Gå til sidens indhold

FORANST

Navn

FORANST

Beskrivende navn

Foranstaltning

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen FORANST angiver, hvilken arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning personen deltager i, herunder støttet beskæftigelse, uddannelse og vejledning, orlov, integrationsuddannelse, efterløn og overgangsydelse. Foranstaltningerne er indberettet af arbejdsmarkedsstyrelsen (AF-aktivering samt til og med 2001 efterløn og overgangsydelse), kommunerne (komm. aktivering samt fleks- og skånejob), arbejdsdirektoratet (efterløn og overgangsydelse fra og med 2002) og SU-styrelsen (voksenuddannelse med voksenuddannelsesstøtte).

Variablen er gældende for AMFORA i perioden 1994-2006.

Detaljeret beskrivelse

Data er for hver person organiseret i foranstaltningsrecords indeholdende 'start-/slutdato', 'foranstaltningstype', 'timetal', 'stedtype' og 'ydelsestype'. Hver gang 'foranstaltningstype', 'timetal', 'stedtype' eller 'ydelsestype' ændres sluttes forløbet, hvorefter et nyt forløb (record) med ny startdato påbegyndes.

På baggrund af Arbejdsmarkedsreformen (1993-1994) opgjorde Danmarks Stastistik i 1996 for første gang en fuldt dækkende AMFORA-statistik for året 1995. I 1995 omfattede statistikken jobtræning, individuel jobtræning, frivillige ulønnede aktiviteter, etablering, igangsætning, sabbatorlov, børnepasningsorlov, uddannelsesorlov, uddannelse med VUS, ordinær uddannelse, særlige uddannelsesforløb, særligt aktiverende forløb, forsøg, nedsatte dagpenge, overgangsydelse og efterløn.

I 1996 blev statistikken suppleret med data for puljejob og voksen- og efteruddannelse. I 1997 stoppede ordningen med nedsatte dagpenge. Fra og med 3. kvartal 1998 indeholder statistikken data for kortvarige vejlednings- og introduktionsforløb. I 1999 stoppede sabbatorlov. I 2000 stoppede ordningerne etablering og igangsætning. I 2000 inkluderede statistikken for første gang integrationsuddannelse, fleksjob og skånejob. I løbet af 2001 blev puljejob udfaset. I 2001 inkluderede statistikken for første gang servicejob, voksenlærlinge og arbejdspraktik. I løbet af 2002 blev uddannelsesorlov udfaset. I 2002 blev intensiv jobsøgning og særlig formidling kortvarigt inkluderet i statistikken som selvstændige ordninger. Forældre til børn født senere end august 2002 kan ikke længere tildeles børnepasningsorlov til disse, hvilket i første omgang har givet udslag i et stagnerende lavt niveau.

Den 1. juli 2003 trådte Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ('flere i arbejde'-reformen) i kraft. Som konsekvens heraf indtraf der fra og med 2004 en omlægning af koderne og i Danmarks Statistiks publiceringer. Med reformen blev jobtræning afløst af ansættelse med løntilskud, individuel jobtræning (og arbejdspraktik) blev afløst af virksomhedspraktik, kortvarige vejlednings- og introduktionsforløb blev afløst af vejledsnings- og afklaringsforløb, mens særligt aktiverende forløb blev afløst af særligt tilrettelagte projekter.

Værdisættet, der tilhører variablen FORANST, er at finde nedenfor. Til værdisættet er knyttet en række kommentarer vedrørende eventuelle start- og sluttidspunker (indenfor perioden 1995-2006) for de respektive foranstaltninger.

000 Uoplyst
101 Jobtræning
102 Individuel jobtræning
104 Etableringsydelse (udgået fra og med 2001)
105 Igangsætningsydelse (udgået fra og med 2001)
106 Orlov til uddannelse (udgået fra og med 2003)
107 Uddannelse m. voksenudd.støtte (udgået fra og med 2006)
108 Orlov til børnepasning
109 Orlov til sabbat (udgået fra og med 2. kvartal 1999)
110 Ordinær uddannelse
111 Særligt tilrettelagte udd.forløb
113 Vejlednings- og intro.forløb (fra og med 3. kvartal 1998)
114 Særligt aktiverende forløb
115 Frivillige ulønnede aktiviteter
116 Nedsatte dagpenge (udgået fra og med 1998)
117 Forsøg
118 Efterløn (har skiftet kilde fra arbejdsmarkedsstyrelsen til arbejdsdirektoratet fra og med 4. kvt. 2001, herefter har det været muligt at fratrække timer med eks. deltidsbeskæftigelse
119 Overgangsydelse
121 Delefterløn (udgået fra og med 3. kvartal 1999)
122 Voksen- og efteruddannelse over 25 år (udgået fra og med 2005)
123 Puljejob (udgået fra og med 2003)
127 Kursus i samfundsforståelse (fra og med 2000)
128 Danskundervisning (fra og med 2000)
129 Særligt tilrettelagt danskundervisning (fra og med 2000)
130 Fleksjob (med i statistikken fra og med 3. kvartal 1999)
131 Skånejob (med i statistikken fra og med 3. kvartal 1999)
132 Servicejob (fra og med 1. kvartal 2001)
133 Arbejdspraktik (fra og med 1. kvartal 2001, fra og med 2004 er personerne på ordningen inkluderet under Virksomhedspraktik)
135 Voksenlærling (fra og med 1. kvartal 2001)
136 Intensiv jobsøgning (fra og med 1.kvartal 2002, fra og med 2004 er personerne på ordningen inkluderet under Ordinær uddannelse)
137 Særlig formidling (fra og med 1. kvt. 2002, fra og med 2004 er personerne på ordningen inkluderet under Ordinær uddannelse)
139 Ansættelse med løntilskud (fra og med 2004, fungerer bl.a som fortsættelsen af Jobtræning)
140 Virksomhedspraktik (fra og med 2004, fungerer bl.a som fortsættelsen af Individuel jobtræning)
141 Særligt tilrettelagte projekter (fra og med 2004, fungerer bl.a som fortsættelsen af Særligt aktiverende forløb)
142 Vejlednings- og afklaringsforløb (fra og med 2004, fungerer bl.a som fortsættelsen af Vejlednings- og intro.forløb)
143 Fleksjob for selvstændige (med i data som selvstændig kode fra og med 2004)
998 Andet (fra og med 3. kvartal 1999 regnes Andet og Uoplyst foranstaltning for invalid, hvorved record fjernes)
999 Uoplyst (fra og med 3. kvartal 1999 regnes Andet og Uoplyst foranstaltning for invalid, hvorved record fjernes)

Tilgangen til overgangsydelse (kode 119) stoppede i 1996, hvorfor der er en kraftig stigning fra 1995 til 1996. Herefter et løbende fald idet personerne på ordningen løbende overgik til efterløn.

Bemærk, at der særligt indenfor aktivering af dagpengeberettiget er sket en del kodeskift, som kan medføre store forskydninger i de enkelte ordninger. Dette kan delvis skyldes varierende registreringspraksis hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dette er specielt tydeligt for særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for dagpengeberettigede (foranstaltningskode 111 og INDBER kode 112).

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Samtlige 16-64/66-årige personer uden ordinær beskæftigelse, som i løbet af året har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (aktivering, fleksjob, skånejob mv.).

Værdisæt

Værdisæt

000 : Uoplyst
101 : Jobtræning
102 : Individuel jobtræning
104 : Etableringsydelse
105 : Igangsætningsydelse
106 : Orlov til uddannelse
107 : Uddannelse m. voksenudd.støtte
108 : Orlov til børnepasning
109 : Orlov til sabbat
110 : Ordinær uddannelse
111 : Særligt tilrettelagte udd.forløb
113 : Vejlednings- og intro.forløb
114 : Særligt aktiverende forløb
115 : Frivillige ulønnede aktiviteter
116 : Nedsatte dagpenge
117 : Forsøg
118 : Efterløn
119 : Overgangsydelse
121 : Delefterløn
122 : Voksen- og efteruddannelse over 25 år
123 : Puljejob
127 : Kursus i samfundsforståelse
128 : Danskundervisning
129 : Særligt tilrettelagt danskundervisning
130 : Fleksjob
131 : Skånejob
132 : Servicejob
133 : Arbejdspraktik
135 : Voksenlærling
136 : Intensiv jobsøgning
137 : Særlig formidling
139 : Ansættelse med løntilskud
140 : Virksomhedspraktik
141 : Særligt tilrettelagte projekter
142 : Vejlednings- og afklaringsforløb
143 : Fleksjob for selvstændige
998 : Andet
999 : Uoplyst