Gå til sidens indhold

Flere personer visiteres til hjemmehjælp

Service til ældre 2021

I perioden 2015 til 2021 steg antallet af visiterede personer til hjemmehjælp i eget hjem fra 146.000 til 153.600. Udviklingen skal ses i forhold til, at der i perioden 2011 til 2015 var et fald fra 166.200 personer i 2011 til 146.000 i 2015, og at der i hele perioden er kommet flere ældre i befolkningen. Det betyder, at der er et fald i andelen af ældre visiteret til hjemmehjælp. Fordelt på køn har udviklingen fra 2015 til 2021 for kvinder, der visiteres til hjemmehjælp, været stabil med en lille stigning på 1,2 pct., mens der for mænd er sket en stigning på 13,2 pct. I 2021 var der stadig flere kvinder end mænd visiteret til hjemmehjælp, hvilket dels kan forklares ved, at kvinder udgør en større andel af de ældre end mænd.

Personer visiteret til hjemmehjælpKilde: www.statistikbanken.dk/aed06 og aed022

Færre timers visiteret hjælp i 2021

I 2021 blev der gennemsnitligt visiteret til 497.800 timers hjemmehjælp om ugen, mens der i hhv. 2015 og 2011 blev visiteret 542.500 og 593.600 timer. Således er der over tid sket et fald i antal visiterede timer, svarende til 8,2 pct.  færre fra 2015 til 2021 og 16,2 pct. færre for hele perioden 2011 til 2021. Det betyder, at en hjemmehjælpsmodtager i 2021 gennemsnitligt var visiteret til 3,2 timers hjælp om ugen, mens den gennemsnitlige tid i hhv. 2015 og 2011 var 3,7 og 3,6 timer.

Enlige kvinder visiteres i højere grad til hjemmehjælp end enlige mænd

I 2021 var en større andel af enlige kvinder visiteret til hjemmehjælp sammenlignet med enlige mænd og personer, der bor med en partner, hvilket gør sig gældende for alle aldersgrupper over 79 år. I 2021 var 21,4 pct. af de enlige kvinder visiteret til hjemmehjælp mod 16,9 pct. af de enlige mænd. I 2021 var andelen af mænd og kvinder i parfamilier, der var visiteret til hjemmehjælp, stort set ens. Andelen af visiterede kvinder i parfamilier var 3,9 pct. mod 3,5 pct. for mænd i parfamilier.

Andel af personer visiteret til hjemmehjælp fordelt på familietype og køn. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/ligehi12

Modtagere af hjemmesygepleje i eget hjem

I 2021 modtog 140.100 personer hjemmesygepleje i eget hjem, fordelt på 62.100 mænd og 77.800 kvinder. Flere mænd end kvinder modtager hjemmesygepleje indtil de er 75 år. I aldersgrupperne fra 75 år og derover er der omvendt flere kvinder end mænd, som modtager hjemmesygepleje. Forskellen mellem kønnene udligner sig dog, når antal hjemmesygeplejemodtagere opgøres i andele af mænd og kvinder i befolkningen for alle aldersgrupper. Andelen af personer, der modtog hjemmesygepleje, stiger som forventeligt også med stigende alder.

Antal personer der modtager hjemmesygepleje. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/hjemsyg

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2022 - Nr. 206

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

I opgørelserne indgår der tal fra alle 98 kommuner, hvor kommunerne har godkendt deres indberetning om visiteret hjemmehjælp. Alle befolkningstal i artiklen er for ultimo det pågældende år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation