Gå til sidens indhold

Drivhusgasser fra økonomien på niveau med 1990

Emissionsregnskab 2021

Ændret 05. oktober 2022 kl. 14:10

Ved offentliggørelsen var beregningen af udledningen fra aktiviteter i Danmark forkert angivet i første afsnit til 29,4 mio. ton CO2-ækvivalenter, hvor det skulle have været 29,8 mio. ton. Tallet er ændret og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Udledningen af drivhusgasser fra dansk økonomi var næsten den samme i 2021 som i 1990. Udledningen fra aktiviteter i Danmark er faldet med 29,8 mio. ton CO2-ækvivalenter (40 pct.) i perioden, men samtidig er udledningen af drivhusgasser fra danske transportvirksomheder i udlandet steget med 30,5 mio. ton CO2-ækvivalenter. Stigningen hænger sammen med, at der i perioden har været stor vækst i aktiviteterne i de danske virksomheder, som udfører shipping og anden international transport. Klimalovens målsætning om 70 pct. reduktion af udledningen af drivhusgasser fra 1990 til 2030 omfatter ikke danske transportvirksomheder i udlandet, men de tælles med i Emissionsregnskabet som følger nationalregnskabets afgrænsning af den danske økonomi. Se også Klimatemasiden for forskellige metoder til at opgøre drivhusgasser.

Udledning af drivhusgasser fra dansk økonomiKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

19 pct. mindre drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeri siden 1990

Drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeri udgjorde 29 pct. af udledningerne fra aktiviteter i Danmark i 2021, og heraf bidrog landbrug med mere end 95 pct. Landbrug, skovbrug og fiskeris udledninger af drivhusgasser er fra 1990 til 2021 reduceret med 19 pct. til 13 mio. CO2-ækvivalenter. Niveauet har været uændret siden 2011. I 2021 fordeler udledningen sig på 45 pct. fra metan især fra dyrehold, 40 pct. fra lattergas især fra brug af kvælstofholdig gødning og 15 pct. fra CO2 især fra energiforbrug og kalkning af landbrugsjord. Udledningen af metan er faldet mindre end 2 pct. fra 1990 til 2021, mens udledningen af CO2 og lattergas er faldet 38 pct. hhv.  25 pct. i samme periode.

Udledning af drivhusgasser fra landbrug skovbrug og fiskeriKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

Kold vinter gav stigning i udledning af drivhusgasser fra el og fjernvarme

Udledningen af drivhusgasser fra kraftværkernes produktion af el og fjernvarme og de øvrige forsyningsvirksomheder er siden 1990 reduceret med 19,1 mio. ton CO2-ækvivalenter til 8,6 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2021. Det svarer til et fald på 69 pct. Faldet kan forklares ved en overgang til biomasse og anden vedvarende energi som sol og vindkraft. Stigningen fra 2020 til 2021 skyldes, at 2021 var et koldt år. Der blev derfor bl.a. anvendt 38 pct. mere kul i forsyningsvirksomheder i 2021 end året før som opgjort i Energiregnskab for Danmark 2021.

Udledning af drivhusgasser fra produktion af el og fjernvarme og øvrig forsyningsvirksomhedKilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

Nyt fra Danmarks Statistik

19. september 2022 - Nr. 317

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opstillingen af emissionsregnskabet foretages ved at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks energiregnskab for Danmark samt branche- og energivarespecifikke emissionskoefficienter, der ind¬hentes eller beregnes på baggrund af oplysninger fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Univer¬sitet. Der suppleres desuden med oplysninger fra DCE om ikke-energirelaterede udslip. Drivhusgasemissionen inkluderer udledning af kuldioxid (CO2) inkl. og ekskl. biomasse, metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser (HFC, PFC og SF6). Data for seneste år er foreløbige, og de er baseret på det seneste Energiregnskab for Danmark samt emissionskoefficienter og ikke-energirelaterede emissioner fra året før, hvor sidstnævnte dog er fremskrevet med indikatorer, fx landbrugets husdyrbestand og produktionsindeks for beton- og teglværksindu¬strien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation