Gå til sidens indhold

Befolkningens højest fuldførte uddannelse

Hvordan udvikler befolkningens uddannelsesniveau sig i Danmark? Er der forskel på kvinder og mænds uddannelsesvalg? I denne statistik er det muligt at følge udviklingen i det samlede uddannelsesniveau for befolkningen samt for udvalgte grupper fordelt efter fx alder, køn, geografi, herkomst og socioøkonomisk baggrund.

Hvad betyder...?

Den højeste uddannelse, som en person på et givet tidspunkt har fuldført. Den højest fuldførte uddannelse defineres i forhold til hovedgrupperne i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur (DISCED) og følger det hierarki som uddannelserne har heri. I statistikken opgøres befolkningens højest fuldførte uddannelse årligt pr. 30. september.

En faglig uddannelse som giver erhvervskompetence. En erhvervsfaglig uddannelse består typisk af et grundforløb og et hovedforløb, som begge varierer i indhold og længde. Den typiske varighed af en erhvervsuddannelse er fire år. Erhvervsfaglige uddannelser er eksempelvis murer, tømrer og elektriker mv.

Videregående uddannelser bygger oven på gymnasiale eller erhvervsfaglige uddannelser. Videregående uddannelse dækker over korte, mellemlange, bachelor og lange videregående uddannelser samt Ph.d. uddannelser.

Udvalgt statistik om Befolkningens højest fuldførte uddannelse

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Befolkningens højest fuldførte uddannelse på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i højest fuldførte uddannelse blandt befolkningen

Her kan du se, hvor mange personer i den voksne del af befolkningen (15-69 år), hvis højest fuldførte uddannelse er enten en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.4.2024
Opdateres næste gang
2.4.2025
Kilder

Når registret Befolkningens Højest Fuldførte Uddannelse dannes, tages der hensyn til kilden, som oplysningen stammer fra, idet visse kilder er mere pålidelige/relevante end andre. Der skelnes mellem 1., 2., 3. og 4. prioritetskilder. Uddannelsesoplysninger fra den højest prioriterde kilde vil altid blive brugt, selvom der evt. findes uddannelsesoplysninger fra en lavere prioriteret kilde på et højere niveau.

Kilder med prioritet 1:

• Voksenuddannelse (HF_KILDE = 1) Voksenuddannelser/åben uddannelse opdateres en gang årligt.

• IDA (HF_KILDE = 5) Danmarks Statistik modtog i 2005 Ingeniørforeningens medlemsregister IDA som indeholder personer, der gennem deres medlemskab af den faglige sammenslutning har en anerkendelse af deres uddannelse.

• Sundhedsdatastyrelsen (HF_KILDE = 8) Danmarks Statistik har siden 1980 brugt Sundhedsstyrelsens autorisationsregister til opgørelsen af højst fuldført uddannelse.

• Styrelsen for International Uddannelse (HF_KILDE = 11) Siden 2007 har Danmarks Statistik en gang årligt modtaget oplysningerne fra Styrelsen for Videregående Uddannelse. Oplysningerne består af uddannelser som er blevet taget i udlandet og som er blevet vurderet og niveau placeret i forhold til det danske uddannelsessystem.

• Uddannelsesoplysninger fra Grønland (HF_KILDE = 12) Siden 2010 har Danmarks Statistik en gang årligt modtaget oplysninger om uddannelser fra Grønland. Oplysningerne består af uddannelsesoplysninger på personer som har modtaget Grønlandsk uddannelsesstøtte. Oplysningerne fra Grønland er ikke klar for det seneste år, når registret over højest fuldført uddannelse bliver dannet og oplysningerne fra denne kilde mangler derfor det seneste år.

• Søfartsstyrelsen (HF_KILDE = 13) Danmarks Statistik modtog i 2010 oplysninger fra søfartsstyrelsens administrative system om fuldførte søfartsuddannelser.

• Ph.d. (HF_KILDE = 14) Danmarks Statistiks ph.d. register indeholder en oplysning om den adgangsgivende uddannelse til ph.d. uddannelsen. Ph.d. registret er ikke klar for det seneste år, når registret over højest fuldført uddannelse bliver dannet og oplysningerne fra denne kilde mangler derfor det seneste år.

• Elev3 (HF_KILDE = 15)

Kilder med prioritet 2:

• Folke & Boligtællingen 70 (HF_KILDE = 2). Undersøgelsen består af selvrapporterede uddannelsesoplysninger og kvaliteten vurderes af Danmarks Statistik som værende mindre god. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysninger fra Folke- & boligtællingen sættes til 1-1-1970. Folke- & boligtællingen 1970 var en engangsundersøgelse og der kommer ikke nye data i denne kilde.

• Indvandrernes medbragte uddannelse, besvaret (HF_KILDE = 3, 17) Besvarede værdier på personer indvandret til og med 2006 registreres med hf_kilde = 3. Besvarede værdier for personer indvandret efter 2006 har HF_KILDE = 17. De selvrapporterede uddannelsesoplysninger fra indvandrere bliver kodet med brede uddannelseskoder, dvs koder der fx blot angiver et bestemt uddannelsesniveau

Kilder med prioritet 3:

• Adgangsgivende uddannelse (HF_KILDE = 19) Personer som indvandrer til Danmark, og påbegynder en uddannelse her, får tildelt et uddannelsesniveau svarende til adgangskravet på påbegyndte uddannelse, hvis personens uddannelsesniveau på indvandringstidspunktet ikke er kendt for Danmarks Statistik, og de startet på den danske uddannelse tidligt tre måneder indvandring.

Kilder med prioritet 4:

• Indvandrernes medbragte uddannelse, imputeret (HF_KILDE = 9, 18) Oplysninger om indvandrernes medbragte uddannelse imputeres, når det ikke har været muligt at få en uddannelsesoplysning på anden måde. Imputerede værdier er oplysninger, som erstatter uoplyste værdier, baseret på besvarelser fra tilsvarende personer. De imputerede data er anvendelige i overordnede statistiske opgørelser, men kan ikke betragtes som valide oplysninger om enkeltpersoners uddannelsesniveau. De imputerede uddannelsesoplysninger bliver kodet med brede uddannelseskoder, dvs koder der fx blot angiver et bestemt uddannelsesniveau. Før juli 2010 eksisterede der to kildekoder for imputerede værdier. HF_KILDE = 9 og 10. Der var på det tidspunkt foretaget to imputeringer. En i forbindelse med den første indvandrerundersøgelse i 1999 (HF_KILDE =9). En ny i maj 2008 til erstatning af den oprindelige imputering, hvor der blev brugt flere oplysninger til imputeringen (HF_KILDE =10). Efter juli 2010 er alle imputerede værdier på personer indvandret til og med 2006 udført efter den metode, som blev anvendt i 2008 og registreres alle med HF_KILDE = 9. Uddannelsesoplysninger for personer indvandret efter 2006 er ved manglende besvarelse imputeret på en ny metode og har HF_KILDE = 18.

Undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse blev første gang gennemført i 1999 og er herefter blevet gennemført med års mellemrum. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysningerne fra indvandreundersøgelserne sættes til datoen for første indvandring til Danmark (sættes til 1-1-1600 hvis datoen mangler).

Ved inddragelse af nye kilder påvirkes højest fuldførte uddannelse også tilbage i tiden afhængig af, hvor langt tilbage de nye data dækker. Dette har betydning, hvis man sammenligner med ældre udgaver af forløbsregistret (PSD_HFUDD) og bevirker databrud i statusregistret (PSD_UDD_STATUS), som ikke ændres i tidligere års versioner.

Når registret over højest fuldført uddannelse opdateres er der to kilder, som ikke er klar med data for det seneste år, Ph.d. (HF_KILDE = 14) og Grønland (HF_KILDE = 12). Oplysninger fra disse to kilder indgår derfor ikke i det seneste år af registret.

Mænd og kvinder med lang videregående uddannelse

Her kan du se udviklingen i antallet af mænd og kvinder med en lang videregående uddannelse som deres højest fuldførte uddannelse.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.4.2024
Opdateres næste gang
2.4.2025
Kilder

Når registret Befolkningens Højest Fuldførte Uddannelse dannes, tages der hensyn til kilden, som oplysningen stammer fra, idet visse kilder er mere pålidelige/relevante end andre. Der skelnes mellem 1., 2., 3. og 4. prioritetskilder. Uddannelsesoplysninger fra den højest prioriterde kilde vil altid blive brugt, selvom der evt. findes uddannelsesoplysninger fra en lavere prioriteret kilde på et højere niveau.

Kilder med prioritet 1:

• Voksenuddannelse (HF_KILDE = 1) Voksenuddannelser/åben uddannelse opdateres en gang årligt.

• IDA (HF_KILDE = 5) Danmarks Statistik modtog i 2005 Ingeniørforeningens medlemsregister IDA som indeholder personer, der gennem deres medlemskab af den faglige sammenslutning har en anerkendelse af deres uddannelse.

• Sundhedsdatastyrelsen (HF_KILDE = 8) Danmarks Statistik har siden 1980 brugt Sundhedsstyrelsens autorisationsregister til opgørelsen af højst fuldført uddannelse.

• Styrelsen for International Uddannelse (HF_KILDE = 11) Siden 2007 har Danmarks Statistik en gang årligt modtaget oplysningerne fra Styrelsen for Videregående Uddannelse. Oplysningerne består af uddannelser som er blevet taget i udlandet og som er blevet vurderet og niveau placeret i forhold til det danske uddannelsessystem.

• Uddannelsesoplysninger fra Grønland (HF_KILDE = 12) Siden 2010 har Danmarks Statistik en gang årligt modtaget oplysninger om uddannelser fra Grønland. Oplysningerne består af uddannelsesoplysninger på personer som har modtaget Grønlandsk uddannelsesstøtte. Oplysningerne fra Grønland er ikke klar for det seneste år, når registret over højest fuldført uddannelse bliver dannet og oplysningerne fra denne kilde mangler derfor det seneste år.

• Søfartsstyrelsen (HF_KILDE = 13) Danmarks Statistik modtog i 2010 oplysninger fra søfartsstyrelsens administrative system om fuldførte søfartsuddannelser.

• Ph.d. (HF_KILDE = 14) Danmarks Statistiks ph.d. register indeholder en oplysning om den adgangsgivende uddannelse til ph.d. uddannelsen. Ph.d. registret er ikke klar for det seneste år, når registret over højest fuldført uddannelse bliver dannet og oplysningerne fra denne kilde mangler derfor det seneste år.

• Elev3 (HF_KILDE = 15)

Kilder med prioritet 2:

• Folke & Boligtællingen 70 (HF_KILDE = 2). Undersøgelsen består af selvrapporterede uddannelsesoplysninger og kvaliteten vurderes af Danmarks Statistik som værende mindre god. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysninger fra Folke- & boligtællingen sættes til 1-1-1970. Folke- & boligtællingen 1970 var en engangsundersøgelse og der kommer ikke nye data i denne kilde.

• Indvandrernes medbragte uddannelse, besvaret (HF_KILDE = 3, 17) Besvarede værdier på personer indvandret til og med 2006 registreres med hf_kilde = 3. Besvarede værdier for personer indvandret efter 2006 har HF_KILDE = 17. De selvrapporterede uddannelsesoplysninger fra indvandrere bliver kodet med brede uddannelseskoder, dvs koder der fx blot angiver et bestemt uddannelsesniveau

Kilder med prioritet 3:

• Adgangsgivende uddannelse (HF_KILDE = 19) Personer som indvandrer til Danmark, og påbegynder en uddannelse her, får tildelt et uddannelsesniveau svarende til adgangskravet på påbegyndte uddannelse, hvis personens uddannelsesniveau på indvandringstidspunktet ikke er kendt for Danmarks Statistik, og de startet på den danske uddannelse tidligt tre måneder indvandring.

Kilder med prioritet 4:

• Indvandrernes medbragte uddannelse, imputeret (HF_KILDE = 9, 18) Oplysninger om indvandrernes medbragte uddannelse imputeres, når det ikke har været muligt at få en uddannelsesoplysning på anden måde. Imputerede værdier er oplysninger, som erstatter uoplyste værdier, baseret på besvarelser fra tilsvarende personer. De imputerede data er anvendelige i overordnede statistiske opgørelser, men kan ikke betragtes som valide oplysninger om enkeltpersoners uddannelsesniveau. De imputerede uddannelsesoplysninger bliver kodet med brede uddannelseskoder, dvs koder der fx blot angiver et bestemt uddannelsesniveau. Før juli 2010 eksisterede der to kildekoder for imputerede værdier. HF_KILDE = 9 og 10. Der var på det tidspunkt foretaget to imputeringer. En i forbindelse med den første indvandrerundersøgelse i 1999 (HF_KILDE =9). En ny i maj 2008 til erstatning af den oprindelige imputering, hvor der blev brugt flere oplysninger til imputeringen (HF_KILDE =10). Efter juli 2010 er alle imputerede værdier på personer indvandret til og med 2006 udført efter den metode, som blev anvendt i 2008 og registreres alle med HF_KILDE = 9. Uddannelsesoplysninger for personer indvandret efter 2006 er ved manglende besvarelse imputeret på en ny metode og har HF_KILDE = 18.

Undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse blev første gang gennemført i 1999 og er herefter blevet gennemført med års mellemrum. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysningerne fra indvandreundersøgelserne sættes til datoen for første indvandring til Danmark (sættes til 1-1-1600 hvis datoen mangler).

Ved inddragelse af nye kilder påvirkes højest fuldførte uddannelse også tilbage i tiden afhængig af, hvor langt tilbage de nye data dækker. Dette har betydning, hvis man sammenligner med ældre udgaver af forløbsregistret (PSD_HFUDD) og bevirker databrud i statusregistret (PSD_UDD_STATUS), som ikke ændres i tidligere års versioner.

Når registret over højest fuldført uddannelse opdateres er der to kilder, som ikke er klar med data for det seneste år, Ph.d. (HF_KILDE = 14) og Grønland (HF_KILDE = 12). Oplysninger fra disse to kilder indgår derfor ikke i det seneste år af registret.

HAR DU SET?
Fra uddannelse til arbejdsmarked
Se, hvor mange der er i beskæftigelse efter færdiggjort uddannelse.
HAR DU SET?
Gennemførsel af uddannelse
Se, hvor mange der starter, afbryder og gennemfører en uddannelse.

Mænd og kvinder med en erhvervsfaglig uddannelse

Her kan du se udviklingen i antallet af mænd og kvinder med en erhvervsfaglig uddannelse som deres højest fuldførte uddannelse.
Mere om figuren
Seneste opdatering
12.4.2024
Opdateres næste gang
2.4.2025
Kilder

Når registret Befolkningens Højest Fuldførte Uddannelse dannes, tages der hensyn til kilden, som oplysningen stammer fra, idet visse kilder er mere pålidelige/relevante end andre. Der skelnes mellem 1., 2., 3. og 4. prioritetskilder. Uddannelsesoplysninger fra den højest prioriterde kilde vil altid blive brugt, selvom der evt. findes uddannelsesoplysninger fra en lavere prioriteret kilde på et højere niveau.

Kilder med prioritet 1:

• Voksenuddannelse (HF_KILDE = 1) Voksenuddannelser/åben uddannelse opdateres en gang årligt.

• IDA (HF_KILDE = 5) Danmarks Statistik modtog i 2005 Ingeniørforeningens medlemsregister IDA som indeholder personer, der gennem deres medlemskab af den faglige sammenslutning har en anerkendelse af deres uddannelse.

• Sundhedsdatastyrelsen (HF_KILDE = 8) Danmarks Statistik har siden 1980 brugt Sundhedsstyrelsens autorisationsregister til opgørelsen af højst fuldført uddannelse.

• Styrelsen for International Uddannelse (HF_KILDE = 11) Siden 2007 har Danmarks Statistik en gang årligt modtaget oplysningerne fra Styrelsen for Videregående Uddannelse. Oplysningerne består af uddannelser som er blevet taget i udlandet og som er blevet vurderet og niveau placeret i forhold til det danske uddannelsessystem.

• Uddannelsesoplysninger fra Grønland (HF_KILDE = 12) Siden 2010 har Danmarks Statistik en gang årligt modtaget oplysninger om uddannelser fra Grønland. Oplysningerne består af uddannelsesoplysninger på personer som har modtaget Grønlandsk uddannelsesstøtte. Oplysningerne fra Grønland er ikke klar for det seneste år, når registret over højest fuldført uddannelse bliver dannet og oplysningerne fra denne kilde mangler derfor det seneste år.

• Søfartsstyrelsen (HF_KILDE = 13) Danmarks Statistik modtog i 2010 oplysninger fra søfartsstyrelsens administrative system om fuldførte søfartsuddannelser.

• Ph.d. (HF_KILDE = 14) Danmarks Statistiks ph.d. register indeholder en oplysning om den adgangsgivende uddannelse til ph.d. uddannelsen. Ph.d. registret er ikke klar for det seneste år, når registret over højest fuldført uddannelse bliver dannet og oplysningerne fra denne kilde mangler derfor det seneste år.

• Elev3 (HF_KILDE = 15)

Kilder med prioritet 2:

• Folke & Boligtællingen 70 (HF_KILDE = 2). Undersøgelsen består af selvrapporterede uddannelsesoplysninger og kvaliteten vurderes af Danmarks Statistik som værende mindre god. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysninger fra Folke- & boligtællingen sættes til 1-1-1970. Folke- & boligtællingen 1970 var en engangsundersøgelse og der kommer ikke nye data i denne kilde.

• Indvandrernes medbragte uddannelse, besvaret (HF_KILDE = 3, 17) Besvarede værdier på personer indvandret til og med 2006 registreres med hf_kilde = 3. Besvarede værdier for personer indvandret efter 2006 har HF_KILDE = 17. De selvrapporterede uddannelsesoplysninger fra indvandrere bliver kodet med brede uddannelseskoder, dvs koder der fx blot angiver et bestemt uddannelsesniveau

Kilder med prioritet 3:

• Adgangsgivende uddannelse (HF_KILDE = 19) Personer som indvandrer til Danmark, og påbegynder en uddannelse her, får tildelt et uddannelsesniveau svarende til adgangskravet på påbegyndte uddannelse, hvis personens uddannelsesniveau på indvandringstidspunktet ikke er kendt for Danmarks Statistik, og de startet på den danske uddannelse tidligt tre måneder indvandring.

Kilder med prioritet 4:

• Indvandrernes medbragte uddannelse, imputeret (HF_KILDE = 9, 18) Oplysninger om indvandrernes medbragte uddannelse imputeres, når det ikke har været muligt at få en uddannelsesoplysning på anden måde. Imputerede værdier er oplysninger, som erstatter uoplyste værdier, baseret på besvarelser fra tilsvarende personer. De imputerede data er anvendelige i overordnede statistiske opgørelser, men kan ikke betragtes som valide oplysninger om enkeltpersoners uddannelsesniveau. De imputerede uddannelsesoplysninger bliver kodet med brede uddannelseskoder, dvs koder der fx blot angiver et bestemt uddannelsesniveau. Før juli 2010 eksisterede der to kildekoder for imputerede værdier. HF_KILDE = 9 og 10. Der var på det tidspunkt foretaget to imputeringer. En i forbindelse med den første indvandrerundersøgelse i 1999 (HF_KILDE =9). En ny i maj 2008 til erstatning af den oprindelige imputering, hvor der blev brugt flere oplysninger til imputeringen (HF_KILDE =10). Efter juli 2010 er alle imputerede værdier på personer indvandret til og med 2006 udført efter den metode, som blev anvendt i 2008 og registreres alle med HF_KILDE = 9. Uddannelsesoplysninger for personer indvandret efter 2006 er ved manglende besvarelse imputeret på en ny metode og har HF_KILDE = 18.

Undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse blev første gang gennemført i 1999 og er herefter blevet gennemført med års mellemrum. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysningerne fra indvandreundersøgelserne sættes til datoen for første indvandring til Danmark (sættes til 1-1-1600 hvis datoen mangler).

Ved inddragelse af nye kilder påvirkes højest fuldførte uddannelse også tilbage i tiden afhængig af, hvor langt tilbage de nye data dækker. Dette har betydning, hvis man sammenligner med ældre udgaver af forløbsregistret (PSD_HFUDD) og bevirker databrud i statusregistret (PSD_UDD_STATUS), som ikke ændres i tidligere års versioner.

Når registret over højest fuldført uddannelse opdateres er der to kilder, som ikke er klar med data for det seneste år, Ph.d. (HF_KILDE = 14) og Grønland (HF_KILDE = 12). Oplysninger fra disse to kilder indgår derfor ikke i det seneste år af registret.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Højest fuldført uddannelse

Formålet med statistikken over højest fuldførte uddannelse er at samle oplysninger vedrørende den højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person. Oplysningerne der ligger til grund for registret stammer primært fra Danmarks Statistiks elevregister, med uddannelsesoplysninger tilbage fra starten af 1970'erne. Derudover anvendes oplysninger fra Danmarks Statistiks kvalifikationsregister. Idet elevregistret er den primære kilde til oplysninger om den højest fuldførte uddannelse, dækker registret fyldestgørende fra begyndelsen af 1970 og frem. Der findes dog mange oplysninger fra før, som stammer fra kvalifikationsregistret.

Brug for flere tal om Befolkningens højest fuldførte uddannelse?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx befolkningens højest fuldførte uddannelse fordelt efter fx alder, køn og kommune.

Kontaktperson for denne statistik

Susanne Mainz Sørensen
Telefon: 39 17 33 94