Gå til sidens indhold

Fald i nye byggetilladelser i fjerde kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,7 mio. m2
4. kvt. 2022
0 %
3. kvt.-4. kvt. 2022
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
7.508
4. kvt. 2022
0 %
3. kvt.-4. kvt. 2022

Byggeaktivitet 4. kvt. 2022

Det samlede tilladte etageareal i fjerde kvartal 2022 er opgjort til 1,65 mio. m2, hvilket er et fald på næsten 10 pct. i forhold til tredje kvartal. Sammenlignes der med fjerde kvartal 2021 er faldet på 31 pct. Det fuldførte byggeri bevarer det generelt høje niveau målt i etageareal, selvom der er tale om et fald på lige over 4 pct. fra tredje kvartal. Antallet af færdiggjorte boliger steg dog med cirka 10 pct. fra tredje kvartal og landede på 11.000 i fjerde kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, hvilket primært påvirker det påbegyndte byggeri og i mindre grad det tilladte og fuldførte byggeri.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Påbegyndt byggeri var uændret i fjerde kvartal

I fjerde kvartal blev der påbegyndt 1,7 mio. m2, hvilket er uændret fra tredje kvartal. Niveauet dækker dog over en stigning på 5 pct. for både erhvervsbygninger og beboelsesbygninger, mens der for øvrige bygninger var et fald på 19 pct. Ser man på antallet af boliger, blev der i tredje kvartal påbegyndt 7.508 boliger, hvilket også er samme niveau som tredje kvartal. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer tyder på, at byggeriet kan stå over for tilbagegang

I Nyt fra Danmarks Statistik 2023:24 viser Konjunkturbarometer for erhvervene fortsat, at en overvægt af virksomhederne i byggeriet har forventninger om faldende omsætning og beskæftigelse, når der ses tre måneder frem. I Nyt fra Danmarks Statistik 2023:20 bekræftes denne tendens med et begyndende fald i byggebeskæftigelsen fra rekorden sat i første kvartal af 2022.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2021

2022

4. kvt. 2022
i forhold til

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

3. kvt. 2022

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

2078

1803

1753

1710

1709

0

Beboelsesbygninger

1002

864

840

862

901

5

Erhvervsbygninger1

627

539

583

500

526

5

Øvrige bygninger2

449

400

330

348

283

-19

Fuldført

2016

2003

2100

2325

2221

-4

Beboelsesbygninger

943

980

1071

1084

1142

5

Erhvervsbygninger1

563

601

639

783

659

-16

Øvrige bygninger2

509

422

389

458

420

-8

1Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2021

2022

4. kvt. 2022
i forhold til

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

3. kvt. 2022

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

8318

7137

7892

7524

7508

0

Enfamiliehuse1

3799

3625

3228

3783

3586

-5

Etagebyggeri

3690

2379

3941

3507

3401

-3

Øvrige bygninger2

828

1133

723

234

521

123

Fuldført

9146

8313

10224

10054

11030

10

Enfamiliehuse1

3396

3780

3858

3812

3611

-5

Etagebyggeri

3922

3655

5453

4172

6618

59

Øvrige bygninger2

1828

878

913

2070

801

-61

1Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

2

2

8

7

 

0

1

2

5

Antal boliger

2

6

5

12

 

4

2

2

0

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,7 mio. m2
4. kvt. 2022
0 %
3. kvt.-4. kvt. 2022
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
7.508
4. kvt. 2022
0 %
3. kvt.-4. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

9. februar 2023 - Nr. 39

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation