Gå til sidens indhold

2021 afsluttes med høj BNP-vækst

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
3. kvt. 2021 - 4. kvt. 2021
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+1,2 %
3. kvt. 2021 - 4. kvt. 2021

BNP-indikator 4. kvt. 2021

BNP-indikatoren peger på en stigning på 1,1 pct. i det sæsonkorrigerede reale BNP i årets sidste kvartal af 2021. Fremgangen er især drevet af positiv udvikling i industrien og det offentlige forbrug. Stigningen i det offentlige forbrug skyldes især udviklingen i sundhedsvæsenet samt i kommunerne. Beskæftigelsesindikatoren peger på en stigning på 1,2 pct. i den samlede beskæftigelse i fjerde kvartal. Dermed er det tredje kvartal i træk med fremgang i både BNP og beskæftigelsen. Usikkerheden på BNP-indikatoren er større end sædvanlig især som følge af COVID-19 pandemien. Se mere nedenfor under Særlige forhold.

BNP og beskæftigelseKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 er fremskrevet med BNP- og beskæftigelsesindikatoren for den seneste periode.

Tidligt skøn for årsvæksten 2021

Med denne offentliggørelse af BNP-indikatoren kan et tidligt og foreløbigt vækstskøn for hele 2021 beregnes til 3,9 pct. Dette tidlige skøn for årsvæksten skal tages med forbehold, da BNP-indikatoren alene giver et bud på BNP-væksten for fjerde kvartal. Der bliver først indarbejdet reviderede oplysninger for årets tre første kvartaler af 2021 i den egentlige opgørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal, der udkommer 28. februar. Årsvæksten i beskæftigelsen kan skønnes til 2,6 pct. i 2021 på baggrund af beskæftigelsesindikatoren for fjerde kvartal.

Bred økonomisk fremgang internationalt

Ligesom i Danmark var der også økonomisk fremgang i USA og EU som helhed (EU-27 (uden Storbritannien)) i fjerde kvartal 2021. EU som helhed havde en BNP-vækst på 0,4 pct. i fjerde kvartal, hvorimod USA afsluttede året med en stigning på 1,7 pct. Dermed har USA gennem hele 2021 haft økonomisk fremgang, mens EU som helhed startede 2021 med nulvækst, hvorefter der ligeledes har været fremgang i resten af 2021. Efter den økonomiske fremgang gennem 2021 lå USA og EU som helhed hhv. 3,1 pct. og 0,6 pct. over niveauet fra før coronakrisen i fjerde kvartal 2019. Dansk økonomi lå i fjerde kvartal 3,3 pct. over niveauet før coronakrisen. For 2021 var årsvæksten hhv. 5,7 pct. og 5,2 pct. for USA og EU som helhed. Nye tal for EU-landenes BNP og beskæftigelse offentliggøres 15. februar kl. 11.

BNP i Danmark, EU og USA, indekseret til før coronakrisenKilde: Danmarks Statistik, EUROSTAT og BEA. Senest opdateret 14. februar 2022

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Usikkerhed fra opgørelsen af Firmaernes køb og salg

I de første foreløbige kvartalsvise nationalregnskabsberegninger anvendes en tidlig version af Firmaernes køb og salg, hvor der er relativt mange imputeringer for køb og salg. Dette skyldes, at der kun indberettes moms kvartalsvist eller halvårligt for en betydelig andel af virksomhederne. Opgørelsen af Firmaernes køb og salg december 2021 er af den grund behæftet med større usikkerhed på bl.a. serviceerhverv samt bygge og anlæg ved denne samt ved den kommende udgivelse af Nationalregnskab 4. kvt. 2021, der offentliggøres 28. februar 2022. Ved udgivelsen af Nationalregnskab 4. kvt. 2021 revideret, der offentliggøres 31. marts 2022, vil der blive anvendt en version af Firmaernes køb og salg, hvor langt de fleste imputeringer for kvartals- og halvårsindberetterne er erstattet af faktiske indberetninger. Læs mere om den øgede usikkerhed i Firmaernes køb og salg december 2021.

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP-indikatoren, således at virksomhedernes forbrug i produktionen er en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Generelt om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator (pdf). Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer, opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt, at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren (pdf).

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
3. kvt. 2021 - 4. kvt. 2021
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+1,2 %
3. kvt. 2021 - 4. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2022 - Nr. 47

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation