Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Teknisk afprøvning og analyse

Statistikken belyser omsætning og eksport for virksomheder inden for branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser omsætning og eksport for virksomheder inden for branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken omfatter følgende branche (Dansk Branchekode 2007 (DB07)):

 • Kontrol af levnedsmidler (DB07) 71.20.10
 • Teknisk afprøvning og kontrol (DB07) 71.20.20
 • Anden måling og teknisk analyse (DB07) 71.20.90

En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode DB07.

Statistikken fra før undersøgelsesåret 2007 er udgivet på Dansk Branchekode 2003 (DB03) og omfatter branchen:

 • Kontrol af levnedsmidler (DB03) 74.30.10
 • Teknisk afprøvning og kontrol (DB03) 74.30.20
 • Miljøtekniske målinger og analyser (DB03) 74.30.30
 • Anden måling og teknisk analyse (DB03) 74.30.90

I den nationale publicering anvendes følgende serviceydelser og kundegrupper:

Serviceydelser:

 • Bestemmelse af kemiske og biologiske egenskaber
 • Bestemmelse af fysiske egenskaber
 • Afprøvning og analyse af kombinerede mekaniske og elektriske systemer
 • Syn af motorkøretøjer
 • Anden teknisk afprøvning og analyse
 • Dyrlægekontrol inden for fødevareproduktion
 • Arkitekt-og ingeniørydelser
 • Andre produkter og serviceydelser

Serviceydelser før 2009:

 • Kontrol af levnedsmidler
 • Styrke- og brudprøvning
 • Afprøvning og analyse af mekaniske og elektriske systemer
 • Sikkerhedsafprøvning af motorkøretøjer
 • Certificering
 • Miljøtekniske målinger og analyse
 • Anden teknisk afprøvning og analyse
 • Arkitektydelser
 • Rådgivende ingeniørydelser
 • Øvrige arkitekt- og ingeniørydelser
 • Virksomhedsrådgivning
 • Undervisning
 • Andre produkter og ydelser

Kundegrupper:

 • Virksomheder - inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

Til og med 2007 indgår oplysninger om, hvorvidt virksomheden er ejet af en anden virksomhed og i givet fald, om ejervirksomhedens hjemland er Danmark, et EU-land eller et land uden for EU.

I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

Kundens hjemmested:

 • Lande inden for EU
 • Lande unden for EU

Sektordækning

Statistikken dækker enheder, som er juridisk registreret i Danmark og som har hovedaktivet inden for Teknisk afprøvning og analyse.

Begreber og definitioner

Kundegrupper: I den nationale publicering anvendes følgende kundegrupper:

 • Virksomheder -inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

Kundens hjemmested: I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

 • Resident
 • Ikke-resident, intra-EU
 • Ikke-resident, extra-EU

Serviceydelser: Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA 2008, dog med en tilpasning til danske forhold. I skemaet anmodes virksomhederne om at oplyse deres omsætning og eksport, hvilke skal fordeles på følgende serviceydelser:

 • Bestemmelse af kemiske og biologiske egenskaber
 • Bestemmelse af fysiske egenskaber
 • Afprøvning og analyse af kombinerede mekaniske og elektriske systemer
 • Syn af motorkøretøjer
 • Anden teknisk afprøvning og analyse
 • Dyrlægekontrol inden for fødevareproduktion
 • Arkitekt-og ingeniørydelser
 • Andre produkter og serviceydelser

Serviceydelser før 2009:

 • Kontrol af levnedsmidler
 • Styrkeog brudprøvning
 • Afprøvning og analyse af mekaniske og elektriske systemer
 • Sikkerhedsafprøvning af motorkøretøjer
 • Certificering
 • Miljøtekniske målinger og analyse
 • Anden teknisk afprøvning og analyse
 • Arkitektydelser
 • Rådgivende ingeniørydelser
 • Øvrige arkitektog ingeniørydelser
 • Virksomhedsrådgivning
 • Undervisning
 • Andre produkter og ydelser

Fordelingen af omsætningen og eksporten på serviceydelserne skal angives i 1.000 kr. uden moms.

Enheder

Enhederne i statistikken er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Populationen, som statistikken omhandler, udgøres af de aktive enheder, som har hovedaktivet inden for Teknisk afprøvning og analyse. Det samlede antal virksomheder i populationen er opgjort til ca. 400.

Udenlandske virksomheder med filialer i Danmark er inkluderet i statistikken.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er 1.000 kr. Der offentliggøres de absolutte fordelinger af omsætning (og eksport) på seriveydelser. Før undersøgelsesåret 2013 var måleenheden procent.

Referencetid

Referencetiden for statistikkens årlige tal er hele det angivne år. Virksomhederne indberetter således hele årets omsætning, som svarer til deres regnskabsår. Virksomheder med forskudt regnskabsår indberetter på det seneste regnskabsår.

Hyppighed

Statistikken udkommer hvert andet år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §8 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000).

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr.295/2008 af marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (bilag 8).

Indberetningsbyrde

Der er ikke opgjort respondentbyrde for statistikken for 2020.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.