Gå til sidens indhold

BNP-fremgang i tredje kvartal

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,5 %
2. kvt. 2022 - 3. kvt. 2022
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,1 %
2. kvt. 2022 - 3. kvt. 2022

BNP-indikator 3. kvt. 2022

BNP-indikatoren peger på en fremgang på 0,5 pct. i BNP i tredje kvartal af 2022, når der korrigeres for prisstigninger og sæsonbevægelser. Stigningen i BNP var hovedsagligt drevet af fortsat fremgang i industrien og serviceerhverv rettet mod husholdningerne. Samlet set viste resten af økonomien et billede af stilstand, hvilket var med til at dæmpe den økonomiske vækst. Beskæftigelsesindikatoren peger på en marginal stigning på 0,1 pct. i den samlede beskæftigelse i tredje kvartal. Læs mere om usikkerhed ved denne opgørelse af BNP-indikatoren under Særlige forhold.

BNP og beskæftigelseKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 er fremskrevet med BNP- og beskæftigelsesindikatoren for den seneste periode.

Fremgang i BNP både i EU og USA

Der var i tredje kvartal økonomisk fremgang både i EU-27 og USA. Mens der i EU-27 samlet var en afdæmpet stigning i BNP på 0,2 pct., steg det amerikanske BNP med 0,6 pct. Blandt EU's største medlemslande, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland, var der moderate BNP-stigninger. Disse udvalgte lande havde BNP-vækstrater i tredje kvartal på hhv. 0,2 pct., 0,5 pct., 0,2 pct. samt 0,3 pct. Det viser de tidligste offentliggjorte estimater for de enkelte EU-lande. I disse estimater fremgår det også, at Sverige havde en fremgang i BNP på 0,7 pct. Opdaterede tal for EU-landenes BNP og beskæftigelse offentliggøres af Eurostat 15. november kl. 11, hvor der vil indgå tal for Danmark baseret på ovennævnte BNP- og beskæftigelsesindikator.

BNP i Danmark, EU og USAKilde: Danmarks Statistik, EUROSTAT og BEA. Senest opdateret 14. november 2022

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Generelt om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator (pdf). Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer, opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt, at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren (pdf).

Usikkerhed fra opgørelsen af Firmaernes køb og salg

I BNP-indikatoren og i den første foreløbige kvartalsvise nationalregnskabsberegning for tredje kvartal anvendes en foreløbig, intern version af Firmaernes køb og salg, hvor der er relativt mange imputeringer for køb og salg. Dette skyldes, at der kun indberettes moms kvartalsvist eller halvårligt for en betydelig andel af virksomhederne. Opgørelsen Nyt fra Danmarks Statistik 2022:382 er af den grund behæftet med større usikkerhed på bl.a. serviceerhverv samt bygge og anlæg ved denne samt ved den kommende udgivelse af Nationalregnskab 3. kvt. 2022, der offentliggøres 30. november 2022. Ved udgivelsen af Nationalregnskab 3. kvt. 2022 revideret, der offentliggøres 23. december 2022, vil der blive anvendt en version af Firmaernes køb og salg, hvor langt de fleste imputeringer for kvartalsindberetterne er erstattet af faktiske indberetninger.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes bl.a., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) fører til en øget usikkerhed. Detekteringen af outliere vurderes også at være ekstra følsom for den seneste periode i forbindelse med COVID-19-pandemien. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden. Den øgede usikkerhed i sæsonkorrektionen betyder også, at man i større grad skal være påpasselig med fortolkningen af den sæsonkorrigerede prisudvikling på kvartaler. Dette hænger sammen med, at tallene sæsonkorrigeres i hhv. løbende priser og kædede værdier, hvorefter prisindekset beregnes som forholdet mellem disse.

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP-indikatoren, således at virksomhedernes forbrug i produktionen er en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres. Det aktuelle forbrug i produktion korrigeres nu mindre, end det var tilfældet under COVID-19-pandemien.

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,5 %
2. kvt. 2022 - 3. kvt. 2022
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,1 %
2. kvt. 2022 - 3. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2022 - Nr. 381

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation