Gå til sidens indhold

SAGSART

Navn

SAGSART

Beskrivende navn

Syge- eller barselssagens art

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

SAGSART
Variablen angiver lovgrundlaget for udbetaling af dagpenge.
Da lovgrundlaget for udbetaling af dagpenge kan ændre sig i løbet af et fraværsforløb, kan SAGSART skifte værdi henover tid.

Detaljeret beskrivelse

SAGSART
Variablen angiver lovgrundlaget for udbetaling af dagpenge.
Da lovgrundlaget for udbetaling af dagpenge kan ændre sig i løbet af et fraværsforløb, kan SAGSART skifte værdi henover tid.
Det gælder fx de sagsarter vedrørende sygdom, hvor der ydes dagpenge i den normale arbejdsgiverperiode (forsikrede arbejdsgivere, kronisk syge, arbejdsløse mv.). Efter udløbet af arbejdsgiverperioden skifter sagsarten til de almindelige sagsarter for sygdom.
For fødselssager skifter en graviditetssag automatisk til en fødselssag ved barnets fødsel.
Skiftet sker ved, at den første fraværsperiode afsluttes, og SIDBER tildeles en værdi, hvorefter en ny periode med startdato (FOERBER) =dato for næste dag. påbegyndes.

SAGSART indgår i områdets definition af en sag. For hele landet er en sag en entydig kombination af variablene person, sagsart, foerfrav, arbgivnr og ophoersaa, medens en sag på kommuneniveau er en entydig kombination af person, sagsart, foerfrav, arbgivnr, ophoersaa og kommune

SAGSART skifter ind imellem værdisæt på grund af lovændringer, men en lovændring kan også betyde, at den samme værdi af SAGSART får ny bedtydning. Fx skifter koden for dagpenge udbetalt i arbejdsgiverprioden ikke værdi, selvom arbejdsgiverperioden er blevet forlænget.


Indholdsmæssige ændringer fra år til år i variablen SAGSART:

1998: Oprettede Sagsarter:
18 - Pasning syge børn, lønmodtagere.
23 - Pasning syge børn, selvstændige.
43 - Flexjob, ansat inden 31.12.2012. (Sygedagpenge fra første sygedag)
44 - Flexjob off. arbejdsgivere. (Kommunen udbetaler sygedagpenge fra første dag.
Efter 8 ugers fravær stopper dagpengene fra kommunen
- i stedet skal arbejdsgiveren selv betale.)
76 - Fædreorlov uge 25-26, lønmodtagere (blev kort tid efter afskaffet)
81 - Fædreorlov uge 25-26, selvstændige (blev kort tid efter afskaffet)

Ændrede Sagsarter:
22 - Frivilligt forsikrede selvstændige: Tidligere kunne de frivilligt forsikrede få dagpenge
fra 1. sygedag. Efter ændringen kan man mod at betale en forhøjet præmie stadig få
dækning fra 1. dag - men ved betaling af en lavere præmie starter dækningen først på 3. dagen.


75 og 80:
Indtil 1. april 1998 dækkede disse sagsarter kun fædreorlov i de 2 første uger efter
fødslen - men dækker i en kort periode også de nye ekstra 2 uger til fædrene i uge 25-26 efter fødslen. Senere samme år kom selvstændige sagsarter, 76 og 81, til denne nye form for orlov.

18 og 23:
Pr. 29. juni trådte nye regler om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn i kraft.
Tidligere fandtes reglerne herom i bistandsloven. De nye sagsarter blev af Danmarks Statistik til og med 2005 rubriceret sammen med sygedagpengene, men fra 2006 er de placeret samen med barselsdagpengene, da de nu findes i den nye barselslov.

1999: Ændrede Sagsarter:
21: selvstændige: Tidligere kunne selvstændige først modtage dagpenge efter 3 ugers sygdom, men pr. 1/1 1999 nedsættes perioden til 2 uger.

2000: Andre ændringer:
Pr. 1. januar sidestilles offentlige og private arbejdsgivere. Det indebærer, at der nu
udbetales dagpenge til offentligt ansatte efter den normale arbejdsgiverperiode samt i
tilfælde, hvor der ikke er nogen arbejdsgiverperiode.

Oprettede Sagsarter:
77 - 2 uger efter adoption, lønmodtagere (Tidligere indgik denne orlov i sagsarterne 75).
82 - 2 uger efter adoption, selvstændige (Tidligere indgik denne orlov i sagsarterne 80)

2001: Nedlagte sagsarter:
44 - Flexjob off. arbejdsgiver (Fremover: alle sager vedr. fleksjob placeret under sagsart 43.)
76 - Fædreorlov uge 25-26, lønmodtagere
81 - Fædreorlov uge 25-26,selvstændige


2002: Oprettede Sagsarter:
Der indføres følgende nye sagsarter vedr. barselsorlov efter lovens ikrafttræden pr. 27. marts (idet børn født i de første måneder af 2002 også kan benytte de nye regler.):
24 - Fødsel, lønmodtagere, 32 uger fælles orlov
25 - Fødsel, selvstændige, 32 uger fælles orlov
27 - Adoption,selvstændige ,32 uger fælles orlov
26 - Adoption, lønmodtagere, 32 uger fælles orlov
35 - Retsb. udskudt orlov 8-13 uger inden 9 år, lønmodtagere
36 - Retsb. udskudt orlov 8-13 uger inden 9 år, selvstændige
37 - Aftaleb. udskudt orlov 32 uger inden 9 år, lønmodtagere
38 - Aftaleb. udskudt orlov 32 uger inden 9 år, selvstændige
45 - Bortadoption/dødfødsel mv., lønmodtagere
46 - Bortadoption/dødfødsel mv. ,selvstændige
47 - Graviditetsbetinget sygdom, lønmodtagere
48 - Graviditetsbetinget sygdom, selvstændige
55 - Forlængelse genoptaget arbejdstid, lønmodtagere
56 - Forlængelse genoptaget arbejdstid,selvstændige

Bemærk, at de nye barselsregler erstatter såvel de tidligere barselsregler, men også reglerne om børnepasningsorlov, der ikke indgik i barselsorlovsstatistikken.

2001: Nedlagte sagsarter:
8 - 22 uger efter adoption,selvstændige

2004: Ændrede Sagsarter:
12 - forsikrede arbejdsgivere: Der indføres pr. 1/1 en karensdag, således at dagpengene ikke ydes for første sygedag.

2005: Oprettede Sagsarter:
07 - Orlov før adoption, lønmodtagere
08 - Orlov før adoption, selvstændige
09 - Ferieydelse, ej optjent feriepenge under barselsorlov
(Nye sagsart vedr. udbetaling af ferieydelse i forbindelse med tidligere afholdt
barselsorlov oprettes pr. 1/5. Danmarks Statistik medtager dagpengene som beløb,
men sætter varigheden til 0 dage, da der jo ikke er tale om barselsorlov.)

2006: Ændrede Sagsarter:
De tidligere såkaldte §28-aftaler vedr. kronisk syge, skifter navn til §56-aftaler.

2007: Ændrede Sagsarter:
Arbejdsgiverperioden for almindelige sygesager forlænges pr. 1/4 til 15 dage.

2008: Ændrede Sagsarter:
Arbejdsgiverperioden for almindelige sygesager forlænges pr. 2/6 til 21 dage.

2009: Oprettede Sagsarter:
15 - Ophørt men ikke berettiget til løn. Ansat over 8 uger
19 - Ophørt men ikke berettiget til løn. Ansat over 13 uger

2012: Oprettede Sagsarter:
29 - Kronisk syge, selvstændige, § 58a
40 - Fleksjob, ansat efter 31.12.2012

Ændrede Sagsarter:
Arbejdsgiverperioden for almindelige sygesager forlænges pr. 1/1 til 30 dage.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Sygedagpengesager i året

Sager med personer, der i løbet af året har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel

Værdisæt

D280300.TXT_SAGSART - Syge- eller barselssagens art
Kode tekst Fra dato Til dato
00 Uoplyst 01-01-1995 31-12-1996
07 Orlov før adoption,lønmodtagere 01-01-2005
08 Orlov før adoption,selvstændige 01-01-2005
09 Ferieydelse, ej optjent feriepenge under barselsorlov 01-01-2005
10 Fødsel,lønmodtagere m/k 01-01-1995
11 Efter arbejdsgiverperioden 01-01-1995
12 Forsikrede arbejdsgivere 01-01-1995
13 Ingen arbejdsgiverperiode 01-01-1995
14 Kronisk syge 01-01-1995
15 Ophørt men ikke berettiget til løn. Ansat over 8 uger 06-07-2009
16 Forskudsvis udlagte dagpenge 01-01-1995
17 Arbejdsløse 01-01-1995
18 Pasning syge børn,lønmodtagere 01-01-1998
19 Ophørt men ikke berettiget til løn. Ansat over 13 uger 06-07-2009
20 Fødsel, selvstændige 01-01-1995
21 Efter 2. uge, selvstændige 01-01-1995
22 Frivilligt sikrede selvstændige 01-01-1995
23 Pasning syge børn, selvstændige 01-01-1998
24 Fødsel, lønmodtagere, 32 uger fælles orlov 01-01-2002
25 Fødsel, selvstændige, 32 uger fælles orlov 01-01-2002
26 Adoption, lønmodtagere, 32 uger fælles orlov 01-01-2002
27 Adoption,selvstændige ,32 uger fælles orlov 01-01-2002
29 Kronisk syge, selvstændige, § 58a 01-03-2012
35 Retsb. udskudt orlov 8-13 uger inden 9 år, lønmodtagere 01-01-2002
36 Retsb. udskudt orlov 8-13 uger inden 9 år, selvstændige 01-01-2002
37 Aftaleb. udskudt orlov 32 uger inden 9 år, lønmodtagere 01-01-2002
38 Aftaleb. udskudt orlov 32 uger inden 9 år, selvstændige 01-01-2002
40 Fleksjob, ansat efter 31.12.2012 31-12-2012
41 Arbejdsskade, selvstændige 01-01-1995
42 Arbejdsskade, lønmodtagere 01-01-1995
43 Flexjob, ansat inden 31.12.2012 01-01-1998
44 Flexjob off. arbejdsgiver 01-01-1998 31-12-2001
45 Bortadoption/dødfødsel mv., lønmodtagere 01-01-2002
46 Bortadoption/dødfødsel mv. ,selvstændige 01-01-2002
47 Graviditetsbetinget sygdom, lønmodtagere 01-01-2002
48 Graviditetsbetinget sygdom, selvstændige 01-01-2002
49 For sen anmeldelse, ingen dagpenge, medtages ej 01-01-1995
50 Adoption, lønmodtagere 01-01-1995
55 Forlængelse genoptaget arbejdstid, lønmodtagere 01-01-2002
56 Forlængelse genoptaget arbejdstid,selvstændige 01-01-2002
60 Adoption, selvstændige 01-01-1995
65 Graviditet, lønmodtagere 01-01-1995
70 Graviditet, selvstændige 01-01-1995
75 2 uger efter fødsel, lønmodtagere 01-01-1995
76 Fædreorlov uge 25-26, lønmodtagere 01-01-1998 31-12-2001
77 2 uger efter adoption,lønmodtagere 01-01-2000
80 2 uger efter fødsel,selvstændige 01-01-1995
81 Fædreorlov uge 25-26,selvstændige 01-01-1998 31-12-2001
82 2 uger efter adoption,selvstændige 01-01-2000 31-12-2002