Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Burman
39 17 30 29

sbu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika

Usikkerheden for udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika er tæt forbundet med usikkerheden for udenrigshandel med varer, som på et aggregeret niveau er forholdsvis lav. Revisionen af statistikken følger i udgangspunktet revisionsrytmen for statistikken Udenrigshandel med varer, men hvis der kommer store revisioner i de øvrige kilder, kan statistikken også opdateres som følge af dette.

Der kan være ændringer i virksomhedskarakteristika (fx størrelse, branche og ejerskab) i løbet af et givent år, men i statistikken afspejles disse karakteristika ved udgangen af året.

Samlet præcision

Usikkerheden for udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika er tæt forbundet med usikkerheden for udenrigshandel med varer, som på et aggregeret niveau er forholdsvis lav. På detaljeret vare/lande-niveau er pålideligheden også høj for handelen med ikke-EU-lande (Extrastat), mens den er forholdsvis mindre for handelen med EU-landene (Intrastat) pga. usikkerhed i opregningen af handlen fra virksomheder fritaget for indberetning. Se evt. mere i statistikdokumentationen for udenrigshandel med varer. Der foreligger ikke nøjagtige tal for statistikkens usikkerhed.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der kan forekomme usikkerhed i forbindelse med udenrigshandel med varer, som følge af manglende eller fejlbehæftet rapportering. Derudover er nogle oplysninger baseret på opregninger af handel fra virksomheder, der er fritaget for indberetning til Udenrigshandel med varer, hvilket også giver anledning til usikkerhed. Overdækning kan også forekomme for den handel, der også indsamles via særlige kilder fx elektricitet, naturgas, skibe og fly.

Da statistikken er en årsstatistik, vil virksomheders karakteristika (såsom størrelse, branche og ejerskab) afspejle virksomhedens tilstand ved udgangen af året. Det betyder bl.a., at store ændringer i virksomheders organisering, som foregår i løbet af året, fx hvis produktionen outsources, kan betyde at handelsaktivitet fra store industrivirksomheder, kan ende i andre brancher eller størrelseskategorier, hvis karakteristika ændres som følge af en outsourcing.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken, udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika, vurderes at være af god kvalitet. Den er relevant, da de brugerbehov den dækker ikke tidligere har været mødt. Statistikken er ligeledes konsistent og sammenligelig over tid. Kvaliteten af data er så god som de underliggende kilder, jf. statistikdokumentationer for udenrigshandel med varer, det erhvervsstatistiske register, statistikken over udenlandsk ejede virksomheder i Danmark (IFATS) og statistikken over datterselskaber i udlandet (OFATS).

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken revideres ved hver offentliggørelse for de seneste 2 år. Dette følger praksis for revisioner i udenrigshandel med varer som forløber således: Statistikken for udenrigshandel med varer har et revisionsforløb, hvor alle månederne i referenceåret revideres ved hver offentliggørelse, frem til og med marts året efter og igen juni året efter. Derefter lukkes for revision af tallene i ét år. Tallene revideres igen i juni i de to efterfølgende år. Det betyder, at endelige tal for udenrigshandlen først offentliggøres 2½ år efter udgangen af statistikåret. Dette revisionsmønster skyldes et ønske om at kunne medtage revisioner opstået i forbindelse med udarbejdelsen af nationalregnskabet. Endelige tal for udenrigshandelen offentliggøres samtidig med at endeligt nationalregnskab for det pågældende år offentliggøres.