Gå til sidens indhold

Andet kvartal fik et historisk fald i BNP

Nationalregnskab 2. kvt. 2020

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 6,9 pct. i andet kvartal 2020, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Det viser den første beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for andet kvartal. Kvartalsvæksten i BNP er dermed 0,5 procentpoint højere end BNP-indikatorens bud på -7,4 pct. Det er det klart største fald siden opgørelsen af det kvartalsvise nationalregnskab begyndte i starten af 90'erne. Det er noget større end finanskrisens tidligere rekordfald på 2,4 pct. i fjerde kvartal 2008 og trækker BNP ned på niveau med starten af 2016. Trods det rekordstore fald, er Danmark dog mindre berørt end de fleste andre EU lande. Beskæftigelsen faldt med 3,1 pct. i andet kvartal, hvilket er på niveau med beskæftigelsesindikatorens bud, mens de præsterede timer faldt med 7,2 pct. Opgørelsen er mere usikker end normalt pga. de særlige omstændigheder omkring COVID-19 pandemien.

BNP (kædede værdier), beskæftigede personer og præsterede timer, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Beskæftigelsen, præsterede timer og lønsum faldt

Ud over faldet i beskæftigelse og timer ses også et fald i aflønning af ansatte på 1,8 pct. Når faldet i præsterede timer er væsentligt større end i beskæftigelse og lønsum skyldes det bl.a., at personer sendt hjem under lønkompensationsordningen medregnes som beskæftigede og fortsat modtager løn, men de har ikke præsterede timer under hjemsendelsen - se mere under Særlige forhold.

Markant fald i forbruget

Med et fald på 7,2 pct. bidrager privatforbruget markant til faldet i BNP-væksten. Nedlukningen har påvirket dele af detailhandelsbranchen, hvor fx salget af beklædning er gået stærkt tilbage. Bilsalget faldt med 11,8 pct. i andet kvartal, men derudover er forbruget af varer omtrent uændret. Det er især forbruget af tjenester der er faldet. Der ses fald i gruppen andre varer og tjenester, som bl.a. inkluderer aktiviteter i hotel og restaurationsbranchen, rejser og anden transport samt kultur og fritid. Det offentlige forbrug faldt med 1,5 pct. og er dermed også præget af nedlukningen - se mere under Særlige forhold.

Faldende im- og eksport

Følgerne af COVID-19 i Danmarks vigtigste samhandelslande afspejler sig også i en tydelig nedgang i udenrigshandlen. Samlet for kvartalet gik eksporten tilbage med 14,1 pct. Her var der et fald i tjenesteeksporten og vareeksporten på hhv. 18,4 pct. og 11,5 pct. Der var også kraftig nedgang i importen, der faldt med 13,8 pct. Importen af tjenester gik tilbage med 22,1 pct., og importen af varer faldt med 8,3 pct.

Tilbagegang i investeringerne

De faste bruttoinvesteringer faldt med 7,0 pct. i andet kvartal med stort fald i intellektuelle rettigheder og maskiner, transportmidler mv. Investeringer i boligbyggeriet stiger fortsat, mens øvrigt byggeri viser mindre tilbagegang.

International økonomi

Trods det rekordstore fald i andet kvartal, er Danmark dog mindre berørt end de fleste andre EU lande. BNP i EU som helhed faldt med 11,7 pct., og i USA faldt BNP med 9,5 pct. i andet kvartal.

Danmarks nationalregnskab

 

2020

 

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

Løbende priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

545,0

-8,2

-4,2

-2,0

-6,9

Import af varer og tjenester

239,4

-14,0

-6,9

-1,3

-13,8

Import af varer

146,8

-7,8

-4,1

-0,1

-8,3

Import af tjenester

92,5

-23,3

-11,2

-3,1

-22,1

Forsyning i alt

784,4

-10,1

-5,1

-1,8

-9,2

Eksport af varer og tjenester

270,4

-15,2

-6,4

-1,6

-14,1

Eksport af varer

173,9

-11,0

-3,2

-0,1

-11,5

Eksport af tjenester

96,6

-21,8

-11,5

-4,0

-18,4

Privatforbrug

245,9

-9,3

-5,5

-3,6

-7,2

Husholdningernes forbrugsudgifter

238,6

-9,2

-5,4

-3,6

-7,2

Køb af køretøjer

8,7

-16,4

-15,5

-8,8

-11,8

Andre varer

101,3

-1,7

-1,4

-2,9

-0,5

Tjenester i alt inkl. turisme

128,6

-14,1

-7,6

-3,7

-11,8

Tjenester i alt

129,0

-15,4

-8,2

-3,6

-13,6

Turistindtægter (-)

2,6

-86,7

-49,5

-15,2

-84,6

Turistudgifter (+)

2,1

-89,0

-53,6

-19,7

-85,9

NPISH forbrugsudgifter2

7,3

-11,3

-7,7

-3,7

-7,6

Offentlige forbrugsudgifter

141,1

-2,2

-0,9

-1,8

-1,5

Bruttoinvesteringer

127,0

-6,3

-4,7

2,2

-6,6

Faste bruttoinvesteringer

122,0

-7,1

-4,2

-0,1

-7,0

Boliger

33,7

3,5

2,7

3,6

1,9

Andet byggeri og anlæg

36,2

7,1

8,7

8,5

-1,7

Maskiner, transportmidler mv.

24,6

-26,3

-22,8

-14,9

-14,4

Intellektuelle rettigheder

27,5

-11,9

-3,7

3,4

-14,7

Lagerforøgelser mv.3

5,0

0,1

-0,2

0,5

0,0

Lagerforøgelser3

4,5

0,1

-0,2

0,5

0,1

Nettoansk. af værdigenstande3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

514,0

-6,7

-4,1

-1,7

-5,6

Endelig anvendelse i alt4

784,4

-9,9

-5,0

-1,7

-8,8

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

936,0

-8,5

-4,9

-1,1

-7,2

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

2918,5

-2,8

-1,1

0,0

-3,1

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse af nationalregnskabet for andet kvartal 2020

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for andet kvartal 2020, samt revisioner for første kvartal 2020. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2020. De nye tal for første og anden kvartal 2020 kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2017. Den seneste offentliggørelse af nationalregnskabet er Kvartalsvist nationalregnskab 1. kvt 2020, revideret. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Ekstra usikkerhed pga. COVID-19

BNP-indikatoren er denne gang påvirket af ekstra usikkerhed som følge af de særlige omstændigheder omkring Covid-19 pandemien: 

Virksomhedernes køb og salg, der er en vigtig kilde bag de markedsmæssige tjenesteerhverv, er mere usikker end normalt, læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:276, Firmaernes køb og salg maj 2020 og tidligere udgaver.
Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP-indikatoren, men det må forventes, at der er væsentlige ændringer for nogle erhverv pga. COVID-19 følgerne. For de erhverv, der er særligt påvirket af nedlukningen siden marts, er der foretaget nye skøn på forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tager højde for lav omsætning som følge af nedlukning, mens omkostningerne i langt mindre omfang har kunnet reduceres.
Den reale udvikling i offentlige forvaltning og service for første og andet kvartal 2020 er beregnet som udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetode) i mangel af kvartalsvise oplysninger om mængden af de leverede ydelser på det offentlige individuelle forbrug (outputmetode). I den nuværende situation har den europæiske statistikmyndighed, Eurostat, anbefalet at korrigere den reale udvikling beregnet på inputmetoden for hjemsendte offentlig ansatte, der ikke kan arbejde hjemmefra. Der findes endnu kun relativt usikre data for dette, og de korrektioner, der kan foretages på den baggrund, afspejler ikke de forventninger, der er til outputmetodens resultater. Derfor er der korrigeret på baggrund af nogle grove antagelser baseret på en vurdering af nedlukningens længde og omfang på udvalgte områder. Af samme grund kan der forventes større revisioner i takt med at nyt kildemateriale bliver tilgængeligt.
De forskellige støtteordninger, der er vedtaget i forbindelse med COVID-19, fylder beløbsmæssigt meget, men vurderes generelt ikke at påvirke den direkte opgørelse af BNP. Læs mere herom og andre forhold i forbindelse med COVID-19 i arbejdspapirer på dst.dk/knr.

Sæsonkorrektion

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb ("outliere") føre til en øget usikkerhed. I denne version af nationalregnskabet er "outliere" blevet detekteret og behandlet automatisk i standard anvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Landbrug

Den vegetabilske produktion i landbruget, som hovedsageligt består af korn, beror stadig på et tidligt estimat for 2020. Præcise opgørelser i indarbejdes i forbindelse med udgivelse af Landbruget bruttofaktorindkomst, der forventes i maj 2021.

Firmaernes køb og salg

Til opgørelsen af nationalregnskabet for andet kvartal bruges en foreløbig, intern version af Firmaernes køb og salg, som er baseret på momsindberetninger til SKAT. Statistikken over Firmaernes køb og salg juni 2020 offentliggøres først 15. september på grund af den senere indberetningsfrist for juni måned. Aktiviteten i markedsmæssige serviceerhverv og husholdningernes forbrug af visse tjenesteydelser i andet kvartal må derfor forventes at være behæftet med større usikkerhed end normalt. Det er især aktiviteten inden for handel og transport mv., information og kommunikation, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, erhvervsservice og kultur, fritid og anden service, som er påvirket af usikkerhed i Firmaernes køb og salg.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på en foreløbig, intern beregning af Arbejdstidsregnskabet for første og anden kvartal 2020. Udviklingen i nationalregnskabets løn, beskæftigelse og præsterede timer følger som hovedregel udviklingen i Arbejdstidsregnskabet for de ikke-sæsonkorrigerede værdier. Nedlukningen som følge af COVID-19 siden midten af marts, har påvirket kildedata for opgørelsen af nationalregnskabs beskæftigelse, præsterede timer og løn. De ekstraordinære forhold betyder, at denne opgørelse er behæftet med væsentligt større usikkerhed end sædvanligt. Personer hjemsendt under lønkompensationsordningen tæller fortsat som beskæftigede, men har ingen præsterede timer. For en detaljeret gennemgang af de forskellige usikkerhedsforhold læs mere om præsterede timer i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:229, Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2020 og om beskæftigede personer i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:195, Beskæftigelse for lønmodtagere marts 2020.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på foreløbige regnskabsoplysning-er fra stat, regioner og kommuner. For første og andet kvartal 2020 er der endnu ikke indarbejdet mængdeindikatorer og realvæksten er delvist baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling. Forholdene omkring COVID-19 i første og anden kvartal betyder, at det har været nødvendigt med en skønsmæssig korrektion - se i øvrigt ovenfor vedrørende COVID-19.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for første og andet kvartal for udenrigshandel og betalingsbalance på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen offentliggjort 10. august i Betalingsbalancen over for udlandet juni 2020.

Ny offentliggørelsesrytme i nationalregnskabet

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Det skyldes udfordringer med en af nationalregnskabets primære datakilder (Regnskabsstatistikken for byerhverv - en ændret udgave af regnskabsstatistikken for 2017 blev offentliggjort 25. maj 2020). Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om den nye offentliggørelsesrytme i notatet Nationalregnskabet udgivelsesplan 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2020 - Nr. 321

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation