Gå til sidens indhold

Flest kvinder bor på plejehjem eller i plejebolig

Service til ældre 2019

I 2019 boede 38.200 personer på 65 år eller derover på plejehjem eller i plejebolig. Det svarer til 3,3 pct. af befolkningen i aldersgruppen. En sammenligning mellem kønnene viser, at kvinderne er langt overrepræsenteret, idet de udgør to tredjedele af beboerne, mens mændene udgør én tredjedel. Da middellevetiden i 2019 var 79,3 år for mænd og 83,2 år for kvinder, er en nærliggende forklaring på den ulige fordeling af mænd og kvinder, at kvinderne gennemsnitligt lever længere end mændene. Det er dog ikke hele forklaringen. Forskellen i andelen af kvinder og mænd, som er bosiddende på plejehjem eller i plejebolig, stiger gradvist fra 80 år og fremefter og er størst blandt borgere på 90 år eller derover. Kvindelige beboere på 90 år eller derover udgjorde således 28,9 pct. af årgangenes kvinder, mens 20,1 pct. af mændene i aldersgruppen boede på plejehjem eller i plejebolig Den samme tendens til en større andel kvinder på plejehjem eller i plejebolig ses tilsvarende for aldersgrupperne 80-84 år og 85-89 år.

Andele af befolkningen 65 år eller derover, der bor på plejehjem eller i plejebolig fordelt på køn. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/aed07.

Hovedstaden har den største andel af beboere på plejehjem eller i plejebolig

I Region Hovedstaden var 3,7 pct. af borgerne på 65 år eller derover bosiddende på plejehjem eller i plejebolig og var herved den region, der i 2019 havde den største andel af beboere på plejehjem eller i plejebolig. Hovedstaden er samtidig den region, der havde den laveste andel af personer på 65 år eller derover, da gruppen udgjorde 17,0 pct. af befolkningen, det overfor 19,7 pct. på landsplan. 

Region Sjælland havde den laveste andel af ældre personer på plejehjem eller i plejebolig, med 2,7 pct. af borgerne på 65 år eller derover. Sammenlignet med de øvrige fire regioner havde Region Sjælland med 22,8 pct. af befolkningen på 65 år eller derover den største andel af ældre.

Andele af befolkningen 65 år eller derover, der bor på plejehjem eller i plejebolig fordelt på region. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/aed07.

Stigning i antal modtagere af hjemmehjælp, men færre visiterede timer

Antallet af borgere på 65 år eller derover, der modtager hjemmehjælp, har været stort set konstant siden 2015. I 2019 var 149.600 borgere visiteret til hjemmehjælp, mens antallet i 2015 var 146.000. Antallet af visiterede timer er i samme periode faldet. I 2015 blev der i gennemsnit visiteret 3,7 timers hjemmehjælp om ugen pr. borger. I 2019 var det tal faldet til 3,3 timers hjælp om ugen. Det svarer til et fald på 10,8 pct. for den gennemsnitlige visiterede tid til hjemmehjælp i perioden fra 2015-2019.

Personer visiteret til hjemmehjælp og visiterede timerKilde: www.statistikbanken.dk/aed06 og aed022.

Ændret registrering samt kommunal praksis

Faldet i antal visiterede timer kan skyldes, at kommunerne siden 2015 har tilbudt rehabiliteringsforløb, og siden 2017 er flere kommuner samtidigt overgået til ny fælleskommunal registreringspraksis, Fælles Sprog III, hvilket kan påvirke, om ydelser defineres som hjemmesygepleje eller hjemmehjælp.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. juni 2020 - Nr. 228

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

I opgørelserne indgår der tal fra alle 98 kommuner, hvor kommunerne har godkendt deres indberetning om visiteret hjemmehjælp. Alle befolkningstal i artiklen er for ultimo det pågældende år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation