Gå til sidens indhold

Flere tildeles hjemmehjælp, men får færre timer

Service til ældre 2022

Ændret 05. september 2023 kl. 09:12

Der er desværre opdaget fejl i tallene. Tallene er rettet og markeret med rød. Tredje og fjerde figur er justeret i forhold til tidligere udgave.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Antallet af borgere visiteret til hjemmehjælp i eget hjem steg med 1,6 pct. fra 2021 til 2022, hvor det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem var 156.100 personer. Det er primært antallet af borgere, der visiteres til praktisk hjælp som fx rengøring og madservice, der er vokset. I samme periode faldt det samlede antal visiterede hjemmehjælpstimer med 1,2 pct. Set over en længere periode er antallet af timer visiteret til hjemmehjælp i eget hjem generelt faldet, mens antallet af modtagere er steget siden 2017. Det betyder bl.a., at hvor hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i 2012 i gennemsnit blev visiteret til 3,6 timers hjemmehjælp om ugen, så blev de i 2022 visiteret til 3,2 timers hjemmehjælp om ugen. Det er et fald på 11 pct. for den gennemsnitlige visiterede hjemmehjælp pr. modtager i eget hjem fra 2012 til 2022, svarende til 26 minutters hjemmehjælp mindre om ugen over en tiårig periode.

Personer visiteret til hjemmehjælp i eget hjem og visiterede timer pr. ugeKilde: www.statistikbanken.dk/aed06 og aed022

De fleste modtagere i eget hjem får under 2 timers hjemmehjælp om ugen

Den gennemsnitlige visiterede hjemmehjælp i eget hjem var i 2022 på 3,2 timer om ugen. Af de 156.100 modtagere blev 67 pct. visiteret til mindre end 2 timers hjemmehjælp om ugen, mens 22 pct. af modtagerne fik mellem 2 og 8 timers ugentlig hjemmehjælp. 9 pct. af modtagerne blev visiteret til mellem 8 og 20 timers hjælp om ugen. 2 pct. eller 3.900 af modtagerne blev visiteret til 20 eller flere timers hjemmehjælp om ugen i eget hjem. Blandt de 104.700 modtagere, der blev visiteret til mindre end 2 timers ugentlig hjemmehjælp i eget hjem, modtog 76 pct. udelukkende praktisk hjælp, mens 7 pct. udelukkende var visiteret til personlig pleje.

Andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem efter visiterede timer pr. uge. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/aed06

Geografiske forskelle i andelen af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem

Af de 156.100 borgere, der i 2022 blev visiteret til hjemmehjælp i eget hjem, var 130.600 eller 84 pct. af modtagerne 65 år eller ældre. Dette svarer til, at 10,8 pct. af landets borgere på 65 år eller mere i 2022 var visiteret til hjemmehjælp i eget hjem.

Ses der på kommuneniveau spændte andelen af borgere på 65 år eller mere, der i 2022 var visiteret til hjemmehjælp i eget hjem, mellem 7,5 pct. og 15,6 pct.

Andel af borgere på 65 år eller mere visiteret til hjemmehjælp i eget hjem. 2022 <span class='fejlmarkering'>(figuren er ændret i forhold til oprindelig version)</span>Kilde: www.statistikbanken.dk/aed06 og folk1a

Modtagere af hjemmehjælp på plejehjem og i plejeboliger

Der var i 2022 i alt 169.400 hjemmehjælpsmodtagere i alderen 65 år og ældre; foruden 130.600 visiteret til hjemmehjælp i eget hjem, så var der i 2022 yderligere 38.800 borgere, der var visiteret til hjemmehjælp på plejehjem eller i plejebolig. Det svarede for hele landet til, at 23 pct. af samtlige borgere visiteret til hjemmehjælp ikke boede i eget hjem. I regionerne Midtjylland og Hovedstaden boede 25 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne på plejehjem eller i plejeboliger, mens det tilsvarende tal for Region Sjælland og Syddanmark var hhv. 20 pct. og 21 pct.

Antal borgere over 65 år visiteret til hjemmehjælp i eget hjem og på plejehjem/-bolig. 2022 <span class='fejlmarkering'>(figuren er ændret i forhold til oprindelig version)</span>

Kilde: www.statistikbanken.dk/aed06, aed07 og folk1a

Nyt fra Danmarks Statistik

26. maj 2023 - Nr. 185

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

I opgørelserne indgår der tal fra alle 98 kommuner, hvor kommunerne har godkendt deres indberetning om visiteret hjemmehjælp. Alle befolkningstal i artiklen er for ultimo det pågældende år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation