cand.scient.
01-01-2014 31-12-9999 65590515 : Konstruktionsteknik, civilingenør
01-01-2008 31-12-9999 65591010 : Teknologi og ledelse, civiling.kand.
01-01-2008 31-12-9999 65591410 : Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65591415 : Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
01-01-2009 31-12-2010 65591505 : Sundhedsteknologi, civ.ing.cand.polyt.
01-01-2010 31-12-9999 65591510 : Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-2012 65591515 : Biomedicinsk teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65591520 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
01-01-2013 31-12-9999 65591525 : Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65592009 : Maritim teknologi, cand.tech.
01-01-2001 31-12-9999 65592010 : Maskin, civiling. cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592011 : IT-produktdesign, civiling.cand.it.
01-01-2010 31-12-9999 65592012 : Energi, civiling.kand.
01-01-2012 31-12-9999 65592015 : Europæisk vindenergi, civiling.
01-01-2012 31-12-9999 65592017 : Vindenergi, civiling. cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592018 : Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2010 31-12-2011 65592020 : Design og innovation, civiling. cand.polyt.
01-01-2007 31-12-9999 65592025 : Industriel produktion, civiling.kand.
01-01-2009 31-12-9999 65592030 : Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
01-01-2014 31-12-9999 65592031 : Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
01-01-2015 31-12-9999 65592032 : Værdikæder og teknisk ledelse
01-01-2013 31-12-9999 65592035 : Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
01-01-2007 31-12-9999 65592505 : Elektronik-IT, civiling.kand.
01-01-2001 31-12-9999 65592510 : Elektro, civiling.kand.
01-01-2012 31-12-9999 65592511 : Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592512 : Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592513 : Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592514 : Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
01-01-2006 31-12-2013 65592515 : Kemi og bioteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592516 : Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
01-01-2012 31-12-9999 65592517 : Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592518 : Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592519 : Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
01-01-2001 31-12-9999 65592520 : IT, civiling.kand.
01-01-2012 31-12-9999 65592521 : Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65592522 : Software engineering, civiling. cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592523 : Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65592524 : Informations- og kommunikationsteknologier, master
01-01-2004 31-12-9999 65592525 : Mobil internet communication (MIC), master
01-01-2010 31-12-9999 65592526 : Sundhedsinformatik, master
01-01-2012 31-12-9999 65592527 : Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65592528 : Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65592529 : Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2005 31-12-9999 65592530 : Teknisk geologi, cand.scient.
01-01-2014 31-12-9999 65592531 : Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65592532 : Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2007 31-12-9999 65592535 : IT-informatik, civiling.kand.
01-01-2012 31-12-9999 65592536 : Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65592537 : Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
01-01-2007 31-12-9999 65592540 : Produkt-designpsykologi, kand.
01-01-2012 31-12-9999 65592542 : Mekatronik, civiling. cand.polyt.
01-01-2009 31-12-9999 65592545 : Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
01-01-2010 31-12-9999 65592550 : Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
01-01-2011 31-12-9999 65592552 : Fotonik, civiling. cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65592553 : Optik og elektronik, kand.
01-01-2010 31-12-9999 65592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2010 31-12-9999 65592560 : Velfærdsteknologi, civiling.kand.
01-01-2010 31-12-9999 65592565 : Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2001 31-12-9999 65594010 : Kemi, civiling.cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65594011 : Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
01-01-2009 31-12-2013 65594016 : Bæredygtig bioteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2001 31-12-9999 65594020 : Miljø, civiling.kand.
01-01-2011 31-12-9999 65594021 : Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65594025 : Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
01-01-2013 31-12-9999 65594026 : Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65594027 : Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65594028 : Miljøteknologi, cand.scient.techn.
01-01-2007 31-12-9999 65594030 : Kemi-miljø, civiling.kand.
01-01-2013 31-12-2013 65594032 : Kemi og bioteknologi, cand.sc.techn.
01-01-2010 31-12-9999 65594035 : Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
01-01-2007 31-12-9999 65594505 : Bygge-anlæg, civiling.kand.
01-01-2001 31-12-9999 65594510 : Bygning, civiling.kand.
01-01-2001 31-12-9999 65594520 : Anlæg,civiling.kand.
01-01-2011 31-12-9999 65594525 : Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
01-01-2004 31-12-9999 65594530 : Ledelse af byggeri, master
01-01-2011 31-12-9999 65594531 : Byggeledelse, civiling.kand.
01-01-2011 31-12-9999 65594532 : Byggeledelse, cand.scient.techn.
01-01-2011 31-12-9999 65594533 : Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
01-01-2012 31-12-9999 65594534 : Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65594535 : Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65594536 : Byggeteknologi, civiling.
01-01-2013 31-12-9999 65594537 : Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
01-01-2004 31-12-9999 65594540 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
01-01-2011 31-12-9999 65594545 : Veje og trafik, civiling. kand.
01-01-2004 31-12-9999 65594550 : Arktisk teknologi, master
01-01-2004 31-12-9999 65594555 : Brandsikkerhed, master
01-01-2004 31-12-9999 65594560 : Informatik-teknisk-industriel IT, master
01-01-2008 31-12-9999 65594563 : Vindenergi, master
01-01-2008 31-12-9999 65594564 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
01-01-2004 31-12-9999 65594565 : Teknisk miljøledelse, master
01-01-2008 31-12-9999 65594566 : Miljø- og energiret, master
01-01-2012 31-12-9999 65594567 : Bygningsfysik, master
01-01-2008 31-12-9999 65594570 : Byggeri, civiling.kand.
01-01-2012 31-12-9999 65594571 : Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65594572 : Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
01-01-2012 31-12-9999 65594573 : Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
01-01-2011 31-12-9999 65594575 : Vand og miljø, civiling.kand.
01-01-2011 31-12-9999 65594580 : Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
01-01-2007 31-12-9999 65595010 : Medicin og teknologi, civiling.kand.
01-01-2010 31-12-9999 65595015 : Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
01-01-2007 31-12-9999 65595510 : Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2009 31-12-9999 65595511 : Bioteknologi, master
01-01-2013 31-12-9999 65595512 : Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65595513 : Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
01-01-2013 31-12-9999 65595514 : Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65595516 : Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65596005 : Arkitektur, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65596006 : Arkitektur, cand.techn.
01-01-2007 31-12-2011 65596010 : Design-innovation, civiling.kand.
01-01-2011 31-12-9999 65596015 : Design og innovation, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65596020 : Industrielt design, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65596021 : Industrielt design, cand.techn.
01-01-2011 31-12-9999 65596025 : Urbant design, civiling. cand.polyt.
01-01-2011 31-12-9999 65596026 : Urbant design, cand.techn.
01-01-2015 31-12-9999 65596027 : Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
01-01-2011 31-12-9999 65596030 : Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
01-01-2011 31-12-9999 65596035 : Universelt design og tilgængelighed, master
01-01-2011 31-12-9999 65596040 : Service systems design, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65596045 : Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
01-01-2014 31-12-9999 65596050 : Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
01-01-2001 31-12-9999 65596510 : Arkitekt, cand.arch.
01-01-2001 31-12-9999 65597010 : Landinspektør, kand.
01-01-2007 31-12-9999 65597510 : Nanoteknologi, civiling.kand.
01-01-2013 31-12-9999 65597511 : Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65597512 : Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
01-01-2013 31-12-9999 65597513 : Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-2001 31-12-9999 65750010 : Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
01-01-2001 31-12-9999 65750012 : Brygmester
01-01-2008 31-12-9999 65750015 : Process analytical technology, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65750020 : Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
01-01-2011 31-12-9999 65750025 : Animal-derived foods, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65750030 : Humanernæring, cand.scient.
01-01-2006 31-12-9999 65750032 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
01-01-2005 31-12-9999 65750035 : Klinisk ernæring, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65750040 : Gastronomi og sundhed, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
01-01-2012 31-12-9999 65800005 : Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-2006 31-12-9999 65800010 : Kombineret (KVL), kand.
01-01-2010 31-12-9999 65800015 : Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65800020 : Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
01-01-2012 31-12-9999 65800025 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
01-01-2001 31-12-9999 65800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-2001 31-12-9999 65801010 : Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
01-01-2010 31-12-9999 65801015 : Husdyrvidenskab, cand.scient.
01-01-2004 31-12-9999 65801020 : Husdyrsundhed og økonomi, master
01-01-2012 31-12-9999 65801025 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
01-01-2004 31-12-9999 65801030 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
01-01-2004 31-12-9999 65801035 : Dyreadfærd og -velfærd, master
01-01-2001 31-12-9999 65802010 : Landbrugsvidenskab, cand.agro.
01-01-2011 31-12-9999 65802015 : Sustainable development in agriculture, kand.
01-01-2003 31-12-2013 65802020 : Agricultural development, kand.
01-01-2013 31-12-9999 65802025 : Agrobiologi, cand.scient.
01-01-2013 31-12-9999 65802030 : Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
01-01-2001 31-12-9999 65803220 : Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
01-01-2004 31-12-9999 65803230 : Environmental natural resource economy, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
01-01-2001 31-12-9999 65804020 : Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
01-01-2001 31-12-9999 65804030 : Landskabsforvaltning, kand.
01-01-2004 31-12-9999 65804040 : Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
01-01-2001 31-12-9999 65805010 : Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
01-01-2011 31-12-9999 65805015 : Forests and livelihoods, kand.
01-01-2008 31-12-9999 65900005 : Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-2014 31-12-9999 65900010 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
01-01-2012 31-12-9999 65900015 : IT og sundhed, cand.scient.
01-01-2008 31-12-9999 65900030 : Sundhedsvidenskab, sidefag
01-01-2001 31-12-9999 65900090 : Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
01-01-2003 31-12-9999 65901010 : Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
01-01-2002 31-12-9999 65901011 : Public health (MPH), master
01-01-2007 31-12-9999 65901012 : Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
01-01-2008 31-12-9999 65901013 : Health care IT, master
01-01-2013 31-12-9999 65901014 : Sexologi, master
01-01-2006 31-12-9999 65901015 : Gerontologi, master
01-01-2013 31-12-9999 65901016 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
01-01-2013 31-12-9999 65901017 : Optometri og synsvidenskab, kand.
01-01-2001 31-12-9999 65901020 : Sundhed, supplering
01-01-2013 31-12-9999 65901023 : Ergoterapi, cand.san.
01-01-2013 31-12-9999 65901024 : Jordemodervidenskab, cand.scient.
01-01-2004 31-12-9999 65901025 : Rehabilitering, master
01-01-2011 31-12-9999 65901026 : Fysioterapi, cand.mot.
01-01-2008 31-12-9999 65901027 : Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65901029 : Biomedicin, cand.scient.
01-01-2001 31-12-2012 65901030 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
01-01-2004 31-12-9999 65901035 : International health, master
01-01-2009 31-12-9999 65901040 : Katastrofehåndtering, master
01-01-2011 31-12-9999 65901045 : Global sundhed, cand.scient.
01-01-2012 31-12-9999 65901050 : Medicinsk billeddiagnostik, master
01-01-2012 31-12-9999 65901055 : Humanistisk palliation, master
01-01-2001 31-12-9999 65903010 : Sygeplejevidenskab, cand.scient.
01-01-2011 31-12-9999 65903015 : Sygepleje, cand.cur.
01-01-2001 31-12-2009 65903020 : Sygepleje, diplomeksamen
01-01-2004 31-12-9999 65903030 : Klinisk sygepleje, master
01-01-2013 31-12-9999 65903031 : Klinisk sygepleje, cand.cur.
01-01-2001 31-12-9999 65905210 : Biomekanik, cand.manu.
01-01-2001 31-12-9999 65905510 : Læge, cand.med.
01-01-2001 31-12-9999 65905515 : Læge B-autoriseret
01-01-2012 31-12-2013 65905520 : Sexologi, master
01-01-2001 31-12-9999 65906010 : Tandlæge, cand.odont.
01-01-2001 31-12-9999 65906510 : Farmaci, cand.pharm.
01-01-2008 31-12-9999 65906511 : Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
01-01-2004 31-12-9999 65906515 : Industriel lægemiddeludvikling, master
01-01-2007 31-12-9999 65906518 : Medicin med industriel speciale, kand.
01-01-2010 31-12-9999 65906519 : Medicinalkemi, cand.scient.
01-01-2005 31-12-9999 65906520 : Lægemiddelvidenskab, kand.
01-01-2005 31-12-9999 65906525 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
01-01-2009 31-12-9999 65906530 : Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
01-01-2012 31-12-9999 65907010 : Sundhedsuddannelser, generelt
01-01-2012 31-12-9999 65907020 : Medicinske specialer
01-01-2012 31-12-9999 65907030 : Kirurgiske specialer
01-01-2012 31-12-9999 65907040 : Specialer i narkose og røntgen
01-01-2012 31-12-9999 65907050 : Specialer i laboratoriefunktioner
01-01-2012 31-12-9999 65907060 : Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
01-01-2012 31-12-9999 65907070 : Specialer i sundhedsadministration
01-01-2001 31-12-9999 65950090 : Forsvar Indv.udd. lang videregående
01-01-2001 31-12-9999 65952005 : Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
01-01-2001 31-12-9999 65952020 : Officer (lang vidg. udd.), hæren
01-01-2001 31-12-9999 65952030 : Officer (lang vidg. udd.), søværnet
01-01-2001 31-12-9999 65952040 : Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
01-01-2008 31-12-9999 70020090 : Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
01-01-2008 31-12-9999 70200090 : Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70201010 : Pædagogik, lic.pæd.
01-01-2001 31-12-9999 70250005 : Dr.phil.
01-01-2001 31-12-9999 70250010 : Teologi, ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70250020 : Filosofi, lic.phil.
01-01-2001 31-12-9999 70250030 : Forskningsbibliotekar, ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70250035 : Dr.ling.merc.
01-01-2001 31-12-9999 70250040 : Erhvervssprog, lic.ling.merc.
01-01-2008 31-12-9999 70250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
01-01-2006 31-12-9999 70253010 : Kommunikation, ph.d.
01-01-2008 31-12-9999 70300090 : Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
01-01-2001 31-12-2011 70302010 : Solistklasse
01-01-2001 31-12-2011 70302015 : Rytmisk musik, solist
01-01-2001 31-12-9999 70302020 : Komposition, solist
01-01-2011 31-12-9999 70302025 : Orkesterdirigent
01-01-2001 31-12-2011 70302030 : Dirigentklasse
01-01-2005 31-12-2011 70302035 : Elektronisk musik, solist
01-01-2001 31-12-9999 70302040 : Solist musisk, instrumental/vokal
01-01-2001 31-12-2011 70302050 : Operaakademiuddannelse
01-01-2005 31-12-2011 70302055 : Klassisk musik, solist
01-01-2001 31-12-9999 70308010 : Konservator, ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70350005 : Dr.scient.
01-01-2001 31-12-9999 70350010 : Naturvidenskab, ph.d.scient.
01-01-2001 31-12-9999 70350020 : Matematik/økonomi, ph.d.
01-01-2008 31-12-9999 70350090 : Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70390005 : Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
01-01-2001 31-12-9999 70390008 : Dr.polit.
01-01-2001 31-12-9999 70390010 : Statsvidenskab, ph.d.polit.
01-01-2001 31-12-9999 70390013 : Dr.oecon.
01-01-2001 31-12-9999 70390015 : Økonomi, ph.d.oecon.
01-01-2001 31-12-9999 70390018 : Dr.jur.
01-01-2001 31-12-9999 70390020 : Jura, ph.d.jur.
01-01-2001 31-12-9999 70390025 : Statskundskab, ph.d.scient.pol.
01-01-2001 31-12-9999 70390030 : Sociologi, ph.d.scient.soc.
01-01-2001 31-12-9999 70390035 : Antropologi, ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70390040 : Kultursociologi, ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70390045 : Psykologi, ph.d.psych.
01-01-2001 31-12-9999 70390050 : Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
01-01-2008 31-12-9999 70390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70590005 : Dr.techn.
01-01-2001 31-12-9999 70590010 : Teknik, ph.d.techn.
01-01-2001 31-12-9999 70590020 : Arkitekt, ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70590030 : Landinspektør, lic.geom.
01-01-2008 31-12-9999 70590090 : Teknisk Indv.udd., ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70800005 : Dr.agro.
01-01-2001 31-12-9999 70800010 : Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70800028 : Dr.med.vet.
01-01-2001 31-12-9999 70800030 : Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
01-01-2008 31-12-9999 70800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-2001 31-12-9999 70900005 : Dr.med.
01-01-2001 31-12-9999 70900010 : Lægevidenskab, ph.d.med.
01-01-2001 31-12-2012 70900011 : Læge i almen praksis
01-01-2001 31-12-2012 70900012 : Intern medicin, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900013 : Kardiologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900014 : Hepatologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900015 : Hæmatologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900016 : Infektionsmedicin, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900017 : Langtidsmedicin/geriatri, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900018 : Medicinsk allergologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900019 : Medicinsk endokrinologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900020 : Medicinsk gastroenterologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900021 : Medicinsk lungesygdomme, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900022 : Nefrologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900023 : Reumatologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900024 : Tropemedicin, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900025 : Pædiatri, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900026 : Psykiatri, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900027 : Børnepsykiatri, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900028 : Neuromedicin, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900029 : Klinisk neurofysiologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900030 : Dermato-venerologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900031 : Terapeutisk radiologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900032 : Kirurgi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900033 : Karkirurgi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900034 : Kirurgisk gastroenterologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900035 : Plastikkirurgi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900036 : Thoraxkirurgi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900037 : Urologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900038 : Neurokirurgi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900039 : Gynækologi og obstetrik, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900040 : Oto-rhino-laryngologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900041 : Oftalmologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900042 : Ortopædisk kirurgi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900043 : Diagnostisk radiologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900044 : Anæstesiologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900045 : Klinisk fysiologi/nuklearmedicin, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900046 : Klinisk immunologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900047 : Klinisk kemi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900048 : Klinisk mikrobiologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900049 : Patologisk anatomi/histologi, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900050 : Samfundsmedicin, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900051 : Samfundsmedicin adm. medicin, speciallæge
01-01-2001 31-12-2012 70900052 : Samfundsmedicin arbejdsmedicin, speciallæge
01-01-2001 31-12-9999 70900070 : Dr.odont.
01-01-2001 31-12-2012 70900071 : Ortodonti, specialtandlæge
01-01-2001 31-12-2012 70900072 : Hospitalsodontologi, specialtandlæge
01-01-2001 31-12-9999 70900075 : Odontologi, ph.d.odont.
01-01-2001 31-12-9999 70900080 : Dr.pharm.
01-01-2001 31-12-9999 70900085 : Farmaceut, ph.d.pharm.
01-01-2008 31-12-9999 70900090 : Sundhed Indv.udd., ph.d.
01-01-2001 31-12-2008 90200090 : Ingen uddannelse Indv.udd.
01-01-2001 31-12-9999 90309910 : Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-2001 31-12-9999 90309920 : Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-2003 31-12-9999 90309930 : Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-2001 31-12-9999 95309910 : Afbrudt
01-01-2001 31-12-9999 96309910 : Igang
01-01-2005 31-12-9999 97309910 : Ikke igang
01-01-2015 31-12-9999 99999998 : Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
01-01-2014 31-12-9999 99999999 : Oprydning endnu ikke klassificeret