Gå til sidens indhold

COVID-19 giver stort offentligt underskud

Offentligt kvartalsregnskab 2. kvt. 2020

Underskuddet på den offentlige saldo var i andet kvartal 2020 på 18,8 mia. kr. Det svarer til et fald på 49,8 mia. kr. i forhold til samme kvartal 2019. Udviklingen skyldes hovedsagelig en stigning i udgifter til subsidier på 16,3 mia. kr., hvoraf 16,0 mia. kr. udgjorde udgifter til COVID-19 hjælpepakker. Desuden var der et fald i skatteindtægter på 19,6 mia. kr. og en stigning i udgifter til indkomstoverførsler på 5,4 mia. kr. For første halvår 2020 var underskuddet på den offentlige saldo 20,1 mia. kr., hvormed saldoen var 75,7 mia. kr. lavere end i første halvår 2019.

Offentlig saldo og subsidier inkl. COVID-19 hjælpepakkerKilde: www.statistikbanken.dk/off3k.

Skatteindtægterne faldt i andet kvartal

Når der korrigeres for sæsonkorrektion, var der i andet kvartal skatteindtægter på 252,4 mia. kr. Det svarer til et fald på 8,1 mia. kr. i forhold til første kvartal. De væsentligste årsager til faldet skyldes lavere indtægter fra selskabsskat og moms. Selskabsskatten faldt i perioden med 3,2 mia. kr. til 11,3 mia. kr. Momsen faldt med 3,3 mia. kr. til 50,8 mia. kr.

Samlede skatter og afgifter, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off12k.

Stor stigning i udgifter til arbejdsløshedsdagpenge

De sæsonkorrigerede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge steg i andet kvartal med 1,9 mia. kr. svarende til en stigning på 42,3 procent i forhold til første kvartal. Udgifter til kontanthjælp steg i samme periode med 0,1 mia. kr. Samlet set udgjorde udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp 10,0 mia. kr. i andet kvartal 2020, hvilket svarer til 10,2 pct. af de samlede sociale indkomstoverførsler til husholdningerne.

Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off10k.

Lille fald i den offentlige finansielle nettoformue

Den offentlige finansielle nettoformue faldt med 5,3 mia. kr. i andet kvartal 2020. Nettoformuen udgjorde således 125,5 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Faldet i den finansielle nettoformue kan primært tilskrives underskuddet på den offentlige saldo på 18,8 mia. kr. samt positive omvurderinger af passiverne for 4,5 mia. kr. Faldet i nettoformuen blev afbødet af store kursstigninger på statens børsnoterede selskab Ørsted A/S på 19,8 mia. kr. Dermed er den finansielle nettoformue stadig forholdsvis upåvirket af COVID-19-krisen.

Offentlig finansiel nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22.

Revisioner

Underskuddet på den offentlige saldo i første kvartal 2020 er opjusteret med 0,6 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Bag justeringen ligger en række ændringer, som har både positiv og negativ effekt på saldoen. Udgifter til subsidier er opjusteret med 3,3 mia. kr. På indtægtssiden giver Skatteministeriets opjustering af årsskønnet for PAL-skatten anledning til en opjustering af saldoen med 3,3 mia. kr. Tallene for den offentlige finansielle nettoformue er revideret for perioden 2017-2020 som led i et større samarbejdsprojekt med Danmarks Nationalbank om de samlede finansielle konti for Danmark. Der redegøres nærmere herfor i tilknytning til Nyt fra Danmarks Statistik 2020:370 om Sektorregnskaber, der udkommer 30. september 2020.

Opgørelse af COVID19-hjælpepakker

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19 hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Hjælpepakkerne er periodiseret ud fra antallet af kalenderdage i perioden, der kan søges hjælp for. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne, da der fortsat kan søges kompensation for første og andet kvartal. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2020 - Nr. 363

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. december 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation