Gå til sidens indhold

Fortsat fremgang i dansk økonomi i tredje kvartal

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+2,0 %
2. kvt. 2021-3. kvt. 2021
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+1,7 %
2. kvt. 2021-3. kvt. 2021

BNP-indikator 3. kvt. 2021

Dansk økonomis positive udvikling er fortsat ind i årets tredje kvartal, hvor BNP-indikatoren peger på en stigning på 2,0 pct. i det sæsonkorrigerede BNP sammenlignet med andet kvartal. Fremgangen var især drevet af udviklingen i flere tjenesteydende erhverv, eksempelvis hoteller og restauranter samt rejsebureauer. Genåbning af samfundet har derved haft en tydelig positiv indvirkning på økonomien. Foruden fremgang i serviceerhvervene var der for fjerde kvartal i træk stærk fremgang i industrien. Samtidig er der for andet kvartal i træk kommet flere i beskæftigelse. Beskæftigelsesindikatoren peger på 1,7 pct. yderligere fremgang i den samlede beskæftigelse i tredje kvartal. Usikkerheden på BNP-indikatoren er større end sædvanlig især som følge af COVID-19-pandemien. Derudover er der en usikkerhed knyttet til BNP-indikatoren som følge af usikkerhed ved den foreløbige opgørelse af Firmaernes køb og salg september 2021, der er en central kilde til opgørelsen af serviceerhvervene. Se mere nedenfor under Særlige forhold.

BNP og beskæftigelse - fremskrevet med indikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 er fremskrevet med BNP- og beskæftigelsesindikatoren for den seneste periode.

Økonomisk vækst i EU og USA

Der var også økonomisk fremgang internationalt i tredje kvartal. Mens BNP i EU-27 (uden Storbritannien) gik frem med 2,1 pct., havde USA en BNP-vækst på 0,5 pct. USA har dermed haft positiv BNP-vækst i alle årets første tre kvartaler. På trods af den pæne fremgang i EU som helhed i tredje kvartal 2021 var niveauet for BNP stadig 0,2 pct. under niveauet før coronakrisen i fjerde kvartal 2019. Danmark og USA indhentede niveauet fra før coronakrisen i andet kvartal 2021. Nye tal for EU-landenes BNP og beskæftigelse offentliggøres af Eurostat 16. november kl. 11.

Vækstrater i Danmark, EU-27 (uden Storbritannien) og USA, kædede værdier og sæsonkorrigeretKilde: Danmarks Statistik, EUROSTAT og BEA. Senest opdateret 15. november 2021.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Usikkerhed i opgørelsen af Firmaernes køb og salg

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg september 2021 er behæftet med større usikkerhed på bl.a. serviceerhverv samt bygge og anlæg ved denne samt ved den kommende udgivelse af Nationalregnskab 3. kvt. 2021, der offentliggøres 30. november 2021. Dette skyldes, at der i de første foreløbige kvartalsvise nationalregnskabsberegninger anvendes en version af Firmaernes køb og salg, hvor der er foretaget flere imputeringer for køb og salg. Dette skyldes, at der kun indberettes moms kvartalsvist eller halvårligt for en større andel af virksomhederne. Ved udgivelsen af Nationalregnskab 3. kvt. 2021 revideret 23. december vil der blive anvendt en version af Firmaernes køb og salg, hvor imputeringerne for kvartalsindberetterne er erstattet af faktiske indberetninger. Læs mere om den øgede usikkerhed i Firmaernes køb og salg september 2021.

Ekstra usikkerhed pga. COVID-19

BNP-indikatoren er påvirket af ekstra usikkerhed som følge af de særlige omstændigheder omkring COVID-19-pandemien.

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP-indikatoren, således at virksomhedernes forbrug i produktionen en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Generelt om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator (pdf). Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer, opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt, at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren (pdf).

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+2,0 %
2. kvt. 2021-3. kvt. 2021
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+1,7 %
2. kvt. 2021-3. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2021 - Nr. 404

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation