Gå til sidens indhold

Færre virksomheder forventer prisstigninger

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -3
maj 2022
Ændring -7 point
April-maj 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
maj 2022
Ændring -2 point
April-maj 2022

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2022

Der er stadig udbredt forventning om stigende salgspriser og servicetakster, men for industrien og serviceerhvervene er der ikke længere vækst i andelen af virksomheder, der forventer stigende priser. Som det ses i figuren, er der nu færre virksomheder der forventer stigende priser de kommende tre måneder, end der har oplevet stigende priser de sidste tre måneder. Det gælder både for industrien og detailhandlen samlet set, mens serviceerhvervene har overvægt af virksomheder, der endnu ikke har oplevet prisstigninger, men forventer det. For serviceerhvervene er andelene af virksomheder, der forventer stigende priser, dog noget mindre end for de andre erhverv. For brancherne finansiering og forsikring er der sågar forventninger om prisfald.

Andelen af virksomheder i udvalgte brancher, der har eller forventer stigende salgspriser. Maj 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs1, baro6 og kbd1

Stabil udvikling i produktionsbegrænsninger

Der er ikke den store udvikling i produktionsbegrænsningerne fra april til maj måned, hvor de høje niveauer for andelen af virksomheder, der oplever mangel på materialer og mangel på arbejdskraft fastholdes i bygge og anlæg på hhv. 36 og 45 pct. For serviceerhvervene samlet er det også stadig mangel på arbejdskraft, der fylder mest med en andel på 41 pct. af virksomhederne. Turisme er den branchegruppe, der er mest i øjnefaldende med en stigning i andelen, der mangler arbejdskraft fra 44 til 56 pct. her op til højsæsonen. Mangel på efterspørgsel i serviceerhvervene ligger også på et uændret lavt niveau på 24 pct., hvor brancherne finansiering og forsikring dog oplever en stigning fra 27 til 41 pct.

Virksomhederne er stadig påvirket af stigende priser og forsyningsproblemer

Med denne måneds konjunkturbarometer er der opdaterede tal på, i hvor høj grad virksomhederne er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser samt problemer med leverancer af energi og varer. Generelt er der færre virksomheder, der melder, at de er meget påvirket af invasionen i Ukraine, og også færre der er meget påvirket af de stigende priser. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx).

Detailhandlens konjunkturindikator stiger, mens de tre andre falder

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i maj viser, at tre ud af fire falder, mens detailhandlen stiger en smule. Niveauet er dog stadig negativt, men en stigning til neutralt niveau for forventet omsætning, trækker den samlede indikator op. Dagens tal for Detailomsætningsindekset kan være en medvirkende faktor til den øgede optimisme. Indikatorerne for serviceerhverv og bygge og anlæg falder også i maj, men her er faldene på hhv. 1 og 2 point. Beskæftigelsesforventningerne i byggeriet er det, der trækker mest ned, hvor overvægten nu forventer faldende beskæftigelse. Industriens indikator falder med 7 points grundet faldende produktionsforventninger og ordrebeholdning, samt en stigning i færdigvarelagrene, der vurderes som en negativ udvikling.

Erhvervstilliden falder

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, falder fra 110,9 i april til 106,3 i maj. Tillidsindikatoren, der også inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, falder yderligere fra 99,1 i april til 94,5 i maj.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Maj 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal opstillet for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher, og i Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser samt sammenligning af Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2021

2022

 

Maj

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

113,4

109,1

104,7

105,9

100,4

99,1

94,5

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

112,6

111,8

107,0

109,9

109,9

110,9

106,3

Industri

Sammensat (bk, sk)

6

5

-1

-2

0

4

-3

 

Produktionsforventning (sk)

22

22

7

10

13

17

9

 

Ordrebeholdning (bk)

-3

-1

-12

-8

-7

-4

-12

 

Færdigvarelagre (bk)

2

6

-1

7

5

0

6

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-1

1

-2

4

-2

-4

-6

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

6

11

9

12

2

1

-2

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-8

-9

-12

-5

-6

-8

-9

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

11

12

9

14

13

12

11

 

Faktisk omsætning (sk)

8

15

7

15

16

15

14

 

Forventet omsætning (sk)

18

12

15

27

19

16

12

 

Faktisk forretningssituation

8

9

4

0

3

4

8

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

0

-7

0

1

0

-12

-8

 

Faktisk omsætning (sk)

10

-19

-5

-3

-5

-14

-23

 

Forventet omsætning (sk)

0

1

7

5

8

-23

0

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

9

3

1

0

2

0

0

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -3
maj 2022
Ændring -7 point
April-maj 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
maj 2022
Ændring -2 point
April-maj 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

30. maj 2022 - Nr. 190

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation