Gå til sidens indhold

Fortsat stigende produktion i april

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
marts til april 2022

Industriens produktion og omsætning april 2022

Industriens samlede produktionsindeks steg med 1,1 pct. i april og fortsatte dermed stigningerne fra årets første tre måneder. Produktionen svinger en del på månedsbasis, men set over perioden februar-april, så er produktionen steget 5,7 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Dermed trodser den danske industri usikkerheden som følge af de stigende råvarepriser og invasionen i Ukraine. Det skal dog nævnes, at fremgangen i april primært er drevet af medicinalindustrien. Således ses et fald i produktionsindekset på 1,8 pct., hvis man ser bort fra denne branche. Udviklingen i industri, se Konjunkturbarometre for erhvervene 2022:190, kunne dog, i den kommende tid, indikere en generel nedgang i produktionen primært grundet en nedgang i ordrebeholdningen. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til april 2021 er produktionsindekset steget med 17,6 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Fremgangen i april var drevet af medicinalindustrien

I april var der fremgang i produktionen i fem af industriens brancher, men det var indeksets største branche, medicinalindustrien, der med en stigning i produktionen på 8,8 pct., var hovedårsagen til den samlede stigning. Branchen har i løbet af de seneste tre måneder oplevet en stigning i produktionen på hele 12,2 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Stort fald i produktionen i transportmiddelindustrien

Branchen transportmiddelindustri oplevede et fald i produktionen på 17,3 pct. i april. Branchen vægter dog kun 1,5 pct. i det samlede indeks, og faldet har derved ingen nævneværdig betydning for den samlede produktion. Derudover var der fald i produktionen i yderligere fem brancher i april.

Faldende omsætning i april

Industriens samlede omsætning faldt med 2,5 pct. fra marts til april, men lå i perioden februar-april 7,2 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 2,3 pct. på eksportmarkedet og 3,0 pct. på hjemmemarkedet i april. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. April 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Feb.-
apr.

Apr.
 

Feb.-
apr.

Apr.
 

Feb.-
apr.

Apr.
 

Feb.-
apr.

Apr.
 

Feb.-
apr.

Apr.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

0,9

-3,7

0,8

-0,7

2,7

1,2

10,4

5,1

5,7

1,1

Omsætning2

I alt

3,3

-5,3

4,9

-2,3

6,0

5,7

6,8

-0,1

7,2

-2,5

 

Eksport

1,9

-4,4

1,6

-1,4

4,1

0,9

7,3

-1,0

4,8

-2,3

 

Hjemme

7,2

-7,5

7,8

-3,0

7,9

10,2

5,4

2,4

11,5

-3,0

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 1,4 pct. i februar og 4,6 pct. i marts. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i februar og nedjusteret med 0,6 procentpoint i marts. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for april 2022 bliver offentliggjort 9. juni.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. April 2022

 

 

2021

2022

Nov.-jan./
feb.-apr.

Mar./
apr.

 

Vægte1

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

129,3

128,1

130,1

131,9

138,0

139,5

5,7

1,1

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

113,0

113,6

114,4

109,1

115,2

116,3

-0,1

1,0

Tekstil- og læderindustri

1,1

127,1

120,9

123,2

120,4

128,7

127,8

1,5

-0,7

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

92,6

88,3

99,6

98,0

100,7

103,3

7,7

2,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

134,0

136,9

137,7

131,9

142,6

138,4

1,1

-2,9

Medicinalindustri

20,1

165,4

166,9

172,1

174,0

187,7

204,2

12,2

8,8

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

118,3

113,8

123,0

121,5

129,0

120,2

4,4

-6,8

Metalindustri

8,7

100,0

98,4

106,2

106,0

100,0

100,0

0,5

0,0

Elektronikindustri

6,0

98,4

136,4

112,1

117,9

110,4

110,0

-2,5

-0,4

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

121,5

120,0

129,0

122,9

121,6

125,4

-0,2

3,1

Maskinindustri

14,0

135,3

105,3

115,8

112,9

121,2

123,1

0,2

1,6

Transportmiddelindustri

1,5

106,8

106,4

111,1

104,9

121,1

100,2

0,6

-17,3

Møbler og anden industri mv.

13,0

137,7

144,8

134,0

158,0

162,8

153,6

13,9

-5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

123,7

119,7

114,5

117,0

124,3

119,7

0,9

-3,7

Mellemproduktindustri

26,7

118,8

119,3

123,5

120,9

122,2

121,3

0,8

-0,7

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

108,9

111,5

110,9

113,0

112,9

114,3

2,7

1,2

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

141,9

143,1

145,9

150,8

158,4

166,4

10,4

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

120,2

118,3

119,5

121,2

125,5

123,2

3,3

-1,8

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

128,5

131,7

132,7

134,2

140,4

142,2

6,1

1,3

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
marts til april 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2022 - Nr. 200

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation