Gå til sidens indhold

Teknisk afprøvning og analyse

Statistikken bidrager med information om branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse. Derudover anvendes statistikken i nationalregnskabet samt indgår i den løbende brancherevidering af Det Erhvervsstatistiske Register.

Statistikken gennemføres hvert andet år og er en stikprøve- og spørgeskemabaseret statistik. Den er en del af EU's Structural Business Statistics (SBS).

Undersøgelsen blev første gang gennemført for året 2003 og blev offentliggjort i oktober 2004. Fra 2005 gennemføres undersøgelsen hvert andet år. Før 2012 hed statistikken Produktstatistik for Teknisk afprøvning og analyse.

Indhold

Statistikken belyser omsætning og eksport for virksomheder inden for branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hvert år omsætning og omsætningsfordeling på en række serviceydelser og kundegrupper fra en stikprøve på 70 virksomheder inden for Teknisk afprøvning og analyse, der indberetter via en online blanket. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne udviklingen i omsætningen blandt virksomheder, der ligner hinanden. Det indsamlede data opregnes til populationen ved bl.a. at inddrage oplysninger om den samlede momspligtige omsætning for det pågældende år inden for Teknisk afprøvning og analyse.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken indgår som et led i oparbejdningen af viden om serviceerhvervene. Statistikken anvendes blandt andet i private virksomheders planlægning, samt til at give et overblik over dele af servicesektorens udvikling og sammensætning. Statistikken er endvidere et input til Danmarks Statistiks udarbejdelse af nationalregnskabet. Ligeledes bruges statistikken også af det europæiske statistikbureau, Eurostat, til at lave fælleseuropæisk statistik inden for serviceerhverv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Samlet set vurderes usikkerheden på niveauet for den totale omsætning at være under 1 pct. Usikkerheden varierer meget mellem serviceydelserne og er betydelig højere end usikkerheden for den totale omsætning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives hvert andet år. Udgivelsestiden, dvs. den tid der går mellem referenceperiodens afslutning (slutningen af året) og offentliggørelsestidspunktet som NYT er ca. 280 dage. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Til EU skal data leveres senest 18 måneder efter referencesåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2003, men der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Spørgeskemaet, stikprøveudtagningen og beregningsmetoden er blevet justeret et par gange i den forløbne periode, seneste i 2013.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Den seneste NYT-artikel for Teknisk afprøvning og analyse kan findes her. De nyeste tal kan findes i Statistikbanken.

Statistikken har en emneside.

EU-data for statistikken offentliggøres på EUROSTAT's hjemmeside.

Læs mere om tilgængelighed