Gå til sidens indhold

Færre modtager det midlertidige børnetilskud

Børnefamilieydelser og børnetilskud 2021

I fjerde kvartal 2021 modtog 12.200 personer det midlertidige børnetilskud. Antallet har været faldende, siden tilskuddet første gang blev udbetalt i første kvartal 2020, hvor 17.700 personer modtog det. Dette antal var dog kunstigt højt, da det også indeholdt forsinkede udbetalinger fra og med august 2019. I andet kvartal 2020 faldt antallet af modtagere således til 15.500 personer. Faldet det seneste halvandet år skal ses i lyset af det generelt faldende antal kontanthjælpsmodtagere, idet det midlertidige børnetilskud blev indført som en kompensation til børnefamilier, hvor forældrene var på nedsatte kontanthjælpsydelser eller havde nået kontanthjælpsloftet og derfor bliver trukket i boligstøtte eller særlig støtte. Det midlertidige børnetilskud udbetales med to måneders forsinkelse.

Udvikling i antal personer, der har fået udbetalt midlertidigt børnetilskudKilde: www.statistikbanken.dk/bts101

Antallet af familier og børn, der modtager børnefamilieydelser, er stabilt

Antallet af familier, der modtager børnefamilieydelser og/eller børnetilskud i fjerde kvartal, har ligget mellem 671.800 og 674.100 siden 2017. Det svarer til årlige afvigelser på mindre end 0,3 pct. I fjerde kvartal 2021 modtog 572.300 familier børnefamilieydelse for børn i alderen 0-14 år, og 188.400 familier fik ungeydelse for 15-17 årige. I befolkningen var der 1.170.900 børn i alderen, der berettigede til modtagelse af børnefamilieydelser. Heraf er der udbetalt ydelser for eller direkte til de 1.138.000 børn, svarende til 97,1 pct. De resterende 2,9 pct. har ikke været berettiget til børnefamilieydelser - oftest som følge af for høj indkomst i familien eller for få opholdsår i Danmark.

Tilskud ydes i særlige tilfælde

Børnetilskud kan gives i særlige tilfælde. Ordinært børnetilskud gives til enlige forsørgere og til par, hvor fx begge forældre er førtidspensionister. Det ekstra børnetilskud gives til enlige forsørgere. I december 2021 var der omkring 185.600 enlige forsørgere i Danmark, hvoraf 130.000 modtog ekstra børnetilskud. I fjerde kvartal 2021 modtog 19.300 det særlige børnetilskud, der bl.a. kan ydes når faderen er ukendt, når forældrene er døde, eller når forældrene er under uddannelse. Derudover ydes flerbørnstilskud i forbindelse med flerlinger.

Antal personer, der modtog børnefamilieydelser eller børnetilskud. 4. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/bts101

Børnefamilieydelsen udgør hovedparten af udbetalingerne

Staten udbetalte 17,7 mia. kr. i børnefamilieydelser og børnetilskud i 2021. Heraf tegnede børneydelsen sig for langt det største beløb, nemlig 12,8 mia. kr. Et lille fald i antallet af børn mellem 0 og 15 år har gjort, at de samlede udbetalinger ikke er steget de seneste par år til trods for de almene årlige stigninger i taksterne.

Udbetalt børnefamilieydelser og børnetilskud i mio. kr.

 

2018

2019

2020

2021

 

mio. kr.

Børnefamilieydelser og børnetilskud i alt

16836

17481

17741

17685

Børnefamilieydelse

12452

12900

12823

12845

Ungeydelse

2094

2199

2207

2228

Ordinært børnetilskud

1089

1139

1149

1150

Ekstra børnetilskud, enlige

753

758

771

782

Særligt børnetilskud1

373

413

438

407

Flerbørnstilskud

71

70

68

66

Midlertidigt børnetilskud2

-

-

284

205

Anm. Beløbene for hver type af ydelse eller tilskud er inklusiv efterreguleringer, som vedrører tidligere år.
1 Inkl. særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere.
2 De midlertidige børnetilskud, der blev udbetalt i 2020 for anden halvdel af 2019, er inkluderet i 2020.
Kilde: Særudtræk fra registret om børnefamilieydelser og tilskud.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. april 2022 - Nr. 123

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om børnefamilieydelser og børnetilskud er baseret på Danmarks Statistiks bør-netilskudsstatistikregister. Oplysningerne hertil er modtaget fra de it-systemer, der admini¬strerer udbetaling af bør¬neydelser hos Udbetaling Danmark og ATP. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation