Gå til sidens indhold

Flere bilforhandlere har for stor lagerbeholdning

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -5
januar 2024
Ændring +4 point
december - januar
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -13
januar 2023
Ændring -1 point
december - januar

Konjunkturbarometer for erhvervene januar 2024

I januar meldte 45 pct. af bilforhandlerne, at deres lagerbeholdning er for stor, og tallet har været stigende siden 2022. Det er den højeste andel siden april 2020, hvor der, sammenfaldende med den første COVID-19 nedlukning, var en kortvarig stigning. Billedet var omvendt i 2022, hvor det i flere måneder var mere end hver anden bilforhandler, der meldte, at deres lagerbeholdning var for lille. I vores ekstraspørgsmål i samme periode svarede omkring 70 pct. af bilforhandlerne, at de var noget eller meget påvirkede af forsinkede leverancer. Der har gennem det seneste år været en stigning i antallet af nyregistrerede biler samtidig med, at prisen på elbiler er faldet, og der sker ændringer i sammensætning af bilparken (se Nyt fra Danmarks Statistik 2024:5).

Vurdering af lagerbeholdning for bilhandel inkl. engroshandelKilde: www.statistikbanken.dk/kbd2

Mere end halvdelen af anlægsentreprenørerne er begrænset af dårligt vejr

Når virksomhederne bliver spurgt, om der er noget, der har begrænset deres produktion, svarer 56 pct. af anlægsentreprenørerne i januar, at dårligt vejr har gjort netop det. Det er det højeste niveau i over ti år, og er med til at trække andelen for hele bygge og anlæg op på 22 pct. Niveauet af mangel på arbejdskraft og mangel på efterspørgsel for både bygge og anlæg og serviceerhverv er på mellem 25 og 33 pct. af virksomhederne, hvilket har været stabilt i flere måneder. For industrien viser de kvartalsvise spørgsmål om produktionsbegrænsninger, at andelen af virksomheder med mangel på arbejdskraft nu er på laveste niveau siden fjerde kvartal 2020, idet andelen er faldet fra 21 pct. i seneste kvartal til 8 pct. Finansielle begrænsninger ligger stadig på et stabilt lavt niveau for alle tre erhverv. Byggeentreprenører skiller sig dog ud, da der har været en stigning de seneste par måneder, og nu er det lidt under hver fjerde byggeentreprenør, der melder om finansielle begrænsninger.

Tillidsindikatorerne fortsætter stigningen

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er steget fra 97,5 i december til 100,9 i januar. Det er første gang siden maj 2022, at indikatoren er over værdien 100, hvilket afspejler vurderinger over det historiske gennemsnit. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser forventningerne til økonomien, stiger fra 92,5 i december til 96,2 i januar. Trods den seneste fremgang i forbrugerforventningerne, er de stadig negative, hvilket trækker indikatoren ned under erhvervstilliden.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, sæsonkorrigeret. Januar 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Udviklingen i de sammensatte konjunkturindikatorer

For industrien stiger den sammensatte indikator efter, at forventningerne til udviklingen i produktionen er gået fra negative til positive. Modsat falder byggeriets indikator lidt grundet lavere forventninger til udviklingen i beskæftigelsen. For serviceerhverv og detailhandlen er de sammensatte indikator uændrede på månedsbasis. I tabellen herunder er tallene for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2023

2024

 

Jan.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

78,4

92,2

88,3

91,9

88,8

92,5

96,2

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

86,7

97,2

93,7

97,3

92,1

97,5

100,9

Industri

Sammensat (bk, sk)

-15

-7

-12

-7

-16

-9

-5

 

Produktionsforventning (sk)

-10

1

-5

1

1

-2

7

 

Ordrebeholdning (bk)

-23

-17

-27

-15

-43

-20

-22

 

Færdigvarelagre (bk)

13

6

4

6

7

4

0

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-15

-11

-11

-13

-9

-12

-13

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

-10

-2

-3

-2

-1

-2

-5

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-20

-19

-19

-24

-17

-21

-20

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-3

3

0

2

-1

3

3

 

Faktisk omsætning (sk)

-6

1

-5

-1

-5

2

4

 

Forventet omsætning (sk)

4

4

6

8

7

9

9

 

Faktisk forretningssituation

-7

3

-1

-2

-6

-3

-3

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-33

-13

-9

-8

-4

-2

-2

 

Faktisk omsætning (sk)

-52

-5

-1

3

3

5

12

 

Forventet omsætning (sk)

-13

3

8

10

21

22

14

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

35

36

34

36

35

33

32

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Find flere konjunkturbarometertal

I statistikbanken/2459 findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -5
januar 2024
Ændring +4 point
december - januar
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -13
januar 2023
Ændring -1 point
december - januar

Nyt fra Danmarks Statistik

24. januar 2024 - Nr. 19

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation