Gå til sidens indhold
TEMA

COVID-19 - hurtige indikatorer

Denne side om Covid-19 lukkes den 1. juli 2022. Enkelte statistikker bliver videreført, og tallene vil i så fald kunne findes enten i Statistikbanken eller under det pågældende emne her på hjemmesiden.

Nye datakilder og metoder kan give hurtigere indikatorer for samfundsudviklingen under COVID-19 end Danmarks Statistiks sædvanlige udgivelser, som følger faste internationale retningslinjer, og hvor der sker en mere udtømmende kvalitetssikring.

Om eksperimentel statistik

Denne type opgørelser kaldes eksperimentel statistik, fordi kilder, metoder og dokumentation kan afvige fra standarden og udvikle sig undervejs.

Hvad er eksperimentel statistik? Læs mere om begrebet her

Coronakrisen har skabt en markant efterspørgsel på hurtige data til at belyse påvirkningen af samfundet. Eksperimentel statistik indgår ikke i den officielle statistikproduktion, men kan have stor værdi, når man ønsker en hurtig, innovativ og pålidelig pejling på udviklingen. Effekten af COVID-19 belyses også i en række af Danmarks Statistiks løbende udgivelser, som indgår i den officielle statistikproduktion.

Denne side giver et overblik over Danmarks Statistiks nuværende eksperimentelle statistikker og analyser. Arbejdet med at finde nye statistikker, der belyser situationen med COVID-19, foregår i tæt samarbejde med Nationalbanken og andre samarbejdspartnere. Fra hver statistik er der adgang til oplysninger om, hvilke usikkerheder man skal være opmærksom på, hvis man vil anvende dem til belysning af samfundsforhold.

De eksperimentelle statistikker omfatter data og processer, som i et vist omfang er baseret på manuelle arbejdsrutiner hos Danmarks Statistik og vores dataleverandører. Der kan derfor forekomme afvigelser fra de planlagte offentliggørelsestidspunkter, fx i forbindelse med ferie og sygdom o.lign.

Dødsfald

Udviklingen i antallet af døde pr. dag.

I Statistikbanken findes tabeller (DODC1 og DODC2), der viser udviklingen i antallet af døde pr. dag og pr. uge. Statistikken opdateres i Statistikbanken hver fredag og inkluderer samtlige dødsfald uanset dødsårsag, der er registreret til og med weekenden før publicering. Da der med statistikken er et kortere interval mellem hændelsesdagen og offentliggørelsesdagen, skal opgørelsen betragtes som foreløbig, og der vil forekomme mindre afvigelser i forhold til den kvartalsvise opgørelse over antallet af døde.
På baggrund af tabellerne i Statistikbanken over dødsfald pr. dag og pr. uge har Danmarks Statistik udviklet nedenstående figur, der viser udvikling i antallet af dødsfald på daglig basis. Her sammenlignes udviklingen i 2019, 2020, 2021 og 2022. Sammenligningen mellem 2019, 2020, 2021 og 2022 sker i form af et glidende gennemsnit beregnet over ti dage, hvorved tilfældige udsving i nogen grad undertrykkes.
I løbet af et år er der relativt store udsving i antallet af døde. Ved opgørelsen baseret på glidende gennemsnit opnås at vise udviklingen, således at de sæsonbestemte udsving og andre større udsving som fx sygdomsepidemier træder klarere frem. I graferne er 29. februar ekskluderet.

 

Se statistik specifikt for dødsfald med COVID-19 her

Antallet af døde pr. dag

Antallet af døde pr. dag (glidende gennemsnit over 10 dage) 

Grafen og statistikbanktabellen DODC1 opdateres hver fredag.
Kontaktperson: Dorthe Larsen, dla@dst.dk, 3917 3307.
Kilde: www.statistikbanken.dk/dodc1
Note: Af figuren ses udviklingen for hele befolkningen under ét. 2019 repræsenteret ved den grå kurve, 2020 og 2021 er repræsenteret ved de grønne kurver, og 2022 er repræsenteret ved den orange kurve.

Smittespredning

De danske sundhedsmyndigheder følger udviklingen på det sundhedsmæssige område tæt. Her har vi samlet udvalgte og centrale indikatorer, der opdateres dagligt baseret på oplysninger fra Statens Serum Instituts overvågningsrapporter. Det drejer sig om smitteudbredelse og dødsfald med COVID-19 samt fra begyndelsen af april også tal for, hvor mange der har overstået COVID-19 infektion. Herudover tal for sygehusindlæggelser til belysning af belastningen af sundhedsvæsenet.

Dødsfald med COVID-19 i alt

Opdateres hver fredag.
Kontaktpersoner: Anne-Sofie Dam Bjørkman, asd@dst.dk, 3917 3616 og Charlotte Wind von Bennigsen, cwb@dst.dk, 3917 3047.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemologisk overvågning af COVID-19 i Danmark
Note: Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Information om dødsfaldet er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret. Dato for dødsfald kan i få tilfælde ændre sig i opgørelsen over tid, når informationen om dødsfaldet er komplet.


Dødsfald med COVID-19 pr. dag

Opdateres hver fredag.
Kontaktpersoner: Anne-Sofie Dam Bjørkman, asd@dst.dk, 3917 3616 og Charlotte Wind von Bennigsen, cwb@dst.dk, 3917 3047.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark.
Note: Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Information om dødsfaldet er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret. Dato for dødsfald kan ændre sig i opgørelsen over tid, når informationen om dødsfaldet er komplet.


Bekræftede COVID-19 tilfælde

Opdateres hver fredag.
Kontaktpersoner: Anne-Sofie Dam Bjørkman, asd@dst.dk, 3917 3616 og Charlotte Wind von Bennigsen, cwb@dst.dk, 3917 3047.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark. 
Note: Ændringer af teststrategien betyder at antal bekræftede tilfælde ikke kan sammenlignes over tid.


Antal personer testet for COVID-19

Opdateres hver fredag.
Kontaktpersoner: Anne-Sofie Dam Bjørkman, asd@dst.dk, 3917 3616 og Charlotte Wind von Bennigsen, cwb@dst.dk, 3917 3047.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark. 
Note:  Antal unikke personer som testene dækker over. 

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19

Opdateres hver fredag.
Kontaktpersoner: Anne-Sofie Dam Bjørkman, asd@dst.dk, 3917 3616 og Charlotte Wind von Bennigsen, cwb@dst.dk, 3917 3047.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark.
Note:Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret og omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Indlagte på sygehusene viser det samlede antal af indlagte med bekræftet COVID-19 heraf indlagte på intensiv afdeling og indlagte i respirator.

 

Antal vaccinerede mod COVID-19

Opdateres hver fredag.
Kontaktpersoner: Anne-Sofie Dam Bjørkman, asd@dst.dk, 3917 3616 og Charlotte Wind von Bennigsen, cwb@dst.dk, 3917 3047.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark.

 

Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. 100.000 personer fordelt på 10-års alderskategorier

Opdateres pt. ikke.
Kontaktpersoner: Anne-Sofie Dam Bjørkman, asd@dst.dk, 3917 3616 og Charlotte Wind von Bennigsen, cwb@dst.dk, 3917 3047.
Kilde: Beregninger foretaget på basis af antal smittetilfælde fra Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark, sammenholdt med befolkningstal for 1. kvartal 2020 fra Danmarks Statistik.

Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. 100.000 personer i kommunen


Opdateres pt. ikke.
Kontaktpersoner: Anne-Sofie Dam Bjørkman, asd@dst.dk, 3917 3616 og Charlotte Wind von Bennigsen, cwb@dst.dk, 3917 3047.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark.

 

Nye mulige udbrud af COVID-19 på grundskoler

For at kunne overvåge smitte med ny coronavirus blandt elever i grundskolen udarbejder Danmarks Statistik en række opgørelser på vegne af Statens Serum Institut. Opgørelserne gør det muligt at følge smitten med ny coronavirus blandt elever i grundskolen.

Nye mulige udbrud af COVID-19 på grundskoler

Statistikken viser følgende:

  • Antallet af nye udbrud i en kalender uge. Et udbrud tælles som nyt i den uge, hvor udbruddet har sin startdato (fane 1).
  • Antallet af skoler der har nye udbrud i en kalenderuge (fane 2).
  • Antallet af igangværende udbrud for en kalenderuge (fane 3).
  • Antallet af skoler med igangværende udbrud i en kalenderuge (fane 4).
  • Antallet af testede elever i en prøvetagningsuge (fane 5)
  • Antallet af elever total, antal testede elever og antal positive elever heraf, fordelt på kommune (fane 6).
  • Antallet af elever total, antal testede elever og antal positive elever heraf, fordelt på region og skoletrin (fane 7)
 

Tabellerne er opdelt på region, kommune, optællingsuge og evt. skoletrin (indskoling, mellemtrin og udskoling) og varighed af udbrud.

Den eksperimentelle statistik ”Nye mulige udbrud af COVID-19 på grundskoler” bliver efter aftale med Statens Serum Institut ikke opdateret.
Kontaktpersoner: Laust Hvas Mortensen, lhm@dst.dk, 3917 3218. 
Kilde: Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), Statens Serum Institut og Danmarks Statistik.

 

Erhverv

Risiko for afvikling grundet COVID-19 er næsten væk

Der er fortsat en lav andel af virksomhederne, der melder om ”nogen risiko”, eller ”meget stor risiko” for afvikling i løbet af de næste tre måneder som følge af COVID-19. Fra  februar til marts er det kun bygge- og anlægsbranchen, hvor andelen er 1 pct, mens den er 0 pct for de tre andre erhverv. For nogle underbrancher meldes, der stadig om lille risiko, hvilket kan ses i dataarket via linket nedenfor. Vi modtager desuden bemærkninger fra virksomheder, der er bekymrede for tilbagebetalingen af moms den 1. april og denne usikkerhed kan slå ud i tallene.

Det skal bemærkes at tallene ikke er sæsonkorrigerede.

Følg link til dataark med alle COVID-19-data herunder samt til Konjunkturbarometer for erhvervene.

Konjunkturbarometer for erhvervene

Risiko i erhvervene for at måtte afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af COVID-19 pr 30. marts 2022 

Opgørelsen størrelsesvægter virksomhedernes svar med antallet af ansatte. Undersøgelsen spørger kun virksomheder i detailhandlen med 5 eller flere ansatte, hvorfor situationen for butikker med færre ansatte ikke er belyst. Dette kan have en anden tendens specielt her i krisetider. I industrien belyses virksomheder med ned til omkring 20 ansatte og i serviceerhverv ned til 10 ansatte, mens bygge- og anlægsvirksomheder helt ned til selvstændige uden ansatte belyses. Undersøgelsen er frivillig og deltagerne kan variere fra gang til gang.

Næste udgivelse af COVID-19-spørgsmål for april 2022 er 28. april kl. 8.

Kontaktperson: Bo Eriksen, bhe@dst.dk

 


Forbrug af elektricitet

Statistikken viser det ugentlige medianforbrug af elektricitet opgjort for udvalgte brancher og indekseret efter uge 2, 2020. Tallene bygger på en fast population af elmålere, der er kendetegnet ved at være timeaflæste fra januar 2019 frem til nu, og som sender data minimum 20 dage pr. måned. Dernæst skal en måler være tilknyttet den samme branche i hele perioden.

Af diskretioneringshensyn er kun vist brancher, der er repræsenteret med mere end 100 elmålere, og hvor de to målere med det største forbrug udgør mindre end 50 pct. af det samlede elforbrug.

Læs mere om DB07 og standardbranchegrupperinger

Erhvervenes elforbrug 

Opdateres næste gang maj 2022.
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3325.
Kilde: Energinet og Danmarks Statistik.


Erklærede/kundgjorte konkurser og konkursbegæringer

Tallene for erklærede/kundgjorte konkurser viser hvor mange konkursboer i erhvervsvirksomheder, der er sluttet i Sø- og Handelsretten eller Skifteretterne, og de periodiseres efter den dato, hvor boslutningen offentliggøres i Statstidende. Tallene for konkursbegæringer viser hvor mange begæringer om konkurs i en erhvervsvirksomhed, der er indgivet til retterne af en skyldner (egenbegæring) eller en fordringshaver (kreditorbegæring).

En begæring kan indgives, når skyldneren er insolvent. Den periodiseres efter modtagelsesdatoen hos retterne. Begæringerne ligger forud i tid for konkurserklæringerne, og de giver en tidlig indikation på udviklingen i erklærede konkurser. Det skal bemærkes, at ikke alle begæringer resulterer i en konkurserklæring. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om den enkelte konkursbegæring i form af branche, virksomhedsstørrelse (omsætning og beskæftigelse), geografisk lokalisering og lignende, idet oplysninger om skyldneren iht. Konkursloven ikke er offentligt tilgængelige. Se mere i Konkursloven.

Der kan være en vis usikkerhed forbundet med antallet af konkursbegæringer, idet der i materialet fra Sø- og Handelsretten – men ikke de øvrige Skifteretter – ikke skelnes mellem konkurser for privatpersoner og virksomheder, ligesom der ikke skelnes mellem egenbegæringer og kreditorbegæringer. I denne opgørelse er der på baggrund af Domstolsstyrelsens skøn, fratrukket 5 pct. for personlige konkurser fra det antal begæringer, der er leveret fra Sø- og Handelsretten.

Kontaktperson: Søren Dalbro, sda@dst.dk, 3917 3416. 
Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage) for konkursbegæringer. Tal for erklærede konkurser opdateres primo hver måned jf. udgivelseskalenderen. Opdateres dog ikke uge 28-31. 

Kilde: Domstolsstyrelsen og www.statistikbanken.dk/konk10e
Uændret niveau for antal nyoprettede virksomheder

For maj måned var antallet af nyoprettede virksomheder på samme niveau som for april.

I maj 2021 blev der oprettet ca. 2.600 nye virksomheder, hvilket er på niveau med niveauet i april 2021. Ser man på udviklingen siden den første Corona-nedlukning i foråret 2020, er antallet af nyregistrerede virksomheder nu mere stabilt. Tre ud af fire af de nyoprettede virksomheder er personligt ejede (enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber), mens en ud af fire er et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Nystartede virksomheder fordelt på selskaber og personligt ejerskab. April 2019 – maj 2021

Nystartede virksomheder fordelt på selskaber og personligt ejerskab. April 2019 – maj 2021

Kontaktperson: Steen Eiberg Jørgensen, sej@dst.dk

Note: I fremtiden vil der komme en kvartalsvis opgørelse ”Nyregistrerede virksomheder og konkurser” første gang den 30. juni som en del af det officielle statistikprogram.


Danmarks Statistik genoptager offentliggørelsen af hjælpepakkedata i Statistikbanken

Danmarks Statistik genoptager offentliggørelsen af data vedr. hjælpepakken for lønkompensation samt hjælpepakken for tabt omsætning for selvstændige. Offentliggørelsen dækker kompensation bevilget for perioden fra 9. december og foreløbigt frem til 7. februar 2021.

Siden den omfattende gennedlukning af det danske samfund i december 2020, har 2.306 virksomheder fået godkendt lønkompensation for i alt 9.233 job. Det samlede kompensationsbeløb udgør 115,6 mio. kr. Hotel- og restaurationsbranchen står for lidt over 4.000 job eller 44% af det samlede antal kompenserede job. Branchens kompensationsbeløb er 48,9 mio. kr. Næststørste branchegruppe er Handel med næsten 2.000 kompenserede job og et kompensationsbeløb på 23,4 mio. kr. Disse to branchegrupper står således for næsten totredjedele af samtlige kompenserede job.

Brancher med flest lønkompenserede job siden december 2020*

Brancher med flest lønkompenserede job siden december 2020

Danmarks Statistik genoptager offentliggørelsen af hjælpepakkedata i Statistikbanken (pdf)

Kontaktperson: Peter Bøegh, pbn@dst.dk 
Kildewww.statistikbanken.dk/lonkom4a
Note: *Den undersøgte periode går fra 9. december 2020 til 7. februar 2021 (foreløbig slutdato)


Næsten 10 pct. af alle selvstændige, der har fået kompensation fra hjælpepakken for selvstændige mv. er frisører

Der var i alt næsten 58.500 selvstændige, der har modtaget kompensation for mistet omsætning fra hjælpepakken for selvstændige og freelancere i perioden 9. marts til 14. juni 2020.

Lidt over 5.200 frisørsaloner har modtaget kompensation for mistet omsætning, hvilket svarer til knapt 10 pct. af alle modtagere. Herefter følger 3.300 selvstændige inden for Sundhedsvæsen i øvrigt (5,6 pct.), der bl.a. dækker over fodplejere, fodterapeuter, zoneterapi og akupunktur, og 2.450 inden for Virksomhedsrådgivning mv (4,2 pct.).

Disse brancher udgør 9,3 pct. af det samlede antal personligt ejede virksomheder i den private sektor i Danmark, men udgør således næsten 20 pct. af de selvstændige, der har fået kompensation for tabt omsætning. Disse brancher modtog 0,7 mia. kr. eller næsten 17 pct. af det samlede kompensationsbeløb på lidt over 4 mia. kr.

Top 5 Selvstændige, der har modtaget kompensation for tabt omsætning, fordelt på brancherTop fem hovedbrancher lønkompensation selvstændige

Kompensation selvstændige (pdf) 

Kontaktperson: Peter Bøegh Nielsen, pbn@dst.dk 
Kilde: www.statistikbanken.dk/kompsel2
Note: Opgørelse juni 2020. Der er pt. ikke planlagt opdateringer af denne opgørelse.

Forbrug

Husstandes elforbrug

Husholdningernes median-elforbrug hen over døgnet giver en indikation af i hvilket omfang, der er ændret aktivitet i husholdningerne som følge af COVID-19.

Husstandes elforbrug vidner om ændret aktivitet

Husstandenes elforbrug 

Opdateres ikke længere.
Kontaktperson: Joen Petur Jacobsen, jpj@dst.dk, 3917 3295.
Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Energinet. Figuren er baseret på en stikprøve af 8.885 husholdninger.


COVID-19 Forbrugsindikator

Statistikkerne er baseret på transaktioner foretaget både i danske og udenlandske butikker med betalingskort og MobilePay for omkring 1 mio. danske Danske Bank-kunder med aktive konti. Oplysningerne er ikke nødvendigvis fuldt repræsentative for den danske befolkning. Forbruget er eksklusiv kontantbetalinger og kontooverførsler, hvilket vil sige, at mange faste udgifter til bl.a. bolig typisk ikke er inkluderet, hvorfor data her anvendes som et tilnærmet udtryk for det løbende danske privatforbrug. 
Figurerne nedenfor viser det daglige forbrug i 2020 og 2021 som procentvis udvikling i forhold til samme dag i 2019. For at reducere støj fra helligdage, som er placeret i forskellige uger fra år til år, er indeksene baseret på to ugers glidende gennemsnit. Dvs., at indeksværdierne er beregnet som et gennemsnit af den aktuelle dag og de 13 foregående dage. Dette stabiliserer udviklingerne i forbruget og udjævner udsving forårsaget af helligdage, men det er vigtigt at notere, at det samtidig forsinker udviklingen en smule i forhold til den faktiske udvikling.
Forbruget vist i disse figurer er ikke justeret for prisudvikling.
Efter aftale med Danske Bank præsenteres figurer på baggrund af data fra Danske Banks Spending Monitor nedenfor. 

Se flere forbrugsindikatorer i publikationen.

Figurerne opdateres ugentligt (sædvanligvis fredage).

Samlet forbrug

Samlet forbrug 

Opdateres ugentligt (sædvanligvis fredage).
Kontaktperson: Jacob Moos Larsen, jcl@dst.dk, 3917 3188.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

Forbrug i dagligvarebutikker

Forbrug dagligvarebutikker 

Opdateres ugentligt (sædvanligvis fredage).

Kontaktperson: Jacob Moos Larsen, jcl@dst.dk, 3917 3188.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

Forbrug i restauranter

Forbrug, restauranter, %-udvikling i forhold til samme periode i 2019 - 2 ugers glidende gennemsnit 

Opdateres ugentligt (sædvanligvis fredage).
Kontaktperson: Jacob Moos Larsen, jcl@dst.dk, 3917 3188.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

 Forbrug, frisører og skønhedsklinikker

Forbrug, frisører og skønhedsklinikker, %-udvikling i forhold til samme periode i 2019 - 2 ugers glidende gennemsnit 

Opdateres ugentligt (sædvanligvis fredage).
Kontaktperson: Jacob Moos Larsen, jcl@dst.dk, 3917 3188.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

 Forbrug, elektronikbutikker

Forbrug elektronikbutikker 

Opdateres ugentligt (sædvanligvis fredage).
Kontaktperson: Jacob Moos Larsen, jcl@dst.dk, 3917 3188.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

Forbrug, rejsebureauer

Forbrug, rejsebureauer, %-udvikling i forhold til samme periode i 2019 - 2 ugers glidende gennemsnit
Opdateres ugentligt (sædvanligvis fredage).
Kontaktperson: Jacob Moos Larsen, jcl@dst.dk, 3917 3188.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

Arbejdsmarkedet

Aktuel udvikling på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet er kraftigt påvirket af den aktuelle situation. Her findes nogle udvalgte højfrekvente indikatorer for udviklingen i antallet af kontanthjælps- og dagpengemodtagere, antallet af ledige i alt samt nytilmeldte ledige pr. dag, og antallet af personer omfattet af varslinger ifm. afskedigelser i større omfang. Antallet af ledige og nyopslåede stillinger indgår også som indikator for udviklingen på efterspørgselssiden. Oplysningerne er indsamlet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (under Beskæftigelsesministeriet).

Antal tilmeldte ledige

Figuren opdateres normalt på onsdage.
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Note: På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Tilmeldte ledige omfatter personer, der har tilmeldt sig ledige på Jobnet, som enten modtagere af dagpenge (fulde dagpenge, supplerende dagpenge (herunder i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse), dimittender, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. Opgørelsen kan omfatte personer, som har tilmeldt sig på Jobnet, men som ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage en ydelse på tidspunktet for tilmeldingen eller på et efterfølgende tidspunkt.

Ugentligt antal nytilmeldte ledige

Figuren opdateres normalt på onsdage.
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Nytilmeldte ledige omfatter personer, der har tilmeldt sig ledige på Jobnet, som enten modtagere af dagpenge (fulde dagpenge, supplerende dagpenge (herunder i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse), dimittender, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. En person er nytilmeldt, hvis der er gået mindst 7 dage siden personen sidst var tilmeldt. Opgørelsen kan omfatte personer, som har tilmeldt sig på Jobnet, men som ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage en ydelse på tidspunktet for tilmeldingen eller på et efterfølgende tidspunkt.

Antal nytilmeldte ledige pr. dag

Figuren opdateres normalt på onsdage.
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  Gennemsnittet er beregnet på baggrund af den samme ugedag i samme uge de seneste 5 år. Antal nytilmeldte er højere ved månedens start og afslutning, for de to sidste og de to første dage i måneden er sammenlignsgrundlaget derfor gns. for den samme dato i de seneste 5 år. På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Seneste dag kan stige med 2-3 procent efterfølgende. Nytilmeldte ledige omfatter personer, der har tilmeldt sig ledige på Jobnet, som enten modtagere af dagpenge (fulde dagpenge, supplerende dagpenge (herunder i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse), dimittender, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. En person er nytilmeldt, hvis der er gået mindst 7 dage siden personen sidst var tilmeldt. Opgørelsen kan omfatte personer, som har tilmeldt sig på Jobnet, men som ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage en ydelse på tidspunktet for tilmeldingen eller på et efterfølgende tidspunkt. Blandt tilmeldte ledige indgår personer i arbejdsfordeling. Disse personer indgår ikke i den officielle ledighedsstatistik, da de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Gruppen udgør ifm. den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning knap 5 pct. af de tilmeldte.

Nyopslåede stillinger på Jobnet

Figuren opdateres normalt på onsdage.
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Opslåede stillinger omfatter nyopslåede stillinger og tidligere opslåede stillinger, der fortsat er aktive. Stillinger i opgørelsen omfatter alene job på Jobnet med almindelige ansættelsesvilkår (inkl. hotjob og elevjob), ekskl. crawlede job.

Ledige stillinger på Jobnet

Figuren opdateres normalt på onsdage.
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Opslåede stillinger omfatter nyopslåede stillinger og tidligere opslåede stillinger, der fortsat er aktive. Stillinger i opgørelsen omfatter alene job på Jobnet med almindelige ansættelsesvilkår (inkl. hotjob og elevjob), ekskl. crawlede job.

Transport

Vejtrafik i hele landet

Statistikken er et indeks baseret på en optælling af køretøjer, der passerer 30 målepunkter fordelt i landet, fordelt på køretøjstyper og opgjort per uge. Optællingen er foretaget af vejdirektoratet.

Opdateres ikke længere.
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Kilde: Vejdirektoratet, Trafikkens udvikling i tal
Note: Trafikken for landet er målt ved summen af passerende køretøjer ved 30 målestationer på de største veje fordelt i hele landet og indekset baserer sig på ugehverdagsdøgntrafikken (UHDT), som er det daglige gennemsnitlige antal køretøjer på hverdage i ugen. Indikatoren afspejler hovedsagelig regional og landsdækkende trafik på de store veje, mens den lokale trafik på mindre veje ikke indgår.


Ugentlig trafik over Storebælt

Statistikken er en optælling af antal køretøjer (hhv. person- og lastbiler), der passerer Storebælt i løbet af ugen. Optællingen er foretaget af Storebæltsforbindelsen.

Personbilstrafik over Storebælt

Personbilstrafik 

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Kilde: A/S Storebælt, Trafiktal for Storebælt
Note: Omfatter personbiler samt personbiler med anhænger.

Lastbilstrafik over Storebælt

Lastbilstrafik 

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Kilde: A/S Storebælt, Trafiktal for Storebælt
Note: Omfatter små lastbiler, store lastbiler og lastbiler over 20 meter. Busser er ikke inkluderet.

 


Transportindikator - Metro

Statistikken er baseret på data fra Metroselskabet og angiver det gennemsnitlige antal passagerer per hverdag, i den københavnske metro. Data er indekseret i forhold til det gennemsnitlige antal passagerer på hverdag i uge 8 og 9, 2020.

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Kilde: Metroselskabet
Note: Data er indekseret i forhold til det gennemsnitlige antal passagerer på hverdag i uge 8 og 9, 2020. Metrolinjen M4 åbnede lørdag 28. marts 2020 (ved udgangen af uge 13).


Dagligt antal flyafgange fra Københavns Lufthavn

Statistikken er en optælling af antallet af daglige kommercielle flyafgange (passagerfly) fra Københavns Lufthavn. Optællingen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Nationalbank baseret på data fra The OpenSky Network.

Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Note: 
På grund af en et hul i dataleverancen mangler data for den 16. juni 2020.
Kilde: Udarbejdet i samarbejde med Danmarks Nationalbank baseret på data fra The OpenSky Network
Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).

 

Skibsindeks over antal skibe i havn pr. dag

Transportstatistik har ud fra AIS data fra Søfartsstyrelsen udarbejdet et skibsindeks, der afspejler udviklingen i antallet af fragt- og containerskibe, der i datakilden har angivet, at de har anløbet en havn. Statistikken opgøres på dagsbasis og opdateres ugentlig. Over en kort periode som en uge kan tilfældigheder få stor indflydelse på en enkelt uges tal. Udviklingen vurderes bedst ved at se på trenden over flere uger.

Antal fragt- og containerskibe i havn dagligt gennemsnit (indekseret) 

Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.

Note: Vedrørende uge 23. På grund af et nedbrud i det software, Danmarks Statistik bruger til at hente AIS meddelelserne løbende, har Danmarks Statistik ikke registreret AIS data i perioden 4.-8. juni. Gennemsnittet for uge 23 er således kun baseret på dagene 1.-3. juni.

Nedenstående figur viser månedsudviklingen i skibsanløb fra den løbende statistik over store havne siden 2000. Figuren viser, at reaktionen på den økonomiske krise i 2008 var at samle den reducerede godsmængde på færre skibe. Denne ændring i antal anløb skete nærmest øjeblikkelig, da krisen startede i midten af 2008. Antallet af anløb var altså i 2008 den bedste indikator i søfartsstatistikkerne for den krise, der ramte Danmark.

 Anløb i Havnestatistikken

Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Se mere eksperimentel havnestatistik på emnesiden 'Havne'

Udenrigshandel

Indikator for varehandlen med ikke-EU lande

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for varehandlen med lande uden for EU er de daglige oplysninger fra toldsystemet benyttet til at lave en indikator for udviklingen frem til og med 18. juni 2022.

Eksport af varer til lande uden for EU (ekskl. brændsel mv.). Indekseret værdi 7. januar 2019 = 100 

Kontaktperson: Stefan Gottschalck Anbro, sfb@dst.dk, 3917 3139.


Hvad er eksperimentel statistik?

Eksperimentel statistik er statistik, der er under udvikling, så metoder og kilder kan ændre sig frem mod statistikkens endelig form på baggrund af erfaringer, bl.a. i form af feedback fra brugere.

Hvor afviger den fra Danmarks Statistiks sædvanlige statistikker?

Som udgangspunkt er al statistik udgivet af Danmarks Statistik officiel statistik. Eksperimentel statistik betragtes dog ikke som officiel statistik, før den er så gennemtestet, at den får en blivende form og skifter status til officiel statistik.

Det fremgår ved de enkelte statistikker, hvis de har status som eksperimentelle. I Statistikdokumentationen fremgår det mere præcist, hvad der ligger i den enkelte statistiks eksperimentelle status. Det kan fx være, at metoderne ikke er helt gennemtestede, at der er nye datakilder, som testes, eller at den i sin foreløbige form kun dækker en del af det område, man vil belyse.

Hvilke eksperimentelle statistikker udgiver Danmarks Statistik?

Der bliver gradvist udviklet flere eksperimentelle statistikker til at imødekomme efterspørgsel hos brugerne. Denne side præsenterer et overblik over dem, men de enkelte statistikker findes desuden som hovedregel på de relevante emnesider eller emner i statistikbanken.

Er usikkerheden større, og skal man tage særlige forbehold, når man bruger den?

Begrænsninger og forbehold varierer mellem statistikkerne og fremgår af statistikdokumentation for den enkelte statistik.

Hvorfor udgiver Danmarks Statistik eksperimentel statistik?

Formålet med eksperimentel statistik er at imødekomme brugerønsker om hurtige indikatorer for samfundets udvikling. Med stadigt flere nye kilder og metoder har vi mulighed for at skabe hurtige opgørelser på områder, hvor den officielle og kvalitetskontrollerede statistik i mange tilfælde har en forsinkelse på flere måneder eller måske år. At udgive statistikken i en foreløbig form giver muligheder for tilbagemeldinger fra brugerne, inden den har fundet sin endelige form, og dermed et mere relevant produkt. Den giver samtidig brugerne mulighed for at lære statistikken at kende.

Der kan være tale om, at den eksperimentelle statistik er en ledende indikator for et fænomen, som vi beskriver gennem officiel statistik (fx strømforbrug i industrien som en indikator for produktion). Indikatorer kan godt i andre sammenhænge være officiel statistik, fx Forbrugerforventningerne.