Gå til sidens indhold

Stigning i både import og eksport i november

Betalingsbalance og udenrigshandel november 2020

I november 2020 steg eksporten af varer og tjenester samlet med 3,3 pct. i sæsonkorrigerede tal. Stigningen kommer som følge af stigninger i eksporten af såvel varer som tjenester. For perioden januar til november 2020 var der et fald i den samlede eksport på 9 pct. i forhold til samme periode året før, men fra september til november har der været en stigning i eksporten i forhold til de foregående tre måneder. Importen steg i november med 1,6 pct, især som følge af en stigning i vareimporten. Også for den samlede import har der været et fald for perioden januar til november 2020 sammenlignet med samme periode året før, men for de seneste tre måneder har der været en stigning sammenlignet med de foregående tre måneder.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Artiklerne om betalingsbalancen og udenrigshandel er samlet i én udgivelse

Denne offentliggørelse er den første, som indeholder en samlet formidling af betalingsbalancen og udenrigshandlen med varer og tjenester. Import og eksport af varer er nu generelt afgrænset ved, at der har fundet et ejerskifte sted og er således ikke afgrænset ved, at varen har passeret den danske grænse. Ejerskifteprincippet har altid ligget til grund for definitionen af import og eksport i betalingsbalancen.

Overgangen til ejerskifteprincippet for opgørelsen af udenrigshandlen indebærer to væsentlige ændringer. Dels at vareimporten og -eksporten også indeholder varer, der ikke krydser den danske grænse. Dels at varer, der krydser grænsen, uden at der sker et ejerskifte, ikke regnes med i udenrigshandlen. Varekategorierne fra den nedlagte artikelserie om Udenrigshandel med varer bevares, men kategorierne er nu opgjort uden transaktioner, hvor der ikke sker et ejerskifte. Der findes ikke tilsvarende varekategorier for den del af varehandlen, der ikke krydser grænsen. Se mere om omlægningen af artiklerne sidst i denne Nyt fra Danmarks Statistik.

Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i november

Udviklingen i importen og eksporten af varer og tjenester medførte en stigning i handelsoverskuddet på 1,9 mia. kr. i november. Samlet set steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 2,5 mia. kr. til 15,2 mia. kr. i november.

Fra januar til november 2020 var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 155,3 mia. kr., hvilket er 38,0 mia. kr. mindre end samme periode sidste år. Det er især overskuddet på tjenester, der er mindre i 2020. For varerne var der en stigning i overskuddet, som kommer fra den del af varehandlen, der ikke krydser den danske grænse.  

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Stigning i eksporten til lande uden for EU i november

Den samlede eksport af varer og tjenester til EU-landene faldt fra oktober til november 2020 med 0,3 pct., hvor eksporten til Tyskland steg, mens eksporten til Sverige faldt. Eksporten til lande uden for EU steg med 6,5 pct. i november hovedsageligt som følge af en stigning i eksporten til USA. For januar til november 2020 faldt eksporten til såvel EU som lande uden for EU, sammenlignet med samme periode året før. Dog ses der en stigning i eksporten til USA i perioden, som følge af en stigning i vareeksporten. For Storbritannien var der et fald i eksporten på 30 pct., som følge af et fald i eksporten af både varer og tjenester.  

Udvikling i eksport af varer og tjenester til udvalgte lande og landegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/bblm

Medicinalvarer trækker eksport af varer der krydser grænsen op i 2020

For den del af betalingsbalancens vareeksport, der krydser grænsen findes detaljerede varekategorier, mens det ikke er tilfældet for varer, der ikke krydser grænsen.

Ser man på den del af vareeksporten, der krydser grænsen, er den i november påvirket af, at eksporten af kemikalier (herunder medicinalvarer) steg med 22 pct. Dermed udgjorde den i november 25 pct. af den samlede eksport af varer der krydser grænsen. Fra januar til november 2020 steg eksporten af kemikalier med 13 pct. sammenlignet med samme periode i 2019. Eksporten af maskiner er fra oktober til november steget, men for de første 11 måneder af 2020 er eksporten af maskiner faldet med 13 pct., sammenlignet med samme periode 2019. Samlet set er eksporten af varer, der krydser grænsen, faldet med 4 pct. fra januar til november 2020 sammenlignet med 2019.

I november steg eksporten af søtransport med 1,6 pct., mens den fra januar til november 2020 er faldet med 9,5 pct. I november 2020 udgjorde eksporten af søtransport knap halvdelen af den samlede tjenesteeksport. For januar til november 2020 er den samlede tjenesteeksport faldet med 16 pct., sammenlignet med samme periode i 2019. Der har for perioden været fald i eksporten af både søtransport, andre forretningstjenester og øvrige tjenester - herunder rejser

Udvikling i eksport af varer der krydser grænsen og tjenester på udvalgte grupperKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er for januar-oktober 2020 opjusteret med 3,5 mia. kr. for 2020 i forhold til seneste offentliggørelse. Opjusteringen skyldes især en nedjustering af vareimporten samt opjustering af tjenesteeksporten. Der er tale om ordinære revisioner, som følge af den løbende kvalitetssikring.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Omlægning af Nyt'er om udenrigshandel og betalingsbalance

Denne offentliggørelse er den første i serien Betalingsbalance og udenrigshandel som integrerer data fra de tidligere Nyt fra Danmarks Statistik om Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer samt Udenrigshandel med tjenester. Målet med omlægningen er at gøre statistikken mere tilgængelig og samtidig øges detaljeringsgraden for udenrigshandel med tjenester i den månedlige opgørelse.

Globaliseringen udfordrer den eksisterende statistik over udenrigshandel med varer. Internationale værdikæder og den internationale organisering af produktionen har fx betydet, at varer i stigende grad passerer den danske grænse uden ejerskifte, og at danske varer produceres og sælges i udlandet uden at passere den danske grænse. Traditionel udenrigshandelsstatistik belyser kun delvist denne aktivitet, idet kun varer, der krydser grænsen medtages i opgørelsen. Samtidig tager udenrigshandel med varer ikke højde for, at nogle varer krydser grænsen uden varen fx er solgt til udlandet - eksempelvis varer sendt til forarbejdning i udlandet. Betalingsbalancens opgørelse belyser import og eksport opgjort efter ejerskifte og medtager dermed også den del af eksporten, der ikke krydser den danske grænse.

Som noget nyt opgøres handlen med varer fordelt på varer, der krydser grænsen og varer der ikke krydser grænsen. Det drejer sig fx om varer, som er købt og solgt i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet, avance fra salg af færdigvarer, der er købt og direkte videresolgt i udlandet, samt køb af brændstof og andre varer til forbrug i forbindelse med transport i udlandet. Den del af varehandlen der krydser grænsen, er fordelt på SITC grupper men følger stadig ejerskifteprincippet. Desuden medregnes skibe, fly og brændsler i den del af varehandlen der krydser grænsen. Den del, der ikke krydser grænsen opgøres ikke på varekategorier.

Korrektion mellem udenrigshandel (UHV) og betalingsbalance (BB) november 2020, faktiske tal

 

Eksport

 

Import

 

UHV

BB

Korrektion

 

UHV

BB

Korrektion

 

mia. kr.

Varer, der krydser grænsen

59,0

56,4

-2,6

 

55,2

53,1

-2,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,5

10,4

-0,1

 

6,7

6,5

-0,2

Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel

2,3

2,3

-0,0

 

1,4

1,3

-0,1

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.

2,0

2,0

-0,0

 

2,9

2,8

-0,1

Kemikalier og kemiske produkter

15,9

14,4

-1,4

 

7,3

7,0

-0,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,3

5,1

-0,2

 

7,4

7,1

-0,3

Maskiner, undt. transportmidler

12,0

11,6

-0,3

 

13,9

13,6

-0,3

Transportmidler undt. Skibe og fly

1,9

1,8

-0,0

 

5,7

5,6

-0,1

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

-0,0

 

0,4

0,4

-0,0

Færdigvarer og andre varer

9,1

8,6

-0,5

 

9,6

8,7

-0,9

Øvrige varer der krydser grænsen

0,0

0,0

-0,0

 

0,0

0,1

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1 og bbpm

Det betyder at evt. forskelle mellem opdelingen på SITC grupper i statistikken Betalingsbalance og udenrigshandel og statistikken Udenrigshandel med varer, bl.a. skyldes korrektioner som følge af skiftet fra grænsepassage- til ejerskifteprincip (se mere om forskellene mellem de to statistikker på www.dst.dk/bopdok).

Detaljeringsgraden for den månedlige opgørelse af import og eksport af tjenester øges, så man kan se månedlige tal for grupperne "søtransport", "andre forretningstjenester" og "øvrige tjenester". For at tydeliggøre sammenhængen mellem betalingsbalancen og nationalregnskabet, bliver nettofordringserhvervelsen en fast del i den månedlige formidling. Betalingsbalanceoverskuddet tilsat overskuddet på kapitaloverførsler mv. giver nettofordringserhvervelsen.

Tabeller i statiskbanken vil i løbet af 2021 blive tilpasset det nye format. Bemærk at den traditionelle opgørelse af Udenrigshandel med varer forsat kan findes i statistikbanken, men det er hensigten at udvide tabellerne, så den samlede import/eksport afspejler opgørelsen i betalingsbalancen.

På nuværende tidspunkt er der oprettet to nye tabeller, bbpm og bblm, som ud over hovedposterne for betalingsbalancen, viser den månedlige opgørelse af betalingsbalancen opdelt på hhv. vare- og tjenestekategorier og lande. Tabellen indeholder både faktiske og sæsonkorrigerede tal (og dermed bliver statistikbank tabellen bb1s overflødig og nedlægges). De nye tabeller indeholder også en versionsdimension, så man kan se, hvordan tallene har set ud på et tidligere tidspunkt.

Bemærk at tabellerne uht4s1 og uht4s2 opretholdes, men at de følger en anden sæsonkorrektion end i tabel bbpm og bblm, hvorfor der kan være afvigelser på de sæsonkorrigerede totaler for tjenestehandlen mellem de fire tabeller. Vi forventer i løbet af 2021 at omlægge sæsonkorrektionen, så der fremover ikke vil være afvigelser. Tabellerne omkring udenrigshandel med varer bevares ligeledes, men forskellene i værdien af varehandlen i disse tabeller og i bbpm og bblm, skyldes forskelle i de to varebegreber.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2020

Udvikling

Januar-november

 

Oktober

November

November1

3 mdr.2

2019

2020

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

12,7

15,2

..

..

193,3

155,3

Indtægter

119,5

123,5

3,4

3,6

1466,2

1334,0

Udgifter

106,8

108,4

1,4

2,2

1272,9

1178,7

Varer og tjenester

9,8

11,7

..

..

164,3

129,0

Eksport

101,9

105,3

3,3

4,2

1252,9

1140,1

Import

92,1

93,6

1,6

2,9

1088,6

1011,1

Varer

9,7

10,7

..

..

115,4

119,0

Eksport

64,2

66,3

3,3

2,9

743,4

712,4

Import

54,5

55,7

2,1

2,8

628,0

593,4

Varer som krydser dansk grænse

3,7

4,4

..

..

66,5

61,3

Eksport

54,3

55,7

2,7

1,5

634,7

607,3

Import

50,6

51,3

1,4

3,1

568,1

546,0

Varer som ikke krydser dansk grænse

6,0

6,3

..

..

48,8

57,7

Eksport

9,9

10,6

7,1

11,4

108,8

105,1

Import

3,9

4,3

10,1

-0,2

59,9

47,4

Tjenester

0,1

1,0

..

..

49,0

9,9

Eksport

37,7

39,0

3,3

6,3

509,5

427,7

Import

37,6

37,9

0,9

3,1

460,5

417,7

Indkomst

5,6

6,3

..

..

60,7

60,7

Indtægter

15,5

16,2

4,9

0,2

188,6

172,9

Udgifter

9,9

9,9

0,5

-1,5

128,0

112,2

Løbende overførsler

-2,7

-2,9

..

..

-31,7

-34,4

Indtægter

2,1

2,0

-4,2

1,0

24,6

21,0

Udgifter

4,8

4,9

0,5

-2,9

56,4

55,4

Kapitaloverførsler mv.

0,0

0,1

..

..

1,7

0,7

Fordringserhvervelse, netto

12,7

15,3

..

..

195,0

156,0

1 November 2020 i forhold til oktober 2020.
2 September-november 2020 i forhold til juni-august 2020.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

11. januar 2021 - Nr. 7

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation