Gå til sidens indhold

Emissionsregnskab

Formålet med emissionsregnskabet er at belyse udledning af drivhusgasser og andre luftforurenende stoffer, der kommer fra virksomhedernes og husholdningernes energiforbrug samt udledning fra aktiviteter, der ikke relaterer sig til brug af energi. Regnskabet kan bruges i analyser af klima- og miljøøkonomiske spørgsmål, herunder belysning af de bagvedliggende årsager til udviklingen i udledning af drivhusgasser og luftforurenende stoffer. Emissionsregnskabet er udarbejdet for 1990 og frem i overensstemmelse med "State of the art" for grønne nationalregnskaber: SEEA, System of Environmental Economic Accounting, som er publiceret af FN og en række andre internationale organisationer. Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab. Klimaaftrykket er et vigtigt supplement til emissionsregnskabet, som belyser, hvordan aktiviteter i Danmark påvirker emissioner i udlandet.

Indhold

Emissionsregnskabet er en årlig opgørelse af om udledning til luft af drivhusgasser og andre luftforurenende stoffer opgjort i ton. Statistikken opdeles på brancher. Opbygningen af emissionsregnskabet gør, at oplysningerne umiddelbart kan bruges til analyser af sammenhængen mellem økonomiske aktiviteter beskrevet i nationalregnskabet og de miljørelaterede forhold. Statistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Som supplement opgøres klimaaftrykket som en eksperimentel statistik. Kimaftrykket fokuserer på, hvilke emissioner, der forårsages af forbruget - ikke kun i det land, hvor forbruget finder sted, men også i andre lande via de produktionsaktiviteter, der skabes gennem import. Opgørelsen opdeles på brancher, forbrugsgrupper og lande.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Emissionsregnskab opstilles ved at tage udgangspunkt i energiregnskabet for de emissioner, der er forårsaget af energiforbrug og branche- og energivarespecifikke emissionskoefficienter. Der tilføjes derefter oplysninger om ikke-energirelaterede udledninger. Datavalidering foretages først i de enkelte primærstatistikker. Data beregnes, fordeles og afstemmes i processen af udarbejdelsen af statistik og afslutningsvis sker der den endelige datavalidering af kilderne i forhold til hinanden.

Beregningen af klimaaftrykket kobler de danske input-output tabeller med EXIOBASEs database og vha. af disse beregnes i første omgang de drivhusgas-emissioner, som det danske forbrug giver anledning til i Danmark. Dernæst beregnes ved hjælp af multiplikatorer fra EXIOBASE, hvor store emissioner importen af varer og tjenester til dansk forbrug (direkte og indirekte) giver anledning til i resten af verden. Disse multiplikatorer fortæller, hvor store emissioner importen forårsager i verden, fordelt på brancher og lande.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Regnskabet er relevant for alle, der ønsker oplysninger om sammenhængen mellem økonomi på den ene side og miljø og naturressourcer på den anden side. Regnskabet efterspørges bl.a. af ministerier, styrelser, konsulentvirksomheder. Desuden indgår regnskabet i de europæiske miljøøkonomiske regnskaber som indsamles af Eurostat.

Klimaaftrykket er et vigtigt supplement til emissionsregnskabet, da dette er med til at belyse, hvordan aktiviteter i et land har virkninger i andre lande via de produktionsaktiviteter, der skabes gennem importen af produkter. Ikke mindst i forhold til drivhusgasserne er dette vigtigt, da problemet er globalt. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan vores forbrug totalt set bidrager til den globale udledning af drivhusgasser.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Kombinationen af naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige metoder, antagelser og beregninger i regnskabet for udledninger til luft gør, at der vil være usikkerheder knyttet til opgørelserne af de fysiske mængder. Usikkerheden på tallene i regnskabet for udledninger til luft er forbundet med usikkerheden på de kilder, der anvendes. Den begrebsmæssigt konsistente - og over tid ensartede - bearbejdning af kilderne bidrager dog til en reduktion af usikkerheden. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer normalt uden forsinkelser i forhold til det planlagte tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Tabellernes brancheklassifikation er som nationalregnskabets, der er afledt af Danmarks Statistiks branchegrupperingskode, DB07. Regnskabet er opstillet konsistent, og der er fuld sammenlignelighed over tid. På mere aggegeret niveau (NACE 64) er det danske regnskab sammenligneligt med emissionsregnskaber for andre EU-lande, som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Energi og emissioner. Derudover indgår Emissionsregnskabet i Statistisk tiårsoversigt. Statistikken er en del Grønt Nationalregnskab.

Klimaaftrykket er udgivet i Danmarks Statistik Analysen: Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Energi og emissioner.

Læs mere om tilgængelighed