Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for primære erhverv

Statistikken belyser årligt virksomhedernes resultatopgørelse, balance og investeringer på sektorniveau. Statistikgrundlaget indeholder detaljerede regnskabsposter, herunder omsætning, køb, omkostninger, årets resultat, aktiver, passiver og investeringer. Denne version af statistikken er en viderebearbejdning af de oplysninger, der ligger til grund for regnskabsstatistikkerne for jordbrug, fiskeri og akvakultur.

Indholdsbeskrivelse

Regnskabsstatistikken har som mål, at være repræsentativ for alle sektorer i det primære erhverv. Skovbrug, jagt og biavl er dog ikke inkluderet i statistikken. Denne statistik er en viderebearbejdning af de oplysninger, der ligger til grund for regnskabsstatistikkerne for jordbrug, fiskeri og akvakultur. Disse grundstatistikker findes offentliggjort i statistikbanken under emnet Erhvervslivets sektorer, Landbrug, gartneri og skovbrug, og Fiskeri og akvakultur. Der findes en detaljeret beskrivelse af materialeudvælgelse, beregningsmetoder og definitioner. I forhold til disse statistikker er populationen i regnskabsstatistikken for primære erhverv yderligere afgrænset til kun at omfatte virksomheder med mere end et halvt årsværk. Denne afgrænsning er foretaget af hensyn til sammenligneligheden med regnskabsstatistik for private byerhverv.

Statistikken belyser virksomhedernes resultatopgørelse, balance og investeringer på sektorniveau.

Statistikgrundlaget indeholder detaljerede regnskabsposter, herunder omsætning, køb, omkostninger, årets resultat, aktiver, passiver og investeringer.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007.

Sektordækning

Statistikken dækker jordbrug, fiskeri og akvakultur med mere end et halvt årsværk.

Begreber og definitioner

Regnskabsposter: Poster fra firmaernes regnskab om omsætning, diverse omkostningstyper, vareforbrug, aktiver, passiver samt investeringer.

Gennemsnit: Beregnes for hver branche (eller størrelsesgrupper mv.) på basis af summerede tal for de relevante regnskabsposter. Store firmaers resultater får derved større vægt end små firmaers.

Vareforbrug: Det forbrug, som medgår i omsætningen. Det vil sige køb af råvarer, færdigvarer og energi plus/minus lagerændringer.

Omsætningsaktiver: Varelagre, likvide beholdninger, salgstilgodehavender samt let realiserbare værdipapirer, der er bestemt til vedvarende eje.

Ansatte: Lønmodtagere, som har ansættelse i firmaet. Udtrykt som fuldtidsbeskæftigede (årsværk).

Firma: Som hovedregel lig med den juridiske enhed, dvs. A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab mv. I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, der tilsammen drives som en økonomisk enhed, samlet til ét firma.

Soliditet: Egenkapitalen udtrykt i pct. af de samlede passiver (ultimo).

Egenkapital: Ejerens andel af kapitalen. Beregnes som aktiver i alt minus gæld. Egenkapitalen indeholder hensættelser.

Arbejdssted: Et arbejdssted er en organisatorisk afgrænset del af et firma, der er beliggende på én adresse og producerer én- eller overvejende én- slags varer og tjenester.

Finansielle omkostninger: Renter, kurstab på værdipapirer og udlandslån, provisioner og udgifter til depot mv.

Finansielle indtægter: Renter, provisioner, kursgevinster på værdipapirer og udlandslån, udbytte af aktier og anparter mv.

Anlægsaktiver: Den del af formuen, som er bestemt til vedvarende eje eller brug for firmaet, fx. bygninger, maskiner, inventar, patenter, licenser samt langsigtede investeringer af finansiel karakter, fx aktier og obligationer.

Ejerform: Juridisk ejerform som fx A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab mv.

Bruttoavance: Bruttofortjeneste i pct. af Omsætning. Bruttofortjenesten beregnes som Omsætning minus Vareforbrug minus Køb af lønarbejde og underentrepriser.

Investeringer: Tilgang og afgang af anlægsaktiver, dvs. fast ejendom (grunde, bygninger mv.) og driftsmidler (maskiner, køretøjer, inventar mv.) og immaterielle aktiver (software, licenser mv.). Tilgang opgøres til anskaffelsespris før afskrivninger og andre reguleringer og omfatter såvel købte som leasede aktiver. Afgang værdisættes til salgsprisen, eller, hvor denne ikke kendes, til den nedskrevne værdi.

Branche: Statistikgrundlaget indeholder de 6-cifrede branchenumre Dansk Branchekode 2007 (DB07) fra og med 2008. Firmaerne i landbruget er klassificeret via en nøgle fra den beregnede typologi ud fra arealanvendelse og husdyrbestand til DB07.

Langfristet gæld: Gældsposter med en løbetid over 1 år, fx prioritetsgæld.

Median: Fremkommer ved at udregne det pågældende nøgletal for hvert firma i branchen (eller størrelsesgruppen mv.) og derpå sortere firmaerne i størrelsesorden i henhold til dette nøgletal. Medianen er lig nøgletallet for det firma, som ligger netop midt i den sorterede række. Store firmaers resultater betyder her ikke mere end små firmaers.

Overskudsgrad: Resultat af ordinær drift (overskud før finansielle og ekstraordinære poster og skat) udtrykt i pct. af summen af Omsætning og Andre driftsindtægter.

Beskæftigede: I regnskabsstatistikkerne for primære erhverv findes oplysninger om timeforbrug såvel for ejere og ansatte. Timeforbruget er registreret som effektive arbejdstimer og er omregnet til beskæftigede med forholdet 1.665 timer pr. fuldtidsbeskæftiget.

Andre driftsindtægter: Indtægter, som ikke har forbindelse med den primære drift, herunder refunderede sygedagpenge og offentlige løntilskud.

Hensættelser: Forpligtigelser, hvis størrelse eller forfaldstid ikke kendes med sikkerhed, fx - udskudt skat og pensionsforpligtelser.

Egenkapitalens forrentning efter selskabsskat: Resultat efter selskabsskat målt i pct. af den gennemsnitlige egenkapital i løbet af året. Ud fra det foreliggende materiale er det ikke muligt præcist at opgøre den gennemsnitlige egenkapital, så den beregnes tilnærmelsesvis som: Egenkapitalen ultimo minus halvdelen af konsolideringsposten. Sidstnævnte post viser det beløb af årets resultat, som er overført til (eller fra) egenkapitalen.

Kortfristet gæld: Gældsposter, der forfalder indenfor 1 år, fx varegæld og skyldig moms.

Størrelsesgrupper: Firmaerne kan bl.a. inddeles størrelsesmæssigt på basis af antal beskæftigede omregnet til årsværk.

Omsætning: Indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser, der hidrører fra firmaets primære drift. Omsætningen er opgjort efter rabatter og er ekskl. afgifter m.m. der er direkte forbundet med salget. Omfatter også arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, fx bygning af egne maskiner.

Værditilvækst: Omsætning plus Andre driftsindtægter minus forbrug af varer og tjenester.

Værditilvækst (pct.): Værditilvækst i pct. af summen af Omsætning og Andre driftsindtægter.

Enheder

Enheden i regnskabsstatistikken for primære erhverv er virksomhederne i de forskellige brancher, DB07.

Population

Populationen i regnskabsstatistikken for primære erhverv er jordbrugs-, fiskeri-, og akvakulturvirksomheder med mere end et halvt årsværk. Afgrænsningen på et halvt årsværk er foretaget af hensyn til regnskabsstatistik for private byerhverv.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2008 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Variablene måles i fire forskellige enheder: antal, 1.000 kr., mio. kr. og pct.

Referencetid

Regnskabsstatistikken er baseret på kalenderårsregnskaber (1/1-31/12).

Hyppighed

Udkommer én gang om året.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

EU reguleringen af de primære regnskabsstatistikker er:

  • Jordbrug: RFO 1217/2009/EØF er hovedforordningen i den lovgivning, som indeholder Danmarks forpligtigelser over for EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring. Blandt de vigtigste forordninger er endvidere KFO 220/2015 (regnskabsskemaet), KFO 1198/2014 (udvælgelse af bedrifter) samt KFO 730/2013 (tidsfrister, betaling mv.). Forordningerne kan ses EU's database over lovtekster.

  • Fiskeri og Akvakultur: Rådets forordning EU nr. 1004/2017 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren udstikker Danmarks forpligtigelser over for EU DG-Mare. Kommissionens forordning KFO nr. 665/2008 indeholder gennemførelsesbestemmelser hertil. Gennemførelsesbestemmelser findes i EU nr. 1251/2016 og tidligere gældende forordning 665/2008.

Indberetningsbyrde

Der er ikke beregnet en indberetningsbyrde, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. [Emneside om primære erhverv, regnskaber (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivet-paa-tvaers/regnskaber/primaere-erhverv-regnskaber)