Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Firmaernes værditilvækst er steget

Regnskabsstatistik for private byerhverv 2017

Ændret 25. maj 2020 kl. 08:00

Danmarks Statistik har ekstraordinært valgt at revidere tallene for 2017. Datakilderne er fra og med referenceåret 2017 udvidet med data fra selskabernes officielle digitale årsrapporter i XBRL-format. Udvidelsen af datakilderne er en kvalitetsforbedring af statistikken, og der er siden offentliggørelsen i september 2019 arbejdet videre med metoderne, hvilket giver revisioner af tallene, som nu offentliggøres. For de fleste resultater er revisionerne små, men for enkelte variable og brancher er de betydelige. Rettelser er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Firmaernes værditilvækst steg samlet med 4 pct. til 1.064 mia. kr. fra 2016 til 2017. De største stigninger var inden for transport med 9 pct. til 99 mia. kr. og inden for erhvervsservice med 6 pct. til 179 mia. kr. Det eneste hovederhverv, hvor værditilvæksten faldt, var ejendomshandel og udlejning med et fald på 6 pct. til 49 mia. kr. Værditilvækst er driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Tilvæksten udtrykker med andre ord den værdiskabelse, der finder sted i erhvervet.

VærditilvækstenKilde: www.dst.dk/stattabel/1547.

Værditilvækst pr. ansat faldt med 37 pct. i råstofindvinding

Værditilvæksten pr. ansat steg med 2 pct. i 2017 i forhold til året før. Den største stigning var inden for transport med en stigning på 9 pct., mens det største fald var inden for råstofindvinding med et fald på 37 pct. Dette store fald dækker altså over, at antallet af ansatte inden for råstofindvending steg endnu mere (67 pct.) end værditilvæksten gjorde. Den markante udvikling inden for råstofindvinding uddybes mere i nedenfor.

Nettoinvesteringerne er uændrede

Nettoinvesteringerne (tilgang minus afgang) var med et niveau på 162 mia. kr. uændrede i 2017 i forhold til året før. Nettoinvesteringerne var positive inden for næsten alle brancher, dog var nettoinvesteringerne negative inden for råstofindvinding. En meget stor del af årsagen til negative nettoinvesteringer inden for råstofindvinding er en større afgang af produktionsudstyr inden for en enkelt større aktør. De fleste investeringer fandt sted i industri og forsyning, hvor 45 pct. af de samlede investeringer blev foretaget, mens 20 pct. af de samlede investeringer kan henføres til transport.

Resultat før skat steg med 12 pct.

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 39 mia. kr. i 2017 i forhold til året før, hvilket udgør en stigning på 12 pct. Dermed var resultatet før selskabsskat på 363 mia. kr. Flere forhold ligger bag denne udvikling: Det ordinære resultat steg med 11 mia. kr. til 281 mia. kr., og de finansielle nettoindtægter steg fra 56 mia. kr. til 82 mia. kr. Den største absolutte stigning i resultatet før skat var inden for erhvervsservice med 16 mia. kr., mens det største absolutte fald var inden for information og kommunikation med 3 mia. kr. og inden for industri og forsyning med 2 mia. kr.

Regnskabsstatistik for de private byerhverv

 


stof-
ind-
vin-
ding
 

Indu-
stri
og for-
syning

 

Bygge
og
anlæg

 

Han-
del 

Trans-
port


 

Hotel
og
restau-
rant
 

Infor-
mation
og
kom-
muni-
kation

Ejen
doms-
handel
og
udlej-
ning

Er-
hvervs-
service
mv.

 

I alt
2017


 

I alt
2016


 

 

mia. kr.

Driftsindtægter i alt

32

1103

264

1385

419

63

181

96

372

3915

3678

 

pct.

Driftsindtægter i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vareforbrug mv.

16,6

57,8

56,0

75,2

31,9

27,6

28,4

20,9

31,4

55,5

55,2

Løn, pension mv.

10,1

14,4

25,2

10,3

14,3

32,3

30,4

10,0

32,8

16,3

16,6

Andre ordinære omkostninger

81,8

17,5

12,9

10,7

50,4

34,8

34,6

35,7

24,7

21,0

20,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært resultat

-8,4

10,2

5,8

3,8

3,4

5,3

6,5

33,4

11,1

7,2

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter, netto

-7,2

2,3

0,4

1,7

-1,2

-0,5

0,0

8,8

8,4

2,1

1,5

Ekstraordinære indtægter, netto

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før selskabsskat

-15,6

12,6

6,2

5,5

2,2

4,8

6,6

42,2

19,5

9,3

8,8

 

mia. kr.

Aktiver i alt

455

2126

164

789

502

53

254

886

821

6050

5255

Investeringer, netto

-8

73

4

17

32

3

15

12

14

162

162

 

pct.

Værditilvækst

46,1

28,7

32,7

15,3

23,6

40,6

45,6

50,7

48,1

27,2

27,7

Bruttoavance

82,6

41,2

43,5

23,7

67,5

71,9

71,2

76,6

67,7

43,5

43,8

Soliditetsgrad

50,0

57,9

33,1

42,5

26,5

35,4

48,3

40,3

55,6

48,5

46,4

Overskudsgrad1

-8,5

10,0

4,5

3,7

3,0

3,8

5,4

33,3

9,1

6,6

6,6

Egenkapitalens forrentning1

-2,4

9,7

15,9

19,9

3,6

7,4

6,0

10,8

11,9

9,9

10,9

Figuren er opdateret i forhold til oprindelig version.
Anm.: Ekskl. landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration mv.
1 Disse nøgletal er beregnet for selskaber, dvs. A/S, ApS, a.m.b.a. mv.
Kilde: www.dst.dk/stattabel/1547.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. september 2019 - Nr. 319

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

For regnskabsåret 2018 blev der udsendt et spørgeskema til en stikprøve på ca. 8.000 firmaer inden for det private erhvervsliv, herunder til alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Fra 2014 er branchedækning udvidet til også at omfatte forsyningsvirksomhed, regional- og fjerntog samt radio- og tv-stationer. Bemærk at statistikken kun omfatter markedsaktivitet, dvs. statistikken omfatter ikke firmaer inden for offentlig forvaltning og service mv. Beløbene opgøres i løbende priser. Fra 2017 er der ud over data fra firmaer i stikprøven og data fra SKAT også anvendt data fra virksomhedernes officielle årsrapporter i elektronisk XBRL-format. 
Værditilvækst (pct.) er værditilvækst i pct. af summen af omsætning og andre driftsindtægter. Bruttoavance er bruttofortjeneste i pct. af omsætning. Bruttofortjenesten beregnes som omsætning minus vareforbrug minus køb af lønarbejde og underentrepriser. Soliditetsgraden er et udtryk for forholdet mellem egenkapitalen og aktivernes sum. Overskudsgraden er målt som ordinært resultat i pct. af driftsindtægter og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer. Egenkapitalens forrentning er målt som resultat efter selskabsskat i pct. af den gennemsnitlige egenkapital i løbet af året og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation