Gå til sidens indhold

Fremgang i BNP og beskæftigelse i andet kvartal

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,7 %
1. kvt. 2022 - 2. kvt. 2022
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,7 %
1. kvt. 2022 - 2. kvt. 2022

BNP-indikator 2. kvt. 2022

BNP-indikatoren peger på en fremgang på 0,7 pct. i det sæsonkorrigerede reale BNP i andet kvartal af 2022. Fremgangen var specielt drevet af udviklingen i industrien samt hotel- og restaurationsbranchen. Væksten var dog bredt funderet med fremgang for de fleste brancher, inklusive det offentlige. Den positive udvikling for hoteller og restauranter skal bl.a. ses i lyset af, at de var påvirket af COVID-19-relaterede restriktioner og nedlukninger i begyndelsen af året. Beskæftigelsesindikatoren peger på en stigning på 0,7 pct. i den samlede beskæftigelse i andet kvartal. Med beskæftigelsesstigningen i andet kvartal har der dermed været uafbrudt fremgang siden første kvartal 2021. Usikkerheden på BNP-indikatoren er større end sædvanlig især som følge af COVID-19-pandemien. Se mere neden for under Særlige forhold.

BNP og beskæftigelseKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 er fremskrevet med BNP- og beskæftigelsesindikatoren for den seneste periode.

Fortsat BNP-stigning i EU mens USA oplevede tilbagegang

EU-27 fortsatte den økonomiske fremgang fra første kvartal ind i andet kvartal med en stigning på 0,6 pct. Omvendt oplevede USA for andet kvartal i træk en moderat tilbagegang med et fald på 0,2 pct. i andet kvartal. De tidligste offentliggjorte estimater for enkelte EU-lande viser fremgang i både nord- og sydeuropæiske lande. I norden så man en markant stigning i Sverige på 1,4 pct. I syden var der i Spanien og Italien fremgang på hhv. 1,1 og 1,0 pct. I Frankrig og Tyskland var der en mere afdæmpet udvikling i BNP på hhv. 0,5 og 0,0 pct. Opdaterede tal for EU-landenes BNP og beskæftigelse offentliggøres af Eurostat 17. august kl. 11, hvor de her nævnte tal for Danmark vil indgå.

BNP i Danmark, EU og USAKilde: Danmarks Statistik, EUROSTAT og BEA. Senest opdateret 15. august 2022

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Generelt om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator (pdf). Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer, opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt, at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren (pdf).

Usikkerhed fra opgørelsen af Firmaernes køb og salg

I BNP-indikatoren og i den første foreløbige kvartalsvise nationalregnskabsberegning for andet kvartal anvendes en foreløbig, intern version af Firmaernes køb og salg, hvor der er relativt mange imputeringer for køb og salg. Dette skyldes, at der kun indberettes moms kvartalsvist eller halvårligt for en betydelig andel af virksomhederne. Statistikken over Firmaernes køb og salg juni og juli 2022 offentliggøres først 15. september på grund af den senere indberetningsfrist for juni måned. Aktiviteten i bl.a. serviceerhverv samt bygge og anlæg er derfor behæftet med større usikkerhed ved denne samt ved den kommende udgivelse af Nationalregnskab 2. kvt. 2022, der offentliggøres 31. august 2022. Ved udgivelsen af Nationalregnskab 2. kvt. 2022 revideret, der offentliggøres 30. september 2022, vil der blive anvendt en version af Firmaernes køb og salg, hvor langt de fleste imputeringer for kvartals- og halvårsindberetterne er erstattet af faktiske indberetninger.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19-pandemien. Det meget irregulære mønster fra kvartal til kvartal siden starten af 2020 udfordrer stærkt estimation af sæsonmønsteret. Det hænger bl.a. sammen med en stor mængde outliere i serierne. Outliere detekteres og behandles som udgangspunkt automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP-indikatoren, således at virksomhedernes forbrug i produktionen er en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres.

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,7 %
1. kvt. 2022 - 2. kvt. 2022
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,7 %
1. kvt. 2022 - 2. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

15. august 2022 - Nr. 279

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation