Gå til sidens indhold

Vores materialeforbrug er fortsat stigende

Materialestrømsregnskab 2022

Det samlede danske materialeforbrug var 149 mio. ton i 2022, hvilket svarede til 25,3 ton pr. indbygger. Materialeforbruget pr. indbygger er steget med 14 pct. siden 2013. Materialeforbruget opgøres som dansk ressourceindvinding (af råstoffer, afgrøder, fangst mv.) plus import fratrukket eksport. Den fortsatte stigning i forbruget af materialer indikerer en negativ udvikling i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere om verdensmålene på vores temaside: Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt.

Dansk materialeforbrug pr. indbyggerKilde: www.statistikbanken.dk/mrm2

Høj materialeanvendelse i Danmark sammenlignet med EU

Vi har et højt materialeforbrug pr. indbygger sammenlignet med det gennemsnitlige forbrug i EU, der lå på 14,4 ton pr. indbygger i 2022. Vi brugte dermed 76 pct. flere ton materialer sammenlignet med det europæiske gennemsnit. Det er især vores brug af biomasse, der ligger over EU-gennemsnittet (127 pct.), men også vores forbrug af ikke-metalliske mineraler, herunder sand og grus, og fossil energi ligger væsentligt over EU gennemsnittet. Derimod ligger vores forbrug af metalliske mineraler under EU gennemsnittet. Vores materialeforbrug pr. indbygger er på niveau med Sverige (27,1 ton), men er højere end andre nabolande.

Materialeforbrug pr. indbygger efter materialetyper for udvalgte EU-lande. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2 og eurostat

Sand og grus udgør den største mængde materialer

Sand og grus udgør den største vægtandel af det indenlandske materialeforbrug og var på 69,1 mio. ton i 2022. Dette svarer til 46 pct. af det indenlandske materialeforbrug. Sand og grus anvendes primært i bygge- og anlægsaktiviteter. Forbruget af fossil energi var 24,1 mio. ton og græs og halm mv. 17,5 mio. ton.

Materialeforbrug af udvalgte materialetyper. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2

De fleste materialer stammer fra Danmark

Størstedelen af de materialer vi bruger stammer fra indenlandsk ressourceindvinding (114,3 mio. ton), mens 72,2 mio. ton kommer fra import. Vi indvinder selv størstedelen af det sand og grus vi bruger, mens vi importerer fossil energi. Vi eksporterer mest biomasse (13,0 mio. ton) efterfulgt af fossil energi (8,6 ton).

Dansk økonomis fysiske materialestrømme. 2022

 

Dansk
ressource
indvinding

1.

Import2.

Direkte
materiale-
input
(3=1+2)
3.

Eksport4.

Indenlandsk
materiale-
anvendelse
(5=3-4)
5.

 

mio. ton

I alt

114

72

187

38

149

Biomasse

38

18

56

13

43

Metalliske mineraler

0

8

8

6

2

Sand og grus og andre ikke-metalliske mineraler

72

13

85

4

80

Fossil energi

4

28

33

9

24

Andre produkter

4

4

4

0

Affald til endelig anvendelse og deponering

1

1

2

-1

Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2

Vi producerer korn, importerer træ og eksporterer svinekød

Kategorien biomasse dækker fx over landbrugsafgrøder, træ og animalske produkter. Den danske indvinding af biomasse på 38,3 mio. ton bestod især af græs, halm og korn. Importen af biomasse var på 18,0 mio. ton i 2022, heraf stod træ og landbrugsafgrøder for de største mængder. Eksporten af biomasse var 13,0 mio. ton i 2022, heraf var omkring en tredjedel produkter som pap og papir. Yderligere omkring en tredjedel kom fra svinekød, mejeriprodukter mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. marts 2024 - Nr. 75

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. marts 2025

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på en række statistikker om dansk ressourceudvinding samt udenrigshandelsstatistikken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation