Gå til sidens indhold

Opsparingen faldt i andet kvartal 2023

Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2023

I andet kvartal 2023 sparede husholdningerne 6,1 pct. af deres disponible indkomst op, når der korrigeres for sæsonbevægelser. Dette er mindre end i første kvartal 2023, hvor opsparingsandelen var 8,2 pct. Sammenligner man med samme kvartal året før er opsparingen steget, idet opsparingsandelen i andet kvartal 2022 var på 4,2 pct.

Opsparingsandel i husholdningerne, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Fald i den disponible indkomst

Den disponible indkomst i de danske husholdninger faldt med 1,6 pct. i andet kvartal 2023 i forhold til det foregående kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Faldet i den disponible indkomst skal ses i lyset af, at udbetalingen af udbytter var på et ekstraordinært højt niveau i første kvartal 2023. Det private forbrug steg i andet kvartal med 0,7 pct. Dette er andet kvartal i træk med fremgang i forbruget.

Disponibel indkomst og forbrug i husholdningerne, real værdi, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Indkomst, forbrug og opsparing i husholdninger, sæsonkorrigerede værdier

 

 

Året

 

2022*

2023*

 

 

2020*

2021*

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

 

løbende priser, mia. kr.

1

Disponibel bruttoindkomst

1141,2

1167,2

 

315,0

317,5

322,8

330,7

345,6

336,8

2

Forbrug

1073,9

1155,9

 

298,2

304,2

309,5

312,6

317,2

316,2

3

Korrektion for ændring i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionskassereserver

74,2

99,3

 

30,5

30,4

28,9

26,5

24,8

33,1

4

Bruttoopsparing (1-2+3)

141,5

110,6

 

47,3

43,7

42,2

44,6

53,2

53,7

 

 

realvækst i pct. i forhold til perioden før

5

Disponibel bruttoindkomst

0,0

0,2

 

-0,9

-1,4

-0,9

1,1

3,8

-1,6

6

Forbrug

-1,4

5,5

 

-4,0

-0,1

-0,6

-0,3

0,5

0,7

 

 

pct.

7

Opsparingsandel (4 i pct. af (1+3))

11,6

8,7

 

13,7

12,6

12,0

12,5

14,4

14,5

8

Opsparingsandel uden korrektion1

5,9

1,0

 

5,3

4,2

4,1

5,5

8,2

6,1

*Foreløbige tal.
Anm.:Omfatter husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger.
1Opsparingsandel uden korrektion for ændring i pensionskassereserver ((1-2) i pct. af 1).
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nationalregnskab

Sektorregnskaberne er nationalregnskabets samlede kontosystem og er konsistente med den opgørelse af den økonomiske aktivitet, der også offentliggøres i dag i Nationalregnskab 2. kvt. 2023 revideret og i Nationalregnskab (år) 2021-2022 september-version.

Offentlige finanser

Oplysninger om den offentlige saldo og finansielle nettoformue er baseret på opgørelsen af de offentlige finanser og finansielle konti for offentlig forvaltning og service, som blev offentliggjort 28. september i Offentligt kvartalsregnskab 2. kvt. 2023.

Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter

Der er indarbejdet tal for betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen i Betalingsbalance og udenrigshandel juli 2023.

Finansielle konti

Sektorregnskabernes finansielle konti opgøres i samarbejde med Danmarks Nationalbank og er konsistente med de tal, som Nationalbanken offentliggør i dag for Finansielle konti, 2. kvt. 2023. Se kvartalsvise og årlige serier fra sektorregnskabernes finansielle konti i Statistikbanken under www.dst.dk/stattabel/2916.

Sæsonkorrektion

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb ("outliere") føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standard anvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Hovedrevision af nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser

Danmarks Statistik offentliggør i 2024 hovedreviderede tal for nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser. Det sker som led i at overholde den europæisk aftale om en harmoniseret revisionspolitik for de økonomiske makrostatistikker (Harmonised European Revision Policy for Macroeconomic Statistics -HERP).

HERP er aftalt mellem Europa-Kommissionen (Eurostat) og den Europæiske Centralbank (ECB) på den ene side og statistikbureauer og centralbanker på den anden side. HERP tilsiger, at medlemslandene samtidig hvert femte år skal gennemføre en såkaldt benchmark revision - eller hovedrevision, som vi kalder det -  af de økonomiske makrostatistikker.

Grunden til, at der gennemføres benchmark revisioner af makrostatistikkerne er, at vi ønsker at implementere nye datakilder og nye metoder i beregningerne for hele tidsserien og - når sådanne foreligger - også at implementere opdaterede internationale manualer, som i EU-regi bliver omsat til ny EU-lovgivning. På den måde kan nye fænomener i økonomien blive afspejlet i tidsserien og ny viden kan blive indarbejdet.

Et vigtigt fokus for Eurostat med at gennemføre benchmark-revisioner er, at sikre at data til opfyldelse af landenes europæiske forpligtigelser er retvisende og sammenlignelige, herunder især opgørelserne af bruttonationalindkomsten (BNI) og det offentlige over-/underskud og den offentlige gæld til Excessive Deficit Procedure (EDP).

Ved denne hovedrevision implementeres der nye datakilder, ændringer i kildegrundlaget, nye metoder og en opdateret forbrugsklassifikation (COICOP) i nationalregnskabet. Hovedrevision betyder, at de økonomiske statistikker revideres i hele den tidsperiode, de foreligger i, så tidsserien forbliver sammenhængende. Fx revideres input-outputtabellerne tilbage til 1966.

De hovedreviderede tal offentliggøres fra juni 2024.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. september 2023 - Nr. 338

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Sektorregnskabernes vigtigste kilder er den økonomiske aktivitet, der opgøres i nationalregnskabet, regnskabsoplysninger for stat, kommuner og finansielle selskaber, betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter samt finansiel statistik vedr. transaktioner og omvurderinger. Læs mere i vores statistik-dokumentation af sektorregnskabernes ikke-finansielle konti og sektorregnskabernes finansielle konti. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og metoder af det kvartalsvise nationalregnskab på www.dst.dk/nationalregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation