Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med økologiske varer

Statistikken er en årlig opgørelse af udenrigshandel med økologiske varer opgjort på vare- og landegrupper. Resultaterne udgives i Nyt fra Danmarks Statistik samt i Statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en årlig opgørelse af udenrigshandel med økologiske varer opgjort på vare- og landegrupper. Handelen vedrører føde- og drikkevarer samt foder til animalsk produktion som er økologisk certificerede.

Grupperinger og klassifikationer

Varefordelingen af udenrigshandelen sker på grundlag af de gældende versioner af EU's Kombinerede Nomenklatur. Ved offentliggørelse anvendes desuden FN's Standard International Trade Classification SITC. Landefordelingen sker efter Eurostats Geonomenclature. De anvendte klassifikationer er beskrevet mere detaljeret i statistikdokumentationen for Udenrigshandel med varer.

Sektordækning

Private virksomheder med udenrigshandel.

Begreber og definitioner

Eksport: Salgsværdi og mængde af eksporterede varer, eksklusive moms.

Import: Købsværdi og mængde af importerede varer, eksklusive moms.

Land: Landeafgrænsning efter Eurostats Geonomenclature.

Økologiske varer: Økologisk certificerede føde- eller drikkevarer. Omfatter ikke kosmetik, blomster, tøj og anden non-food. Eksklusive vitaminer og kosttilskudtil konsum. Inklusive foder til animalsk produktion.

Økologisk certificering af varer: Dokumentation af varers økologiske status jf. Miljø- og Fødevareministeriets regelsæt. Særligt for import: Dokumentation fra et officelt godkendt kontrolorgan i sælgerens hjemland kan indhentes af danske myndigheder, jf. EU’s regelsæt.

Økologisk certificering af handel: Certificering fra Miljø- og Fødevareministeriet af ret til handel med, pakning af eller opbevaring af økologiske varer.

Enheder

Enhederne i statistikken er varer og varegrupper samt lande og landegrupper. Import eller eksport opgøres i 1.000 kr. Data indsamles blandt virksomheder, fordelt på SE-enheder (administrative enheder).

Population

Virksomheder med udenrigshandel af økologiske varer (føde- og drikkevarer, foder til animalsk produktion).

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2003-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

1.000 Kr.

Referencetid

Handel i kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er beregnet til 0,3 årsværk.

Øvrige oplysninger

Flere informationer kan findes på statistikkens emneside.